Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) heroizm, bohaterstwo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U bohaterstwo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

heroizm, bohaterstwo

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bohaterstwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HEROIZM

HEROICZNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(the qualities of a hero or heroine
exceptional or heroic courage when facing danger (especially in battle)
"he showed great heroism in battle"
"he received a medal for valor")
bohaterstwo, bohaterskość, heroizm, heroiczność
synonim: gallantry
synonim: valor
synonim: valour
synonim: valorousness
synonim: valiance
synonim: valiancy

Słownik internautów

bohaterstwo

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bohaterstwo; heroizm
~, combat - bohaterstwo bitewne
~, soldierly - bohaterstwo żołnierza
~, wartime - bohaterstwo wojenne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is easy to talk about heroism, but genuinely dealing with the consequences is another and much sadder story.
Łatwo się mówi o heroizmie, ale o wiele trudniej i smutniej jest radzić sobie z konsekwencjami.

statmt.org

There are many tragedies and individual acts of heroism which could be recounted in a resolution on European conscience and totalitarianism.
Istnieje wiele tragedii i jednostkowych aktów bohaterstwa, które można by przywołać w rezolucji w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu.

statmt.org

You know, a lot of people risk their lives in a brief act of heroism, which is kind of cool, but Jill has what I call slow heroism.
Jak wiecie, dużo ludzi ryzykuje swoje życie w krótkich aktach bohaterstwa, co jest super, ale Jill prezentuje coś, co nazywam powolnym bohaterstwem.

TED

Now, to close, we heard a couple of days ago about the value of making individual heroism so commonplace that it becomes banal or routine.
To dobra wiadomość. ~~~ Na zakończenie, słyszeliśmy kilka dni temu, że wartość podejmowania indywidualnego heroizmu jest tak powszechna, że staje się banalna lub rutynowa.

TED

Aside from being visually compelling, the ad was successful because it provided an aspirational narrative every spectator could relate to - the idea that the only thing separating us bean-eating plebs from heroism and fame are those rare moments where an individual wills themselves into history.

www.guardian.co.uk

" Like Bon Jovi's Livin' on a Prayer, Don't Stop Believin' is inspirational kitsch, taking the borderline corny, ordinary-Joe heroism of Springsteen circa Born to Run and pushing it way over the top.

www.guardian.co.uk

Heroism and character will always be the domain of the individual, not the group.
Heroism i charakter zawsze będzie domenę osoba, nie grupa.

This is the right time to show them my heroism
To najlepszy moment, żeby pokazać moją męskość

We are a nation with a tradition of heroism.
Jesteśmy narodem z tradycją bohaterstwa.

I heard what the cardinal said, about your heroism in the Crusades.
Slyszalem, co kardynal mowil o waszym bohaterstwie na krucjatach.

We can't stick a needle in his brain because you don't believe in heroism.
Nie możemy wbić igły w mózg, bo akurat nie wierzysz w bohaterstwo. Jak chcecie.

Because out of heroism lies faith! in the worth of heroes!
Ponieważ niedaleko bohaterstwa leży wiara, wiara w wartość bohaterstwa.

Now I believe you're capable of any heroism.
Teraz widzę, że jesteś zdolna do największych poświęceń.

If the don't go against my conscience and heroism, I will do it First:
O ile nie są sprzeczne z moim sumieniem i nie są wielkimi czynami, pomogę.

It is easy to talk about heroism, but genuinely dealing with the consequences is another and much sadder story.
Łatwo się mówi o heroizmie, ale o wiele trudniej i smutniej jest radzić sobie z konsekwencjami.

My new world demands less obvious heroism.
Dorośnij. Mój nowy świat potrzebuje mniej oczywistego heroizmu.

I accuse myself of a sense of heroism.
Oskarżam się o poczucie bohaterstwa.

Damn it, without risk, there's no heroism, there's no history.
Cholera, bez ryzyka nie ma bohaterstwa, nie ma historii.

I understand your heroism was quite inadvertent.
Domyślam się, że twoje bohaterstwo było raczej nieumyślne.

His heroism was as quiet and as constant as he was.
Jego bohaterstwo było nieustanne i ciche jak on sam.

But no one understands that heroism.
Ale nikt nie rozumie tego heroizmu.

How dare they ignore my awesome heroism?
Jak oni śmią ignorować mój wspaniały heroizm.

You should have such inadvertent heroism.
Sam powinieneś zostać takim nieumyślnym bohaterem.

It gives us heroism, enthusiasm... music, poetry, art, everything!
Daje nam męstwo, entuzjazm... muzykę, poezję, sztukę, wszystko!

Thank you for your heroism, Earth Robot.
Dziękujemy za Twoje bohaterstwo, Ziemski robocie.

If that is not heroism, I don't know what is. Did she just...
Jeśli to nie jest bohaterstwo, to nie wiem, co nim jest.

A desperate act of heroism?
Desperacki akt bohaterstwa?

And in recognition of his heroism, demonstrating exceptional bravery and citizenship,
I w uznaniu za jego heroizm, wykazanie się wybitną odwagą i obywatelstwem

You remember people, heroism.
Przypomina sobie ludzi, ich bohaterstwo.

Heroism, mentioned only eleven times.
Bohaterstwo padło tylko jedenaście razy.

I've read about your heroism, Justin.
Czytałem o Twoim bohaterstwie, Justin.

Your financial support of the armistice celebration. Your heroism against the Volge.
Twoje wsparcie finansowe na świętowanie rozejmu, twój heroizm w walce z Volgami.

There are many tragedies and individual acts of heroism which could be recounted in a resolution on European conscience and totalitarianism.
Istnieje wiele tragedii i jednostkowych aktów bohaterstwa, które można by przywołać w rezolucji w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu.

Contact with the outside world is severely restricted, and the situation would have been forgotten were it not for the heroism of Aung San Suu Kyi in providing a focal point for the hopes and democratic aspirations of the people of Burma.
Kontakt ze światem zewnętrznym został poważnie ograniczony, a cała ta sytuacja mogłaby być niezauważona, gdyby nie heroizm Aung San Suu Kyi, która skupiła nadzieje i demokratyczne aspiracje mieszkańców Birmy.

(ES) Mr President, in the last few weeks we have been moved by the repeated demonstrations of heroism and the bravery of the people of Iran, who have confronted the machine guns and truncheons of their tyrants with their bare hands.
(ES) Panie przewodniczący! Przez ostatnich kilka tygodni poruszały nas kolejne fale demonstracji heroizmu i odwagi obywateli Iranu, którzy z pustymi rękami stanęli naprzeciw karabinów maszynowych i pałek swoich tyranów.