Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) podwójnie, dwa razy, we dwójkę;
be bent double - być zgiętym w pół;

(Adjective) podwójny, dwukrotny, dwojaki, dwoisty, dwuosobowy; fałszywy; niższy o oktawę;
see double - widzieć podwójnie;
cost double - kosztować dwa razy tyle;
lead a double life - prowadzić podwójne życie;
lead a double life - prowadzić podwójne życie;

(Verb) dwoić się; podwajać, dublować; kontrować; zginać/składać na pół; opływać; militarny biec, robić ostry zakręt, kluczyć; stosować uniki, oszukiwać, grać jednocześnie; ustawić jeden za drugim; sport wybić piłkę do drugiej bazy;
double up with sb - dzielić z kimś pokój; dzielić się z kimś czymś;
double cross - oszukiwać kogoś, z kim wspólnie popełnia się przestępstwo;
double up - pełnić jednocześnie funkcję kogoś|czegoś; ścieśniać się, skręcać się; we dwoje;
double up with pain - (Idiom) zwijać się z bólu;
double back - zawracać, wracać tą samą drogą;
double book - zarezerwować (ten sam np. pokój w hotelu) podwójnie, dla dwóch różnych osób;
fold sth double - złożyć coś na pół;

(Noun) podwójna ilość; podwojenie; ostry zakręt, nagły zwrot; dubler(ka), sobowtór; sport debel, kontra; dublet;
at the double - biegiem, na jednej nodze; robić coś bardzo szybko; dwa razy szybciej;
double booking - podwójna rezerwacja, zdublowana rezerwacja;
double dealing - oszukiwanie;
doubles - (Noun) sport debel; gra podwójna;
mixed doubles - sport gra mieszana, debel mieszany, mikst, pary mieszane w tenisie;
double or quits - podwójna stawka albo nic;
double or quits - podwójna stawka albo nic;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(two fold quantity or measure) : ten is the ~ of five dziesięć to dwukrotność pięciu.
2.
(pers or thg resembling another) sobowtór.
3.
(running pace) : at the ~ dwa razy szybciej (biegiem) .
4.
(pl, tennis) debel
mixed ~-s mieszane dwójki.
5.
(cinema) dubler.adj~
1. (in two parts
twice as much) podwójny, dwojaki
(happening twice) dwukrotny
~ bed łóżko dwuosobowe
(on road) : ~ bend dwa zakręty
~ doors drzwi dwuskrzydłowe
~ knock podwójnezapukanie
~ room pokój dwuosobowy
~ saucepan podwójny garnek do gotowania we wrzątku
'Emma' is spelt with a ~ 'm' "
Emma"
pisze się przez dwa "
m"

