Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) idealny, doskonały; pojęciowy, wyobrażony, wymyślony, teoretyczny;

(Noun) ideał; filozofia wyidealizowane wyobrażenie;
the feminine ideal - ideał kobiecości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n ideał.adj idealny, doskonały

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ideał
idealny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

doskonałość

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. idealny ideal for the post idealny na to stanowisko ideal standard standard idealny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj idealny
n ideał

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IDEALNY

WYMARZONY

IDEAŁ

Wordnet angielsko-polski

(model of excellence or perfection of a kind
one having no equal)
doskonałość
synonim: paragon
synonim: nonpareil
synonim: saint
synonim: apotheosis
synonim: nonesuch
synonim: nonsuch


1. (conforming to an ultimate standard of perfection or excellence
embodying an ideal)
doskonały, niezrównany, nieporównany


2. (of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas)
idealistyczny: : synonim: idealistic

Słownik internautów

idealny
ideał

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. ideał
pogląd
adj. idealny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nierealny

Słownik techniczny angielsko-polski

ideał m

doskonały, idealny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

U Win Tin has refused to renounce her political ideals in exchange for her freedom.
U Win Tin odmówiła zrzeczenia się swoich politycznych ideałów w zamian za wolność.

statmt.org

We should not disregard this severe breach from the ideals of democratic elections.
Nie powinniśmy lekceważyć tego poważnego naruszenia ideałów demokratycznych wyborów.

statmt.org

We all know that there is no such thing as an ideal model for pension systems.
na piśmie - Wszyscy wiemy, że nie ma idealnego modelu systemu emerytalnego.

statmt.org

In an ideal world we would move straight to a complete and instant ban on discards.
W świecie doskonałym od razu zrealizowalibyśmy pełny i natychmiastowy zakaz odrzutów.

statmt.org

I reject this social regression, including in the name of my European ideal.
Odrzucam taką regresję społeczną, także w imię moich europejskich ideałów.

statmt.org

"It's not an ideal situation for a new gallery to have to ban a reviewer, but Ian was adamant," she says, giggling.

www.guardian.co.uk

She calls but there are only men staying at the centre, and the woman who runs the centre suggests it might be not be ideal for her.

www.guardian.co.uk

One of the joys of cycling is that even a mechanical dunce like me can put together their ideal machine.

www.guardian.co.uk

Burberry's ideal is as tall a figure as possible, the slender body lending an elegance and a hint of androgyny to their tailored apparel.

www.guardian.co.uk

I wouldn't like a computer to find my ideal woman.
Nie chciałbym skorzystać z Interentu by znaleźć idealną kobietę.

They want to believe that an ideal world is possible.
Chcą wierzyć, że można zbudować idealny świat.

In an ideal world, what would be your perfect job?
W idealnym świecie, jaka byłaby twoja wymarzona praca?

That you two would one day make an ideal world together.
Że pewnego dnia, moglibyście razem stworzyć idealny świat.

And you know better than anyone else that I cannot live without an ideal.
A ty wiesz lepiej od innych, że nie potrafię żyć bez ideałów.

And you would be the ideal Host of the program?
I pan byłby idealnym komentatorem do opisania tego wszystkiego

And again, in an ideal world, we would do both.
I znów, w idealnym świecie robilibyśmy to i to.

A real artist knows when he's found his ideal subject.
Prawdziwy artysta wie, kiedy trafi mu się idealny temat.

I agree with you. For love a couple isn't the ideal.
W miłości, zgadzam się z tobą,... związek nie może być idealny.

Then this will be ideal, it'd give you something to focus on.
Byłoby idealnie, mógłbyś się na tym skupić.

This is not an ideal time, but I'd like to see you again.
Słuchaj, ja rozumiem... Że to nie jest idealny moment, ale chciałbym...

They think this is the ideal place to put up the power plant.
Uważają, że to jest idealne miejsce do rozpoczęcia rozwoju potęgi.

I'd like to see many women and then choose my ideal one.
Chciałbym zobaczyć wiele kobiet i wtedy wybrać tę jedyną.

I thought it would be an ideal time to visit my other family.
I podjąłem decyzję, ze to będzie dobry moment odwiedzić moją drugą rodzinę

This does not seem to me to be an ideal neighbourhood.
Nie wydaje mi się, aby to było najlepsze sąsiedztwo.

However, when it comes to democracy and human rights, the situation is far from ideal.
Jeśli jednak chodzi o demokrację i prawa człowieka, sytuacja daleka jest od ideału.

Do you think this is the ideal place to raise a child?
Przemyśl to! Czy to jest idealne miejsce na wychowywanie dziecka?

