Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Zurych;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Zurych

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kanton zuryski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And this is being built by a group of students at Zurich for a design competition in biology.
Budowany przez grupę studentów z Zurychu na konkurs projektów z dziedziny biologii.

TED

She also continues to receive regular commissions from the Zurich Schauspielhaus.
Będzie to pierwsze stanowisko dyrektorskie w jej karierze.

Goethe Institut

These were followed by productions in Bochum, Munich, and Vienna, at the Worms Festival and in Zürich.
Od tego czasu wystawia też w Bochum, Monachium, Wiedniu, Zurychu i Kolonii.

Goethe Institut

Since then he has produced operas in Stuttgart, Verona, Zurich and at the Salzburg Festival.
Od tamtego momentu wystawiał opery w Stuttgarcie, Weronie, Zurychu i na festiwalu Salzburger Festspiele.

Goethe Institut

He will soon be taking charge of the Theater am Neumarkt in Zurich jointly with the director Barbara Weber.
Wraz z reżyserką Barbarą Weber, Sanchez ma objąć kierownictwo Theater am Neumarkt w Zurychu.

Goethe Institut

There's a doctor in Zurich who may give us more time.
W Zurychu jest lekarz, który może dać nam więcej czasu.

A few days ago, a businessman went into a bank in Zurich.
Parę dni temu wszedł pewien biznesmen do banku w Zurychu.

He arrived three days ago on a flight from Zurich.
Trzy dni temu przyleciał z Zurychu.

It could be accruing interest now in a Zurich account.
To mogłaby być lokata na koncie w Zurychu.

At what some might call a proper bank, Zurich International.
W czymś, co niektórzy nazwaliby porządnym bankiem. Zurich International. Racja.

Then we got on the plane, transatlantic, flying to Zurich.
I dostaliśmy się do samolotu Transatlantycki Lecący do Zurychu

Six weeks ago, these genetic codes were stolen from a lab in Zurich.
Sześć tygodni temu te kody genetyczne zostały skradzione z laboratorium w Zurychu.

This goes to me... which means it's time to go to Zurich.
A to dla mnie. A to oznacza, że czas na wyjazd do Zurychu.

Thirty years ago, ten years from now, you'll be at a conference in Zurich.
Trzydzieści lat temu, za dziesięć lat od tej chwili, na konferencji w Zurichu.

Everyone, pretend this is a trade seminar in zurich.
Udawajcie, że to seminarium handlowe w Zurychu.

Well, the surprise is that Bernard missed his flight in Zurich.
No cóż, Bernard zrobił nam niespodziankę, nie zdążył na lot z Zurichu.

Excuse me. When is the next train to Zurich?
Przepraszam, kiedy jest następny pociąg do Zurychu?

But how do we get to Zurich?
Jak się dostajemy do Zurichu?

There isn't time to go through Zurich or Stockholm.
Nie ma czasu, żeby jechać przez Zurich albo Sztokholm.

That money to Zurich, send it now.
Te pieniądze do Zurychu... WyśIij je natychmiast!

It's a Zurich bank, but was activated locally.
Bank jest w Zurichu, ale konto aktywowano z lokalnego serwera. - Kiedy?

Zurich, Basel and Geneva to come to see her.
Bazylei i Genewy, żeby przyjechali ją zobaczyć.

I need work done in Zurich.
Mam zlecenie na robotę w Zurychu.

Swissair announces final boarding to flight 3-6-3 to Zurich.
Początek zdjęć w marcu Ostatnie wezwanie na pokład lotu Swissair 363 do Zurychu.

Birkoff, where are you with the Zurich operatives?
Birkoff gdzie jesteś z operacją w Zurychu?

And I know Zurich take philanthropy very seriously.
I wiem, że Zurich traktuje filantropię bardzo poważnie.

I'm coming to Milan by train from Zurich, arriving at five-oh-nine.
Przyjadę do Mediolanu pociągiem z Zurichu. Będę na miejscu o 17:09.

Lutzbalm predicted it at Zurich in '89.
Lutzbalm przewidział to w Zurichu, w 1989.

Train leaves Zurich at 11:30 tomorrow.
Mamy pociąg w Zurichu jutro o 11:30.

Bank account number in Zurich.
Numer konta bankowego w Zurychu.

The nearest cell is in Zurich.
Najbliższa komórka jest w Zurichu.

He dated my roommate in Zurich.
Chodził w Zurychu z moją koleżanką.

These guys are from Zurich, Sharon!
Ci goście są z Zurychu Sharon!

We had wine and pralines from Zurich,
Piliśmy wino i jedliśmy czekoladowe pralinki z Zurychu.

Were there any other offshore accounts... besides the ones in Zurich and the Caymans?
Jakieś inne konta zagraniczne? Oprócz tych w Zurychu i na Kajmanach?

He goes to the Federal Polytech in Zurich.
Uczęszcza do Politechniki Federalnej w Zurychu.

This is the Rosay Bank in Zurich.
To jest bank Rossay w Zurichu.

Vardhaan and Don were spotted in Zurich.
Don i Vardhaan zostali dostrzeżeni w Zurychu.

Allgemeine Bank, Zurich.
Allgemeine Bank, Zurich.

Outbound flight, Miami to Zurich.
Lot z Miami do Zurychu.

Deposit confirmation requested. $90 miIlion, Geldersbank of Zurich.
Proszę potwierdzić wpłatę. 90 mln. Geldersbank.

You need to call the European Fecal Standards and Measurements Office in Zurich.
Musisz dzwonić do Europejskiego Biura Standardów i Miar Fekaliów w Zurychu.

Zurich, Switzerland... it is impossible to hurt yourself in Zurich.
Zurych, Szwajcaria. Niemożliwym jest zrobić sobie krzywdę w Zurychu.

Go to the City of London, go to Frankfurt, go to Paris, go to Zurich, because the bankers have to be informed about this vehicle.
Należy jechać do Londynu, Frankfurtu, Paryża i Zurychu, ponieważ bankierzy muszą uzyskać informacje na temat tej spółki.

No, he's not in Zurich. He just bailed on her tonight because he wanted to hurt her, because nothing matters more to my mother... than keeping up appearances, especially mine.
Nie, on nie jest w Zurichu. wystawił ją dzisiaj, ponieważ chciał ją zranić, ponieważ nic bardziej się nie liczy dla mojej matki, niż utrzymywanie pozorów, szczególnie moich.