Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nieprzytomny, nieobecny; chłodny, z rezerwą; odległy, zamierzchły; nikły, blady; odległy, oddalony;
in the not too distant future - w niedalekiej przyszłości, już niebawem;
the dim and distant past - w dalekiej przeszłości;
distant from sth - oddalony od czegoś;
on the distant horizon - daleko na horyzoncie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odległy, daleki, zamierzchły, z rezerwą, zimny, nieobecny (duchem)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

odległy adj., oddalony adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

odległy, oddalony

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj odległy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DALEKI

DELIKATNY

GŁĘBOKI

NIEBLISKI

ODDALONY

PRZYSZYWANY KREWNY

ZAMIERZCHŁY

ZIMNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

odległy
daleki
pełen rezerwy
nieobecny

Wordnet angielsko-polski


1. (remote in manner
"stood apart with aloof dignity"
"a distant smile"
"he was upstage with strangers")
oficjalny
synonim: aloof
synonim: upstage

2. (separate or apart in time
"distant events"
"the remote past or future")
daleki: : synonim: remote
synonim: removed

Słownik internautów

odległy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. daleki
odległy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chłodny

krewny

nieobecny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. oddalony; odległy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
Zasiew naruszania praw człowieka spoczywa w historii, często bardzo odległej.

statmt.org

For that distant region, globalisation was both a threat and an opportunity.
Dla tego odległego regionu globalizacja jest zarówno zagrożeniem, jak i szansą.

statmt.org

The events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
Zdarzenia, o których mówimy, nie miały miejsca w jakiejś odległej, mrocznej przeszłości.

statmt.org

I think we'll get there in the not too distant future. ~~~ Thank you. ~~~ (Applause) ~~~
Wytworzyliśmy sztucznie taką sytuację, włączając Krytyka błyskiem światła.

TED

That's how distant we are from even meeting an air force willing to fly against ours.
Od tak dawna nie trafił się chętny do ataku na nasze siły powietrzne.

TED

His hopes of a new life are for now a distant dream and he is stuck here.

www.guardian.co.uk

What is wrong with someone who is not made uneasy by this? What is wrong with someone who affects (or, worse, genuinely feels) indifference to this fact, and sneers at the muddled, hesitant, hypocritical responses of the conscience-pricked rest of us? Of course we don't know if cutting down on meat will really help things, and make future flooding of distant lands less likely.

www.guardian.co.uk

For most kids going to school in Harlem, the idea of going to college is a distant dream, but in HCZ schools it is an ever-present aim.

www.guardian.co.uk

Besides, once that shop is open, worries over finance will surely pass into distant memory.

www.guardian.co.uk

Their door to our Union might sometimes be a very distant one.
Wejście tych krajów do naszej Unii może być czasami bardzo odległe.

You have a friend who comes from a distant land.
Macie przyjaciela, pochodzącego z dalekiego kraju.

You mean I get sort of distant for a while?
Masz na myśli to, że jestem jakby odległy na chwilę?

The events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
Zdarzenia, o których mówimy, nie miały miejsca w jakiejś odległej, mrocznej przeszłości.

I expect this will not be possible in the near or distant future.
Obawiam się, że nie będzie to również możliwe ani w bliskiej, ani w dalszej przyszłości.

We know that both of these seem distant goals at the moment.
Wiemy, że oba te cele dzisiaj wydają się odległe.

And, if so, might there be other such cities from the distant past?
Jeśli tak, to czy mogły zachować się inne takie miasta z odległej przeszłości?

The prospect of a return to strong growth has never been so distant.
Perspektywa powrotu do silnego wzrostu nigdy nie była tak odległa.

All this technology was for travel to the distant stars.
Cała ta technologia była przeznaczona podróżom ku odległym gwiazdom. - Mm.

They must have been sent by some distant, evil god.
Przysłał ich tu jakiś daleki, zły bóg.

To be honest, we were never close. She was always so distant.
Szczerze mówiąc, nigdy nie byliśmy z nimi blisko.

And to this day, the events that followed all seem like a distant dream.
I do dzisiejszego dnia, to wszystko co się wydarzyło jest ciągle jak odległy sen.

And that you must see through a dark cloud into the distant space!
I musicie patrzeć, przez ciemny mrok, w daleką przestrzeń!

It would be kind of cool, though it's still a very distant possibility.
Byłoby świetnie, pomimo że to wciąż bardzo odległa możliwość.

What, are you listening for the distant sound of screaming?
Czyli co? Wsłuchujesz się w odległy odgłos krzyku?

I know - a doctor who disappears off to distant places.
Wiem - doktor, który udaje się w odległe miejsca.

Like, I love that girl so much, but lately she's real distant.
Kocham tę dziewczynę, ale ostatnio jest naprawdę oziębła.

