Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) osoba, jednostka, osobnik, człowiek; oryginał; indywiduum;
each individual - każdy człowiek;

(Adjective) specyficzny, swoisty, indywidualny; pojedynczy, jednostkowy, oddzielny, odrębny; osobisty; poszczególny;
each individual employee - każdy pracownik;
individual liberty - wolność jednostki;
each individual page - każda strona z osobna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(single being) jednostka.
2.
(type of person) osobnik.adj
1.
(single, particular) pojedynczy.
2.
(of or for one person) indywidualny.
3.
(distinctive) odrębny, poszczególny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

osoba, osobnik, indywiduum, człowiek
osobisty, indywidualny, pojedynczy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

partykularny

oddzielna

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. osoba fizyczna
2. jednostka

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n człowiek, osoba fizyczna, osobnik, jednostka private individual osoba prywatna rights of the individual prawa osobisteadj. 1. osobisty, indywidualny, swoisty 2. pojedynczy 3. osobnyindividual contribution of work osobisty wkład pracy individual directive dyrektywa szczegółowaindividual earnings record rejestr indywidualnych zarobków individual grant dotacja indywidualnaindividual income tax podatek dochodowy od osób fizycznych Individual Learning Account GB rachunek kredytowy dla dokształcającej się młodzieży individual liberty wolność jednostkiindividual production produkcja jednostkowa individual property własność osobista individual rate of pay of the employee osobiste zaszeregowanie pracownika individual retirement account indywidualne konto emerytalne individual Savings Account (ISA) indywidualny plan oszczędnościowy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

osobnik m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

osobnik, indywidualny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj indywidualny
pojedynczy
poszczególny
s jednostka
indywiduum

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INDYWIDUALNY

OSOBNY

IMIENNY

OSOBLIWY

OSOBNICZY

SAMODZIELNY

JEDNOSTKOWY

ODDZIELNY

ODOSOBNIONY

ODRĘBNY

WŁASNY

ORYGINALNY

POSZCZEGÓLNY

JEDNOSTKA

OSOBNIK

CZŁOWIEK

OSOBA

FIGURA

INDYWIDUUM

OKAZ

Wordnet angielsko-polski


1. (separate and distinct from others of the same kind
"mark the individual pages"
"on a case-by-case basis")
indywidualny
synonim: case-by-case
synonim: item-by-item

2. (being or characteristic of a single thing or person
"individual drops of rain"
"please mark the individual pages"
"they went their individual ways")
indywidualny: : synonim: single

(a human being
"there was too much for one person to do")
człowiek, osoba, jednostka, istota ludzka, persona, istota rozumna
synonim: person
synonim: someone
synonim: somebody
synonim: mortal
synonim: soul

Słownik internautów

jednostka, osoba

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

osobnik
człowiek
jednostka
adj. jednostkowy
oddzielny
poszczególny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

człowiek, element (osoba) jednostkowy, osoba fizyczna
własny
individual contribution of work: osobisty wkład pracy
individual crime prevention: prewencja szczególna
individual nature: indywidualny charakter
individual property: własność osobista, własność indywidualna
individual rate of pay of the employee: osobiste zaszeregowanie pracownika
private individual: osoba prywatna
rights of the individual: prawa osobiste

Słownik audio-video Montevideo

pojedynczy, sam

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

osobisty

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

1. osoba 2. indywidualny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. indywidualny; biol. osobnik
~, female - osobnik żeński
~, male - osobnik męski

Słownik środowiska angielsko-polski

człowiek m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

osoba
~, responsible - osoba odpowiedzialna
~, unauthorized osoba nieupoważniona

Słownik techniczny angielsko-polski

okaz m, osobnik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Błędnie rozpatrujemy te kwestie jako niezależne problemy, które trzeba rozwiązać.

TED

Specific protection must be given to individuals, children and women especially.
Należy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.

statmt.org

Therefore, these conclusions will have a long-term effect on every individual.
Z tego względu te konkluzje będą miały długoterminowy wpływ na każdego obywatela.

statmt.org

So then I went the whole American way, with competitions, team and individual.
Wtedy zrobiłam wszystko po amerykańsku, z rywalizacja, zespołową i indywidualną.