to serve a ~ purpose służyć dwóm celom.
2.
(ambiguous, deceitful) : ~~dealer szachraj/ka
~ dealing dwulicowy
~ meaning dwuznaczny
~ standard podwójny standard.
3.
(music) : ~~bass kontrabas.adv podwójnie
to bend ~ zginać w pół
to pay ~ płacić podwójnie
she sees ~ ona widzi podwójnie
it costs ~ what it used to to kosztuje dwa razy tyle, co kiedyś.vt
1.
(make twice as great) podwajać.
2.
(fold, clench) : to ~~a shawl składać szal
to ~ up one's legs podwijać nogi.
3.
(cause to bend in pain) składać kogoś we dwoje: the blow ~d her up cios ją powalił.vi
1.
(become twice as great) podwajać się.
2.
(turn sharply) : she ~d back on her tracks zawróciła po swoich śladach.
3.
(bend) skręcać się: she ~d up with the pain skręcała sięz bólu.
4.
(share room etc.) : you will have to ~ up będziecie musieli się ścieśnić.
5.
(combine roles) : the porter ~s as waiter portier pełni równocześnie funkcję kelnera.~ cpds ~-barrelled adj dwururkowy
~-breasted adj (of garments) dwurzędowy
to ~-check vt ponownie sprawdzać
to ~-cross vt wystawiać kogoś do wiatru
(bus) : ~-decker n autobus piętrowy
~ Dutch n chińszczyzna
(lit, fig) : ~-edged adj obosieczny
~-quick adv w przyśpieszonym tempie
~-talk n owijaniew bawełnę.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dubler, sobowtór
podwójny, dwukrotny
podwójnie, dwa razy
podwajać, zginać na pół, mieć drugą pracę, zmieniać gwałtownie kierunek
at/on the ~ (pot.) ~robić coś bardzo szybko
mixed ~s pary mieszane (w tenisie)
seeing ~ widzieć podwójnie (mieć chore oczy)
bend ~ zginać się w pół
~ back zawracać
~ back on zakręcać tworząc literę U
~ up dzielić się z kimś czymś, skręcać się (ze śmiechu, bólu)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'döbladj (Literując) Podwójny Good luck, double oh seven! (Powodzenia, zero-zero-siedem!) - GoldenEye [film] (1995) My number in Cambridge is 223 3750 double four (Mój numer w Cambridge to 223 3750 i dwie czwórki) - Student University of Exeter (1999)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. podwójny, zdwojony double advantage podwójna korzyść double bookkeeping podwójna księgowość double check ponowne sprawdzenie double declining balance method metoda amortyzacji podwójnie degresywnej double entry bookkeeping księgowość podwójnadouble indemnity podwójne ubezpieczenie double leverage podwójna dźwignia double option podwójna opcja double taxation podwójne opodatkowaniedouble taxation agreement porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

v
1. dać drugie poszycie
2. opłynąć, obejść

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

podwójny adj

podwajać vt

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj podwójny
s podwójna ilość
dublet
sport gra podwójna, debel
vt podwoić
vi podwoić (się)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PODWÓJNY

DWOJAKI

DWUKROTNY

DWOISTY

PEŁNY

FAŁSZYWY

DWUZNACZNY

PODWÓJNIE

DWOIŚCIE

DWOJAKO

DWA: WE DWOJE

PARAMI

DUBLER

SOBOWTÓR

DEBEL

DUBLET

KONTRA

KOPIA

PODWAJAĆ

ZDWAJAĆ

DWOIĆ

DUBLOWAĆ

ZDUBLOWAĆ

KONTROWAĆ

KLUCZYĆ

PODWAJAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adv podwójnie
Adj podwójny
V podwajać się
V służyć też
N debel
N zginać się we dwoje
V Phras nawracać
N Comp kontrabas
N Comp podwójny podbródek
V Phras zginać się

Wordnet angielsko-polski


1.
dubeltówka, dwururka
synonim: double-barreled shotgun

2. (someone who closely resembles a famous person (especially an actor)
"he could be Gingrich's double"
"she's the very image of her mother")
sobowtór: : synonim: image
synonim: look-alike

3.
dubla: :


1. (large enough for two
"a double bed"
"a double room")
dwuosobowy, podwójny, diadyczny


2. (having more than one decidedly dissimilar aspects or qualities
"a double (or dual) role for an actor"
"the office of a clergyman is twofold
public preaching and private influence"- R.W.Emerson
"every episode has its double and treble meaning"-Frederick Harrison)
dwoisty, dualistyczny, dychotomiczny: : synonim: dual
synonim: twofold
synonim: two-fold
synonim: treble
synonim: threefold
synonim: three-fold

3. (twice as great or many
"ate a double portion"
"the dose is doubled"
"a twofold increase")
podwójny: : synonim: doubled
synonim: twofold
synonim: two-fold

4. (having two meanings with intent to deceive
"a sly double meaning"
"spoke with forked tongue")
ambiwalentny, dwuznaczny: : synonim: forked

