Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dobroczynny; życzliwy, łaskawy;
benevolent dictatorship - dyktatura oświecona;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(doing good) życzliwy, łaskawy.
2.
(charitable) dobroczynny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to/towards) życzliwy (dla), łaskawy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

życzliwa

życzliwe

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj życzliwy, dobroczynny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻYCZLIWY

ŁASKAWY

CHARYTATYWNY

DOBROCZYNNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

łagodny

Wordnet angielsko-polski


1. (showing or motivated by sympathy and understanding and generosity
"was charitable in his opinions of others"
"kindly criticism"
"a kindly act"
"sympathetic words"
"a large-hearted mentor")
łaskawy, wielkoduszny, wspaniałomyślny
synonim: charitable
synonim: kindly
synonim: sympathetic
synonim: good-hearted
synonim: openhearted
synonim: large-hearted

2. (generous in assistance to the poor
"a benevolent contributor"
"eleemosynary relief"
"philanthropic contributions")
dobroczynny, charytatywny, filantropijny: : synonim: beneficent
synonim: eleemosynary
synonim: philanthropic

Słownik internautów

życzliwy
dobroczynny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. życzliwy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dobrotliwy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So if you look at most of the major free software projects, they have one single person in charge who everyone agrees is the benevolent dictator.
Większością najważniejszych projektów wolnego oprogramowania kieruje jedna osoba, którą wszyscy zgadzają się uznać za życzliwego dyktatora.

TED

He tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy.
Próbuje przedstawiać siebie jako pełnego dobrej woli ojca swego narodu, a nawet twierdzi, że nie pełni żadnej formalnej roli w hierarchii państwa.

statmt.org

Frontex, for example, should send back ships carrying bogus refugees to their countries of origin instead of playing the role of a sort of benevolent welcome committee.
Na przykład Frontex powinien odsyłać statki wiozące fałszywych uchodźców do ich krajów pochodzenia, zamiast odgrywać rolę pewnego rodzaju życzliwego komitetu powitalnego.

statmt.org

And that's not exactly what I said (Laughter), but -- the point is my role in the community -- within the free software world there's been a longstanding tradition of the "benevolent dictator" model.
To niedokładnie to, co powiedziałem, ale... ~~~ Rzecz w tym, że moja rola w społeczności... ~~~ W świecie wolnego oprogramowania istnieje dawna tradycja... ...modelu życzliwego dyktatora.

TED

Surrounded by inlets of deep blue water, the Swedish capital seemed to sparkle with a crystalline sense of benevolent purpose.

www.guardian.co.uk

It's a gently witty and intelligent fantasy from 1848 - benevolent merchants, giddy twins, Christmas interiors of which Dickens might be proud, complicatedly estranged relatives, a young widow and, of course, the initially impregnable bachelor.

www.guardian.co.uk

To many, the club of Bill Shankly and benevolent "custodians" has been violated and the memory will not go away.

www.guardian.co.uk

She broke into a relieved smile to discover I was a virtuous widow and not a disreputable single mother, as I was, and passed the news around, so that the rest of the vacation allowed me to "mourn" while basking in benevolent glances.

www.guardian.co.uk

A benevolent God would not do such things to men!
Życzliwy Bóg nie prosiłby o takie rzeczy człowieka!

I have to say,he didn't seem that benevolent to me.
Muszę to przyznać, że nie wydawał mi się zbyt dobroczynny.

May you be blessed and sleep with God's benevolent grace.
Bądźcie błogosławieni i śpijcie z Bożą łaską.

Classical dance is still surviving because of benevolent like you.
Taniec klasyczny istnieje tylko dzięki takim jak ty.

Your days in the sun are over, Zebedee, you benevolent bed spring!
Twoje dni na słońcu są policzone, Zebedee, ty dobroczynna sprężyno kanapowa ty!

Just a simple “Thank you, oh, kind and benevolent leader” will suffice.
Denny... Proste dziękuję, o hojny i dobry przywódco wystarczy.

Do we not owe everything to our benevolent gods?
Czy nie zawdzięczamy wszystkiego naszym życzliwym bogom?

I am a benevolent, highly entertaining ruler worthy of your hand.
Jestem życzliwy, bardzo zabawny władca godne ręce.

