Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kolekcja, zbiór; zebranie się, zbieranie się; zgromadzenie się, gromadzenie się; akumulacja; zbiorowisko; odbiór, podjęcie; finanse ściąganie, pobieranie; finanse inkasowanie; windykacja; odbiór, wywóz; literatura zbiór, antologia; zestaw, wybór; religia kolek;
rubbish collection - wywózka śmieci, zbiórka śmieci; wywóz śmieci;
collection plate - religia taca na datki;
refuse collection - (Noun) wywóz odpadów; wywózka odpadów;
museum collection - zbiór muzealny, kolekcja muzealna;
collection charge - biznes opłata pobierana przy odbiorze, koszty inkasa;
for collection - do odbioru, do inkasa;
collection point - punkt skupu; miejsce odbioru; militarny punkt zbiórki;
mail collection - odbieranie poczty;
bills for collection - finanse weksle do inkasa;
sewage collection - zbiórka ścieków;
luggage collection - odbiór bagażu;
waste collection - zbiórka odpadów; wywóz śmieci;
stamp collection - kolekcja znaczków;
collections - (Noun) pieniądze zgromadzone podczas zbiórki; końcowe egzaminy;
hold a collection - organizować kwestę/zbiórkę na jakiś cel;
data collection - statystyka zbieranie danych;
garbage collection - (Noun) informatyka czyszczenie pamięci; wywóz śmieci;
hold a collection - organizować kwestę/zbiórkę na jakiś cel;
data collection - statystyka zbieranie danych;
garbage collection - (Noun) informatyka czyszczenie pamięci; wywóz śmieci;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U (of valuables etc.) kolekcja, zbiór
(accumulation) nagromadzenie, zbiór
(church etc.) zbiórka pieniędzy, kwesta
(of mail) wyjmowanie listów ze skrzynki

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kolekcja, zbiór, zbiorowisko, zbiórka pieniędzy, ściąganie (podatków), odbieranie (np. przesyłki), kwesta

Nowoczesny słownik angielsko-polski

almanach

zbiorowisko

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zbiór, zbiórka
odbiór
pobór (podatków)
kolekcja
~ point punkt zbiórki
casualty ~ point punkt zbiórki rannych
POW ~ point punkt zbiórki jeńców

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zbiór, zbiórka
kwesta
inkaso
podjęcie, odbiór
pobór (podatków)
kolekcja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INKASOWY

ZGROMADZENIE

NAGROMADZENIE

GROMADZENIE

ZBIÓR

ZBIÓRKA

KUPA

ODEBRANIE

ODBIÓR

SKŁADKA

ZWOŻENIE

KOLEKCJA

GABINET

POBÓR

POBIERANIE

PODJĘCIE

INKASO

KWESTA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

kolekcja
zbiorowisko
zbiórka (podatków)
odbieranie
zbiórka

Wordnet angielsko-polski


1. (a publication containing a variety of works)
zbiór
synonim: compendium

2. (several things grouped together or considered as a whole)
zbiór, grupa: : synonim: aggregation
synonim: accumulation
synonim: assemblage

3. (request for a sum of money
"an appeal to raise money for starving children")
apel: : synonim: solicitation
synonim: appeal
synonim: ingathering

Słownik internautów

inkasowanie
kolekcja, zbiór

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. zbiórka
zbieranie
kwesta

2. zbiór
kolekcja

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zbiór, pobieranie, zbieranie
collection basis: podstawa uzyskania
collection of documents: zbiór dokumentów
collection of judicial decisions: zbiór orzecznictwa
collection of laws: zbiór praw
collection of tax: pobór podatku
data collection: zbieranie danych
debt collection: odbieranie długu
tax collection: pobieranie podatku

Słownik audio-video Montevideo

zbieranie, gromadzenie
kolekcja, zbiór
odbiór, podjęcie
inkaso

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zbieranie; gromadzenie; kolekcjonowanie; zbiórka; zbieranie; zbiór
~, data - gromadzenie danych, zbieranie danych
~, dust - odpylanie
~, evidence - zbieranie materiału dowodowego
~, film - filmoteka
~, gas - wychwytywanie gazów
~, heterogenous - zbieranina
~, information - zbiór informacji, zbieranie informacji
~, intelligence - zbieranie danych wywiadowczych
~, military document - zbiór dokumentów wojskowych
~, military film - filmoteka wojskowa
~ of damaged equipment - zbieranie uszkodzonego sprzętu
~ of intelligence - zbieranie informacji wywiadowczych
~ of military souvenirs - zbiór pamiątek wojskowych
~ of tape recordings - taśmoteka
~ of the dead - zbieranie poległych
~, property - zbiórka mienia
~, sample - pobór próbek, pobieranie próbek
~, troop heterogenous - zbieranina wojska

