Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sierpień;

(Adjective) wzniosły, majestatyczny; szacowny, dostojny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U sierpień

adj dostojny
majestatyczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

czcigodny, dostojny

sierpień

Nowoczesny słownik angielsko-polski

majestatyczny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s sierpień

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n sierpień

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZCIGODNY

DOSTOJNY

MAJESTASTYCZNY

SIERPNIOWY

Wordnet angielsko-polski


1. (of or befitting a lord
"heir to a lordly fortune"
"of august lineage")
lordowski
synonim: grand
synonim: lordly

2. (profoundly honored
"revered holy men")
poważny: : synonim: revered
synonim: venerable

Słownik internautów

sierpień
majestatyczny, dostojny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wspaniały

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We've had two children, August Andrew and Erika and actually, he named ants after them.
Mamy dwójkę dzieci: August Andrew i Erika i tak, nazwał mrówki też ich imionami.

TED

In 2007, the temperature rose by 2° between August and October.
W 2007 roku temperatury pomiędzy sierpniem i październikiem wzrosły o 2°.

statmt.org

The annual growth rate of loans to the private sector, at 1.2%, remained unchanged from August.
Roczna dynamika kredytów dla sektora prywatnego wyniosła 1,2%, bez zmian w porównaniu z sierpniem.

ECB

President Duisenberg showing the very first euro banknotes on 30 August 2001
prezes Duisenberg prezentuje pierwsze banknoty euro.

ECB

When a frozen conflict erupted into open conflict in August 2008, we responded immediately.
Kiedy w 2008 roku zamrożony konflikt przerodził się w otwarty konflikt, nasza odpowiedź była natychmiastowa.

statmt.org

I first saw Airplane! in Florida in august 1980, one of an audience that was convulsed for 90 non-stop minutes.

www.guardian.co.uk

The date - 28 august - and the location - in front of the Lincoln Monument - are no accident.

www.guardian.co.uk

However, these were victims not of a recent riot but of an ancient fracas: the Peterloo massacre in Manchester in august 1819 - the event that led to the foundation of the Manchester Guardian - when a troop of yeomanry charged into a political meeting, leaving 15 dead.

www.guardian.co.uk

The 160,000 quarterly rise was the biggest since august 2006.

www.guardian.co.uk

On August 1st, my son was already in the hospital.
sierpnia mój syn już był w szpitalu.

The second of these took place on 6 August 2008.
Drugi z nich nastąpił 6 sierpnia 2008 r.

Miss August used to take care of her when she was a little girl.
Pani Augusta opiekowała się nią, gdy była jeszcze małą dziewczynką.

But really strange things started to happen just this August.
Jednak dopiero w sierpniu tego roku, zaczęły sie tam dziać naprawdę dziwne rzeczy.

You all think August has the eggs under his head.
Wszyscy myślicie, że August ma jajka pod cylindrem.

August, please. If he doesn't mean anything to you, tell me to fire him.
Jeśli nic dla ciebie nie znaczy, każ mi go wyrzucić.

I think she's the she August was trying to warn us about.
Myślę, że ona jest tą osobą, przed która August próbował nas ostrzec.

Well, she claimed it happened two years ago in August.
Twierdzi, że to było dwa lata temu. W sierpniu.

His death in August 1930, at the age of 47, shocked the film world.
Jego śmierć w sierpniu 1930 r. w wieku47 Iat była szokiem dIa świata fiImu.

You were in the victims house August 29th when it happened!
sierpnia, byłeś w domu ofiar, gdy to się wydarzyło!

This was published on 11 August 2008, so it is a new thing.
Zostało ogłoszone 11 sierpnia 2008 r., a więc jest to nowa rzecz.

He said our dates are good. August won't be a problem.
Powiedział, że terminy są w porządku, sierpień nie będzie problemem.

If August is still at the station, he's not picking up.
Jeśli August wciąż jest na posterunku, to nie odbiera.

You're supposed to be nine before August to play in this league.
Musisz mieć 9 przed sierpniem, aby grać.

With any luck, you could have some funding by August.
Mając szczęście, powinien pan dostać jakieś fundusze w sierpniu.

Stands for the August 2nd issue, page one, column six.
Wydanie z drugiego sierpnia strona pierwsza, kolumna szósta.

