Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) bieżący, aktualny, obecny; używany, będący w obiegu; powszechny, rozpowszechniony, ogólnie przyjęty; obiegowy;
in current use - obecnie używany;
in current use - obecnie używany;

(Noun) prąd; przepływ; prąd, nurt, trend, tendencja; bieg, tok;
direct current - technika prąd stały;
tidal current - przyroda prąd pływowy;
against the current - pod prąd;
against the current - pod prąd;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of air, water) prąd, nurt, strumień.
2.
(electr) natężenie prądu
alternating ~ prąd zmienny
direct ~ prąd stały.
3.
(course, tendency) nurt, tendencja.adj
1.
(in general use, e.g. words, opinions) rozpowszechniony, popularny, powszechnie używany.
2.
(of present time) aktualny, obecny
~ events aktualności
at ~ prices po aktualnych cenach.
3.
(comm) : ~ account rachunek bieący

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

prąd, nurt, trend, tendencja, bieg
bieżący, aktualny, obecny
direct ~ (DC) prąd stały
alternating ~ (AC) prąd przemienny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tok

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

bieżący~ account (C/A) rachunek bieżący~ account credit kredyty w rachunku bieżącym~ assets aktywa bieżące~ collection period bieżący okres inkasa~ cost koszt bieżący, cena bieżąca~ credit exposure bieżące zaangażowanie kredytowe~ debts monitoring monitoring bieżących należności ~ funds fundusze obrotowe~ liabilities pasywa bieżące ~ market value bieżąca wartość rynkowa~ price cena bieżąca~ rate draft trata płatna a vista po kursie dnia~ ratio wskaźnik kapitału obrotowego~ receipt przychody bieżące~ replacement cost aktualny koszt odtworzenia~ scheme stan obecny~ service cost koszty bieżącego zatrudnienia~ tax assets bieżące należności podatkowe~ tax expenses bieżące obciążenia podatkowe~ tax liabilities bieżące zobowiązania podatkowe~ tax podatek bieżący~ year profit zysk w okresie sprawozdawczy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. bieżący, obecny, powszechnie przyjęty current account (C/A) rachunek bieżącycurrent account deficit saldo ujemne na rachunku bieżącym current account deposit wkład na rachunek bieżący current account ledger księga rachunków bieżących current account surplus saldo dodatnie na rachunku bieżącym current affairs aktualne wydarzenia current assets środki obrotowecurrent backlog zadłużenie bieżące current cost koszt bieżący, cena bieżąca current cost accounting rachunkowość kosztów w cenach bieżących current expediture wydatki bieżącecurrent exposure bieżąca wartość ryzyka current freigh rate bieżąca stawka przewozowacurrent funds fundusze obrotowe current indebtedness bieżące zadłużeniecurrent interest oprocentowanie bieżącecurrent investments inwestycje krótkoterminowe current issue emisja bieżącacurrent liabilities zobowiązania bieżące current maturities bieżące terminy zapadalności current money pieniądz obiegowycurrent price cena bieżącacurrent quoted price of the bond bieżąca rynkowa cena obligacji current rate kurs bieżącycurrent rate of exchange bieżący wymiany walutcurrent ratio wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik kapitału pracującegocurrent realizable value cena sprzedaży netto current selling price bieżąca cena sprzedaży current tariffs taryfy celnecurrent terms warunki bieżącecurrent transfers transfery bieżące current yield bieżąca stopa zwrotu current value bieżąca cena, aktualna wartość appreciated current waluta przeszacowana, waluta o zawyżonym kursiedenomination of current denominacja waluty

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

obecny, bieżący

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

aktualny, bieżący

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n prąd

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

bieżący, obecny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

prąd m

bieżący adj., aktualny adj., powszechny adj., obiegowy adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

prąd elektryczny, wody itp., bieżący, aktualny, powszechny, obiegowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj bieżący
powszechny
aktualny
s prąd
strumień
elektr. alternating ~ (skr. AC) prąd zmienny
direct ~ (skr. DC) prąd stały

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRĄDOWY

ROZPOWSZECHNIONY (O POGŁOSCE)

