Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) twój, wasz, pański, państwa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

twój, wasz, pana, pani, państwa, swój, własny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pańska

swoja

swoje

wasza

pańtwa

wasze

twoja

twoje

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj twój, wasz, pański itd

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAŃSKI

PAN: PANA

PANI

WASZ

SWÓJ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

twój
wasz
pana
swój

Słownik internautów

twój

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.
Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.

statmt.org

With your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
Wierzę, że z państwa poparciem możemy odnieść sukces na konferencji kopenhaskiej.

statmt.org

But investors would need a substantial sum of money to buy into them all - and the fewer shares you buy, the bigger the risk to your money should one of them go wrong.

www.guardian.co.uk

"She said to me once, when I was fooling around in class, 'Zucker, I know one day I'll be paying good money to see you make me laugh, but right now, get your ass back in that chair and crack that book!'".

www.guardian.co.uk

First, stand in front of your closet and count how many items are adorned with pussy bows.

www.guardian.co.uk

Multiply this by the number of pencil skirts you have, then multiply that by how many hours you have spent this month backcombing your hair and then shoving it under an alice band.

www.guardian.co.uk

We had tea together four days after my father died; he gave me a giant piece of novelty toffee with a Halloween-themed hammer to break it into pieces, explaining: "It'll be a bit of fun for you and your mum in the evening.

www.guardian.co.uk

Thank you once again for the report and your attention.
Jeszcze raz dziękuję za sprawozdanie i za uwagę.

When your time comes, I will ask you to take the floor.
Poproszę pana o zabranie głosu, gdy przyjdzie na pana czas.

Once again, I would like to thank you for your attention.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę.

They are trying to tell you how to run your own country.
Próbują Panu powiedzieć, jak rządzić własnym krajem.

I am not going to take up much of your time.
Nie zajmę Państwu wiele czasu.

Therefore, I am now going to thank you in your own language.
Dlatego obecnie kieruję podziękowania w waszym ojczystym języku.

Thank you very much for your strong support on this issue.
Dziękuję bardzo za solidne wsparcie w tym zakresie.

Your report has therefore come along at the right time.
Z tego względu państwa sprawozdanie pojawiło się we właściwym momencie.

We are on your side and will support you in getting that.
W tej kwestii jesteśmy po pana stronie i będziemy pana wspierać, by tak się stało.

You may not like what I say, but just consider your behaviour.
Może się państwu nie podobać to, co mówię, ale zastanówcie się nad swoim zachowaniem.

You must stop trying to talk your way out of it.
Komisja musi przestać się wykręcać.

I would like to hear your response to these two points.
Chciałbym usłyszeć Pańską odpowiedź na te dwie uwagi.

We would also like to thank you for your work on this.
Dziękujemy Panu także za tę aktywność!

I just wanted to bring that small point to your attention.
Chciałam jedynie zwrócić Pańską uwagę na tę pomniejszą kwestię. Z systemowego punktu widzenia sama Rada ds.

I would like to hear your answer to this question.
Chciałbym usłyszeć Pańską odpowiedź na to pytanie.

We are not going to set up a special court for your member of staff.
Nie będziemy teraz ustanawiać specjalnego sądu dla członka pana personelu.

You should be able to live on your own budget or have a job.
Trzeba więc być w stanie żyć z własnych pieniędzy lub znaleźć pracę.

But I know you will still have your work cut out tomorrow.
Ale jak wiem, jutro jeszcze pracujecie.

This is another reason for your visit to us today.
Jest to drugi powód dzisiejszej wizyty Ingrid Betancourt w Parlamencie.

Once again, I wish you every success in your work.
Raz jeszcze życzę państwu wszelkiej pomyślności w pracy.

So at least thank us for having given you the opportunity to present your programme.
Dlatego przynajmniej powinien nam pan podziękować za danie panu sposobności przedstawienia pańskiego programu.

