Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wspaniałość, wielkość;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (grandeur) wielkość

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNACZENIE

OGROM

GENIALNOŚĆ

GENIUSZ

Wordnet angielsko-polski

1. (unusual largeness in size or extent or number)
ogromność
synonim: enormousness
synonim: grandness
synonim: immenseness
synonim: immensity
synonim: sizeableness
synonim: vastness
synonim: wideness
2. (the property possessed by something or someone of outstanding importance or eminence)
wielkość, wybitność: : synonim: illustriousness

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wielkość

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wspaniałość

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wielkość; potęga
~, military - wielkość wojskowa, potęga wojskowa
~, national - wielkość narodu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The hotel staff, seemingly aware that greatness is in their midst, start scurrying around attentively.

www.guardian.co.uk

To me, he was a sad, tortured figure from a dysfunctional family who had greatness thrust upon him through the abdication of his elder brother.

www.guardian.co.uk

Written by the winners, rock history is packed with albums that gradually developed a patina of greatness with time - not least The Velvet Underground Featuring Nico, which was ignored on release, but would one day be deemed almost as good as Supergrass' second album.

www.guardian.co.uk

There's no big secret to greatness here: you don't need to dust them with semolina, as Nigella does (too grainy), or toss them in seasoned flour, as recommended by Good Food magazine.

www.guardian.co.uk

And you'd better take some of that greatness with you.
Weźcie ze sobą trochę tej dumy i świetności.

This is the first step on the road to greatness.
Pierwszy krok, na drodze ku wielkości.

Listen, I will do anything to bring this team back to greatness.
Posłuchaj, zrobię wszystko, żeby doprowadzić ten zespół do wielkości.

He is my only son, and there's greatness in him.
To mój jedyny syn, i jest w nim potęga.

If there's any greatness in my hands, let it pass into your body.
Jeśli jest jakiś geniusz w mych rękach, niech spłynie na ciebie.

And if it's not true greatness we have, we're at least average.
I jeśli to nie wielkość, to nam wystarcza.

Greatness isn't easy to live with, even by someone of normal intelligence.
Wielkość nie jest łatwa w obyciu, nawet dla kogoś ze zwykłą inteligencją.

How can any man or woman sin against such a greatness of mind?
Jak mężczyzna czy kobieta mogliby w ogóle zgrzeszyć przeciw takiem umysłowi?

And see what happens when greatness is demanded of you?
Widzicie, jakie są efekty, kiedy wymaga się od was wielkości?

Several of us in our set believed you were destined for greatness.
W naszej grupie parę osób przypuszczało, że z ciebie to będzie coś niezwykłego.

Your very posture tells me Here is a man of true greatness.
Sama twoja postawa mówi mi oto człowiek prawdziwej wielkości.

You pick the road to greatness, and you'll have that choice someday.
Wybierasz drogę do wielkości, i będziesz mieć ten wybór kiedyś.

On the field, it's the difference between mediocrity and greatness.
Na boisku, widoczna jest różnica, między przeciętnością a świetnością.

Together, we can lead our people to greatness again.
Razem znowu poprowadzimy nasz lud do wielkości.

But then I thought it'd be cruel not to let you witness my greatness.
Ale pomyślałem, że to okrutne nie pozwolić ci doświadczyć mojej wielkości.

Because I've told you before, you're destined for greatness and it starts tomorrow morning.
Bo jak ci mówiłem wcześniej... jest ci pisana wielkość. Zaczyna się jutro rano.

But our valuable soldiers are already singing about Germany's greatness.
Ale nasi cenni żołnierze już śpiewają o wspaniałości Niemiec.

Where the memory of your own greatness will gnaw you.
Gdzie będzie cię nękać pamięć twojej minionej chwały.

Women used to strip for a chance at greatness.
Kiedyś kobiety rozbierały się, żeby mieć szansę coś osiągnąć.

I thought that generosity might demonstrate your greatness to those you mean to rule.
Myślałam, że twoja hojność... mogłaby pokazać twoją wielkość władzy nad nimi.

