Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przedstawiciel(ka), pośrednik/pośredniczka, agent(ka); pośrednik/pośredniczka; czynnik; narzędzie; technika środek; medycyna lek, środek; agent(ka); agent(ka); lingwistyka agens, podmiot czynny; technika agent, program wykonujący rutynowe zadania;
sole agent - biznes wyłączny agent; wyłączny przedstawiciel;
clearing agent - finanse agent celny;
patent agent - (Noun) biznes rzecznik patentowy;
foreign agent - obcy agent;
agent noun - lingwistyka agens, rzeczownik reprezentujący wykonawcę czynności;
enrolled agent - finanse wykwalifikowany doradca podatkowy; finanse „zapisany agent”, konsultant mający uprawnienia, aby reprezentować podatnika przed urzędem podatkowym w USA;
real estate agent - biznes agent nieruchomości; pośrednik/pośredniczka w handlu nieruchomościami;
secret agent - tajny agent/tajna agentka;
commercial agent - biznes agent handlowy;
area agent - przedstawiciel regionalny;
enemy agent - wrogi agent;
agent commission - finanse prowizja agencyjna;
statutory agent - przedstawiciel ustawowy;
estate agent - biznes agent nieruchomości; pośrednik/pośredniczka w obrocie nieruchomościami, agent firmy handlującej nieruchomościami;
travel agent - biznes agent biura podróży; pracownik/pracowniczka biura podróży; właściciel(ka) biura podróży;
transfer agent - finanse rejestrator;
cleaning agent - technika środek czyszczący;
outside agent - czynnik zewnętrzny;
insurance agent - (Noun) finanse agent ubezpieczeniowy/agentka ubezpieczeniowa;
travel agent - biznes agent biura podróży; pracownik/pracowniczka biura podróży; właściciel(ka) biura podróży;
transfer agent - finanse rejestrator;
cleaning agent - technika środek czyszczący;
outside agent - czynnik zewnętrzny;
insurance agent - (Noun) finanse agent ubezpieczeniowy/agentka ubezpieczeniowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(person acting for others) agent
pośrednik
(representative) przedstawiciel.
2.
(chem) czynnik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agent, przedstawiciel, pośrednik, czynnik

Nowoczesny słownik angielsko-polski

agens

prokurent

przyrząd

konfident

kantor

instrument

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. agent, makler 2. przedstawiciel~'s general bond ogólne zobowiazania finansowe agenta celnegocustoms ~ agent celnydel credere ~ agent del credereexchange ~ agent giełdowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n agent, pośrednik, przedstawiciel agent bank bank pośredniczący agent by appointment powiernik agent commission prowizja agentaagent contract umowa o przedstawicielstwo agent de change fr. agent Giełdy Paryskiej agent for delivery pełnomocnik dla doręczeń agent for litigation pełnomocnik procesowy agent license zezwolenie na działalność agentaagent of appointment powiernik authorized agent prokurent, przedstawiciel upełnomocniony bank agent agent bankucanvasing of agents rekrutacja pracownikówcaptive agent agent zależnyclearing agent agent celny commercial agent agent handlowycommission agent agent prowizyjnyexport agent agent eksportowyfiscal agent agent płatniczyfull-time agent agent jednozawodowygeneral agent agent generalnyimport agent agent importowyindependent agent agent niezależnyinsurance agent agent ubezpieczeniowylaw agent pełnomocnik, prawny przedstawiciel part-time agent agent dwuzawodowysales agent agent handlowystatutory agent przedstawiciel ustawowy transfer agent agent transferowyunderwriter agent agent ubezpieczeniowy

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

reprezentant m, agent m

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

agent, pełnomocnik, przedstawiciel

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

agent m, przedstawiciel m, reprezentant m, pełnomocnik m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

czynnik m, środek m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

czynnik lek, środek

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s agent, pośrednik
czynnik
biological ~ bojowy środek biologiczny
CBR ~ środek masowego rażenia, środek ABC
chemical ~ czynnik chemiczny
decontamination ~ czynnik odkażający, odkażalnik
harassing ~ drażniący środek bojowy
nerve ~ środek paraliżu-jący (neurotoksyczny)
persistent ~ trwały środek trujący
riot control ~ chem. środek do rozpraszania tłumów
road ~ am. pot. dezerter
toxic ~ środek tok-syczny
V-~ środek paralityczno-drgawkowy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n agent
biz. przedstawiciel
pośrednik
fig. czynnik

