Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) dawać lekcje; nauczyć kogoś rozumu;

(Noun) lekcja; nauka; lekcje; lekcja, nauczka, nauka; religia czytanie; dział, rozdział;
take lessons - brać lekcje;
maths lesson - lekcja matematyki;
there is a lesson to be drawn from this. - Z tego płynie nauka.;
let that be a lesson to you! - [object Object];
object lesson - lekcja poglądowa;
lesson plan - plan lekcji;
salutary lesson - lekcja dyscyplinująca, przywołanie kogoś do porządku;
do one’s lessons - odrabiać lekcje;
i’ve learnt my lesson! - dostałem nauczkę!;
take lessons in sth - uczyć się czegoś, brać lekcje czegoś;
give lessons - dawać lekcje;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
lekcja
take ~s brać lekcje, uczyć się
(to punish, reprimend) : to teach sba ~ dawać komuś nauczkę, karcić kogoś
let that be a ~ to you! niech to będzie dla ciebie nauczką!
2.
(w kościele) lekcja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lekcja, nauka, nauczka, korzyść, doświadczenie
teach sb a ~ dać komuś nauczkę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

czytanie z Pisma Świętego

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'lesnn Lekcja (szkolna) What did you do last lesson? (Co robiliście na ostatniej lekcji?) - Student University of Manchester (1999) Our first lesson on Thursdays is German (Pierwsza lekcja w czwartek to niemiecki) - Student University of Exeter (1999) Our maths lessons are very boring (Lekcje matematyki są bardzo nudne) - Student University of Exeter (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s lekcja
nauczka

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n lekcja
nauczka
to do one's lessons - odrabiać lekcje

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEKCYJNY

NAUCZKA

EPISTOŁA

PENSUM

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

lekcja
nauka

Wordnet angielsko-polski


1. (a unit of instruction
"he took driving lessons")
lekcja


2. (the significance of a story or event
"the moral of the story is to love thy neighbor")
morał: : synonim: moral

3. (punishment intended as a warning to others
"they decided to make an example of him")
nauczka, szkoła: : synonim: example
synonim: deterrent example
synonim: object lesson

Słownik internautów

lekcja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

lekcja
przen. nauka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przestroga

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lekcja
~, bitter - przen. gorzka lekcja
~, costly - lekcja kosztowna
~, demonstration - lekcja pokazowa
~, history - dosł.i przen. lekcja historii
~, object - lekcja poglądowa
~ of the past - dosł.i przen. lekcja historii
~, war - lekcja wojny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

nauka
nauczka
~ learned from the flood - nauka wyciągnięta z powodzi

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Lessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.
Z tych reakcji można wyciągnąć wnioski, które będą stanowiły spuściznę trybunału.

statmt.org

We need to face the question of what the lessons of the financial crisis are.
Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie nauki płyną z kryzysu finansowego.

statmt.org

I think we need to learn some of the lessons from the past industrial revolutions.
Myślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z poprzednich rewolucji przemysłowych.

statmt.org

(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.
(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.

TED

It is not for the European Union to be the schoolmaster and give lessons to Russia.
Rola Unii Europejskiej nie polega na występowaniu w roli mentora i pouczaniu Rosji.

statmt.org

Then, 37 years after Lacks's death, a 16-year-old schoolgirl called Rebecca Skloot was sitting in a biology lesson when her teacher explained how cancer begins, and said the process had been learned from studying cells in culture - HeLa cells.

www.guardian.co.uk

Iain Duncan Smith, the work and pensions secretary, joined the call to keep up the pace of reform, saying: "The lesson you learn is that you only have limited time in government to make reform happen because after two years you often spend a lot of your time dealing with events.

www.guardian.co.uk

The fuss over phosphate bans provides an object lesson in the paranoid politics of the Tea Party's anti-liberal backlash.

www.guardian.co.uk

One digital industry that learned this lesson long ago is the video-game sector, which excels at creating electronic environments hermetically sealed off from the outside world.

www.guardian.co.uk

I would like to book a lesson with you, Will.
Chcę mieć lekcję z tobą, Will.

If we get back at him, he might learn his lesson.
Jeśli dojdzie do odwetu, to może się czegoś nauczy.

Someone needs a lesson in what music should really sound like.
Ktoś potrzebuje lekcji Tego jak powinna brzmieć muzyka.

Perhaps by teaching them a lesson you'll learn something of your own.
Może kiedy dam im nauczkę, to sam pan się czegoś dowie?

You're going to learn a lesson I learned a long time ago.
Nauczysz się czegoś. Nauczyłem się dawno temu.

Matter of fact, you could take a lesson or two.
W zasadzie mógłbyś wyciągnąć krzesełkko i pobrać lekcję lub dwie.

We must take a lesson from this for the future.
Musimy wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość.

Well, I think we can all take a lesson from this.
Cóż, sądzę że wszyscy możemy wziąć z tego lekcję.

So is this family history lesson coming to a point?
Czy ta lekcja historii rodzinnej zmierza do jakiegoś celu?