We may face the same problem with Italy in the immediate or more distant future.
Możemy więc znaleźć się w obliczu takiego samego problemu ze strony Włoch w zupełnie niedalekiej lub nieco dalszej przyszłości.

What a blessing distant relations are in times of trouble.
Cóż za błogosławieństwo, gdy dalecy krewni przychodzą z odsieczą.

Crashed and died on a distant blue planet, light years from his home.
Rozbił się i umarł na odległej niebieskiej planecie, lata świetlne od swego domu.

I always felt bad For people with emotionally distant fathers.
Zawsze było mi szkoda ludzi ze zdystansowanymi emocjonalnie ojcami.

For that distant region, globalisation was both a threat and an opportunity.
Dla tego odległego regionu globalizacja jest zarówno zagrożeniem, jak i szansą.

My father was distant and hard to talk to.
Nie od razu. Mój ojciec był zdystansowany i trudny w rozmowie.

My mustang days were about to become a distant memory.
Okres mustanga miał stać się odległym wspomnieniem.

I worship Ellie even when she is a little distant.
Uwielbiam Ellie nawet gdy jest troche oschla

While a distant voice in the back of my head goes,
A odległy głos z tyłu mojej głowy mówi:

But the home we seek resides not in some distant land.
Lecz dom, którego szukamy nie znajduje się w odległym kraju.

But he can seem a bit distant to people he don't know.
On czasami bywa trochę nieobecny przy ludziach, których nie zna..

It is not a far distant place of little relevance which occasionally comes to our attention.
Nie chodzi o odległe miejsce o niewielkim znaczeniu, które tylko niekiedy przykuwa naszą uwagę.

We should not view this as a distant crime.
Nie możemy tego postrzegać jako odległego przestępstwa.

Apparently, he's a distant relative, and both my parents are English scholars.
Najwyraźniej, jest dalekim krewnym, Moi rodzice są wykładowcami Literarury Angielskiej.

But if extraterrestrials arrived here in the distant past, who were they?
Ale jeśli istoty pozaziemskie przybyły tutaj w odległej przeszłości, kim one były?

And he basically knocked the more distant gods out of the game.
I zwyczajnie wykopał bardziej odległych bogów z gry.

Very well, it says that already he is distant.
Mam tu napisane, że pan już jest na emeryturze. Dokładnie.

At night we can hear the distant cries of pain and anguish.
Nocami słyszymy w oddali okrzyki bólu i cierpienia.

One faction feels that you're distant, you don't care about them.
Jedna część czuje, że się separujesz, nie przejmujesz się nimi.

But I realize I've been a bit distant recently because of what's going on.
Ale uświadomiłem sobie,że byłem trochę wyobcowany ostatnio, z powodu tego co się dzieje.

The energy trail is too distant to make that determination with total confidence.
Ślad energii jest jednak za daleko, aby można było to zweryfikować.

That's why you've been so distant. But why would you not tell me?
Dlatego zamknęłaś się w sobie, ale czemu mi nie powiedziałaś?

When the bar is dropped or the goal becomes more distant, standards move further away from what we call a constitutional state.
Gdy zostaje opuszczony szlaban lub jeśli cel staje się bardziej odległy, standardy coraz bardziej oddalają się od tego, co nazywamy państwem prawa.

Over the last 50 years, the globalisation process has brought distant civilisations into contact with each another.
Proces globalizacji na przestrzeni ostatnich 50 lat zbliżył do siebie odległe cywilizacje.

A day when the Romans and their cruelty are but distant memory.
Dzień, w którym Rzymianie i ich okrucieństwo będzie ledwie mglistym wspomnieniem.

Just growing up, my mother was always very... Cold and distant.
Gdy dorastałem, moja matka zawsze była... zimna i zdystansowana.

And then you'll be but a distant memory for my bride-to-be.
A dla mojej narzeczonej będziesz tylko wspomnieniem.

Well, poor brats, they need more than a distant uncle.
Biedne dzieci! Potrzebują kogoś więcej niż odległego wuja, ale również kogoś więcej niż guwernantkę.

This ageing of Europe's population is no longer an abstract scenario for a distant future.
To starzenie się ludności Europy nie jest już abstrakcyjnym scenariuszem na odległą przyszłość.

He was a little distant at breakfast on Sunday.
Przy śniadaniu w niedzielę, był trochę odległy.

And now we come to this most distant place in asia,
A teraz doszliśmy na to odległe miejsce w Azji.

How does a Saxon lady come to know so much of such distant matters?
Jak to możliwe, by saksońska dama tyle wiedziała o tak odległych sprawach?

His wife said he'd grown increasingly distant of late.
Jego żona powiedziała, że coraz bardziej oddalał się.