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEDSTAWICIEL

FAKTOR

POŚREDNIK

AGENT

CZYNNIK

Wordnet angielsko-polski


1. (a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission)
ajent, agent
synonim: factor
synonim: broker

2. (a representative who acts on behalf of other persons or organizations)
agent: :

3. (the semantic role of the animate entity that instigates or causes the happening denoted by the verb in the clause)
agens: : synonim: agentive role

Słownik internautów

agent, ajent, reprezentant, pełnomocnik, pośrednik, przedstawiciel, akwizytor
środek
czynnik
środek działania
bojowy środek trujący

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. czynnik

2. agent
pośrednik

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

czynnikśrodek~, causative czynnik sprawczy~, cleaning środek czyszczący~, flammable środek palny~, oxidizing czynnik utleniający~, preserving czynnik konserwujący~, surface-active czynnik powierzchniowo aktywny~, wood-preserving środek do konserwacji drewna

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pełnomocnik, sprawca, przedstawiciel, ajent
agent by appointment: powiernik
agent contract: umowa o przedstawicielstwo
agent for delivery: pełnomocnik dla doręczeń
agent for litigation: pełnomocnik procesowy
agent of necessity: agent nie posiadający żadnych uprawnień formalnych, działający jedynie w nagłych wypadkach
agent provocateur: prowokator
appointed agent: prokurent
authorized/authorised agent: prokurent, przedstawiciel upełnomocniony
clearing agent: agent celny
commission agent: agent komisowy, komisant
general agent: pełnomocnik generalny
insurance agent: agent ubezpieczeniowy
law agent: pełnomocnik, prawny przedstawiciel
legal agent: pełnomocnik
special agent: pełnomocnik szczególny
statutory agent: przedstawiciel ustawowy

Słownik audio-video Montevideo

agent, pośrednik
przedstawiciel, ajent, makler
także odczynnik, czynnik środek np. chemiczny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ajent

