Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zakaz; delegalizacja; historia banicja, wyjęcie spod prawa; publiczne potępienie, wyklęcie, przekleństwo, klątwa; historia wezwanie na wojnę; wici;
the ban of public opinion - pręgierz opinii publicznej;
ban on smoking - zakaz palenia;

(Verb) delegalizować; rzucać klątwę na; publicznie zakazywać; zawiesić; zabronić;
ban sb from sth - wykluczyć kogoś z czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (prohibition) zakaz

vt (prohibit) zakazywać
they are ~ned from entering the building without permission mają zakaz wstępu do budynku bez zezwolenia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(from) zakazywać (czegoś)
zakaz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szlaban

ban

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. zakaz
2. pozbawienie praw ban of competition zakaz konkurencji breach of a ban naruszenie zakazu partial ban częściowy zakazto be under a ban podlegać zakazowi to forbid the bans zgłaszać przeszkodę do zawarcia małżeństwa to impose a ban nakładać nakazto lift a ban uchylać zakaz

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. zakaz m
2. pozbawienie praw

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

BAN (magister pielęgniarstwa)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt publicznie zakazać, zabronić
s publiczny zakaz
banicja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt pot. publicznie zakazywać, zabraniać
rzucać klątwę
n zakaz, klątwa
the ban of public opinion - pręgierz opinii publicznej

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYJĘCIE SPOD PRAWA

POZBAWIENIE PRAW

BANICJA

INTERDYKT [KOŚC.]

KLĄTWA

WYKLĄĆ

ZAKAZAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V zakazać
N zakaz

Wordnet angielsko-polski


1. (a decree that prohibits something)
zakaz
synonim: prohibition
synonim: proscription

2.
ban, dit, hartlej: : synonim: hartley
synonim: Hart
synonim: dit

Słownik internautów

zakaz

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zakaz
kośc. klątwa

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

zakaz~, green pot. zakaz działalności zakładów uciążliwych dla środowiska~ on hazardous waste dumping zakaz nielegalnego pozbywania się odpadów niebezpiecznych~ on landfilling liquid wastes zakaz przyjmowania płynnych odpadów na składowisko~ on mixing hazardous wastes zakaz mieszania odpadów niebezpiecznych~, operating PP zakaz użytkowania~, toxic waste trade zakaz handlu odpadami toksycznymi~, waste export zakaz eksportu odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

interdykt, zakaz urzędowy
ban of competition: zakaz konkurencji
breach of a ban: naruszenie zakazu
partial ban: częściowy zakaz
to be under a ban: podlegać zakazowi
to forbid the bans: zgłosić przeszkodę do zawarcia małżeństwa
to lift a ban: znieść zakaz, uchylić zakaz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bluźnić

obwódka

przeklinać

wyklinać

zablokować

zabraniać

zakazywać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zakaz
~, approach - lotn. zakaz podchodzenia (do lądowania)
~, fishing - zakaz połowu ryb
~, flying - zakaz lotów
~, nuclear test - zakaz doświadczeń z bronią jądrową, zakaz prób z bronią jądrową
~ of the use of poison gas in warfare - zakaz stosowania gazów w działaniach bojowych
~ on attacking civilians - zakaz atakowania cywilów
~ on guns - zakaz posiadania broni
~ on hazardous waste deposition - zakaz składowania odpadów niebezpiecznych
~, production - zakaz produkcji
~, weapons trade - zakaz handlu bronią

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

zakaz
~, garden watering - zakaz podlewania ogródków
~, location zakaz lokalizacji
~, (temporary) hose pipe UK zakaz (chwilowy) podlewania ogródków i mycia samochodów
~, waste zakaz składowania odpadów
~, waste dumping zakaz wyrzucania odpadów
~, water use zakaz korzystania z wody

Słownik techniczny angielsko-polski

zakaz m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Concerning smoking ban exceptions, these are better than having no ban at all.
Jeżeli chodzi o wyjątki od zakazów palenia, są one lepsze niż w ogóle brak zakazu.

statmt.org

In it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
Mówi się w niej o godności człowieka i zakazie poniżającego i okrutnego karania.

statmt.org

Not one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.
Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.

