Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) papieros;
cigarette butt - niedopałek, pet;

(Adjective) papierosowy, z papierosa;
cigarette paper - bibułka papierosowa;
cigarette factory - wytwórnia, fabryka papierosów;
cigarette end - niedopałek papierosa; pet;
cigarette holder - fifka, cygarniczka; papierośnica;
cigarette packet - paczka papierosów;
cigarette smoke - dym papierosowy;
cigarette case - papierośnica;
cigarette lighter - zapalniczka;
cigarette machine - automat z papierosami;
cigarette lighter - zapalniczka;
cigarette machine - automat z papierosami;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C papieros.~ cpds ~-case n papierośnica
~-end, ~-stub/butt n niedopałek
~-holder n cygarniczka, fifka
~-lighter n zapalniczka
~-paper n bibułka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

papieros

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s papieros

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n papieros
cigarette case - papierośnica
cigarette end - niedopałek
cigarette holder - cygarniczka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAPIEROSOWY

Wordnet angielsko-polski

(finely ground tobacco wrapped in paper
for smoking)
papieros
synonim: cigaret
synonim: coffin nail
synonim: butt
synonim: fag

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

papieros

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He threw his cigarette out as he got on the front, and I climbed in the back.
Wyrzucił niedopałek jak juz poszedł na przód , a ja poszedłem na tyły.

TED

I wanted to make a piece that shows the actual number of Americans who die from cigarette smoking.
Chciałem pokazać na nim liczbę Amerykanów, którzy dziennie umierają z powodu palenia.

TED

Piles of rubbish have been thrown through the railings by passersby - McDonald's yellow polystyrene containers, Sprite and Quavers packets, KFC and Red Bull, cigarette packets.

www.guardian.co.uk

Brown-skinned, naked except for the tattered hide of some endangered species, he is bouncing on his heels and smoking furiously without taking the cigarette from his lips: puff, bounce, puff, bounce.

www.guardian.co.uk

It was disgusting!" He laughs when I say I'm guessing he's never tried a cigarette - "No!" - but quickly adds, "I do go to parties and stuff like that.

www.guardian.co.uk

Outside Europe, the promotion of cigarettes to young people is more blatant.

www.guardian.co.uk

Last April, American Idol winner Kelly Clarkson came under fire after it emerged that her concert in Jakarta was sponsored by the cigarette brand LA Lights.

www.guardian.co.uk

Just wanted to get one last cigarette before we all died.
Chciałem tylko ostatniego papierosa, nim wszyscy zginiemy.

Is anyone around here human enough to give me a cigarette?
Czy ktoś okaże się człowiekiem i da mi papierosa?

I haven't had an American cigarette in over a year.
Od roku nie paliłam amerykańskiego papierosa. Skąd je masz?

I'd be doing better without that cigarette in my face.
Czuł bym się lepiej bez papierosa przed moją. twarzą.

Go straight ahead then turn right. Do you have a cigarette?
Jedźcie prosto przed siebie, potem skręćcie w prawo.

Haven't I told you not talk to me with a cigarette in your mouth?
Mówiłem ci, żebyś nie mówił z papierosem w ustach.

Who knows, in those days you could be sold for a cigarette.
Kto wie, w tamtych czasach można było zostać sprzedanym za papierosy.

Or else she wanted to die with a cigarette in her mouth.
Albo chciała umrzeć z papierosem w ustach.

I thought you found a cigarette and a match behind the house.
Myślałem, że znalazłeś papierosa i zapałkę za domem.

Listen, I actually just came out here to have a cigarette, okay?
Słuchaj, wyszłam tylko na papierosa, dobra?

Every time you light a cigarette for me, I know you're lying.
Za każdym razem, gdy zapalasz mi papierosa, wiem że kłamiesz.

He put his cigarette out on her chest, right in front of my eyes.
Na moich oczach prztyknął jej papierosa do piersi.

But don't call if you see me smoking a cigarette.
Ale nie dzwoń, jeśli zobaczysz mnie palącego papierosa.

Give him a light when he brings out a cigarette!
Masz dać mu ognia, gdy wyciąga papierosa!

Now let's move over to the cigarette and see that pattern.
Teraz przesuniemy nad papierosa i zobaczymy wzór.

All these dead people. –Put a cigarette up your nose.
Te wszystkie trupy. - Włóż papierosa w nos.

