Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) płynący; uginający się przy nacisku; finanse przynoszący;
yield - (Verb) przynosić, dostarczać; poddawać się; zastępować; ustępować pierwszeństwa przejazdu; przynosić plon, owocować; finanse dawać (przychód), przynosić (dochód), przynosić;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

płynący (o metalu pod ciśnieniem)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

płynący (np. metal), uginający się
przynoszący plon

Nowoczesny słownik angielsko-polski

uplastycznienie

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

przynoszący ~ a dividend przynoszący dywidendę ~ interest przynoszący odsetki

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

adj. przynoszący (dochód) yielding interest przynoszący odsetkiyielding no interest nieprzynoszący odsetek

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

skłonny do ustępstw

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

USTĘPLIWY

WYDAJNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(tending to give in or surrender or agree
"too yielding to make a stand against any encroachments"- V.I.Parrington)
spolegliwy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda


1. wydawanie

2. rodzenie

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

poddanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

oddanie, oddawanie
~ oneself to justice - oddanie się w ręce sprawiedliwości

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That also applies, in fact, to the readmission agreements, in which respect Turkey has, for years, remained unyielding in its refusal to take part.
W rzeczywistości dotyczy to także umów o readmisji, w przypadku których Turcja od lat zdecydowanie odmawia współpracy.

statmt.org

"2 "I feel nothing but the accursed happiness I have dreaded all my life long: the happiness that comes as life goes, the happiness of yielding and dreaming instead of resisting and doing, the sweetness of the fruit that is going rotten.

www.guardian.co.uk

Monica's response is to the point: "What he's really asking for is a sweet old little dear, who shams yielding wifely stuff and, tough as steel underneath, deceives and manages him for his own good; a Woman's Page person, and he really deserved one.

www.guardian.co.uk

Our common efforts so far are already yielding the first positive results.
Nasze dotychczasowe wspólne wysiłki przynoszą już pozytywne wyniki.

Watch the earth yielding up its dead, so long as it's not near me!
Możesz oglądać ziemię wydającą zmarłych, tak długo, dopóki jest to daleko ode mnie!

You tortured my son for almost three hours and ended up yielding nothing?
Nic. Torturowaliście mojego syna przez prawie 3 godziny i nic nie macie?

The secret is to strike the right balance between yielding and giving.
Najważniejsze to odpowiednia równowaga między braniem a dawaniem.

Some changes are already yielding visible benefits in areas such as the agricultural budget.
Niektóre zmiany już przynoszą widoczne rezultaty w takich dziedzinach, jak na przykład budżet w dziedzinie rolnictwa.

We're in a police car and they're not yielding.
Jesteśmy w radiowozie, a oni nas nie puszczają.

Once you've removed it, find a yielding maiden in your arms!
Kiedy go zdejmiesz, znajdziesz uległą dziewczynę w swoich ramionach!

I was moist, open, yielding, he didn't meet any resistance.
Byłam wilgotna, otwarta, uległa nie spotkał żadnego oporu.

I'm sorry to be breaking hearts, but I have no intention of yielding.
Przykro mi łamać tyle serc, ale nie zamierzam wam ulec.

Some might argue that sanctions are in place, but these only focus on the nuclear issue without yielding the desired results.
Niektórzy mogą twierdzić, że stosowane są już sankcje, jednak one są skupione tylko na kwestii jądrowej i nie przynoszą oczekiwanych efektów.

The neighbourhood policy is already yielding definite results too.
Poza tym polityka sąsiedztwa już przynosi wyraźne rezultaty.

The current transitory system is not yielding the desired results when it comes to the internal market.
Stosowany obecnie system przejściowy nie przynosi pożądanych rezultatów, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny.

The Council welcomes the ongoing high-level dialogue and is looking forward to it yielding results.
Rada z zadowoleniem przyjmuje trwający dialog na wysokim szczeblu i oczekuje, że przyniesie on rezultaty.

The old order changeth, yielding place to new.
Stary porządek upada i ustępuje nowemu,

I don't understand this sudden yielding.
Nie rozumiem, skąd to nagłe ustępstwo.

Your father's manuscript isn't yielding anything.
Manuskrypt twego ojca nic nie dostarczył.

I'm yielding the floor to young Mr. Hughes.
Przekazuje prawo głosu młodemu panu Hughes.

This instrument will facilitate economic, technical, academic, financial and cultural cooperation, thereby yielding benefits for both the European Union and its partners.
Instrument ten ułatwi współpracę gospodarczą, techniczną, akademicką, finansową i kulturalną, co przyniesie korzyści zarówno Unii Europejskiej, jak i jej partnerom.

And trees Yielding fruit
Oraz drzewa Rodzące owoce

I found her a beautiful young woman... ...with a very sweet and yielding disposition.
Sądzę, że jest bardzo piękną młodą niewiastą, z bardzo słodkim i uległym usposobieniem.

yielding a massive total area;
dając na wykresie bardzo duże pole,

The U.S. Government and this Parliament have struggled over how best to protect citizens without yielding the foundational rights on which all of our societies are built.
Rząd USA i Parlament Europejski usiłowali znaleźć sposób na najlepszą ochronę obywateli bez konieczności rezygnowania z podstawowych praw, na których zbudowane są nasze społeczności.

The involvement of the border control services from Bulgaria and Romania in the general projects and activities organised by FRONTEX is yielding good results.
Udział straży granicznych z Bułgarii i Rumunii w ogólnych projektach i działaniach organizowanych przez agencję Frontex daje dobre rezultaty.

Accelerated growth in Central Europe also makes a significant contribution to growth throughout Europe and improves investment conditions, yielding profits not only in Warsaw and Prague, but also in Amsterdam, London and Berlin.
Przyspieszenie wzrostu w Europie Środkowej przyczynia się w istotny sposób do wzrostu całej Europy, poprawia warunki inwestycji, które przynoszą zyski nie tylko w Warszawie czy w Pradze, ale także w Amsterdamie, Londynie czy Berlinie.

At the same time, in Abkhazia and South Ossetia, the two mechanisms for preventing and responding to incidents are yielding some positive results in terms of reducing the number of incidents and facilitating the crossing of the borders by these persons.
W tym samym czasie w Abchazji i Południowej Osetii przyjęto dwa mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom i reagowaniu na nie. Oba przyniosły pozytywne rezultaty w zakresie zmniejszenia liczby incydentów i ułatwienia przekraczania granic wspomnianym osobom.