OpenSubtitles

Formal sitting - Address by Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations
Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Ban Ki-Moona, sekretarza generalnego ONZ

statmt.org

These opposition rallies are due to last for three days, despite a government ban.
Demonstracje opozycji mają trwać trzy dni, pomimo zakazu wydanego przez rząd.

statmt.org

The Obama administration has insisted it wants to get rid of the ban - but only after Congress has voted on it.

www.guardian.co.uk

The 9th District Court of Appeals yesterday extended the temporary ban on gay marriages in California - which was to have run out this week - until the end of the year.

www.guardian.co.uk

ITV is hoping to earn tens of millions of pounds from the likes of Heinz or Colgate next year, after the long standing ban on product placement on commercial television is lifted.

www.guardian.co.uk

I ban bread from the house and stop eating pasta because it makes me "feel sluggish".

www.guardian.co.uk

The men ban us from the bar and we say nothing.
Mężczyźni wyrzucili nas z baru a my nic nie mówimy.

We must press ahead with a ban on these weapons.
Musimy kłaść nacisk na wprowadzenie zakazu.

I actually wanted a much earlier date for the ban to take effect.
Tak naprawdę chciałem, aby zakaz ten zaczął obowiązywać dużo wcześniej.

It will ban the use of weapons by young people under 18.
Wprowadzi ona zakaz używania broni przez młodzież poniżej 18. roku życia.

In my opinion, a total ban is the right approach.
Moim zdaniem całkowity zakaz to właściwe podejście.

That ban needs to remain in place for two reasons.
Zakaz ten należy utrzymać z dwóch powodów.

The Commission also needs to take a strong position to protect the ban.
Komisja powinna również zająć zdecydowane stanowisko i bronić tego zakazu.

Since 1994, this ban has applied to people below the age of 18.
Od 1994 roku ten zakaz obejmuje osoby do 18 roku życia.

We are opposed to a ban on the whole idea of nuclear power.
Sprzeciwiamy się ogólnemu zakazaniu energii jądrowej.

There is to be no such thing as bad food, which our legal regime would ban from the market.
Nie może istnieć coś takiego jak zła żywność, której wprowadzania na rynek zakazywałby nasz system prawny.

The idea that you cared enough to ban us all.
Samo to, że zależało panu, żeby nam zabronić przyjść.

They will ban me for three years if I was caught cheating.
Będą one zakaz mnie na trzy lata, czy jestem przyłapani na oszustwie.

It's stupid to ban books that tell you the truth about life.
To głupie, zakazywać książki, które mówią prawdę o życiu.

The first is the ban on the transfer of waste.
Pierwszym jest zakaz przekazywania odpadów.

We cannot, however, ban people who wish to harm themselves from doing so.
Natomiast nie możemy zakazywać szkodzenia ludziom, kiedy sami sobie chcą szkodzić.

We must therefore be highly effective in our fight to ban them.
Dlatego my musimy wykazać się ogromną skutecznością w walce o jej zakazanie.

I wonder whether the Commission could not go straight for a ban.
Zastanawiam się, czy Komisja nie mogłaby przejść do zakazu.

The ban on cloning is simply one step in the process.
Zakaz klonowania to po prostu jeden krok w ramach całego procesu.

After a 40-year campaign against the trade, Europe has the chance to introduce a ban in all 27 states.
Po 40-letniej kampanii przeciwko handlowi, Europa ma szansę wprowadzić zakaz we wszystkich 27 państwach.

And if you ban me, he just might take that scoreboard away.
Jeżeli mnie wywalisz to możesz pożegnać się z tablicą do gry.

A ban on discrimination because of sexual orientation is nothing new.
Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną nie jest niczym nowym.

We wish to protest against the ban on the activities of this organisation.
Protestujemy przeciw uniemożliwianiu działalności tej organizacji.

We introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
Wprowadziliśmy zakaz palenia na największym stadionie, który mieści 82 500 osób.

Do we really want to be subject to a court that wants to ban the cross in classrooms?
Czy faktycznie chcemy podlegać jurysdykcji sądu, który chce zakazać krzyży w salach lekcyjnych?