Słownik internautów

dwukrotny, podwójny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

sobowtór
adj. podwójny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

podwójny, dwustronny
double adultery: cudzołóstwo obustronne, obustronna zdrada małżeńska
double insurance: podwójne ubezpieczenie
double jeopardy: powtórne pociągnięcie do odpowiedzialności za to samo przestępstwo
double nationality: podwójne obywatelstwo
double taxation: podwójne opodatkowanie

Słownik audio-video Montevideo

rola epizodyczna, epizody, też dubler głównego aktora, zastępca aktora pierwszoplanowego, epizodzista, statysta

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dublowanie

dwuosobowy

kaskader

podwoić

powiększać

rekontrować

zdwojony

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. podwójny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. podwajać, zdwajać, dublować
2. skręcać
3. opłynąć, obejść

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.

Google

However, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Stosowanie przez Unię Europejską podwójnych standardów nie jest niczym nowym.

statmt.org

In addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
Dodatkowo mamy teraz również wysoką przedstawiciel, która będzie pełnić dwie funkcje.

statmt.org

Chapman, the daughter of a diplomat, was the most high-profile of the 10 Russian "sleepers" arrested in the US this summer after being caught trying to embed themselves in American society while leading double lives and secretly reporting to the Kremlin.

www.guardian.co.uk

Authorities in Iran have accused the US and western media of double standards over the case.

www.guardian.co.uk

"A 6% average growth rate for us would be very, very good but when you start adding things like hybrid vehicles and wind turbines to the rare earth sectors now you are talking about double digit growth, and you still don't know where that will end.

www.guardian.co.uk

I am now looking at Â?25,000 of debt, but if I was paying Â?10,000 a year, you are talking well over double that, and I can almost guarantee that that would have dissuaded me.

www.guardian.co.uk

I want all available men up here on the double.
Chcę żeby wszyscy mężczyźni stawili się tutaj.

By giving them the chance to win back everything, double or nothing.
Dając im szansę wygrać z powrotem wszystko , Double or Nothing.

We need a room for the night with a double bed.
Potrzebujemy pokoju na noc z podwójnym łóżkiem.

Your double will say they have to move on to something else.
Twój dubler powie, że muszą zająć się czymś innym.

These are the kind of double standards we have to live with here.
Jest to rodzaj podwójnych norm, z jakimi musimy tu żyć.

At the same time, we must not practise double standards either.
Jednocześnie my także nie możemy stosować podwójnych standardów.

The policy of double standards used up to now needs to be changed.
Dotychczasowa polityka stosowania podwójnych standardów w stosowaniu sankcji wymaga zmian.

Now put an end to this double role and her the truth.
Skończ już z tym, i powiedz jej prawdę.

This case of double standards must be brought to an end.
Takie stosowanie podwójnych standardów musi się skończyć.

Well, maybe next time we can have a double date.
Może następnym razem pójdziemy na podwójną randkę.

And second of all, this is such a double standard.
A po drugie, to takie podwójne standardy.

I can't believe they hit me with another double tomorrow.
Nie wierzę, że znów przydzielili mi na jutro podwójną zmianę.

I remember we went on a double date in high school.
Pamiętam, jak w liceum byłyśmy na podwójnej randce.

You stay here in case they decide to double back.
Pozostajesz tutaj w przypadku , który oni decydują do podwójnych pleców .

The double call is cool if you really like her.
Trugi telefon jest fajny, jeśli naprawdę ją lubisz.

Let us talk about those, because this is a good example of double standards.
Pomówmy o nich, ponieważ jest to dobry przykład podwójnych standardów.

Today's double standards will give rise to even more problems in the future.
Dzisiaj stosowane dwulicowe metody przyczynią się do jeszcze liczniejszych problemów w przyszłości.

So how is this for our big double date tonight?
Cześć - Cześć Dobrze wyglądam na naszą dzisiejszą podwójną wielką randkę?

House sent me back to you as a double agent.
House wys3a3 mnie z powrotem do ciebie jako podwójnego agenta.

You are his double, including being weak in the head.
Ty jesteś nim do kwadratu, włączając w to jego chorobę.