Revert to your mortal form, and I will prove a benevolent deity.
Wróć z powrotem do śmiertelnej formy, a udowodnię, że jestem łaskawym bóstwem.

I think of it more as benevolent.
Ja bym powiedział, że bardziej życzliwy.

Beneath your benevolent exterior, you're as hard as nails.
Pod swoją życzliwą zewnętrzną powłoką, jesteś twardy jak gwóźdź.

The angel man... has finally claimed this benevolent soul.
Człowiek anioł... w końcu sięgnął po swą życzliwą duszę.

He tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy.
Próbuje przedstawiać siebie jako pełnego dobrej woli ojca swego narodu, a nawet twierdzi, że nie pełni żadnej formalnej roli w hierarchii państwa.

You are the diabolical, yet benevolent puppet master.
Jesteś diabolicznym, acz łaskawym władcą marionetek.

You know what that means, benevolent?
Wiecie co to znaczy, dobroczynny?

Hamas is not a benevolent medieval king; it is a terrorist organisation largely responsible for the situation in Gaza.
Hamas to nie łaskawy średniowieczny król; to organizacja terrorystyczna, która w dużym stopniu odpowiada za sytuację w Strefie Gazy.

However, if you or any other Member has found something disturbing in this innocent and benevolent comment, you must regard it as having been withdrawn.
Jednak jeśli pan lub jakikolwiek inny poseł doszukał się w tej niewinnej i życzliwej uwadze czegoś niepokojącego, w tej chwili ją wycofuję.

I'm not a benevolent god.
Nie jestem życzliwym bogiem.

A benevolent king is loved.
Tylko życzliwy Król może być kochany.

It's like Sun Tizzu says - A good commander is benevolent
Jak mówi Sun Tizzu: Dobry przywódca jest łaskawy i nie troszczy się o sławę.

In the name of Allah, most benevolent, ever-merciful,
W imię Allaha, najbardziej dobrotliwego, zawsze litościwego,

whose faith in the doctrine of Buddha made him very benevolent to his subjects.
którego wiara w słowa Buddy uczyniła łaskawym dla jego poddanych.

Basically, it says... if you commit one truly benevolent act, it voids the contract.
Mówi dokładnie, że jeśli zażyczysz sobie czegoś szczerze dla kogoś, to łamie to kontrakt.

Always have been ... benevolent with us.
Zawsze byłaś dla nas bardzo łaskawa.

Chairman, Road Ragers benevolent riding association.
Przewodniczący motocyklowego stowarzyszenia Road Ragers.

Frontex, for example, should send back ships carrying bogus refugees to their countries of origin instead of playing the role of a sort of benevolent welcome committee.
Na przykład Frontex powinien odsyłać statki wiozące fałszywych uchodźców do ich krajów pochodzenia, zamiast odgrywać rolę pewnego rodzaju życzliwego komitetu powitalnego.

A man cunning of word and smiling of face... - ...is rarely benevolent.
Człowiek przebiegły w słowach i uśmiechnięty na twarzy... ...jest rzadko życzliwy.

But why would the benevolent... ...Dr. Cocteau send sucha brute savage into our midst?
Ale dlaczego dobrotliwy... dr Cocteau miałby nasłać na nas takiego brutalnego dzikusa?

(DE) Madam President, ladies and gentlemen, it could be that you were not expecting such a friendly, benevolent reception in the European Parliament, Mr Topolánek - but the Czech Council Presidency is an event tinged with history.
Panie premierze Topolánek! Nie oczekiwał pan być może takiego przyjaznego, życzliwego przyjęcia w Parlamencie Europejski, ale prezydencja czeska Rady jest zdarzeniem naznaczonym historią.

Mr President, the Court of Auditors is a kind of great superintendent, we might say a policeman, a friendly policeman, although sometimes I have the impression that it turns a blind eye and is too good and too benevolent towards the institutions which it supervises.
Panie przewodniczący! Trybunał Obrachunkowy to taki wielki audytor, można powiedzieć, policjant, policjant przyjazny, choć mam czasem wrażenie, że patrzący przez palce, zbyt łaskawy i zbyt dobrotliwy wobec instytucji, które kontroluje.