Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) podział na strefy;
zone - (Verb) dzielić na strefy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podział na strefy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

plan miejscowy

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n podział na strefy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rejonizacja f, występowanie silniejszej reakcji serologicznej kiłowej w mniejszej niż zwykle ilości surowicy

Słownik internautów

określenie przeznaczenia gruntu, strefowanie, podział na strefy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

strefowanie

Słownik techniczny angielsko-polski

1. podział na strefy
2. budowa pasowa, budowa zonalna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A zoning tool connects distant structures, a building and a roadway.
Narzędzie do wyznaczania stref łączy odległe obiekty, budynek i drogę.

TED

The main entrance should have a public plaza in front of it to abide by the zoning code, and so forth.
Przed wejściem głównym powinien być publiczny plac, tak, by dotrzymać warunków norm przestrzennych, itd.

TED

Are you going to get sued by the zoning commission?
Czy pozwie nas komisja planowania przestrzennego?

TED

It is a little bit like having a waste treatment plant right next to an amusement park ... Bad zoning, but ..." (Laughter)
Trochę jakby mieć przetwórnię odpadów zaraz obok parku rozrywnki.

TED

Antiquated zoning and land-use regulations are still used to this day to continue putting polluting facilities in my neighborhood.
Bezsensowne przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego są stosowane do dziś. ~~~ W mojej dzielnicy nadal lokalizuje się toksyczne zakłady.

TED

You're probably zoning in on my brain waves or something.
Prawdopodobnie stykasz strefy w moich falach mózgowych albo czymś.

Actually, I want a fair and open zoning waiver process.
Właściwie, to chcę sprawiedliwego i otwartego procesu podziału na strefy.

But we're still awaiting final approval from the zoning commission.
Niestety, ciągle czekamy na ostateczne zatwierdzenie przez komisję strefową.

I'll talk to my friends on the zoning commission.
Porozmawiam z moimi przyjaciółmi w komisji strefowej.

Why do you keep zoning out on me?
Czemu robisz się taka nieobecna przy mnie?

The way licenses and zoning permits always seem to be a formality for you.
Licencje i pozwolenia zawsze wydawały ci się formalnością.

I have a meeting about the zoning on Crestmont.
Mam spotkanie dotyczące podziału na strefy w Crestmont.

And John Wilburn is the head of the zoning board.
I John Wilburn jest głową podzielonej komisji.

I get to write about zoning laws... and give my opinion on yard sales.
Dostaję się napisać o prawach podziału na strefie... i daj moją opinię na sprzedażach jardu.

Actually, I want to change restrictive zoning laws.
Właściwie, to chcę zmienić prawo podziału na strefy.

However, the proposed zoning is unfortunately too arbitrary.
Jednakże proponowany podział na strefy jest niestety zbyt arbitralny.

Got a letter from the zoning commission.
Dostałem list od komisji ds. zabudowy.

Hey, who got them on a zoning technicality?
Hej, kto dostał je na techniczny zagospodarowania przestrzennego?

I'm gonna go back and do the zoning piece.
Jestem gonna wrócić i zrobić część podziału na strefie.

I therefore urge the House to support this harmonisation effort and to back the Commission's zoning proposal.
Z tego względu wzywam tę Izbę do podjęcia wysiłku harmonizacyjnego i poparcia przedłożonej przez Komisję propozycji podziału na strefy.

That is actually a zoning issue.
To jest właściwie problem strefowy.

We were zoning at the time.
Dzieliliśmy się w tym czasie.

When I hear lobbying and zoning, I nod off.
Kiedy słyszę wywierać nacisk i podział stref, nie zezwalam.

It seems like the payments were... were payoffs to the Zoning Commission.
Wygląda na to że płatności były... były wypłatami dla Zoning Commission.

They're calling from the Zoning Commission.
Dzwonią z obrad komisji, Lucy.

Jake's buddy's got a new job on the San Joaquin Zoning Commission.
Kumpel Jake'a ma nową robotę. W komisji ds. zabudowy w San Joaquin.

Permits and zoning.
Pozwolenia i podział na strefy.

Another issue on which I support the rapporteur, Mrs Breyer, is the proposal on zoning.
Inna kwestia, w której popieram sprawozdawczynię, panią Breyer, dotyczy podziału na strefy.

Countless people have found themselves in situations whereby complex zoning laws and urbanisation policies have meant that their properties have been seized without any compensation.
Bardzo wiele osób znalazło się w sytuacji, w której na skutek skomplikowanych przepisów dotyczących warunków zabudowy i polityki urbanizacji ich nieruchomości zostały zajęte bez żadnego odszkodowania.

Mr. Douze's new zoning proposal.
Nowa propozycja lokalizacji od pana Douze'go.

Caxton wants a zoning variance on Wyler's canyon... ...so she can build houses there.
Caxton chce okroić rezerwat w Wyler Canyon... żeby mogła postawić tam domy.

Mr. Wilson, what zoning lawsdo you plan to enact... ...to combat suburban sprawl?
Panie Wilson, jakie uchwały lokalne planuje pan wydać, by walczyć z podmiejskimi problemami?