odczynnik

preparat

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

agent, reprezentant

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

agent
~, estate - agent nieruchomości
~, travel - pracownik biura podróży

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

środek; substancja; fiz. czynnik; wojsk.,wyw. agent zob.także agents -
~, accelerating - czynnik przyspieszający
~, action - agent aktywny
~ of defence, active - aktywny czynnik obrony
~, alleviating - środek łagodzący
~, anticorrosive - środek przeciwkorozyjny
~, anticrop - środek do niszczenia plonów
~, anti-foaming - inż.san. środek zapobiegający pienieniu
~, anti-knock - siln. środek przeciwstukowy
~, anti-plant - środek do niszczenia roślin
~, antiseptic - med. czynnik antyseptyczny
~, binding - substancja wiążąca
~, blister - środek parzący, substancja żrąco parząca
~, blood - czynnik chemiczny blokujący pracę krwi
~, breathing - czynnik oddechowy
~, burned; ~, burnt - przen. agent spalony
~, carcinogenic; ~, carcinogenous - med. czynnik rakotwórczy
~, causative - czynnik przyczynowy, czynnik sprawczy
~, chemical - środek chemiczny, czynnik chemiczny
~, clarifying - środek klarujący
~, cleansing - środek czyszczący
~, coagulating - inż.san. środek koagulujący
~, colouring - środek barwiący
~, confusion - agent siejący zamieszanie, dywersant
~, control - czynnik regulujący
~, cooling - czynnik chłodzący, czynnik chłodniczy; tech. chłodziwo
~, counter intelligence - agent kontrwywiadu
~, decolourizing - środek odbarwiający
~, decontaminating - środek do odkażania
~, dehydrating - środek odwadniający
~, deicing - środek do odladzania
~, detection - środek do wykrywania
~, disease - med. czynnik chorobotwórczy
~, disinfecting - środek dezynfekujący
~, double - agent podwójny
~, drying - środek osuszający, środek wysuszający
~, dual - agent podwójny
~, enemy - agent nieprzyjaciela, agent wroga
~, evaluation - agent zajmujący się oceną źródeł
~, extinguishing - czynnik gaśniczy
~, filling - środek wypełniający
~, fire-fighting - czynnik gaśniczy
~, foaming - inż.san. środek pianotwórczy, środek pieniący
~, frothing - inż.san. środek pianotwórczy, środek pieniący
~, gas detection - środek do wykrywania skażenia chemicznego
~, general toxic - środek ogólnotrujący
~, incapacitating - środek obezwładniający
~, incendiary - czynnik zapalający, substancja zapalająca
~, injurious - czynnik szkodliwy
~, intelligence - agent wywiadu
~, internal - czynnik wewnętrzny
~, intimidation - czynnik zastraszenia
~, irritating - środek drażniący
~, killing - środek zabijający, czynnik śmiercionośny, czynnik rażenia, substancja powodująca śmierć
~, nerve - środek chemiczny działający na układ nerwowy, czynnik o działaniu nerwowym
~, neutralizing - środek zobojętniający
~, non irritant - środek niedrażniący
~, noxious - czynnik szkodliwy
~, nuclear blast warfare - czynnik rażący wybuchu jądrowego
~ of a foreign power - agent obcego mocarstwa
~ of influence - czynnik mający wpływ
~, oiling - środek natłuszczający
~, operational - agent operacyjny
~, oxidizing - chem. utleniacz; czynnik utleniający
~, persistent - środek bojowy trwały, środek utrzymujący się długo wśrodowisku (powyżej 10 minut)
~, "planted" - wyw. wtyczka
~, precipitating - chem. substancja strącająca
~, psychotropic - środek psychotropowy
~, radioactive - środek promieniotwórczy, substancja promieniotwórcza
~, radiological warfare - czynnik rażenia radiologicznego
~, reducing - chem. środek redukujący
~, refrigerating - środek chłodzący
~, resistance - przedstawiciel ruchu oporu
~, retarding - chem. środek opóźniający
~, riot control - środek do rozpraszania zamieszek
~, screening - czynnik dymotwórczy
~, secret - tajny agent
~, secret informer - tajny informator
~, security - agent służby bezpieczeństwa
~, skin protecting - środek ochraniający skórę
~, smoke producing - czynnik dymotwórczy
~, softening - środek zmiękczający
~, special - agent specjalny
~, stabilizing - środek stabilizujący
~, surface active - środek powierzchniowo czynny
~, swelling - środek spęczniający
~, therapeutic - środek leczniczy
~, toxic - środek toksyczny, środek trujący; med. toksyna
~, trusted; ~, trustworthy - agent zaufany
~, vesicant - środek parzący
~, vomiting - środek wymiotny
~, wetting - środek zwilżający, substancja zwilżająca
~, wounding - czynnik powodujący zranienie
~, warfare - środek bojowy, czynnik rażenia
~, washing - środek piorący
~, working - czynnik roboczy