NAGMINNY

POTOCZNY

AKTUALNY

OBIEGOWY

PRĄD

WARTKOŚĆ

NURT

BIEG

KIERUNEK

NATĘŻENIE PRĄDU

Wordnet angielsko-polski


1. (a flow of electricity through a conductor
"the current was measured in amperes")
prąd, prąd elektryczny
synonim: electric current

2. (a steady flow of a fluid (usually from natural causes)
"the raft floated downstream on the current"
"he felt a stream of air"
"the hose ejected a stream of water")
nurt, bieg: : synonim: stream

(occurring in or belonging to the present time
"current events"
"the current topic"
"current negotiations"
"current psychoanalytic theories"
"the ship's current position")
aktualny, obecny

Słownik internautów

prąd
bieżący

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. prąd
nurt
adj. aktualny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

powszechny (ogólnie stosowany), bieżący
current account: rachunek bieżący
current assets: aktywa bieżące płynne
current business of the partnership: interesy bieżące spółki
current data: dane bieżące
current expenses: bieżące wydatki
current year basis: podstawa bieżącego roku

Słownik audio-video Montevideo

bieżący, aktualny
prąd

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obecny

panujący

potok

Strumień

współczesny

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

bieżący

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

el.,fiz.,hydr. prąd; adj. aktualny; bieżący
~, air - prąd powietrza; fiz. strumień powietrza
~, air rising - prąd wstępujący powietrza
~, alternating - el. prąd zmienny
~, ascending - meteo. prąd wstępujący
~, backward - prąd wsteczny
~, bottom - prąd denny
~, charging - el. prąd ładowania
~, coastal - prąd przybrzeżny
~, convection - meteo. prąd konwekcyjny
~, descending - meteo. prąd zstępujący
~, direct - el. prąd stały
~, downward - meteo. prąd zstępujący
~, drift - prąd dryfowy
~, ebb - prąd przypływu; prąd odpływu
~, eddy - el. prąd wirowy
~, electrical - prąd elektryczny
~, electron - prąd elektronów
~, equatorial - geogr. prąd równikowy
~, feed - el. prąd zasilania
~, high voltage - el. prąd o wysokim napięciu
~, longshore - prąd przybrzeżny
~, low voltage - el . prąd o niskim napięciu
~, maritime - prąd morski
~, oceanic - prąd oceaniczny
~, offshore - prąd przybrzeżny, prąd przyboju
~, peak - el. prąd szczytowy
~, permanent - hydr.,mar. prąd stały
~, rated - el. prąd znamionowy
~, rip - prąd przyboju
~, river - prąd rzeczny
~, rotatry - prąd wirowy
~, submarine - prąd podmorski
~, subsurface - prąd podpowierzchniowy
~, supply - el. prąd zasilania
~, surf - prąd przybrzeżny, prąd przyboju
~, surface - prąd powierzchniowy
~, thermal - hydr.,meteo. prąd ciepły
~, three phase - el. prąd trójfazowy
~, tidal - prąd pływowy
~, turbulent - prąd burzliwy
~, turbulent air - burzliwy prąd powietrza
~, underwater - prąd podwodny
~, unidirectional - el. prąd jednokierunkowy
~, upward - meteo. prąd wstępujący
~, variable - hydr. prąd zmienny
~, vertical - meteo. prąd konwekcyjny
~, warm - hydr.,meteo. prąd ciepły
~, water - nurt wody

Słownik środowiska angielsko-polski

nurt m, prąd m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

hydro. nurt
prąd
~, air - prąd powietrza
~, ascending prąd wstępujący
~, backward prąd wsteczny
~, bottom hydro. prąd denny
~, descending prąd zstępujący
~, downward prąd zstępujący
~, longshore prąd przybrzeżny
~, river nurt rzeki, prąd rzeczny
~, sea prąd morski
~, surface prąd powierzchniowy
~, tidal prąd pływowy
~, torrential prąd rwący
~, underwater prąd podwodny
~, upward prąd wstępujący
~, water prąd wody