We have already experienced large increases in the price of food products, last August.
W sierpniu tego roku byliśmy już świadkami gwałtownych wzrostów cen żywności.

To the best of her recollection, she said it happened on August 21, 2012.
O tyle, o ile pamięta, powiedziała, że stało się to 21 sierpnia 2012.

An agreement with nearly all political opposition parties was reached on 13 August last year.
13 sierpnia ubiegłego roku zostało zawarte porozumienie ze wszystkimi partiami opozycji.

Most of these men been eating wild greens since August.
Większość z nich od sierpnia je tylko chwasty.

I sometimes have to turn people away in August.
Czasem w sierpniu muszę wysłać ludzi na urlop.

Until the end of August 593 deaths by drugs were registered.
Do końca sierpnia zanotowano 593 przypadki śmierci z przedawkowania narkotyków.

On August 29th, 1995 I ran into my first love again.
go Sierpnia, 1995 roku... ...wpadłem znowu na moją pierwszą miłość.

Guys, that federal building's been scheduled for demolition since August.
Od sierpnia ten budynek przeznaczony był do rozbiórki.

Speaking of your father, when's that august personage coming home?
Twój ojciec...kiedy ta 'czcigodna' osoba wraca do domu?

Pull up the reception recordings from August 27th of this year.
Wyciągnijcie nagrania z recepcji z 27 sierpnia tego roku!

Three billion human lives ended on August 29th, 1997.
Życie trzech miliardów ludzi skończyło się 29 sierpnia, 1997 roku.

No, I mean, certain things have happened since August, after all.
Nie jest tak - od sierpnia zaszły jednak pewne zmiany.

She'll tell August that I got lost in the crowd.
Powie Augustowi, że zagubiłem się w tłumie.

Well, it so happens he's been gone since August.
Tak się składa, że nie ma go od sierpnia.

But mostly, I really want to get into this music summer program in August.
Taa. Ale najbardziej chcę się dostać letniego programu muzycznego.

Whatever companies may have said up until the end of August, they would have a more powerful message now.
Cokolwiek firmy mogły powiedzieć na ten temat do końca sierpnia, dziś byłoby znacznie potężniejszym przesłaniem.

He invited me to stay a few days in August but...
Zaprosił mnie do was na parę dni, ale...

I'm staying with Miss August and them for a while.
Zatrzymałam się na jakiś czas u pani Augusty i reszty.

She investigated everyone who was involved with the... August 19th.
Ona wyśledziła każdego Kto był związany z... 19 sierpnia.

This stuff ain't going to help me in August.
Te rzeczy nie przydadzą mi się w sierpniu.

In addition, all these measures would apply retroactively from 1 August 2006.
Ponadto wszystkie te zmiany mają obowiązywać wstecz od 1 sierpnia 2006 r.

Since August 2007 the financial markets worldwide suffered from a major confidence crisis.
Od sierpnia 2007 roku rynki finansowe na całym świecie borykają się z poważnym kryzysem zaufania.

Russia withdrew its troops back over the borders from before the crisis of 8 August.
Rosja wycofała swoje wojska za granice sprzed kryzysu z 8 sierpnia.

It was the bank that led the reaction to the subprime crisis in August 2007.
To właśnie ten bank doprowadził do wstępnej reakcji na kryzys w sierpniu 2007 roku.

Soon after that in August, 1886, his son Steven was born.
Wkrótce potem, w sierpniu 1886 r. urodził się jego syn Steven.

In 2007, the temperature rose by 2° between August and October.
W 2007 roku temperatury pomiędzy sierpniem i październikiem wzrosły o 2°.

You hadn't used the car since August, and he thought...
Tylko pan od sierpnia auta nie używał. -I obergrupenführer myślał.

We trust that you will take the lead in convincing all the 27 governments to officially mark this day, beginning from next August.
Mamy nadzieję, że przekona pan rządy wszystkich 27 państw, by oficjalnie obchodzić ten dzień od przyszłego sierpnia.

August was trying to warn me about something... someone dangerous.
August próbował mnie ostrzec przed kimś niebezpiecznym.

You can invite Melissa the last week in August, but not before.
Możesz zaprosić Mellisę na ostatni tydzień sierpnia, byle nie wcześniej.

And since when you do that in August?
A co się do cholery stało z sierpniem?