Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) biznes być pośrednikiem, faktorować; matematyka rozłożyć/rozkładać na czynniki;
factor sth in - wkalkulować/wkalkulowywać coś, wziąć/brać coś pod uwagę;

(Noun) czynnik, współczynnik, parametr; biznes pośrednik; biznes komisant(ka); biznes faktor, firma faktoringowa; matematyka czynnik, mnożnik; matematyka dzielnik; zarządca majątku;
common factor - wspólna cecha, wspólny element; matematyka wspólny dzielnik; matematyka wspólny podzielnik;
be an unknown factor - stanowić niewiadomą;
factor viii - (Noun) medycyna czynnik VIII;
sun protection factor - stopień ochrony przed promieniowaniem słonecznym;
prime factor - matematyka czynnik pierwszy;
cost factor - finanse współczynnik kosztów;
safety factor - technika współczynnik bezpieczeństwa;
factors of production - biznes czynniki produkcji;
safety factor - technika współczynnik bezpieczeństwa;
factors of production - biznes czynniki produkcji;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(maths) czynnik
mnożnik.
2.
(contributing cause) czynnik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

czynnik, współczynnik, mnożnik, parametr
safety ~ współczynnik bezpieczeństwa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

krotność

rządca

komisant

zarządca

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. czynnik
2. współczynnik
3. agent, pośrednik
4. firma faktoringowa ~ if safety in transactions współczynnik bezpieczeństwa w transakcjach ~s of production cost accounting rachunek kosztów czynników produkcjiconfining ~ czynnik ograniczającylimiting ~ czynnik ograniczający

Słownik architektury angielsko-polski

czynnik m, współczynnik

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. czynnik
2. współczynnik
3. komisant conversion factor współczynnik przeliczeniowy cost factor współczynnik kosztówdeciding factor czynnik decydujący discount factor współczynnik dyskonta economic factors czynniki ekonomiczneexternal factor czynnik zewnętrzny human factor czynnik ludzki internal factor czynnik wewnętrzny monetary factors czynniki pieniężne

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

czynnik m

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

faktor, komisant, współczynnik

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

agent m, kwestia f, czynnik m, faktor m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

czynnik, mnożnik

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s czynnik
logistic planning ~ współczynnik planowania logistycznego
replacement ~ wskaźnik uzupełnienia strat

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n czynnik
mat. mnożnik
factor of production - czynnik produkcji

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POŚREDNIK

FAKTOR

MNOŻNIK [MAT.]

CZYNNIK [MAT.]

WSPÓŁCZYNNIK

PARAMETR

ELEMENT

OKOLICZNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission)
ajent, agent
synonim: agent
synonim: broker

2. ( (genetics) a segment of DNA that is involved in producing a polypeptide chain
it can include regions preceding and following the coding DNA as well as introns between the exons
it is considered a unit of heredity
"genes were formerly called factors")
gen: : synonim: gene
synonim: cistron

3. (one of two or more integers that can be exactly divided into another integer
"what are the 4 factors of 6?")
czynnik: : synonim: divisor

4. (one of two or more integers that can be exactly divided into another integer
"what are the 4 factors of 6?")
podzielnik: : synonim: divisor

Słownik internautów

agent
czynnik
faktor
komisant

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

fiz. czynnikwspółczynnik~, environmental czynnik środowiskowy~, human czynnik ludzki~, locational czynnik lokalizacyjny~, probability współczynnik prawdopodobieństwa~, random czynnik przypadkowy~, safety współczynnik bezpieczeństwa~, site-specific czynnik charakterystyczny dla terenu/działki~, weather czynnik pogodowy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

czynnik (element)
deciding factor: czynnik decydujący
economic factor: czynnik ekonomiczny
external factor: czynnik zewnętrzny
human factor: czynnik ludzki
internal factor: czynnik wewnętrzny
safety factor: czynnik bezpieczeństwa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

