Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Zambia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Zambia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

My grandfather lived most of his life and is buried in Zambia.
Mój dziadek większość swojego życia spędził w Zambii i tam jest pochowany.

TED

In Kenya, in Zambia, and a bunch of countries, there's been testing in random samples of the population.
W Kenii, Zambii i kilku innych krajach odbyło się badanie losowych próbek w populacji.

TED

UNAIDS tell us that the HIV rate in Zambia is 20 percent, and mortality estimates suggest it's only about 5 percent.
Według UNAIDS w Zambii wskaźnik HIV wynosi 20% a według danych o śmiertelności zaledwie 5%.

TED

This is a village in southern Zambia.
To wioska w południowej Zambii.

TED

And I was born in Zambia.
Urodziłem się w Zambii.

TED

I never expected to eat such good pork with dumplings in Zambia.
Nigdy nie spodziewał bym się, że zjem w Zambii dobre wieprzowe z knedlami.

And here, in Zambia, there is peace.
A tu, w Zambii, jest pokój.

This is a village in southern Zambia.
To wioska w południowej Zambii.

Zambia, 420 million dollars, and the Ivory Coast, 373 million dollars.
Zambia, 420 milionów $, oraz lvory Coast, 373 milionów $.

How do they intend to prevent the illegal proposals from Tanzania and Zambia from being placed on the agenda in the very first place?
A przede wszystkim chciałabym wiedzieć, jak te instytucje zamierzają zapobiec uwzględnieniu w porządku obrad nielegalnych wniosków Tanzanii i Zambii?

This is Victoria Falls in Zambia.
To Wodospad Wiktorii w Zambii.

Commander 65 here commander zambia
Tu dowódca Zambii. Wzywam dowódcę 65.

Three contracts have already been signed: Zambia and Rwanda - which I signed personally - as well as Mali.
Trzy umowy zostały już podpisane: z Zambią i Ruandą - podpisałem je osobiście - oraz z Mali.

This was the case in Zambia, where very substantial investments - to the tune of USD 46 million, I believe - were made in the Mopani mine, for example.
Coś takiego miało miejsce w Zambii, gdzie bardzo znaczne inwestycje - jak sądzę, rzędu 46 milionów dolarów - trafiły, na przykład, do kopalni Mopani.

After evaluating 10 countries, the Commission awarded MDG contracts in seven of them: Burkina Faso, Ghana, Mali, Mozambique, Rwanda, Uganda, Tanzania and Zambia.
Po przeprowadzeniu oceny obejmującej 10 państw, Komisja postanowiła zawrzeć umowę MCR z siedmioma z nich, a mianowicie z Burkina Faso, Ghaną, Mali, Mozambikiem, Ruandą, Ugandą, Tanzanią i Zambią.

Zambia and Tanzania are in violation of the Convention as they did not consult all the elephant range states as required in Resolution 9.24 of the CITES criteria for amendments.
Zambia i Tanzania naruszają konwencję, ponieważ nie konsultują się ze wszystkimi państwami zasięgu, zgodnie z wymogami rezolucji 9.24 o kryteriach poprawek do konwencji CITES.

Just this week, Zambia, Mozambique, South Africa and Tanzania blocked attempts by a Chinese vessel to deliver a massive shipment of ammunition, mortars and other lethal armaments to President Mugabe in Zimbabwe.
Dokładnie w tym tygodniu Zambia, Mozambik, RPA i Tanzania uniemożliwiły chińskiemu kontenerowcowi dostarczenie znacznej ilości amunicji, moździerzy i innej śmiertelnej broni prezydentowi Mugabemu w Zimbabwe.

Regarding Mrs Bearder's question on elephants, there are procedural weaknesses in the motions of Tanzania and Zambia but in our legal assessment, these flaws cannot be sufficient ground to procedurally reject these motions ex ante.
Co do pytania pani poseł Bearder w sprawie słoni: to prawda, że istnieją proceduralne niedociągnięcia w związku z wnioskami Tanzanii i Zambii, ale w naszej ocenie prawnej nie mogą one stanowić wystarczającego uzasadnienia dla odrzucenia ex ante tych wniosków z przyczyn proceduralnych.