Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ścieranie się, zużywanie się, wyczerpywanie się;
war of attrition - wojna na wyczerpanie;
natural attrition - ubytek naturalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (s) tarcie
ścieranie (się)
otarcie
war of ~ wojna na wyczerpanie (przeciwnika)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ścieranie się, zużycie przez ścieranie, zużywanie się, osłabianie
war of ~ wojna na wyczerpanie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zużywanie się, straty
~ rate stopień (tempo) zużycia, współczynnik strat

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

@'trIS@nn Stopniowa redukcja pracowników poprzez niezastępowanie odchodzących nowymi; tzw. ubytek naturalny (pracowników) IBM since 1986 has reduced its work force by 47, 000 employees through attrition or early retirement (Od 1986 roku IBM zredukowało liczbę pracowników do 47000 poprzez tzw. ubytek naturalny lub wcześniejszą emeryturę) - Time (1991)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zużycie, zdarcie
wyniszczenie
war of attrition - wojna na wyniszczenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TARCIE

ŚCIERANIE

WYTARCIE

OTARCIE SKÓRY

SKRUCHA

Wordnet angielsko-polski


1. (erosion by friction)
abrazja
synonim: abrasion
synonim: corrasion
synonim: detrition

2. (sorrow for sin arising from fear of damnation)
skrucha, żal: : synonim: contrition
synonim: contriteness

Słownik internautów

wyczerpanie, zużywanie się, ścieranie się

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

relig. skrucha
żal niedoskonały

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

otarcie

wyniszczenie

zadrapanie

zdarcie

zużycie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zużycie; starcie; zniszczenie; wojsk. strategia nękania przeciwnika
~, battle - zużycie bojowe (sprzętu)
~, ground - lotn. zniszczenie na ziemi
~, peacetime - zużycie pokojowe
~, wartime - zużycie wojenne

Słownik techniczny angielsko-polski

1. zużycie przez ścieranie, ścieranie n
2. abrazja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These are nanomaterials obtained with 'top-down' technology and the use of high-energy attrition.
Są to nanomateriały uzyskiwane przy pomocy technologii "top-down”, tj. w drodze wysokoenergetycznego mielenia.

statmt.org

"This is attrition and nothing else," said one.

www.guardian.co.uk

The attrition rate - including losses caused by deaths, desertion and dismissals, often due to positive drug tests - is currently 18% a year, with monthly attrition at 1.

www.guardian.co.uk

Political analysts attribute the attrition rate to exhaustion, but Republican opponents blame disarray inside the White House, with an insular team responsible for too many policy failures.

www.guardian.co.uk

"Down in the midfield Schumacher will be hoping for a high attrition rate at the front if he is to make an impact on tomorrow's race.

www.guardian.co.uk

Attrition has put us in a bad situation.
Redukcja personelu postawiła nas w złej sytuacji.

For attrition is one man's ally and another man's curse.
Wojna pozycyjna jest dla jednych sprzymierzeńcem, a dla innych przekleństwem.

I'm talking about a battle of slow attrition.
Mówię o bitwie powolnych natarć.

In fires of attrition, I don't want us... to be consumed.
W ogniach spalimy się, Nie chcę abyśmy... byli popiołem.

We stayed through a process of attrition.
Zostaliśmy ze sobą dla procesu wyniszczania.

These are nanomaterials obtained with 'top-down' technology and the use of high-energy attrition.
Są to nanomateriały uzyskiwane przy pomocy technologii "top-down”, tj. w drodze wysokoenergetycznego mielenia.

And in this War of attrition, I'm a soldier of misfortune the very end.
I w tej wojnie na wyniszczenie, jestem żołnierzem pożogi aż do bliskiego końca.

This is not an attrition issue.
To nie jest sprawa redukcji personelu.

These murders are like forced attrition.
Morderstwo jako wymuszona skrucha. Co?

So attrition is in constant battle.
Więc ścieracie się w ciągłej walce.

Win by attrition.
Zwycięstwo przez wyniszczenie.

Attrition's when you regret your sins... ...but not for love of God.
Skrucha. Kiedy żałujesz za grzechy nie... - ...z miłości do Boga.

Mr President, you have heard me many times in this Chamber fighting my lonely and gruelling war of attrition against the establishment of these new EU supervisory agencies in the field of financial services.
Panie Przewodniczący! Wielokrotnie w tym Parlamencie toczyłem samotną i zażartą wojnę na wyniszczenie przeciwko ustanawianiu nowych agencji nadzorczych UE w dziedzinie usług finansowych.