agent

ajent

fabryczny

mnożnik

zakładowy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

czynnik

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. współczynnik; czynnik
~, additional - czynnik dodatkowy
~, administrative - czynnik administracyjny
~, aircraft load - współczynnik obciążenia samolotu
~, battle winning - czynnik zapewniający wygranie bitwy
~, casualty - czynnik rażenia
~, causal - czynnik przyczynowy
~, climatic - czynnik klimatyczny
~, conversion - mat. przelicznik
~, decisive - czynnik decydujący
~, design - czynnik projektowy
~, design load - współczynnik projektowy obciążenia
~, disqualifying - czynnik dyskwalifikujący
~, disturbing - czynnik zaburzający
~, dominant - czynnik dominujący
~, duty - tech. współczynnik obciążenia
~, environmental - czynnik środowiskowy
~, external - czynnik zewnętrzny
~, fatigue - czynnik zmęczenia
~, fire - czynnik ognia
~, G load - lotn. współczynnik przeciążenia
~, health - czynnik zdrowotny
~, human - czynnik ludzki
~, international - czynnik międzynarodowy
~, limit load - współczynnik obciążenia krytycznego
~, limiting - ograniczenie, czynnik ograniczający
~, load - stopień napełnienia; tech. współczynnik obciążenia, stopień obciążenia
~, material - czynnik materiałowy
~, meteorological - czynnik pogodowy
~, military - czynnik wojskowy
~, moral - czynnik moralny
~, multiplying - mnożnik
~ of importance - czynnik mający znaczenie, czynnik ważny
~ of surprise - czynnik zaskoczenia
~ of victory - czynnik zwycięstwa
~, overload - współczynnik przeciążenia
~, peaceful - czynnik pokojowy
~, personal - czynnik osobowy
~, planning - czynnik planistyczny
~, political - czynnik polityczny
~, probability - mat. współczynnik prawdopodobieństwa
~, projectile shape - współczynnik kształtu pocisku
~, protection - współczynnik ochrony (maski gazowej)
~, random - czynnik przypadkowy
~, reliability - współczynnik niezawodności
~, replacement - wskaźnik zużycia sprzętu, współczynnik zużycia
~, risk - czynnik ryzyka
~, safety - czynnik bezpieczeństwa, współczynnik bezpieczeństwa
~, sewage treatment load - stopień obciążenia oczyszczalni ścieków
~, shape - współczynnik kształtu
~, social - czynnik społeczny
~, stowage - mar. współczynnik sztauowania
~, strategic - czynnik strategiczny
~, terrain - czynnik terenu, czynnik terenowy
~, time - czynnik czasu
~, uncertainty - czynnik niepewności, stopień niepewności
~, unpredictable - czynnik nieprzewidywalny
~, variable - czynnik zmienny
~, weather - czynnik pogodowy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

mat., fiz. czynnik
współczynnik
~, ageing - czynnik powodujący starzenie (się)
~, causa
~, causative
czynnik przyczynowy, czynnik sprawczy
~, conversion współczynnik przeliczeniowy
~, dilution współczynnik rozpuszczalności
~, diversity promoting czynnik wywołujący zróżnicowanie
~, duty techn. współczynnik obciążenia
~, economic czynnik ekonomiczny
~, edaphic biol. czynnik edaficzny
~, energetic czynnik energetyczny
~, environment risk czynnik zagrożenia środowiska
~, environmental czynnik środowiskowy
~, external czynnik zewnętrzny
~, flood risk czynnik ryzyka powodziowego, czynnik zagrożenia powodziowego
~, genetic czynnik genetyczny
~, growth czynnik wzrostu
~, growth limiting czynnik ograniczający wzrost
~, habitat ekol. czynnik siedliskowy
~, health czynnik zdrowotny
~, human czynnik ludzki
~, leakage współczynnik przesączania
~, limiting czynnik ograniczający
~, load współczynnik obciążenia
~, locational PP czynnik lokalizacyjny
~, meteorological czynnik pogodowy
~, natural czynnik naturalny
~ of principal significance czynnik o zasadniczym znaczeniu
~, probability współczynnik prawdopodobieństwa
~, random czynnik przypadkowy
~, risk czynnik ryzyka, czynnik zagrożenia
~, safety współczynnik bezpieczeństwa
~, sewage dillution współczynnik rozcieńczenia ścieków
~, social czynnik społeczny
~, spatial czynnik przestrzenny
~, weather czynnik pogodowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. czynnik m
2. współczynnik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
Czynniki te podkreślają tylko, że bezwzględnie konieczne jest odmienne podejście.

statmt.org

The analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.
Ocena ta powinna opierać się na licznych czynnikach naukowych i środowiskowych.

statmt.org

Both these factors can be decisive in later life when it comes to getting a job.
Oba te czynniki mogą odgrywać decydującą rolę w momencie wejścia w życie zawodowe.