Słownik środowiska angielsko-polski

czynnik m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

czynnik
środek
~ affecting… - czynnik wpływający na…
~, anthropogenic czynnik antropogeniczny
~, anti foaming IS środek zapobiegający pienieniu
~, bacteriacidal czynnik bakteriobójczy
~, biological czynnik biologiczny
~, biotic czynnik biotyczny
~, bleaching wybielacz, środek bielący
~, carcinogenic czynnik rakotwórczy
~, carcinogenous czynnik rakotwórczy
~, causative czynnik przyczynowy, czynnik sprawczy
~, chelating chem. czynnik chelatujacy
~, chemical środek chemiczny
~, chemical czynnik chemiczny
~, clarifying środek klarujący
~, cleaning czynnik oczyszczajcy
~, clearing środek czyszczący
~, coagulating IS środek koagulujący
~, colouring czynnik barwiący, środek barwiący
~, contributory czynnik współodpowiedzialny
~, control czynnik regulujący
~, cooling chłodziwo
~, decay biol., chem. czynnik powodujący rozkład
~, degresing środek odtłuszczający
~, dehydrating środek odwadniający
~, disease czynnik chorobotwórczy
~, disinfecting środek dezynfekujący
~, dispersing IS czynnik dyspergujący, środek dyspergujący
~, disturbing czynnik zaburzający
~, drying chem. czynnik wysuszający, środek osuszający
~, extracting czynnik ekstrahujący
~, flocculating czynnik flokulujący, środek przyspieszający
~, foam forming czynnik pianotwórczy
~, foaming środek pieniący
~, frothing środek pieniący
~, germicidal czynnik niszczący drobnoustroje
~, heating inż. czynnik grzewczy
~, infectious med. czynnik zakaźny
~, internal czynnik wewnętrzny
~, middle (substancja) środek
~, natural czynnik naturalny
~, neutralizing środek zobojętniający
~, noxious czynnik szkodliwy
~, ovicidal IS środek jajobójczy
~, oxidizing czynnik utleniający
~, physical czynnik fizyczny
~, phytotixic środek fitotoksyczny
~, polluting czynnik zanieczyszczający, środek zanieczyszczający
~, precipitating substancja strącająca
~, preserving czynnik konserwujący
~, protective środek ochronny
~, purifying czynnik oczyszczajcy
~, reducing chem. reduktor, środek redukujący
~, refrigerating środek chłodzący
~, retarding środek opóźniający
~, scouring czynnik zakwaszający
~, softening środek zmiękczający
~, stabilizing środek stabilizujący
~, surface active czynnik powierzchniowo aktywny, środek powierzchniowo czynny
~, swelling środek spęczniający
~, treating czynnik oczyszczajcy
~, washing środek piorący
~, weather czynnik pogodowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. czynnik m, środek m
2. agent m , przedstawiciel m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Temporary agents and permanent officials occupy a post in the establishment plan.
Stali urzędnicy i pracownicy tymczasowi zajmują stanowisko w planie zatrudnienia.

statmt.org

Each of the 10 has been charged with conspiracy to act as an agent of a foreign government.

www.guardian.co.uk

The grande dame of British literature passed away in the early hours of this morning, her literary agent has confirmed.

www.guardian.co.uk

Model fights back after suggestions by her former agent that she had misled trial over blood diamonds.

www.guardian.co.uk

The investigation follows an earlier scandal on the tour, when a players' agent allegedly received money for organising players to bowl no-balls at prearranged times so as to fix spot-betting markets.

www.guardian.co.uk

Why would a big shot like you want me for an agent?
Dlaczego Big Shot jak chcesz mnie do środka?

My agent and I are trying to do some business.
Mój agent i ja próbujemy ubić interes.

He doesn't believe a field agent can have a relationship.
On uważa, że agent nie może mieć udanego związku.

Yeah, I was meeting my agent right across the street.
Tak, miałem spotkanie z moim agentem po drugiej stronie ulicy.

I killed an agent in the field. One of the good guys.
Zabiłem agenta na służbie Jednego z tych dobrych

You must be able to do anything for your agent.
Musisz być gotów na wszystko dla twojego agenta.

My door's always open if you want to come and get a real agent.
Moje drzwi są zawsze otwarte jeżeli potrzebujesz prawdziwego agenta.

He was a federal agent. They've been after you for two years.
To był agent federalny Obserwowali cię od dwóch lat

Once my agent asked me how I was able to write such dark stories.
Kiedyś mój agent, zapytał mnie jak mogę pisać tak okropne historie.

I told my agent to get me out of it.
Powiedziałam mojemu agentowi żeby mnie z tego wyciągnął.

Please stay on the line for the next available agent.
Proszę pozostań na linii i poczekaj na agenta.

I called my agent and told him to pass on the play.
Zadzwoniłam do mojego agenta i powiedziałam mu, żeby oddał sztukę. Powiedziałam:

Agent One was clearly onto something, and we have to find out what.
Agent 1 najwyraźniej coś odkrył, a my musimy się dowiedzieć co to takiego...

But he's the best young agent I've ever worked with.
Ale to najlepszy młody agent, z jakim pracowałem.

What does my agent have to do with any of this?
Co mój agent ma z tym wspólnego?

I just need to pick up something from my agent's office.
które tylko muszę wybrać w górę coś od biura mojego agenta.

