Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biurko, sekretarzyk; komoda; biuro, wydział, oddział, filia; urząd, agencja;
information bureau - (Noun) agencja informacyjna;
emigration bureau - Urząd Emigracyjny;
employment bureau - urząd zatrudnienia;
the federal bureau of investigation - Federalny Urząd Śledczy, Federalne Biuro Śledcze;
marriage bureau - biuro matrymonialne;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(desk, secretary) sekretarzyk.
2.
(chest of drawers) komoda.
3.
(office) biuro
urząd
the Federal B~ of Investigation Federalne Biuro Śledcze
information ~agencja informacyjna
employment ~biuro pośrednictwa pracy
marriage ~biuro matrymonialne
~ de change kantor wymiany

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

biurko z szufladami, (US) urząd, biuro, szafa z szufladami, komoda

Nowoczesny słownik angielsko-polski

agencja

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'bjU@r@Un Sekretarzyk; biurko Where did you get the bureau from? (Skądżeś wytrzasnął ten sekretarzyk?) - Student University of Leeds (1999)

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

biuro n

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

biuro n, urząd m, biurokratyczny, agencja f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s biuro, urząd

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'bjUroUn
1. Agencja rządowa Confirmation came from the U.S. Census Bureau (Potrwierdzenie przyszło z ame-rykańskiej Agencji ds. Spisu Ludności) - Susan Faludi (1991) I'm gonna see that you're busted out of the bureau (Dopilnuję, żebyś wyleciał z agencji) - Entrapment [film] (1999)
2. Komoda Bureaus were turned inside out (Komody zostały przeszukane na wylot) - Xaviera Hollander (1987) I found on my bureau a plate with an apple and a cookie (Na komodzie znalazłem talerz z jabłkiem i ciasteczkiem) - Philip Roth (1988)
3. Oddział organizacji lub firmy; przedstawicielstwo He worked in the London bureau of the New York Times (Pracował w londyńskim oddziale New York Timesa) - Good Morning Tennessee [program WATE-TV Knoxville] (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n biuro, urząd
bryt. biurko, sekretarzyk
am. komoda

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BIURKO

SEKRETERA

WYDZIAŁ

Wordnet angielsko-polski


1. (furniture with drawers for keeping clothes)
komoda
synonim: chest of drawers
synonim: chest
synonim: dresser

2. (an administrative unit of government
"the Central Intelligence Agency"
"the Census Bureau"
"Office of Management and Budget"
"Tennessee Valley Authority")
agencja: : synonim: agency
synonim: federal agency
synonim: government agency
synonim: office
synonim: authority

Słownik internautów

sekretarzyk, komoda
biuro

Słownik audio-video Montevideo

biuro, urząd, departament

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

urząd

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

biuro

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

US biuro
~, design - biuro projektowe
~ of Investigation, Federal - US Federalne Biuro Śledcze

Słownik techniczny angielsko-polski

biuro m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
Byłbym wdzięczny, gdyby Prezydium udzieliło informacji na temat koniecznych środków.

statmt.org

I understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
Jak rozumiem nie było w tej sprawie głosowania ani decyzji Biura, co jest dziwne.

statmt.org

Please could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
Czy zatem moglibyśmy ustalić z Prezydium, jak można ten czas zagwarantować?

statmt.org

The Police Department and the Public Security Bureau are required to keep [...]
w celu identyfikacji twarzy osób przechodzących przez drzwi monitorowane przez kamerę.

Axis

The Bureau has decided that we must learn the lessons of this unfortunate incident.
Prezydium podjęło decyzję, że musimy wyciągnąć wnioski z tego niefortunnego zdarzenia.

statmt.org

BP is the subject of a US Department of Justice investigation to determine whether US civil or criminal laws have been violated; a US presidential commission to examine the causes of the incident; a joint investigation by the US Coast Guard and the bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (which until June 2010 was named the Minerals Management Service); an inquiry by the Securities and Exchange Commission and other investigations by US state and federal agencies including the US Chemical Safety and Hazard Investigation Board as well as the US Congress.

www.guardian.co.uk

The Australian Transport Safety bureau released its preliminary report into the blowout that caused the A380 - the world's newest and largest jetliner - to make an emergency landing on 4 November.

www.guardian.co.uk

In August 1934, he set up his own foreign affairs bureau linked to the Nazi party and based in Berlin.

www.guardian.co.uk

Although there was a mistaken contemporary report about FBI involvement in the case, the bureau was not asked to provide support to the local police investigation.

www.guardian.co.uk

We will consider what you had to say in the next meeting of the Bureau.
Na następnym posiedzeniu Prezydium rozważymy, co pan poseł powiedział.

Makes sense that the Bureau wants her to run point for them.
Logiczne, że biuro chciało, żeby prowadziła sprawę.

I thought you always wanted to join me on the Bureau.
Myślałam, że zawsze chciałaś do mnie dołączyć.

I will pass it on to the Bureau after this sitting.
Przekaże je do Biura po tym posiedzeniu.

I would ask you again to raise this matter with the Bureau.
Chciałbym jeszcze raz prosić Pana o przedyskutowanie tej sprawy z Prezydium.

Has anyone in the news intelligence bureau heard of this?
Czy ktokolwiek z wiadomości słyszał o tym?

In the bureau- I'm the first man on the scene, as they say.
W biurze... ...jestem pierwszy na scenie, że tak powiem.

About a year ago, my partner at the bureau was killed.
Rok temu mój partner z biura został zabity,

The Bureau is stronger than just you and me now.
Biuro to coś więcej niż ty i ja.

Bureau rules leave you no choice but to get Frank out.
Zgodnie z zasadami biura, nie miałbyś wyboru jak wyrzucić stąd Franka.

I understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
Jak rozumiem nie było w tej sprawie głosowania ani decyzji Biura, co jest dziwne.

He's trying to fix the Bureau and no one will listen.
Chciał naprawić biuro. Ale nikt nie go nie słuchał.

So, your kid brother just got accepted into the bureau.
Tak, twój młodszy brat właśnie został przyjęty do biura.

He also happens to think he's a former agent of this bureau.
Uważa także, że jest byłym agentem tego biura.

One of the kidnapped boys that the bureau never found.
Jeden z porwanych chłopców y: iktórego nigdy nie odnaleziono.

Please ensure that the Bureau does not allow it to happen again.
Proszę zadbać o to, aby biuro nie pozwoliło na powtórzenie tej sytuacji.

Your comments will be passed on to the Bureau meeting this afternoon.
Pańskie uwagi zostaną przekazane na posiedzenie Prezydium dzisiaj po południu.

I'm waiting for my Bureau rep, who tells me not to talk to anyone.
Czekam na mojego przełożonego z Biura, mam z nikim nie rozmawiać.

So nice of the Bureau's crime lab to forward that.
To bardzo miło ze strony że ją przekazali.

If that's true, it could mean a huge embarrassment to the Bureau.
Jeśli to prawda, Biuro może znaleźć się w trudnym położeniu.

This is worse than the Bureau, with all its international documentation.
Tu jest gorzej niż w Tyle tej międzynarodowej dokumentacji.

I believe that the initial suggestion of 5.2% made by the Bureau was far too high.
Uważam, że pierwotna sugestia Prezydium przewidująca wzrost o 5,2 % była zbyt daleko idąca.

The Bureau chooses for you, because it can see the bigger picture.
Biuro wybrało ciebie, bo widzi obraz z lepszej perspektywy.

Let me ask you something, how long you been with the Bureau?
Pozwolić mi spytać tobie coś, jak długo ty były z Biurem?

I would like to thank the Bureau in particular for finding a way to respect the upper limit of 20%.
Chciałbym podziękować Prezydium w szczególności za znalezienie sposobu przestrzegania górnej granicy 20 %.

It's not Bureau policy to target or profile any ethnic group.
Nie jest polityką rządu mieć na celu albo śledzenie każdą grupę etniczną.

He worked for the before joining the Bureau in its heyday.
Pracował dla O.S.S.,zanim dołączył do Biura... w okresie jego rozkwitu.

The Bureau keeps a shell from every weapon it issues.
Biuro zachowuje łuski ze wszystkich spraw z bronią.

Unfortunately, the Bureau did not adopt the proposal, but perhaps such a report would be worth writing.
Niestety Prezydium Parlamentu nie przyjęło tej propozycji, ale może warto.

If you see them, call the Bureau of Investigation or your local police.
A teraz w lewo. Jeśli ich zobaczyliście, powiadomcie Biuro Śledcze, albo lokalną policję.

We opened our first foreign bureau in London in 1924.
Otworzyliśmy nasze pierwsze zagraniczne biuro,w Londynie w 1924.

I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
Przedstawię tę kwestię Prezydium, ponieważ wymaga ona wyjaśnienia.

And let me know when the Bureau checks in.
I daj mi znać kiedy zameldują się z biura federalnego.

Jules and her team will be our sole point of contact within the bureau.
Jules i jej ekipa będą naszym jedynym kontaktem z Biurem.

That is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
Podniósł Pan bardzo poważny zarzut i Prezydium zbada go.

This 2.3% increase is certainly a lot easier to accept and justify than the 5.2% proposed by the Bureau.
Zwiększenie budżetu o 2,3 % zdecydowanie łatwiej zaakceptować niż zaproponowany przez Prezydium wzrost o 5,2 %.

The Bureau has some data, sir, but it's not pertinent.
ma pewne dane, ale nĄe maja one zwĄazku.

Our design bureau is commissioning a project and we even work overnight.
Nasz zakład bierze udział w dużym przedsięwzięciu i pracujemy nocami.

Do not say that agents from Federal Bureau are on the way.
Nie mów, ¿e agenci od Federalnego Biura s po drodze.

My friend at the Bureau who's running a background check for me
Od znajomego z biura, który sprawdza dla mnie ludzi.

The Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
Prezydium mogłoby łaskawie nie sprawiać posłom kłopotów z tego powodu.

The Bureau has decided that we must learn the lessons of this unfortunate incident.
Prezydium podjęło decyzję, że musimy wyciągnąć wnioski z tego niefortunnego zdarzenia.

No, I posted it from the Bureau five minutes ago.
Wysłałem ją z Biura 5 minut temu.

Caffrey belongs to the bureau. That makes him our problem.
Caffrey należy do biura, dlatego to jest nasz problem.

This isn't a federal crime, and you're fresh out of the bureau doghouse.
To nie jest przestępstwo federalne, a ty dopiero co wyszedłeś z biurowej budy.

They teach face reading at the Bureau, but I'm not in for it.
W Biurze uczą czytania z twarzy ale nie kupuję tego.

I wish to support the draft estimates that the Bureau has submitted.
Chciałabym udzielić poparcia projektowi preliminarza budżetowego przedstawionego przez prezydium.

Only five of them had their request granted, as laid down by the Bureau for this point in the debate.
Jedynie pięciu z nich przysługuje głos zgodnie z ustaleniami Prezydium w odniesieniu do przedmiotowego punktu porządku obrad.

Come with us to the next bureau accommodation dinner.
Pójdź z nami na następną kolację wydawaną przez biuro.

Listen, you've done so much for me, for this Bureau.
Słuchaj, wiele zrobiłeś dla mnie i Biura.