Goethe Institut

These factors undermine the trust that is necessary for judicial cooperation.
Czynniki te osłabiają zaufanie, jakie jest koniecznym warunkiem współpracy sądowej.

statmt.org

A Cumbria police spokesman said: "The treacherous road conditions appear to have been a factor in this collision.

www.guardian.co.uk

And Doolittle is indubitably not crap, despite her up-close experience of the stage-school system, which produces manufactured pop stars and spawned the famous-for-15-seconds X factor culture.

www.guardian.co.uk

No, on this occasion I'm not talking about The X factor - disappointing though that may be to the thousands of people currently signing up to Facebook groups called things such as I Hate Bananaface, Die, Kaytie, DIE!!! LOL and If 1,000,000 People Join This Group I'll Take a Run At Katie Waissel With a Bomb Belt.

www.guardian.co.uk

The flight of some buyers from trading with the National Iranian Oil Company is thought to have been a key factor in causing a floating backlog of tankers carrying unsold Iranian oil in the Arabian Gulf and Red Sea this summer, forcing the price down.

www.guardian.co.uk

But it might be the common factor we're looking for.
Ale to może być ten powód którego szukamy.

So how does that particular case factor into all of us?
Więc jak ta sprawa ma się do każdego z nas?

After all, the human factor can also play a major role.
W końcu czynnik ludzki może również odegrać poważną rolę.

You have to be better than yourself by, like, a factor of 10.
Musisz być lepszy od siebie. Tak z... 10 razy.

So you are right - this is an important factor.
A więc mają państwo rację - to ważny czynnik.

The fact that workers do not know their rights is another important factor.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest nieznajomość prawa przez pracowników.

The time factor is important for any research especially in a murder.
Czynnik czasowy jest najważniejszy w każdym śledztwie, szczególnie w sprawie morderstwa.

However, the time factor also has to be taken into account, of course.
Jednakże należy oczywiście także uwzględnić czynnik czasu.

Not just because of her looks, but that X factor.
Nie tylko przez to jak wygląda, ale przez inne rzeczy...

The particular growth medium doesn't seem to be a factor.
Podłoże zdaje się nie być czynnikiem.

It's difficult for me to be so direct, but time is a factor.
Trudno mi być aż tak bezpośrednią, ale czas jest jednym z czynników.

In addition to this, we have to take another factor into account.
Ponadto trzeba wziąć pod uwagę także i inny aspekt.

These are different issues, but all connected by one important factor.
Są to różne aspekty, ale wszystkie łączy jeden ważny czynnik.

The Europe 2020 strategy is, from this point of view, a very important factor.
Z tego punktu widzenia strategia "UE 2020” stanowi bardzo ważny czynnik.

I have not heard of information technology being used as a strategic factor before.
Nie słyszałem, by wcześniej technologia informacyjna była stosowana jako czynnik strategiczny.

Last but not least, one factor which may play an important role in the success of this strategy is energy.
Wreszcie, jednym z czynników, który może odegrać ważną rolę w sukcesie przedmiotowej strategii, jest energia.

Culture is also an important factor in the fight for human rights and the support of democracy.
Kultura to też istotny element w walce o prawa człowieka i wspierania demokracji.

Terrorism has never been a factor in city politics before.
Dotychczas terroryzm nie byl obecny w polityce miejskiej.

An important factor which needs to be considered is that young people are one of the social groups hit hard by the global economic crisis.
Ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest to, że młodzi ludzie są jedną z tych grup społecznych, które najbardziej odczuły skutki kryzysu gospodarczego.

Another factor is the way in which the Union functions.
Innym czynnikiem jest sposób funkcjonowania Unii.

But again, of course, the human factor is always relevant.
Ale znów, oczywiście istotny jest czynnik ludzki.