Our agent couldn't be sure because he wasn't allowed to photograph.
Nasz agent nie byl pewien, bo tam nie wolno robic zdjec.

Oh, I don't want you to just think of me as your agent.
O, nie chcę żebyś myślała o mnie tylko jako o swoim agencie.

Tell me where every other agent is in this bank.
Powiedź gdzie jest reszta agentów w tym banku.

Look, if special agent James is in this area, we must find him.
Słuchaj, jeśli agent specjalny James jest wtej okolicy, to musimy go znaleźć.

Agent, I know you're under a lot of pressure right now.
Tak jak powiedziałam, sprawdzam zeznania. Wiem, że jest Pani pod presją.

Oh, you could go with full black secret agent look.
A może styl super tajnego agenta.

Well, I think you can speak to the agent about that.
Cóż, myślę, że możesz o tym porozmawiać z agentem.

Well, I was with one of the agent the day before yesterday.
Dobrze, byłem przedwczoraj z jednym agentem z

I call my agent and say, I've got a wall to cover.
Dzwonię do agenta i każę mu znaleźć coś na ścianę.

What was the name of that insurance agent you wanted?
Jak się nazywał ten agent ubezpieczeniowy którego chciałeś?

Just be aware, one of them is a field agent.
Jeden z nich jest agentem

To make him look like an agent from this side of the hill.
Mamy 3 godziny, żeby sprawić, żeby wyglądał jak agent z tej strony wzgórza.

You sure he's planning to meet with the agent again?
Na pewno planuje znowu spotkać się z agentem? Tak.

So now we have an agent, like the big stars.
Więc teraz będziemy mieli agenta, jak wielkie gwiazdy.

Picked him up as a free agent three years ago.
Wziąłem go jako Free Agenta trzy lata temu.

My agent thinks I have a really good chance, so who knows?
Mój agent myśli że mam naprawdę dużą szansę, więc kto wie?

I need another agent on this. Who else is there?
Potrzebujemy agenta by się tym zajął Kogo mamy?

That was one of the over 10,000 parts my agent said I almost got.
To była jedna z ponad 10.000 ról jakie prawie dostałem, jak powiedział mój agent.

Agent Davis will be taking care of your security team outside.
Agent Davis zajmie się waszą ochroną na zewnątrz.

House sent me back to you as a double agent.
House wys3a3 mnie z powrotem do ciebie jako podwójnego agenta.

Make the call. Tell every agent in this building to get prepared.
Powiedz każdemu agentowi w tym budynku, żeby się przygotował.

Please ask your officer where I may find my agent.
Proszę zapytać pańskiego funkcjonariusza, gdzie mogę znaleźć moją agentkę.

Agent Jackson hasn't said what his interest in this case is.
Agent Jackson nie powiedział, co go w tej sprawie interesuje.

Neither the police nor my private agent have found her.
Ani policja, ani prywatny detektyw nie wpadli na jej ślad...

Because it is a secret agent. We can not risk.
Bo to tajny agent i nie możemy ryzykować, że go zidentyfikujesz.

One missing agent is not a case of national security.
Jeden zaginiony agent to nie sprawa bezpieczeństwa narodowego.

I be a special agent in search of justice and truth.
Jestem agentką specjalną szukającą sprawiedliwości i prawdy.

Sir, the last time you got your way, we lost a good agent.
Sir, ostatnio jak zrobiliśmy po twojemu, Straciliśmy dobrego agenta.

Oh, same way one gets to be a very special agent, I imagine.
Oh, w ten sam sposób jak stajesz się bardzo spęcjalnym agentem, tak sądzę.

An agent in place told me he'd gone to Recall.
Agent powiedział mi, poszedł do recall.

Bill, you can go in, but only as an agent.
Bill, możesz wejść, ale jako agent.

Larry, you're better than any agent I've ever worked with.
Larry, jesteś lepszy niż jakiś agent Kiedykolwiek pracowałem z.

Our agent goes to the manager, to open an account.
Nasz agent poszedł do dyrektora by otworzyć konto.

And not just you, but every agent in this unit.
Nie tylko dla ciebie, ale całej jednostki.