Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Zimbabwe;
zimbabwean - (Noun) mieszkaniec/mieszkanka Zimbabwe;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Zimbabwe

Przykłady użycia

Resolutions alone will not change the leadership in Zimbabwe.
Samymi rezolucjami przecież nie zmienimy przywódcy.

statmt.org

He claimed Western powers wanted to use an epidemic as an excuse to invade Zimbabwe and topple him.
Twierdził on, że zachodnie siły chciały wykorzystać epidemię jako pretekst do inwazji i odsunięcia go od władzy.

statmt.org

Perhaps our response to the situation in Zimbabwe might be more decisive if that country had a plentiful supply of raw materials.
A może działania w tej sprawie byłyby bardziej jednoznaczne, gdyby w tym kraju występowały ogromne złoża surowców naturalnych.

statmt.org

Today we are discussing the systematic abuse of workers in the diamond fields of Zimbabwe by government security forces.
Dzisiaj omawiamy sprawę systematycznego wykorzystywania pracowników kopalni diamentów w Zimbabawe przez rządowe siły bezpieczeństwa.

statmt.org

Back in 2008, signs of serious breaches of the Kimberley Process rules in the Marange diamond fields in Zimbabwe had already been detected.
Już w 2008 roku wykryto oznaki poważnego naruszania zasad procesu Kimberley na złożach diamentów w Marange.

statmt.org

The people of Zimbabwe need our support in every way possible.
Obywatele Zimbabwe potrzebują naszego wsparcia w każdy możliwy sposób.

It is almost a month since elections were held in Zimbabwe.
Od wyborów w Zimbabwe minął prawie miesiąc.

The people of Zimbabwe deserve better, and they must get it.
Ludność Zimbabwe zasługuje na więcej i musi to otrzymać.

I do not think this will be our last resolution on Zimbabwe.
Sądzę, że nie jest to nasza ostatnia rezolucja w sprawie Zimbabwe.

A prime example has been the failure to bring about real change in Zimbabwe.
Pierwszorzędnym przykładem było niepowodzenie prób wprowadzenia rzeczywistych zmian w Zimbabwe.

I also think that these should be continued until there is real evidence of genuine change in Zimbabwe.
Uważam, że działania te powinny być kontynuowane, dopóki nie zaobserwujemy w Zimbabwe rzeczywistych dowodów prawdziwych zmian.

We all continue to receive terrible news from Zimbabwe about the violence there.
Wszyscy nadal otrzymujemy okropne wiadomości z Zimbabwe na temat przemocy w tym państwie.

That is why we should fully support all initiatives to improve the situation in Zimbabwe.
Dlatego z pełną aprobatą należy odnieść się do każdej inicjatywy służącej poprawie sytuacji w Zimbabwe.

On the other hand, we definitely all want democracy to be restored in Zimbabwe.
Z drugiej strony, wszyscy pragniemy przywrócenia demokracji w Zimbabwe.

The next item is six motions for a resolution on Zimbabwe.
Następnym punktem obrad jest sześć wniosków dotyczących rezolucji w sprawie Zimbabwe.

There was a very constructive urgent debate on the situation in Zimbabwe.
Miała miejsce bardzo konstruktywna i ożywiona dyskusja na temat sytuacji w Zimbabwe.

I do not call him President because what recently went on in Zimbabwe cannot be called an election.
Nie nazywam go prezydentem, bo to, co ostatnio miało miejsce w Zimbabwe, nie można nazwać wyborami.

Zimbabwe, which is a poor country, cannot afford to waste time and money by investing in other areas.
Biednego państwa, jakim jest Zimbabwe, nie stać na marnotrawstwo czasu i pieniędzy inwestowanych w tematy zastępcze.

It was the first time anybody in Zimbabwe... had heard anything like this.
Po raz pierwszy ludzie w Zimbabwe słyszeli coś takiego.

A second point that has been raised is that of Zimbabwe.
Drugą kwestią, która została poruszona, jest problem Zimbabwe.

The weakest in Zimbabwe are the first to suffer, but we have known that for years.
Najsłabsi w Zimbabwe ucierpią na pierwszym miejscu, ale my to wiemy od dawna.

The authorities in Zimbabwe seem not to notice the seriousness of the situation and have taken no action.
Władze Zimbabwe zdają się nie dostrzegać powagi sytuacji i pozostają bierne.

Nor does it shy away either from supplying weapons to Zimbabwe.
Nie zawstydzą się też dostarczania broni do Zimbabwe.

Zimbabwe is still a country where you can be abused or tortured for your political opinions.
Zimbabwe jest nadal państwem, w którym osoby wyrażające własne poglądy polityczne są narażone na maltretowanie i tortury.

The people of Zimbabwe have a deep-seated longing for democracy.
Mieszkańcy Zimbabwe mają głęboko zakorzenione pragnienie demokracji.

Zimbabwe ranks 123rd in terms of freedom of the press.
Zimbabwe zajmuje 123. miejsce pod względem wolności prasy.