We'll double the share price by the end of the first quarter.
Podwoimy cenę akcji do końca pierwszego kwartału.

In that case, the man we saw from the mountain was his double?
W takim razie, człowiek, którego widzieliśmy z gór był jego sobowtórem?

We know that there are double standards here in Europe.
Wiemy, że w Europie funkcjonują podwójne standardy.

This figure is likely to double virtually every 20 years.
Prawdopodobnie liczba ta ulegać będzie co 20 lat podwojeniu.

We also took into account, first of all, that they would have tried to use double standards.
Przede wszystkim wzięliśmy pod uwagę próbę zastosowania podwójnych standardów.

We want to double your salary all in one night.
Chcemy ci pomóc. Chcemy podwoić twoją pensję. I wszystko w jedną noc.

He says he'll double the college money Grandma left me.
Mówi, że podwoiłby kasę na szkołę, którą zostawiła mi Babcia.

And none of you knew this boy was leading a double life?
Nikt z was nie wiedział o podwójnym życiu tego chłopca?

There is always this conflict between me and my double.
To jest zawsze ten konflikt pomiędzy mną i moim sobowtórem.

Double counts, two people in the room at all times.
W pokojumusza być co najmniej dwie osoby cały czas.

By chance is this evening kind of like a double date?
A czy jest taka możliwość, że ten cały wieczór to jakaś podwójna randka?

One double room without bath for the 16th, 17th and 18th.
Jeden pokój dwuosobowy bez łazienki na 16-tego, 17-tego i 18-tego.

He saw his double in the street and wouldn't rest till he'd killed him.
Zobaczył swojego sobowtóra na ulicy i nie mógł spocząć, dopóki go nie zabił.

I am against double standards being applied to human rights.
Jestem przeciwna stosowaniu podwójnych standardów do praw człowieka.

The number of Alzheimer's patients is thought to double every 20 years.
Uważa się, że liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera ulegać będzie co 20 lat podwojeniu.

The deal is expected to more than double bilateral trade in the next 20 years.
Oczekuje się, że umowa ta z nadwyżką podwoi handel dwustronny w ciągu najbliższych 20 lat.

But there's plenty out there getting enough work on double pay.
Ale jest mnóstwo takich, nie tu, którzy mają roboty w bród za podwójną płacę.

And we think you should do a double turn at the finals.
i uważamy, że powinnaś zrobić podwójny obrót w finale.

It's a double bed but you can sleep single, okay?
Jest tam podwójne łóżko, ale możesz spać sam, ok?

A few double dates, and telling me anything about who I am.
Kilka podwójnych randek, a ty mi mówisz, kim jestem! - Kurwa!

I can double that bid if you give me some more time.
Mogę podwoić stawkę jeśli dacie mi trochę czasu.

Watch the stairs, make sure he doesn't double back on me.
Obserwuj schody, upewnij się, że nie mam go za plecami.

I'll start right out by putting him in double danger.
Zamierzam zacząć przez umieszczenie ich w podwójnym niebezpieczeństwie.

John, need all the green shirts in my office on the double.
John, wszystkie zielone koszule do mojego biura, biegusiem.

I will do every scene of yours with a double!
Zrobię każdą scenę z tobą z dublerem!

Usually you pay double for that kind of action, Cotton.
Zwykle płacą podwójnie za takie akcje, Cotton.

Think you guys could double up, let me take one of your bikes?
Możecie się podzielić chłopaki? Dać mi jeden z waszych motorów?

We've only got one double bed, I mean, do you want that?
Tak. Mamy tylko jedno podwójne łóżko, czy państwo sobie życzą?

At the current rate, the crimes of violence in America will double by 1972.
Przy obecnym tempie przestępstw i przemocy, Ameryka ośiągnie podowojenie z roku 1972.

All I ask of you is not to employ double standards.
Apeluję do państwa jedynie o to, by nie stosowali państwo podwójnych standardów.