Słownik środowiska angielsko-polski

zbiór m, zbiórka f

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

zbieranie
odbiór
gromadzenie
pobieranie
ujmowanie
zbiórka
~, automatic sample - automatyczny pobór próbek
~, charge pobieranie opłat
~, data gromadzenie danych, zbieranie danych
~, effluent odbiór ścieków
~, evidence zbieranie materiału dowodowego
~, hazardous waste zbieranie odpadów niebezpiecznych
~, leachate ujmowanie odcieków
~, monitoring data zbieranie danych z sieci monitoringu
~, rainwater ujmowanie wody opadowej, zbieranie deszczówki, zbieranie wód opadowych
~, refuse zbieranie śmieci, zbiórka śmieci
~, rubbish wywóz śmieci, zbiórka śmieci
~, sample opróbowanie, pobieranie próbek, pobór próbek, zbieranie próbek
~, sewage odbiór ścieków, odprowadzanie ścieków
~, underground water ujmowanie wody podziemnej
~, waste zbieranie odpadów, zbiórka odpadów
~, wastewater odbiór ścieków, odprowadzanie ścieków, zbieranie wód opadowych
~, water ujmowanie wody
~, water quality data zbieranie danych dotyczących jakości wody

Słownik techniczny angielsko-polski

1. zbiór m
2. zbieranie n, gromadzenie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I take a very critical view of the voluntary collection of items by producers.
Krytycznie podchodzę do koncepcji dobrowolnego zbierania sprzętu przez producentów.

statmt.org

The collection of passenger data must not just be useful; it must be necessary too.
Zbieranie danych o pasażerach nie może być tylko przydatne - musi być konieczne.

statmt.org

The Data Collection Regulation will certainly help to correct this situation.
Rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych z pewnością pomoże naprawić tę sytuację.

statmt.org

Collections can also be stored hierarchically, like folders on your desktop.
Kolekcje mogą być też przechowywane hierarchicznie, tak jak foldery na pulpicie.

Google

In fact the Frozen Zoo's collection of samples is so valuable that a secret duplicate collection has been established in case a natural or manmade disaster were to strike the original.

www.guardian.co.uk

09am: A collection of 100 facts about the coalition's first 100 days has been produced by my colleague Andrew Sparrow.

www.guardian.co.uk

Sarah Burton will show her debut collection for Alexander McQueen, Giles Deacon will debut at Emanuel Ungaro and the most influential designer of the moment, Phoebe Philo, unveils her latest collection for Celine.

www.guardian.co.uk

Dannii's Project D dress collection is on sale now.

www.guardian.co.uk

Now, I am going to present my collection to you.
Teraz wręczam tobie prezent, moją kolekcje.

Well, they think she's going after the collection in the back.
Więc oni myślą, że ona chce kolekcji z zaplecza.

I would like to show you my collection of art.
Chcę ci pokazać moją kolekcję sztuki.

So I have a little something for you, just to add to your collection.
Mam więc coś dla ciebie, do twojej kolekcji.

Take your time with her. And bring me something for my home movie collection.
Nie spiesz się z nią i... przynieś mi coś do mojej domowej kolekcji filmów.

Because you found them among my collection of female art studies?
Bo je znalazła wśród mej kolekcji kobiecych aktów?

If I may ask, what happened to my brother's collection?
Chciałbym zapytać, co się stało z kolekcją mojego brata?

This collection will be part of the world in which we live.
Te archiwa mieszczą świat, w którym będziemy żyć.

I'm sorry you had to leave the majority of your collection behind.
W rzeczy samej. Przykro mi, że musiałeś zostawić większość swoich zbiorów, Stephen.

Get it back before you turn into part of this collection.
Mówię ci, wróć do dowodzenia statkiem, zrób to zanim staniesz się częścią tej kolekcji.

There's not another collection of knowledge like this on Earth.
Na Ziemi nie ma drugiej kolekcji wiedzy jak ta.

I brought some very nice pieces from our store collection.
Przyniosłam kilka ładnych błyskotek z naszej kolekcji.

I know this store like it's my own private collection.
Znam ten sklep jak własną kolekcję.

Not much of a collection, but it's a bit personal.
Nie za duża ta kolekcja, ale całkiem osobista.

He offered me a fair price for the whole collection.
Zaproponował mi dobrą cenę za całą kolekcję.

And besides, don't you have a new collection to plan?
A poza tym, nie masz nowej kolekcji do zaplanowania?