The human factor is at the heart of research and innovation.
U podstaw badań i innowacji leży czynnik ludzki.

We also consider it extremely important to keep in mind the human factor.
Uznajemy również za niezwykle ważne, by nie zapominać o czynniku ludzkim.

Creativity is also an important factor in the development of personal and social skills.
Kreatywność jest także ważnym czynnikiem w rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych.

I think that a key factor is how we respond to the financial crisis.
Uważam, że kluczowym czynnikiem jest reakcja na kryzys finansowy.

In fact, over the whole of last year, their load factor was only 21%.
W rzeczywistości przez cały miniony rok ich współczynnik obciążenia wynosił tylko 21 %.

The needs of the market should be taken into account as a secondary factor.
Zapotrzebowanie rynku powinno być brane pod uwagę jako czynnik drugorzędny.

The Internet is therefore an important factor in our democratic society today and so should it remain.
Internet jest zatem ważnym czynnikiem naszego obecnego społeczeństwa informacyjnego i tak właśnie powinno być.

Your limited memory of the accident is also a factor.
Twoje luki w pamięci z wypadku także są czynnikiem.

Reaction time is a factor in this, so please, pay attention.
W tym chodzi o pańskie reakcje, tak więc proszę uważać.

The biological factor is there because we are social animals.
Te czynniki biologiczne występują, ponieważ jesteśmy zwierzętami społecznymi.

This is an important component that we should factor in.
Jest to ważny element, który powinniśmy uwzględnić.

He just took pictures and talked about the wow factor.
Robił zdjęcia i gadał o czynniku wow

It's basically just to give people a wow factor as they come in here.
To zasadniczo po to, by wzbudzić w ludziach zachwyt, jak wchodzą.

Yeah, well, I always found being shot at is a motivating factor.
A ja zawsze myślałem, że bycie pod ostrzałem jest czynnikiem motywacyjnym.

Advanced age is a factor, but it can strike any of us.
Czynnikiem jest zaawansowany wiek, ale to może spotkać któregokolwiek z nas.

Okay, well, let me just factor that into the computer and crunch some numbers.
Dobra, pozwól mi tylko zerknąć do komputera i przetworzyć jakieś liczby.

Is it because of an as yet not well understood psychological or cultural factor?
Czy z powodu jakiegoś nieznanego jeszcze czynnika psychologicznego czy kulturowego?

I believe they will also be a very strong motivating factor for our staff.
Uważam, że będą one również stanowić bardzo silny czynnik motywujący dla naszych pracowników.

The crucial factor here is what happens at the next elections.
Decydującym czynnikiem jest to, co się stanie podczas następnych wyborów.

Political will is the only deciding factor between the two possibilities.
Wola polityczna jest jedynym czynnikiem decydującym o wyborze między dwoma możliwościami.

This is why for me the human factor was an important component of the stress test.
Dlatego sądzę, że czynnik ludzki jest ważnym komponentem testu warunków skrajnych.

Cohesion policy after 2013 should continue to be an important factor in the development of Europe.
Polityka spójności po roku 2013 powinna być nadal istotnym czynnikiem w rozwoju Europy.

In any event, the central issue must be the attraction factor, particularly at academic level.
W każdym razie, sprawą kluczową musi być czynnik przyciągający, przede wszystkim na poziomie akademickim.

The report also brings out the major impact of the human factor, especially energy, on climate change.
Sprawozdanie w jasny sposób podkreśla znaczenie czynnika ludzkiego, szczególnie energetycznego, w powstawaniu zmian klimatycznych.

The second factor is the nature of the trade agreements that we wish to offer these countries.
Drugim czynnikiem jest charakter porozumień handlowych, jakie chcemy zaproponować tym krajom.

A capitalist economy that bears the human factor in mind.
Gospodarka kapitalistyczna, która myśli o czynniku ludzkim.

You're lucky that worked. Luck does not factor into it.
Masz szczęście, że się udało. - Szczęście się w to nie kalkuluje.

Consider. One, probability is a factor which operates within natural forces.
Po pierwsze: prawdopodobieństwo jest czynnikiem działającym w obrębie sił naturalnych.