Therefore, I say: it is not an ideal situation, but we have made a great step forward.
Dlatego mówię: nie jest to sytuacja idealna, ale uczyniliśmy duży krok naprzód.

It's not ideal, but it is either her or me.
Wiem, że to nie jest idealne, ale ona albo ja.

I've become your ideal woman, but I can't have children.
Nie jestem już idealną kobietą, nie mogę mieć już dzieci.

In times like this my only ideal is to survive.
W czasach, jakie obecnie mamy, moją jedyną ideą jest przetrwać.

He, as a person with a disability, working from home, would be ideal to start up a new business.
Jako osoba niepełnosprawna i pracująca w domu, pan Jones byłby w dobrej sytuacji do rozpoczęcia nowego biznesu.

However, this does not mean that the existing system is ideal.
Tym niemniej nie oznacza to, że istniejący system jest idealny.

Its position in neutral space makes it ideal for everyone involved.
Położenie w neutralnej przestrzeni sprawia, że jest to idealne miejsce dla wszystkich zainteresowanych.

That boy has all the qualities of an ideal husband.
Ten chłopak ma wszystkie cechy idealnego męża. 6 stóp.

And my ideal has always been to love someone of the name Ernest.
I moja ideą było zawsze kochanie kogoś o imieniu Ernest.

A staircase might not be the ideal place for what I have to say.
Schody to chyba nie jest najlepsze miejsce na to co chce powiedzieć...

That would mean the end of the European ideal, and we do not have the right to let this opportunity pass us by.
Oznaczałoby to koniec europejskiego ideału, a my nie mamy prawa dopuścić do tego, żeby ta okazja nas ominęła.

They remain at the service of an ideal and objectives.
Mają służyć ideałom i określonym celom.

I know this is an ideal sort of kissing moment.
Wiem, że to idealny moment na pocałunek.

The summit is an ideal opportunity to move that process forward.
Szczyt stwarza doskonałą okazję, aby posunąć ten proces do przodu.

I do not consider the composition of the Commission to be ideal.
Nie twierdzę, że skład Komisji jest idealny.

The situation which has evolved now - 25 out of the 27 - is far from ideal.
Obecna sytuacja - 25 z 27 państw członkowskich - jest daleka od ideału.

We all know that there is no such thing as an ideal model for pension systems.
na piśmie - Wszyscy wiemy, że nie ma idealnego modelu systemu emerytalnego.

This young woman has found the ideal listener in you.
A ta młoda kobieta znalazła w panu idealnego słuchacza.

How can you take offence at a kid trying to be like her ideal?
Jak możesz brać za złe dzieciakowi, że chce być jak jej idol?

Well, you'd certainly have trouble finding your ideal woman in India.
Cóż, na pewno miałbyś problem ze znalezieniem sobie idealnej żony w Indiach.

Actually, prison is an ideal place to learn to pray.
Więzienie to dobre miejsce, żeby nauczyć się modlić.

For this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.
Z tego właśnie powodu skład urzędu ds. mediów nie jest naszym zdaniem idealny.

Which makes you the ideal test case For a new version of the formula.
Co czyni cię idealnym obiektem do testów nowej wersji formuły, którą muszę udoskonalić.

That would be the ideal scenario, but I am afraid we are still far from ready to take such a step.
Byłoby to idealnym scenariuszem, ale obawiam się, że jesteśmy jeszcze dalecy od gotowości na zrobienie takiego kroku.

However, the situation in Kazakhstan is also far from ideal.
Sytuacja w samym Kazachstanie jest jednak daleka od idealnej.

We've got to take down this ideal from its pedestal.
Musimy zdjąć ten ideał z piedestału. Chcemy czegoś więcej.

In response to the first question, from a parliamentary point of view, I think we have to say that it is not ideal.
Sądzę, że odpowiadając na pierwsze z tych pytań, z parlamentarnego punktu widzenia, trzeba powiedzieć, że to nie jest idealne rozwiązanie.

It's not ideal, but I've lived a pretty good life.
Nie było idealnie, ale prowadziłem całkiem udane życie.

This means, in short, that we must now fully realise the ideal of a European social market economy.
Oznacza to w skrócie, że teraz musimy w pełni zrealizować ideał europejskiej społecznej gospodarki rynkowej.

That could have been an ideal opportunity to reach a comprehensive agreement.
To mogłaby być idealna szansa na osiągnięcie szerokiego porozumienia.

Not my ideal weapon of choice, but I suppose it will do.
Nie jest to broń idealna, ale myślę, że wystarczy.

What she eats for breakfast and if I'm her ideal type.
Co je na śniadanie i czy jestem w jej typie.

You will give the people of Earth an ideal to strive towards.
Dasz ludziom na Ziemi ideał, do którego będą aspirować.