TED

The unexpected outspoken criticism from the Liberal Democrats reflects the coalition's failure to agree the detail on the checks and balances that are to be put in place to avoid "populist politicians turning individual forces into their personal fiefdom".

www.guardian.co.uk

The most dangerous drugs to their individual users were ranked as heroin, crack and then crystal meth.

www.guardian.co.uk

He, without doubt, was the most important individual in the restaurant world.

www.guardian.co.uk

He did more for gastronomy in Britain than any institution or individual.

www.guardian.co.uk

He made us all dream, he made us all want stars, he made us all work harder and created excitement - he was an extraordinary individual.

www.guardian.co.uk

"Responsibility cannot be assigned to any particular individual or group.

www.guardian.co.uk

But now this dead individual seems to be following me.
Ale teraz mam wrażenie, że ten truposz za mna łazi.

You stay away from him, or you'll be one sorry individual.
Trzymaj się od niego z daleka albo będzie z tobą marnie.

As an individual or a small group they are taking on the system.
Jako jednostki lub niewielkie grupy uruchamiają oni cały system.

After everything you've said about freedom of the individual to live and love.
Po tym wszystkim, co mówiłaś o wolności jednostki w życiu i w miłości.

We do, however, question many individual points in this report.
Jednakże kwestionujemy wiele poszczególnych zagadnień w tym sprawozdaniu.

I should have thought that it was a matter of individual choice.
Powinienem się domyślać, że to kwestia indywidualnego wyboru.

Information for patients is a government, not an individual responsibility.
Za informacje dla pacjentów odpowiedzialne są rządy, nie jednostki.

When that was found out, then, of course, the individual had to pay.
Kiedy to wychodziło na jaw, wówczas oczywiście dana osoba musiała płacić.

I do not believe that many people are too concerned about the individual involved here.
Nie sądzę, aby wielu obywateli martwiło się zbytnio o osobę, o którą tutaj chodzi.

This individual wants to buy your house today, for cash.
Ten pan chce kupić wasz dom już dziś, płacąc gotówką.

Is a question of the individual nervous system, I think.
To jest pytanie o indywidualny poziom systemu nerwowego, tak sądzę.

What we are seeing is the human problem on an individual scale.
To z czym mamy do czynienia jest problemem ludzi w skali indywidualnej.

In individual cases, we may also need State aid for this.
W indywidualnych przypadkach trzeba będzie w tym celu skorzystać z pomocy państwa.

I would like support to be given to local, regional and individual action.
Chciałabym, aby wspierane były działania na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz działania indywidualne.

Would you like to tell me about your individual outlook on management?
Co możesz mi powiedzieć o twoim osobistym spojrzeniu na zarządzaniu?

Who knows what such a disturbed individual might have done?
Kto wie, co taka niezrównoważona osoba mogła mu zrobić.

Your father seems like a great guy for a disturbed individual.
Twój ojciec jest świetnym gościem jak na zaniepokojoną osobę.

All of us - individual Members, political groups and institutions - have come a long way.
Wszyscy - poszczególni posłowie, grupy polityczne i instytucje - przeszliśmy długą drogę.

These must be met by each individual Member to the best of his or her knowledge and belief.
Muszą one być wypełnione przez każdego poszczególnego posła na miarę własnej wiedzy i przekonania.

Respect for the individual has become apparent again, even among political leaders.
Szacunek dla jednostki ponownie stał się wyraźny, nawet wśród przywódców politycznych.

They are of both a systemic and an individual nature.
Mają charakter zarówno systemowy, jak i indywidualny.

I shall turn now to the individual points of this report.
Omówię teraz poszczególne punkty sprawozdania.

Well, let me just close this conversation by saying you are one unique individual.
Pozwól mi zakończyć tę rozmowę stwierdzeniem, że wyjątkowy z ciebie gość.

We cannot allow common property to be used for individual gain.
Nie można pozwolić na wykorzystywanie dóbr wspólnych dla indywidualnej korzyści.