Let me tell you what your common legal system has done for the life of one person.
Niech mi będzie wolno powiedzieć, co ten wspólny system prawny zdziałał w życiu jednego człowieka.

Help him to do this and you will have us on your side.
Proszę mu w tym pomóc, a będzie pan miał nas po swojej stronie.

That is a good sign, as you start your new job.
To dobry sygnał na początku pani nowej pracy.

We would first like to ask for your moral support.
Przede wszystkim chcemy prosić o wsparcie moralne.

All your calls for us to speak with one voice are well heard.
Dobrze słyszymy wszystkie państwa apele wzywające do przemawiania jednym głosem.

Thank you very much for your speech today as well.
Bardzo panu dziękuję także za przemówienie wygłoszone dzisiaj.

That is what I can say in answer to your very important question.
Tyle mam do powiedzenia w odpowiedzi na bardzo ważne pytanie pani poseł.

I think we are all saying the same thing here: it is your move.
Myślę, że wszyscy mówimy tutaj to samo: teraz pański ruch.

I welcome the clear position you have taken in your report on these issues.
Z zadowoleniem przyjmuję jasne stanowisko, jakie przyjęli państwo w sprawozdaniu odnośnie do tych kwestii.

This is something which your positive approach should help to bring about one of these days.
To cel, który pana pozytywne podejście powinno kiedyś pomóc osiągnąć.

Thank you for your attention and I hope that we will have a good budget.
Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobry budżet.

There is a good deal more work to do on this in your country, too.
Jest jeszcze wiele do zrobienia w tym względzie, także w pana kraju.

Thank you for your support during all these months leading up to this report.
Dziękuję za wasze wsparcie przez wszystkie te miesiące przed powstaniem sprawozdania.

I should like to hear your opinion on a whole series of points.
Chciałbym poznać pańską opinię dotyczącą szeregu spraw.

I would, however, like to speak on the point about the Internet in your programme.
Chciałabym jednak ustosunkować się do punktu w pańskim programie dotyczącego Internetu.

Thank you for your attention and I look forward to the debate with interest.
Dziękuję państwu za uwagę i z niecierpliwością oczekuję na interesującą, jak mniemam, debatę.

I will try to carry on your work well during the next year.
Będę starał się dobrze kontynuować Pańską pracę w przyszłym roku.

It was very important for us to feel your support throughout the entire past five months.
Bardzo dużo znaczyło dla nas Państwa poparcie przez cały okres ostatnich pięciu miesięcy.

So I believe that your concerns are well taken on board.
Dlatego jestem przekonany, że pana zastrzeżenia są znakomicie rozumiane przez Komisję.

President of the Commission, many thanks to you, too, for your work.
Panie przewodniczący Komisji! Serdeczne podziękowania również dla pana za pańską pracę.

I would like to draw your attention to three issues.
Chciałabym zwrócić uwagę na trzy sprawy.

Nor can you find out what happens to your data.
Ani też nie możemy się dowiedzieć, do dzieje się z naszymi danymi.

That is more or less all I wanted to add as a response to your points and support.
To jest mniej więcej to, co chciałem dodać w odpowiedzi na państwa poparcie.

Once again, thank you very much for all your comments.
Raz jeszcze dziękuję za wszystkie uwagi z państwa strony.

I should like to mention one example from your home country.
Ja pragnę wspomnieć o przykładzie z pana kraju.

I will be taking the floor again at the end of the debate to answer your questions.
Zabiorę znów głos pod koniec debaty, żeby odpowiedzieć na państwa pytania.

I look forward with personal interest to your vote tomorrow.
Ze względu na osobiste zainteresowanie niecierpliwie czekam na jutrzejsze głosowanie.

Let me draw your attention to two points in particular.
Chciałabym w szczególności zwrócić pańską uwagę na dwie kwestie.

Something has happened here to which I really must draw your attention.
Wydarzyło się tu coś, na co muszę zwrócić pani uwagę.