Allow me. Let this be a lesson to everyone, especially you kids.
Niech to dla wszystkich będzie nauczka, szczególnie dla dzieciaków!

This isn't going to be anything but a history lesson.
To nie będzie zwykła lekcja historii.

And let this be a lesson to all of us.
Niech to będzie lekcja dla nas wszystkich.

This is our last lesson, and you are 45 minutes late.
To jest nasza ostatnia lekcja i ty jesteś 45 minutami spóźniony.

That's a lesson your friends will have to learn the hard way.
To lekcja, której twoi koledzy muszą się nauczyć w ten nieprzyjemny sposób.

In that respect, we have one more lesson to learn.
Pod tym względem powinniśmy wyciągnąć jeszcze jeden wniosek.

How many more lives is following that lesson going to take away from me?
Podążanie za tą lekcją sprawi, że jak wiele żyć zostanie mi jeszcze odebranych?

Well, I think that's a good lesson for all of us to remember.
Sądzę że to dla nas dobra rada do zapamiętania.

And let this serve as a lesson to the lot of you.
I niech to będzie dla was lekcja.

Should I come by after school for my driving lesson?
Mogę przyjść po szkole na moje lekcje jazdy?

My husband doesn't need a lesson on becoming a man.
Mojego męża nie trzeba uczyć, jak być mężczyzną.

The best lesson I ever learned from you was to lay low.
Najlepszą rzeczą jaką się od ciebie nauczyłam to siedzieć cicho.

Even when he was almost to give a lesson to these kids flight.
Nawet kiedy on był prawie, by dać lekcję tym dzieciom, migrować w stadach.

We must, I believe, put this lesson from the crisis to good use.
Uważam, że musimy dobrze wykorzystać tę kryzysową lekcję.

How many times do I have to teach you that lesson?
Ile razy mam cię uczyć tej lekcji?

I thought that would be a good lesson to teach.
Myślę, że to jest najlepsza nauka.

No. I'm not leaving until you give me a lesson.
Nie. nie odchodzę do dajesz mi nauczkę.

That guy took my daughter on her first driving lesson?
Ten koleś zabrał moją córkę na jej pierwszą lekcję jazdy?

But what if it's a lesson I don't care to learn?
A jeśli nie dbam, by się tego nauczyć?

You are in no fit state to take this lesson.
Nie jesteś w stanie poprowadzić tej lekcji.

I got nothing left to teach. that was the last lesson. take the money.
Nie mogę cię już niczego nauczyć. To była ostatnia lekcja. Weź pieniądze.

Those who do not learn their lesson from history will sometimes experience the disaster again.
Ci, którzy nie wyciągnęli wniosków z historii, niekiedy muszą doświadczyć katastrofy ponownie.

And we need to leave Before you learn the same horrible lesson.
I musimy wyjechać, zanim ty dostaniesz tą samą okropną lekcję.

I think the time has come for your first swimming lesson.
Myślę, że nadszedł czas na twoją pierwszą lekcję pływania.

I think they learned one hell of a lesson, officer.
Myślę, że sporo się nauczyli oficerze.

You guys fail to understand a very clear lesson here.
Nie rozumiecie chyba tej oczywistej lekcji.

Your fate will be a lesson to others like you.
Twój los będzie lekcją dla innych takich jak ty.

You know, I think we all learned a valuable lesson.
Wydaje mi się, że wszyscy nauczyliśmy się czegoś wartościowego.

And Alexander still needs to learn our very first lesson.
A Alexander ciągle musi nauczyć się pierwszej lekcji.

I am sure he is going to learn a valuable lesson.
Jestem pewien, że to będzie dla niego cenna nauczka.

The biology lesson is over. I could use some help.
Jeśli lekcja biologii skończona, to przydałaby mi się pomoc.

I guess they thought it might teach you a lesson.
Myślą pewnie że może cię to czegoś nauczy.

You probably have to get back to your lesson, Emily?
Pewnie musisz wracać na lekcję, Emily.

That's my story shared in the form of a lesson.
To moja historia, którą się dzielę w formielekcji.

Teaching someone a lesson only works if they're still alive to learn it.
Danie komuś nauczki działa tylko wtedy, gdy ten ktoś wciąż żyje, żeby wyciągnąć wnioski.

There's a lesson to be learned from that, don't you think?
Można by się z tego wiele nauczyć, nie uważasz?

I happen to know you haven't been to a piano lesson for four weeks.
Przypadkowo wiem, że od czterech tygodni nie chodzisz na lekcje. Tak?

Then they'd kill half of the other girls to teach us all a lesson.
Wtedy oni zabijaliby na pół innych dziewczyn by nauczyć nam wszyscy lekcję.

To a certain extent, we have been taught a lesson.
W pewnym stopniu dostaliśmy nauczkę.

However, there is a lesson to be drawn from all this.
Trzeba jednak z tego wszystkiego wyciągnąć wnioski.

There is no doubt that Europe's history has a lesson to offer here.
Historia Europy może być tutaj bez wątpienia cenną lekcją.