It's hard to feel destined for greatness when you keep messing up.
Ciężko czuć się przeznaczonym do wielkich rzeczy kiedy nic nie wychodzi.

Allah, in his wisdom and greatness, has given us each a gift.
Allach w swojej mądrości i wspaniałości, każdego z nas obdarowuje darem.

All these people contribute to the economic greatness of the United States.
Ci ludzie mają swój wkład w potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych.

I gave you a chance for greatness and you threw it away.
Dałem ci szansę na wielkość a ty ją odrzuciłaś.

See, you got to dare For greatness these days To get people's attention.
Widzisz, musisz mieć dzisiaj w sobie jakąś wspaniałość, żeby przyciągnąć uwagę ludzi.

Their weakness is that they don't see their own greatness.
Ich słabość polega na tym, że nie dostrzegają własnej wielkości.

Is this what's standing between us and greatness, huh?
Czy to stoi pomiędzy nami i wielkością, huh?

It is not the greatness of animals. And not yours too.
I to nie z czułości dla zwierząt, dla ciebie też nie

Again these ridiculous X-ray sermons about the greatness of science?
Znowu te śmieszne rentgenowskie kazania o wielkości nauki?

How do we inspire ourselves to greatness, when nothing less will do?
Jak inspirować siebie do doskonałości... kiedy nic innego nie wystarczy?

Look, with Joey and me, we can touch greatness.
Pomyśl, z Joeyem i ze mną, możesz osiągnąć szczyt.

Didn't I say the lad had greatness in him?
Czyż nie mówiłem, że ten chłopak ma coś w sobie?

Pride stimulates greatness, the only possibility for men to equal God.
Duma rodzi wielkość. Tylko w ten sposób człowiek może dorównać Bogu.

So we recognize three aspects to the Great Leader's greatness.
Więc rozpoznajemy trzy aspekty Wielkości naszego Wielkiego Przywódcy.

Such behaviour may provide proof of their greatness.
To może świadczyć o ich wielkości.

Only you can lead us back to greatness.
Kocham ten kraj. Tylko ty możesz doprowadzić nas do wielkości.

You were born for greatness, like your father.
Urodziłeś się do wielkości, jak twój ojciec.

You see, some heroes are born, destined for greatness.
Widzicie, niektórzy bohaterowie rodzą się, przeznaczeni do tego aby być wielkimi.

We sometimes get close to greatness, but we never get there.
Czasami zbliżamy się do wielkości. Ale nigdy jej nie osiągamy.

And though life may be short and death sudden, true greatness lasts forever.
I choć życie może być krótkie, a śmierć nagła, prawdziwa wielkość trwa wiecznie.

Desolate because his greatness was taken from him and he was cast down!
Samotnego, bo jego wielkość została mu odebrana, a on sam wygnany.

We start with the nose, greatness and form.
Zaczeliśmy od nosa, wielkość i kształt.

And if anyone's destined for greatness, it's you, son.
I jeśli komuś przeznaczone są wielkie rzeczy, to tobie, synu.

And maybe your dead uncle saved your life because you were destined for greatness.
I może twój zmarły wujek cię uratował, bo jest ci przeznaczona wielkość.

Aaw my poor child, like Achilles, cursed by your greatness.
Mój biedny syn. Jak Achilles. Przeklęty przez swoją wielkość.

No, we haven't achieved greatness yet, but we're gettin' there.
Nie, jeszcze nie osiągnęliśmy wielkości, ale zmierzamy tam.

You wrote for Hustler? - We're in the presence of greatness.
Pisałeś dla Hustlera? - Jesteśmy w obliczu znamienitości.

We didn't come to discuss the country's greatness.
Nie przyszliśmy omawiać wielkości kraju.

Well, it's a greatness that others can't see, but it's there.
Twojej rodzinie? To wielkość, której inni nie widzą. Ale ona jest.

It is here that I believe the EU's greatness lies.
Uważam, że właśnie na tym polega wyjątkowość Unii.