Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) banknot;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

banknot

Nowoczesny słownik angielsko-polski

asygnata

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'b{Îkn@Utn Banknot A man who bought an antique desk for L500 has found an old banknote worth up to L40, 000 in its secret compartment (Mężczyzna, który kupił zabytkowe biurko za 500 funtów, znalazł w jego schowku stary banknot o wartości prawie 40000 funtów) - Independent (2000) The decision to withdraw the new banknote was an embarrassment for the Bank (Decyzja

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n banknot banknote circulation obieg banknotówbanknote counterfeit fałszywy banknotbanknote coverage emisja banknotówbanknote denominated in euro banknot denominowany w euro banknote forgery fałszerstwo banknotówbanknote issue emisja banknotów

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

banknot m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n banknot

Wordnet angielsko-polski

(a piece of paper money (especially one issued by a central bank)
"he peeled off five one-thousand-zloty notes")
banknot, bilet bankowy, asygnata
synonim: bill
synonim: note
synonim: government note
synonim: bank bill
synonim: banker's bill
synonim: bank note
synonim: Federal Reserve note
synonim: greenback

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

banknot
forged banknotes: fałszywe banknoty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The charts below show the circulation figures of the seven banknote denominations.
Na poniższych wykresach pokazano ilość banknotów w obiegu w podziale na nominały.

ECB

All three features can be seen from the front and back of genuine banknotes.
Na autentycznym banknocie wszystkie trzy elementy są widoczne po obu jego stronach.

ECB

Giant-sized images of the euro banknotes on the Eurotower on 30 August 2001
30 sierpnia 2001 r.: wielkowymiarowe reprodukcje banknotów euro na budynku Eurotower.

ECB

In the case of banknotes, the ECB both approves the volume and issues the notes.
W odniesieniu do banknotów EBC musi zezwolić na emisję oraz zatwierdzić jej wielkość.

ECB

Banknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 8.9 billion to EUR 874 billion.
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)

ECB

Nevertheless, it is impossible that banknote printers will be the only ones to profit from this crisis.
Niemniej jednak nie możemy dopuścić, by podmioty drukujące banknoty jako jedyne czerpały zyski z kryzysu.

I can borrow. Not the money, Just the banknote.
Mógłbym pożyczyć, nie pieniądze, ale sam banknot.

It imagines a banknote that lies to earth, whoever was able prenderia.
To wyobraża banknot, ale klamie do licha, ktokolwiek był zdolny do prenderia.

I looked for paper that looked like banknote paper.
Poszukałem papieru, który wyglądałby jak papier banknotu.

could you give this banknote to chai Lais?
Możesz im przekazać ten banknot?

Historically, the 50-euro note has been the most counterfeited banknote, but in the second half of 2008 - for the first time - the most counterfeited banknote was the 20-euro banknote.
W przeszłości banknot o nominale 50 euro był banknotem najczęściej fałszowanym, ale w drugiej połowie 2008 roku - po raz pierwszy - najczęściej fałszowanym banknotem stał się banknot o nominale 20 euro.