You want to ban and intimidate anyone who questions your policies!
Chcecie karać i nastraszyć każdego, kto kwestionuje waszą politykę!

At the same time, there is a strict ban on discrimination.
Jednocześnie wprowadza się ścisły zakaz dyskryminacji.

We have to understand that a European-level ban is sometimes not enough.
Musimy zdać sobie sprawę, że zakaz na szczeblu europejskim czasem nie wystarcza.

I particularly think there is scientific evidence in place to allow this ban to be lifted.
W szczególności uważam, że istnieją naukowe dowody, które pozwalają na zniesienie tego zakazu.

I well remember many meetings with Commission officials when we were told that a ban would be simply impossible.
Przypomina mi się wiele spotkań z urzędnikami z Komisji, podczas których mówiono nam, że wprowadzenie przedmiotowego zakazu będzie zwyczajnie niemożliwe.

These opposition rallies are due to last for three days, despite a government ban.
Demonstracje opozycji mają trwać trzy dni, pomimo zakazu wydanego przez rząd.

Under this directive he would also face an entry ban.
Wedle tej dyrektywy, jego również czekałby zakaz wjazdu.

This ban has been in place more than ten years and was originally implemented with good reason.
Zakaz ten obowiązywał przez ponad dziesięć lat i nie bez powodu został pierwotnie wprowadzony w życie.

Therefore, safety can only be achieved with an outright ban.
Dlatego bezpieczeństwo może być zapewnione wyłącznie poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu.

In Belgium only a few years ago, the state took steps to ban one of the larger political parties.
W samej Belgii kilka lat temu państwo podjęło kroki zmierzające do zakazania działalności jednej z większych partii politycznych.

Not really, we used to ban interracial marriages. Women couldn't vote.
Był zakaz mieszanych ślubów, kobiety nie mogły głosować.

Thus, it is tempting to issue a smoking ban at European level, too.
Dlatego kuszące wydaje się wprowadzenie tego typu zakazu na skalę europejską.

We are, of course, also following Parliament's written statement which clearly demanded the ban.
Oczywiście wypełnimy również pisemne zalecenia Parlamentu, w których wyraźnie apeluje się o wprowadzenie zakazu.

At the very least, the circumstances which led to the ban need to be examined critically.
Krytycznej oceny wymagają co najmniej okoliczności, które doprowadziły do wydania tego zakazu.

The ban on abortion does not reduce the number of such procedures carried out.
Zakaz aborcji nie zmniejsza liczby wykonywanych zabiegów.

You could have said that we will withdraw this ban, at least for private households.
Mógłby Pan powiedzieć, że zniesiemy ten zakaz, przynajmniej w odniesieniu do gospodarstw domowych.

Obviously that is no excuse for Turkey to ban political parties as well.
Oczywiście nie ma również żadnego usprawiedliwienia dla zakazywania przez Turcję działalności partii politycznych.

Moreover, our vote tomorrow will be a decisive step forward in the global campaign to ban the trade.
Co więcej, nasze jutrzejsze głosowanie będzie stanowiło decydujący krok naprzód w ogólnoświatowej kampanii zakazującej handlu wyrobami otrzymywanymi z fok.

The Committee members were of the opinion that such a ban would be unworkable.
Posłowie uznali, że taki zakaz byłby niewykonalny.

This document should be considered, therefore, as a step on the road to the total ban of atomic weapons.
Dokument ten należy zatem uznać za krok na drodze ku całkowitemu zakazowi broni jądrowej.

However, in our capacity as legislators, we need to ban certain harmful products.
Jednakże jako prawodawcy powinniśmy zakazać niektórych szkodliwych produktów.

I wish we had gone further in terms of our ban on all aerial spraying.
Żałuję, że nie posunęliśmy się dalej w kwestii zakazu prowadzenia oprysków z powietrza.

I am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.
Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.

For example, there is a ban on the trade in dog and cat skins, which came into force at the beginning of this year.
Mamy np. zakaz handlu skórami psów i kotów, który wszedł w życie na początku bieżącego roku.

In addition to a ban, however, we also need measures which help smokers free themselves from their addiction.
Oprócz zakazu potrzebujemy jednak również środków, które pomogą palaczom uwolnić się od nałogu.