We believe that all rights are residual in the individual.
Wierzymy, że wszystkie prawa mają oparcie w jednostce.

Some changes in behaviour, both individual and collective, are certainly welcome.
Niektóre zmiany w zachowaniu, zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym, są mile widziane.

Many of these measures are being adopted by individual countries.
Wiele z tych środków jest przyjmowanych przez poszczególne kraje.

Something always goes wrong in organisations, but looking at the whole organisation on the basis of these individual cases does not give the right picture.
W organizacjach zawsze coś nie układa się pomyślnie, a gdy ocenia się na całą organizację z punktu widzenia tych odosobnionych przypadków, nie można sobie stworzyć jej prawdziwego obrazu.

Religious freedom is both an individual and a collective human right.
Swoboda wyznania jest prawem człowieka zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym.

However, I often wonder what these individual areas of policy themselves achieve.
Zastanawiam się jednak często, co udało się osiągnąć samodzielnie w ramach poszczególnych dziedzin polityki.

In addition, education policy is, and should remain, the preserve of individual nation states.
Polityka w obszarze edukacji ma ponadto chronić państwa narodowe.

The important political areas and the individual opinions have been taken into account in the report.
W sprawozdaniu uwzględniono istotne dziedziny polityki i poszczególne opinie.

Yes, it is always difficult for us to weigh things up in an individual case.
Tak, nadawanie odpowiedniej miary rzeczom w indywidualnym przypadku jest zawsze trudne.

But they see a free individual, it's going to scare them.
Będą ci truć bez końca... o wolności jednostki... ale widok wolnego człowieka ich przeraża.

Look at the current state of the labour market, with many individual workers applying for the same jobs.
Spójrzmy na aktualny stan rynku pracy, na którym wielu indywidualnych pracowników ubiega się o te same miejsca pracy.

Citizens also need that confidence at an individual and private level.
Mieszkańcy potrzebują tego rodzaju zapewnienia również na szczeblu indywidualnym i prywatnym.

Every individual has the right to appeal to the courts.
Każdy człowiek ma bowiem prawo do odwoływania się do sądów.

The individual losses are small, but taken together the overall amount is large.
Straty indywidualne są małe, natomiast łącznie kwota ogólna jest duża.

Given this, financial assistance should be provided on an individual basis.
W związku z powyższym pomoc finansowa powinna mieć charakter indywidualny.

He will be conducting individual interviews with each of you.
Będzie przesłuchiwał was, każdego z osobna.

Our investigation revealed that this individual was from the past.
W dalszym toku śledztwa ustaliliśmy, że przybył on z przeszłości.

I on the other hand want to ask whether you would like to protect the whole of the environment or only individual sectors.
A ja pytam, czy pan chce chronić całe środowisko, czy sektory.

The Amazon world is based on truth and a woman's individual strength.
Świat Amazonek oparty jest na prawdzie... ...i na indywidualnej sile każdej kobiety.

This calls into question the judicial protection of individual rights.
To stawia pod znakiem zapytania sądową ochronę praw jednostkowych.

No individual State, operating on its own, can achieve the required results.
Żadne państwo, działając samo, nie może osiągnąć oczekiwanych rezultatów.

In addition, we must remember that individual citizens are not owned by states.
Ponadto musimy pamiętać, że pojedynczy obywatele nie są własnością państw.

The report refers to a range of problems whose solution is particularly important to individual countries.
W raporcie przedstawione są różnorodne problemy, których rozwiązanie jest ważne w szczególności dla poszczególnych krajów.

I know it is difficult to try and pinpoint any one individual state.
Wiem, że trudno jest próbować wskazać jedno odpowiedzialne za to państwo.

The individual countries are called on to develop national strategies, and we will then see what they achieve.
Wzywa się poszczególne kraje do opracowania krajowych strategii i niedługo zobaczymy, co uda się za ich pomocą osiągnąć.

Also, we should transfer our economic governance experience to individual countries to help them set up their own tax systems.
Powinniśmy również przekazać poszczególnym krajom nasze doświadczenie w zakresie zarządzania gospodarczego, aby pomóc im stworzyć własne systemy podatkowe.