Słownik częstych błędów

Przymiotnik current znaczy występujący w danym momencie, bieżący, najnowszy, np. The current development of our company is a result of my policy (Obecny rozwój naszej firmy jest rezultatem mojej polityki). Przymiotnik contemporary znaczy współczesny komuś/czemuś, np. Marlowe and the contemporary art are very interesting (Marlowe i współczesna mu sztuka są bardzo interesujący). Może też znaczyć współczesny (występujący obecnie), ale kiedy wyraz ten może być rozumiany dwojako, lepiej zastąpić go słowem modern, które znaczy nowoczesny, np. It may be interesting to see a Marlowe's play in a modern theatre (Mogłoby być interesujące obejrzenie sztuki Marlowe'a w teatrze nowoczesnym)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Currently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
Obecnie wpłaty ze strony UE stanowią jedną trzecią krajowego budżetu Mauretanii.

statmt.org

According to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
Według ONZ prawie pięć milionów tamtejszych obywateli potrzebuje doraźnej pomocy.

statmt.org

He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.

statmt.org

This setting only applies to the current sheet, not all sheets in the spreadsheet.
Następnie kliknij ikonę koła zębatego nad listą elementów i wybierz Ustawienia.

Google

According to the report, Europe currently imports 60% of the fish it consumes.
Jak wynika ze sprawozdania, Europa importuje obecnie 60 % ryb, które konsumuje.

statmt.org

This will mean that almost 80% of current accounts will be accessible at post offices, said Davey.

www.guardian.co.uk

Michael Geoghegan, chief executive of the UK's biggest bank, also set out a case for universal banks - such as HSBC - to be allowed to continue to operate in their current form and not be broken up along their investment banking and retail banking lines, as is being suggested by the coalition government.

www.guardian.co.uk

Last month Courtney Love launched What Courtney Wore Today, which presents a rapidly growing gallery of current and archive photos all captioned by Love and her small army of blog helpers.

www.guardian.co.uk

The current generation of Chechen fighters are no longer battling for independence but want to establish a Taliban-style Islamist emirate across Russia's northern Caucasus.

www.guardian.co.uk

Does your government have a position on the current situation?
Czy wasz rząd zajął stanowisko wobec obecnej sytuacji?

I think my current wife might have a little problem with it.
Myślę, że moja obecna żona mogłaby mieć z tym mały problem.

In his current state, he might very well do it.
W tym stanie jest do tego zdolny.

I know the current situation has been tough on all of you.
Wiem, że obecna sytuacja jest ciężka dla was wszystkich.

The current population growth rate is over 70 million per year.
Obecnie stopa przyrostu naturalnego to ponad 70 milionów ludzi rocznie.

As I said, our current approach seems to be working.
Jak powiedziałam, nasze obecne podejście wydaje się działać.

I didn't think the power box had enough current to kill him.
Nie myślałem, że ilość prądu ze skrzynki rozdzielczej go zabije.

Or who might want his body in its current condition?
Albo kto mógł chcieć jego ciało w obecnym stanie?

The current one will have to be removed, of course.
Obecnego trzeba będzie oczywiście usunąć.

Experts believe the current conditions will last for at least another week.
Eksperci uważają, że aktualny stan utrzyma się przynajmniej przez tydzień.

The current carried him far away and he was never seen again.
Prąd poniósł go daleko stąd i już nigdy go nie zobaczono.

At its current speed, get there in about three weeks.
Przy obecnej prędkości dotrze tam za 3 tygodnie.

It makes no sense for the current situation to continue.
Trwanie w obecnej sytuacji nie ma sensu.

The clear thing is that the current system has not worked.
Jasne jest, że obecny system się nie sprawdził.

Who is giving thought to the current public health problems?
Kto rozważa występujące obecnie problemy w dziedzinie zdrowia publicznego?

This is even more important given the current economic and financial situation.
Cel ten jest jeszcze ważniejszy w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej.

This will particularly be the case during the current economic situation.
Odnosi się to w szczególności do obecnej sytuacji gospodarczej.

I want you to find who he's talking to and their current location.
Chce żebyście znaleźli osobe z którą rozmawia i jej lokalizacje.

We would like to know a little more about your current code system.
Chcielibyśmy wiedzieć trochę więcej o pańskim aktualnym systemie kodów.

If you're current strategies aren't working, perhaps you should try something new.
Jeśli twoje zwyczajne sposoby nie działają, może powinniśmy spróbować czegoś innego.

