Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) cent;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(coin) cent, grosz.
2. per
~procent (%)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cent
per ~ od stu (procent)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s am. cent (1/100 dolara)
per ~ procent
at 5 per ~ na 5 procent

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n am. cent (1/100 dolara)
at 5 per cent - na 5 procent, por. per cent -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GROSZ

Wordnet angielsko-polski


1. (a fractional monetary unit of several countries)
cent


2. (a coin worth one-hundredth of the value of the basic unit)
cent: : synonim: penny
synonim: centime

Słownik internautów

cent

Słownik skrótów

pol. 'stopień w skali Celsjusza', eng. centigrade

pol. 'stulecie, wiek', eng. century

Słownik techniczny angielsko-polski

1. cent m
2. cent m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Oh, by the way, we're overdue. ~~~ It's been 780,000 years since this happened.
Ach, przy okazji, mamy zaległości -- minęło 780'000 lat od kiedy to się zdarzyło.

TED

You can also specify the location of your Sitemap in your robots.txt ~~~ file.
Lokalizację swojej mapy witryny można określić również w swoim pliku robots.txt.

Google

RW: ... sort of had a fame. ~~~ His fame was built on that in L.A. for a while.
RW: -- coś na kształt sławy -- jego sława była wykreowana w L.A. przez jakiś czas.

TED

Think of that guy, that ba -- that guy. ~~~ (Laughter) I'm trying to be good here.
Myśl o tym facecie, tym okro... o tym facecie, (Śmiech) Mocno się tutaj staram.

TED

Again, like Mongolia, China isn't conquering Russia. ~~~ It's just leasing it.
Tak jak w przypadku Mongolii Chiny nie podbijają Rosji, one ją biorą w leasing.

TED

Nineteen per cent of its supply chain was listed as high risk; suppliers had systemic problems, were guilty of major breaches of the code, or simply refused to co-operate.

www.guardian.co.uk

"Moving to a 30 per cent emissions reduction target is a win-win for Europe, " it states.

www.guardian.co.uk

Ninety per cent of Indians in the Javari valley in Amazonas state in Brazil, including six uncontacted tribes, suffered from malaria or hepatitis brought into the area in 2006.

www.guardian.co.uk

Forty-five per cent of the population of the eastern half of the city is now Jewish, I'm told by the Jerusalem Institute.

www.guardian.co.uk

You may have half a per cent more interest rate.
Możesz mieć połowę z każdego centa jeśli będzie zainteresowanie.

So I want you to take back all your money, every last cent.
Więc chcę, byście wzięli z powrotem swoje pieniądze. Do ostatniego centa.

What am i supposed To do with 12 a cent?
I co ja mam zrobić z tą połową centa?

You never send a cent to your poor, old mother!
Nie przyszło ci do głowy posłać parę groszy starej matce?

One on the left is from the 50 Cent video.
Ta po lewej występuje w klipie 50 Centa.

She didn't give me a cent, actually. I did everything for her.
Nie zostawiła mi ani grosza, a wszystko dla niej robiłam.

Actually, it's probably more like $143.80 and one half cent.
Na pewno jest więcej np. 143.80$ i pół centa.

Products we deal with every day cannot be one hundred per cent safe.
Produkty, z którymi mamy do czynienia na co dzień, nie mogą być w stu procentach bezpieczne.

Just three months earlier, no one would have bet even a cent on it.
Jeszcze trzy miesiące temu nikt nie postawiłby na to nawet centa.

Three per cent is a threshold that we really looked at.
Trzy procent stanowią próg, którego naprawdę przestrzegaliśmy.

Ten years ago they had zero per cent of the world market.
Dziesięć lat temu miały zerowy udział w rynku światowym.

I want her to borrow every cent we can lay our hands on.
Jeśli się zgodzi, pożyczę jej każdy grosz, który mamy w rękach.

Fifty per cent of our energy supply comes from outside the Union.
Pięćdziesiąt procent naszych dostaw energii pochodzi spoza Unii.

I hope that he receives one hundred per cent support from this House.
Mam nadzieję, że otrzyma on stuprocentowe poparcie tej Izby.

Our motto should be not to waste a single cent.
Nasze motto powinno brzmieć: "nie zmarnować ani centa”.

We'll earn every cent of your confidence in our firm.
Rzetelnie zapracujemy na każdego centa, którym doceniłeś naszą firmę.