He used to put the cigarette in and smoke that way.
Wkładał papierosa tu i palił tak.

And I know you've got a cigarette, so you can smoke it outside!
I wiem, że masz papierosa, więc pal na zewnątrz!

One hand in her pocket, the other holding a cigarette.
Jedna ręka w kieszeni, druga trzymająca papierosa.

Three days we're out in this brush area without a cigarette.
Już trzy dni jesteśmy w tym buszu bez papierosa.

Now, take a drag of your cigarette and look at the water.
Teraz zaciągnij się głęboko papierosem i spójrz na wodę.

I got it from the nurse, a cigarette for you.
Dostałem od pielęgniarki, papierosek dla ciebie.

Thanks for teaching us how to light a cigarette on the stove top. Yeah.
Dzięki za uczy nas Jak zapalić papierosa na szczycie pieca.

He can't hold a cigarette in his mouth to take a funny picture.
Nie może utrzymać papierosa w ustach przy robieniu śmiesznego zdjęcia.

Now it is almost an aggression to light a cigarette at social events.
Dziś zapalenie papierosa podczas spotkania towarzyskiego jest niemal wyrazem agresji.

That cigarette was definitely not part of the original photograph.
Tego papierosa na pewno nie było na oryginalnej fotografii.

Well, right now, this new Jimmy would sell you for a cigarette.
Dobra, a teraz nowy Jimmy chce papierosa.

No, Dean just stood there with a drink and a cigarette.
Nie Dean tylko pił i palił.

Then could you ask the gentleman behind us to please put out his cigarette?
Wtedy można prosić pana za nas proszę zgasić papierosa?

If you want to smoke a cigarette, you're welcome to.
Jeśli chcesz zapalić papierosa, nie mam nic przeciwko.

If you smoke, it's like giving a cigarette to your baby.
Jeśli palisz, to tak jakbyś dawała dziecku papierosa.

No, it just looks like it's the smoke from my cigarette.
Nie, nie. To przez dym z mojego papierosa.

A cigarette might fall from his mouth, and he'd burn in bed.
Papieros mu wypadnie z ust, i może się spalić w łóżku.

That was before we ever touched a drink or a cigarette.
To było zanim jeszcze dotknęliśmy jakiegokolwiek driniola lub papierosa.

What I know about the unconscious mind you could write on a cigarette paper.
Wszystko co wiem o podświadomości mogłaby pani zapisać na pudełku papierosów.

It's not very god for my health, but I'd appreciate a cigarette.
To niezbyt dobre dla mojego zdrowia, lecz docenię papierosa.

You know, I just relax, sit around, maybe have a cigarette.
Wiesz, relaksuję się, siedzę, masz może papierosa?

Cigarette butt, to see if we can pull any from it.
Niedopałek, zobaczymy czy uda się wyciągnąć z niego

Well, when you're done, if you want to, we can go grab a cigarette.
Kiedy skończysz, jeśli chcesz, możemy wyjść na papierosa.

Well, I didn't know you could smoke a cigarette through a straw.
Dobrze, nie wiedziałem, że mogłeś pal papieros przez słomę.

I'd expect more than that clumsy cigarette move from you.
Spodziewałam się po pani więcej niż papierosa.

Let's keep the cigarette away from the old, dry documents, okay?
Trzymajmy tego papierosa z daleka od tych starych, wyschniętych, dokumentów, dobrze?

I wonder if someone's up there on Mars, having a quick cigarette like me.
Zastanawiam się, czy ktoś jest teraz na Marsie i też pali papierosa.

And who was your friend with the cigarette case?
Kim był twój przyjaciel z papierośnicą?

She saw me rolling a cigarette, thought it was marijuana.
Zobaczyła mnie jak skręcam papierosa i pomyślała, że to marihuana.

So what was the cigarette doing in his hand?
Co zatem robił papieros w jego dłoni?

Once we wanted to put a cigarette on them.
Raz chciał położyć papierosa na nich.

He says yes but he doesn't give me a cigarette!
No popatrzcie! Mówi tak ale nie daje mi zapalić!

Security can't escort us down eight floors every time he needs a cigarette.
Ochrona nie może odprowadzać nas na sam dół, kiedy tylko on potrzebuje papierosa.

She could smoke a cigarette while holding it between her toes.
Potrafiła palić papierosa, trzymając go między palcami u nóg.