Given the current rate of growth, here's how big it will be tomorrow.
Pokazuje obecne tempo rozwoju, To jak duże będzie jutro?

So, what we need is the current location for your wife and children.
Więc, to czego potrzebujemy, to aktualną pozycja twojej żony i dzieci.

What is the Commission's view of the current job situation?
Jaka jest opinia Komisji o obecnej sytuacji w sektorze zatrudnienia?

You may say that, in the current situation, nothing more can be done.
Można by rzec, że w obecnej sytuacji, nie można zrobić nic więcej.

This is not a necessary cost given the current situation.
W obecnej sytuacji nie są to niezbędne wydatki.

Young people, in particular, are especially hard hit by the current crisis.
Bieżący kryzys szczególnie ciężko doświadcza młodych ludzi.

Now back to the subject which, as everyone has said, is very current.
Teraz wracam do tematu, który, jak wszyscy powiedzieli, jest bardzo aktualny.

One cannot be certain as to when the current financial crisis will end.
Nie można mieć pewności co do jednej rzeczy, a mianowicie co do tego, kiedy skończy się obecny kryzys finansowy.

Give me current status of this station's life support systems.
Podaj mi obecny status systemów podtrzymywania życia.

Your death will not help Sarah in her current situation.
Twoja śmierć nie pomogłaby Sarze w obecnej sytuacji.

In your current state, you cannot use physical means to destroy me.
W twoim stanie nie możesz używać fizycznych metod do zniszczenia mnie.

The only question now is will this supply enough current?
Pozostaje tylko pytanie, czy to dostarczy dostatecznie dużo prądu?

This is all the more significant because of the current economic crisis.
Jest to tym bardziej istotne ze względu na trwający kryzys gospodarczy.

We do not feel that is appropriate for the current situation.
Naszym zdaniem nie jest to stosowne w obecnej sytuacji.

Overall, the current report has not been a very positive one.
Ogółem mówiąc - obecne sprawozdanie nie jest zbyt pozytywne.

Unfortunately, our current policy has not brought the expected results.
Niestety nasza dotychczasowa polityka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

One of these options was to continue the current policy beyond 2013.
Jedną z tych opcji było kontynuowanie bieżącej polityki po 2013 roku.

It's very hard to say, given the current political climate.
Ciężko stwierdzić, zważywszy obecne nastroje polityczne.

Do you have a list of your current and former assistants?
Masz spis swoich aktualnych i byłych pomocników?

Indeed, an international force is probably necessary in order to deal with the current crisis.
Rzeczywiście siły międzynarodowe są prawdopodobnie potrzebne, aby zażegnać obecny kryzys.

In the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
W obecnej kryzysowej sytuacji lepiej uczynić więcej, niż czekać.

We particularly need the political will to respond to the current economic situation.
Aby zmierzyć się z obecną sytuacją gospodarczą, potrzebujemy głównie woli politycznej.

The current system has been in operation since 1995 and was developed for up to 18 countries.
Obecny system działa od 1995 roku i został opracowany dla maksymalnie 18 krajów.

Indeed, we also need to think about how to change the current European budget.
Zasadniczo naprawdę musimy zastanowić się także, w jaki sposób zmienić obecny budżet europejski.

Europe has, therefore, a particular responsibility in the current G20 process.
Europa ma więc w bieżącym procesie G20 odpowiedzialność szczególną.

It is also a particularly significant sign in the current context.
Jest to również znak o szczególnej wymowie w obecnym kontekście.

This is an important point to make in the current context.
Jest to istotny argument, wart przywołania w aktualnej sytuacji.

It is already possible for several companies to share the investment risk under the current rules.
W ramach obecnie obowiązujących przepisów możliwe, jest, żeby kilka firm wspólnie ponosiło ryzyko inwestycyjne.

On the basis of our current efforts, we will only make it half way to 20% by 2020.
Za sprawą naszych obecnych wysiłków zrealizujemy nasz cel 20 % do 2020 roku zaledwie w połowie.

But that doesn't really have any bearing on our current situation.
Ale to nie ma znaczenia w obecnej sytuacji.