They throw you that title instead of your 50 cent raise?
Dali Ci ten tytuł zamiast podwyżki o 50 centów?

We have a duty to justify every single cent that has been spent.
Mamy więc obowiązek uzasadnić każdy wydany cent.

I'm 90 per cent certain that zombies walk among us.
Jestem na 90% pewny, że zombii chodzą pośród nas.

I will not give you a single red cent.
Nie dam tobie ani jednego czerwonego centa.

Ninety per cent of the people live below the poverty line.
Dziewięćdziesiąt procent społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa.

And I also own 27 per cent of that!
A ja posiadam takze 27% tego.

Yeah, and you can have every cent of it.
Tak, i możecie mieć z tego każdego centa.

And this time, every cent goes to the house.
Tym razem każdy cent jest twój. - Każdy cent.

I do not feel like hundred per cent right now
Nie czuję się teraz w 100% dobrze.

So I receive 30 per cent for finance, political influence and legal protection?
A więc 30%% dla mnie za dofinansowanie, wpływy... polityczne i ochronę prawną?

They offered youten per cent and you turned it down.
Zaoferowali ci 10 procent, a ty ich nie przyjąłeś.

I own 27 per cent of Thorn industries, left to me by your father.
Mam w posiadaniu 27% Thorn Industries, które zostawil mi twój ojciec.

That applies to approximately eight to nine per cent of young people as a whole.
Dotyczy to około ośmiu do dziewięciu procent młodzieży.

That comes out to 10 million plus one cent.
To daje 10 milionów i jednego centa.

Three times twenty per cent amounts to a great deal, and we would be happy to hit these targets.
Trzy razy 20% to wiele i bylibyśmy szczęśliwi, gdyby udało się osiągnąć te cele.

Well, a man's not worth a cent till he's 40.
No cóż, mężczyzna nie jest warty centa dopóki nie skończy 40.

Forty per cent of all second marriages end in divorce.
Czterdzieści procent powtórnych małżeństw kończy się rozwodem.

I got every spare cent tied up in the rebuild.
Każdego wolnego centa wsadziłem w odbudowę.

That is eight per cent more than in 2004, and it is above the average for Europe.
To o osiem procent więcej niż w 2004 roku i powyżej średniej w Europie.

Forty per cent of public spending goes on welfare and you are telling us not to worry.
40% wydatków publicznych przeznaczanych jest na świadczenia społeczne, a Pan nam mówi, byśmy się nie martwili.

I will get really mad if you spend one cent on me
Wściekłbym się gdybym wiedział, że wydałaś na mnie choć centa.

He borrowed the money from me at 10 per cent interest
Pożyczył ode mnie pieniądze na 10 procent.

Twenty per cent by 2020 was a start - but only a start.
Dwadzieścia procent do 2020 roku to był początek - ale zaledwie początek.

The average spent in Europe on such commitments is 0.4 per cent of gross domestic product.
Przeciętna kwota przeznaczana w Europie na te zobowiązania wynosi 0, 4 procent produktu krajowego brutto.

Everything is accounted for, down to the last cent.
Wszystko zostało wyliczone, do ostatniego centa.

It was at the stalls on 5th Avenue, the 99 cent bin.
Była na straganie przy 5. Avenue w dziale po 99 centów.

Eleven per cent of things do not comply with the rules and this percentage is too high.
Jedenaście procent spraw nie jest zgodnych z przepisami. Ten odsetek jest za wysoki.

Child, I ain't asked you for one red cent.
Dziecko, ja cię nie poproszę nawet o jeden cent.

I'll take it out of my 41k. It won't cost you a cent.
Wezmę pieniądze ze swojego planu emerytalnego, nie będzie cię to kosztowało ani centa.

Meanwhile, I spent my last cent on an angel.
W międzyczasie wydałam ostatniego centa na anioła.

Forty-two per cent of these are women, and at least one agricultural business in five is managed by a woman.
Czterdzieści dwa procent z nich stanowią kobiety, a przynajmniej co piąte gospodarstwo rolne jest zarządzane przez kobietę.

If you touch me, I will sue you for every cent you've got.
Jeśli mnie tkniesz, wysądzę z ciebie każdego centa.

I always say millions for defence but not one cent for tribute.
Zawsze mówiłem miliony na obronę ale ani centa na potrzeby.

2 per cent of the population is waiting for cataract operations.
Dwa procent społeczeństwa oczekuje na operację usunięcia zaćmy.