He's in some faraway land, like Zimbabwe or something.
Nie, on jest teraz gdzieś daleko, jak Zimbabwe czy coś tam.

Funny enough, it was when the wife and I were in Zimbabwe on vacation.
Zabawnie prosto, kiedy byłem z żoną na wakacjach w Zimbabwe.

This is no reason to triumph over the failing opponent, but to help the people of Zimbabwe.
Nie jest to powód do triumfu nad upadającym przeciwnikiem, ale do pomocy ludności Zimbabwe.

Resolutions alone will not change the leadership in Zimbabwe.
Samymi rezolucjami przecież nie zmienimy przywódcy.

What we need, and what the population of Zimbabwe are waiting for, is practical aid.
Potrzebna jest konkretna pomoc i na nią mieszkańcy Zimbabwe czekają.

This is a mine in Zimbabwe right now.
Oto kopalnia w Zimbabwe właśnie teraz.

It is ironic that our next debate is on Zimbabwe.
Ironiczne jest, że nasza następna debata dotyczy Zimbabwe.

The civilised world must condemn, without hesitation, what is going on in Zimbabwe.
Świat cywilizowany musi potępić bez wahania to, co dzieje się w Zimbabwe.

It is true that, during this festive season, we cannot forget about all those people who are suffering in Zimbabwe.
To prawda, że podczas tego świątecznego okresu nie możemy zapominać o tych wszystkich ludziach, którzy cierpią w Zimbabwe.

The Government of Zimbabwe must take action in keeping with its international obligations.
Rząd Zimbabwe musi podjąć działania zmierzające do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań.

I can get you some seats on Air Zimbabwe.
Mogę zarezerwować wam miejsca na lot Air Zimbabwe.

You might as well be in Zimbabwe with Sandra.
Mogła byś być równie dobrze w Zimbabwe z Sandrą.

Zimbabwe now finds itself in an extremely grave situation.
Zimbabwe znajduje się obecnie w wyjątkowo poważnej sytuacji.

As stated earlier, we attach great importance to Zimbabwe's compliance with the rule of law and human rights.
Jak już wspomniałam, przywiązujemy wielką wagę do przestrzegania przez Zimbabwe zasad praworządności i praw człowieka.

This current situation is not a repeat of the events that took place in Zimbabwe in 2005.
Obecna sytuacja nie stanowi powtórki wydarzeń, które miały miejsce w Zimbabwe w 2005 roku.

Six months ago, I said that a poor country like Zimbabwe cannot afford to look for alternative problems.
Pół roku temu mówiłam o tym, że biednego państwa, jakim jest Zimbabwe, nie stać na wyszukiwanie zastępczych problemów.

The Council is closely monitoring the critical political and economic situation in Zimbabwe.
urzędujący przewodniczący Rady. - (PT) Rada ściśle monitoruje krytyczną sytuację polityczną i gospodarczą w Zimbabwe.

The political and economic situation in Zimbabwe has reportedly assumed 'life-threatening proportions'.
Sytuacja polityczna i gospodarcza w Zimbabwe przybrała, jak się dowiadujemy, "wymiar zagrożenia życia”.

However, the summit was not just about Zimbabwe.
Szczyt jednak dotyczył nie tylko Zimbabwe.

Zimbabwe is a state party of both instruments.
7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Zimbabwe jest stroną obu tych porozumień.

The people of Zimbabwe deserve a better lot.
Mieszkańcy Zimbabwe zasługują na lepszy los.

As the report says, according to 2007 estimates Zimbabwe has a population of 12 million, and almost half of them are starving.
Jak powiedziano w sprawozdaniu, według szacunków z 2007 roku Zimbabwe ma 12 milionów mieszkańców, a prawie połowa z nich głoduje.

Sudan and Zimbabwe are the main importers of arms from China.
Sudan i Zimbabwe to główni importerzy broni z Chin.

Thirdly, there is the whole question of Cuba and Zimbabwe.
Po trzecie, jest też cała kwestia Kuby i Zimbabwe.

They do, however, very often fail, as can be seen from the examples of Zimbabwe and Cuba.
Zawodzą one jednak bardzo często, jak to ma miejsce na przykład wobec Zimbabwe czy Kuby.

As such, we have a double duty to help Zimbabwe acquire a democratically elected government.
Jesteśmy więc podwójnie zobowiązani pomóc Zimbabwe w utworzeniu wybieranego demokratycznie rządu.

Big in Zimbabwe, Japan, and, believe it or not, Alabama.
Hit w Zimbabwe, Japonii, i, uwierzycie lub nie, w Alabamie.

The elections did not represent the will of the people of Zimbabwe.'
Wybory nie odzwierciedlały woli ludności Zimbabwe.”

Furthermore, we know that a third of the population of Zimbabwe are already surviving only thanks to international aid.
Ponadto wiemy, że obecnie jedna trzecia ludności Zimbabwe jest w stanie przetrwać tylko dzięki pomocy międzynarodowej.