Out of the whole collection, these two are my favourites.
Z całej kolekcji, te dwie lubię najbardziej.

I don't have any with that little bird on them in my collection.
Nie mam jeszcze w kolekcji niczego z tym małym kurczaczkiem.

You think those guys are going to be sensitive to my record collection?
Sądzisz, że ci kolesie będą uważać na moją kolekcję płyt?

This is why we want a more dedicated collection system.
Dlatego właśnie chcemy wprowadzić lepiej wypracowany system zbierania.

Another major problem relates to the collection of data and information.
Kolejny poważny problem dotyczy gromadzenia danych i informacji.

Each collection is the first and so, luckily for me, not the last.
Każda kolekcja jest pierwszą, i na szczęście nie ostatnią dla mnie.

I fear he won't stop killing until his collection is complete.
Obawiam się, że nie przestanie zabijać dopóki kolekcja nie będzie pełna

You've been going to church your whole life, putting money in the collection plate.
Całe życie chodzisz do kościoła i dajesz drobne na tacę.

Oh, it's really not much of a collection, you know.
Tak naprawdę, to nie mam kolekcji, bardziej parę sztuk pod ladą.

Important funds will be needed for data collection and processing.
Znaczne finansowanie będzie potrzebne w celu zebrania i przetworzenia danych.

That's a great collection of toys he has in there.
Ma tam wspaniałą kolekcję zabawek.

Perhaps we should add this butterfly to our collection, no?
Może powinniśmy dodać tego motyla do naszej kolekcji, co?

Oh! I've still got my old collection up in the attic.
Wciąż mam mój stary zbiór na strychu.

Am I not supposed to design the new calendar collection?
Nie miałem zaprojektować nowej kolekcji kalendarzy?

To this, I would like to add that no data collection system is sufficient in itself.
Chciałabym dodać, że żaden system zbierania danych sam w sobie nie jest wystarczający.

I grew up listening to them, my mother had a collection of 50 records.
Dorastałem słuchając ich, moja mama ma kolekcję 50 płyt.

This will find a place of honor in our Spanish collection.
Znajdziemy dla niego honorowe miejsce w naszej hiszpańskiej kolekcji.

We're going to have a wonderful collection of movie posters.
Art deco. Będziemy mieli cudowną kolekcję plakatów filmowych.

But I did get a nice, new, signed first edition for my collection.
Ale dostałem podpisany, piękny pierwszy egzemplarz do mojej kolekcji.

When the bank changed owners all loans were set for collection at once.
Kiedy bank zmienił właścicieli, wszystkie pożyczki spłacone musiały być za jednym razem.

We are right to define the collection targets more clearly.
Postępujemy słusznie określając wyraźniejsze cele dotyczące zbierania.

It is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
Funkcjonuje ona do dziś - i służy nie tylko gromadzeniu środków własnych.

Ongoing collection of statistical data on important economic issues is very necessary.
Otrzymywanie na bieżąco danych statystycznych dotyczących istotnych spraw gospodarczych jest bardzo istotne.

Collection and storage of goods used for energy production; 6.
Gromadzenie i przechowywanie towarów wykorzystywanych do produkcji energii; 6.

My partner put together the best Japanese doll collection in town.
Mój partner i ja razem sprowadziliśmy tutaj najlepszą kolekcje japońskich lalek.

In my view, therefore, anything connected with data collection and statistics is especially important.
Według mojej opinii, szczególnie ważne jest wszystko, co wiąże się z gromadzeniem danych oraz z danymi statystycznymi.

A good deal of time is wasted at baggage collection too.
Dużo czasu traci się również przy odbiorze bagażu.

We continue to believe that water must be kept exclusively as a public good, in terms of both collection and supply.
Nadal uważamy, że woda musi pozostać dobrem wyłącznie publicznym, zarówno w odniesieniu do jej gromadzenia, jak i zaopatrzenia w nią.

From your modest collection of cars, I would never have guessed.
Ma pan całkiem ładną kolekcję samochodów, której nigdy bym się nie spodziewał.

Do you think I could get the entire collection on
Myślisz, że mogła bym dostać cała kolekcje na

Your lightsabers will make a fine addition to my collection.
Wasze miecze świetnie będą pasować do mojej kolekcji.

Most of my collection is at my place in the country.
Większość mojej kolekcji znajduje się w domu na wsi.

If this were an innocent collection, he'd be facing it.
Gdyby to była niewinna kolekcja, miałby ją przed sobą.

You must come to our party and see our art collection.
Musisz przyjść na nasze przyjęcie i zobaczyć naszą kolekcję sztuki.