Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) astrologia zodiak;
signs of the zodiac - znaki zodiaku;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U the ~zodiak.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zodiak
signs of the ~ znaki zodiaku

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s astr. zodiak
(także ~ signs) ~znaki zodiaku

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zodiak
the signs of the zodiac - znaki zodiaku

Wordnet angielsko-polski

(a belt-shaped region in the heavens on either side to the ecliptic
divided into 12 constellations or signs for astrological purposes)
zodiak, zwierzyniec niebieski

Słownik internautów

zodiak

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
Podpływamy do zatoczki w nadmuchiwanym pontonie, a tam ogromny lampart morski.

TED

This is a picture of a Galapagos penguin that's on the front of a little zodiac here in the Galapagos.
To zdjęcie pingwina z Galapagos na dziobie małego pontonu.

TED

And so this leopard seal grabbed another penguin, came under the boat, the Zodiac, starting hitting the hull of the boat.
Następnie chwyta kolejnego pingwina, podpłynął do łódki, do pontonu Zodiac i zaczął uderzać w jej kadłub.

TED

Two fire engines and a zodiac rescue boat were sent to the scene, however upon arrival they discovered both man and dog had been helped to safety by a male passer-by who had used a tree branch to pull them from the water.

www.guardian.co.uk

Have you ever read or heard anything about the Zodiac?
Czy kiedykolwiek czytałeś... albo słyszałeś cokolwiek o Zodiaku?

We get our first new Zodiac letter in four years.
Dostaliśmy pierwszy nowy list od Zodiaka od 4 lat.

I also told him we don't think this is Zodiac.
Powiedziałem mu też, że nie sądzę, by to był Zodiak.

We don't get another letter from Zodiac the entire time he's there.
Nie pojawił się żaden list od Zodiaka przez cały czas gdy on tam był.

Sad part about it is the girl's probably never heard of the Zodiac.
Smutne jest to, że ta dziewczyna prawdopodobnie nigdy nie słyszała o Zodiaku.

The only guy who's seen Zodiac without a mask is missing?
Jedyny człowiek, który widział Zodiaka bez maski, przepadł?

How long can you discuss physical fitness and the zodiac?
Jak długo można dyskutować o gimnastyce i horoskopie?

So, that would be about nine weeks before the first Zodiac letter, correct?
To było by około 9 tygodni przed pierwszym listem Zodiaka, zgadza się?

Well, there is a connection between one of the Zodiac attacks and that film.
Istnieje związek... pomiędzy jednym z ataków Zodiaka i tym filmem.

The police seem helpless to stop the Zodiac from killing at will.
Policja wydaje się bezradna aby powstrzymać Zodiaka, od zabijania.

About a year ago, in the paper, there was a story about the Zodiac.
Jakiś rok temu, w gazecie był artykuł o Zodiaku.

Well, the Zodiac did demand they print his letters or he'd kill more people.
Cóż, Zodiak dał do zrozumienia, że albo wydrukują listy albo zabije więcej ludzi.

This is what he said the Zodiac was wearing.
Z tego co powiedział tak właśnie ubrany był Zodiak.

He's the only surviving victim who saw Zodiac without a mask.
Jest jedyną niedoszłą ofiarą, która widziała Zodiaka bez maski.

Kind of like that guy with the Zodiac killer.
Jak tamten gość z Zodiakalnym Zabójcą.

Jesus, they think you're the next fuckin' Zodiac or something.
Jezu, oni myślą, że jesteś kolejnym Zodiakiem czy coś.

Zodiac claimed that he shot someone in their car.
Zodiak twierdził, że zastrzelił kogoś w samochodzie.

If you don't think this is Zodiac, why give anything to Avery?
Jeśli wiesz, że to nie Zodiak, po co dawałeś to Avery'emu?

I can tell you who the Zodiac is.
Mogę ci powiedzieć kim jest Zodiak.

The zodiac killer never confessed. Why do I have to?
Morderca - Zodiak nigdy się nie przyznał.

We're talking about implicating this man as the Zodiac.
Mówimy o domniemaniu, że ten człowiek to Zodiak.

Do you know anything about the Chinese zodiac?
Wie pan coś o chińskim zodiaku?

The Zodiac called, wanting to talk to him.
Zodiak zadzwonił, chcąc z nim rozmawiać.

My name is Leo, like the zodiac sign?
Mam na imię Leo. Jak znak zodiaku.

Zodiac reads it in the paper and writes a letter taking credit for it.
Zodiak czyta o tym w gazecie i pisze list, biorąc winę na siebie.

I am saying Zodiac was my job.
Mówię, że Zodiak był moją robotą.

No, to the Zodiac when he called.
Nie, z Zodiakiem, gdy zadzwonił.

I mean, it could be the Zodiac.
Chodzi mi o to, że to może być Zodiak.

Yeah, you know, when you were saying that the Zodiac...
No wiesz, kiedy mówiłaś, że Zodiak...

He said he knew who the Zodiac was.
Powiedział, że wie, kim jest Zodiak.

See what? The new Zodiac letter. And it mentions you.
Zobaczyć co? Nowy list Zodiaka. Wspomina w nim o tobie.

And that he would call himself Zodiac.
I że nazwałby siebie Zodiak.

Whoever the Zodiac is, he's not someone I cleared.
Kimkolwiek jest Zodiak, na pewno nie jest kimś, kogo sprawdzałem.

So, when's the next letter from Zodiac?
Więc, kiedy jest następny list od Zodiaka?

Either way, Zodiac had to have known Darlene.
Albo, Zodiak musiał znać Darlene.

First the zodiac and now this.
Najpierw zodiak, a teraz to.

Zodiac didn't cut off any of the victims'hands.
Zodiak nie obciął rąk żadnej ze swoich ofiar...

You think my brother's the Zodiac.
Myślicie, że mój brat jest Zodiakiem.

So, why does Zodiac kill him?
Więc, dlaczego Zodiac go zabił?

That's the Zodiac at the lake.
Zodiak nad jeziorem.

You don't think this is Zodiac?
Nie sądzisz, że to Zodiak?

This suspect is not your Zodiac.
Podejrzany to nie twój Zodiac.

Let's say it really was Zodiac.
Powiedzmy, że to naprawdę był Zodiak.

Zodiac hasn't written in three years.
Zodiak nie pisał od trzech lat.

If you wanna connect Darlene to Zodiac, you'll have to find another way.
Ale Mageau przepadł. Więc, jeśli chcesz połączyć Darlene z Zodiakiem, musisz znaleźć inny sposób.

This might not be Zodiac.
To może nie być Zodiac.

It's hidden in a cipher called zodiac.
Jest ukryty w zagadce zwanej zodiak.

They represent the black zodiac.
Reprezentują czarny zodiak.

So you think that Darlene knew Zodiac?
Więc myślisz, że Darlene znała Zodiaka?