Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) pragnąć; tęsknić za;
yearning - (Noun) tęsknota, pragnienie;
yearn for sth - bardzo pragnąć czegoś; tęsknić za czymś;
yearn for sth - bardzo pragnąć czegoś; tęsknić za czymś;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(for sth/to do sth) (za) tęsknić (do czegoś/zrobienia czegoś), wzdychać

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi tęsknić (for (after) sb, sth za kimś, czymś)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TĘSKNIĆ ZA KIMŚ CZYMŚ

WESTCHNĄĆ ZA KIMŚ

WSPÓŁCZUĆ

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

solidaryzować

tęsknić

zatęsknić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Purpose: the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves.
Poczucie celu: tęsknota za robieniem tego co robimy w służbie czegoś większego niż my sami.

TED

What we really yearn for as human beings is to be visible to each other.
Istoty ludzkie chcą przede wszystkim być widzialne dla innych.

TED

But what normally preoccupied them also involved yearning to know.
Lecz co zwykle absorbuje ich jest także żądzą poznania.

TED

Or perhaps you're one of those who's always yearned for more creativity.
A może zawsze marzyliście o większej kreatywności?

TED

Well, if not for yourself, Terry, do it for the tired, the poor... the teeming masses yearning to breathe free.
Jeśli nie dla siebie, Terry, zrób to dla zmęczonych, biednych... mnóstwa, wołających o pomoc.

OpenSubtitles

Her entertaining descriptions of her time spent cooking in Chendung's famous cooking school combined with her simple, concise translations of what she learned made me yearn to start cooking immediately.

www.guardian.co.uk

I yearn for you even when we're alone like this.
Pragnę cię nawet gdy jesteś blisko, jak teraz.

They will yearn for blood, and I shall give it to them.
Oni zapragną krwi, a ja im ją dam.

And those two halves will always yearn to find their way back together.
I że te dwie połówki zawsze będą dążyć by się odnaleźć.

In fact, I yearn to have one, as a pet.
W gruncie rzeczy chciałabym mieć jeden jako zwierzątko.

I must yearn for you, next time we meet.
Muszę tęsknić za tobą, następnym razem się spotkamy.

Without you, I'm destined to yearn all night long.
Bez ciebie, jestem skazana na samotne długie noce.

The people of Belarus yearn to take their place in the new Europe.
Białorusini pragną znaleźć swoje miejsce w nowej Europie.

O my Lord, we your poor souls yearn for sanctity.
Mój Panie, my Twoje biedne dusze tęskniące za świętością.

And I yearn for someone who enjoys big surprises.
I tęsknię za kimś, kto lubi niespodzianki.

But comforted, no doubt, that you yearn for him.
Ale dobrze, bez wątpienia, że tęsknisz za nim.

Why does it always both yearn to fines?
Czego zawsze tak kręci cię wlepianie mandatów?

My hands yearn for you and find only my stiff cock.
Moje ręce Cię szukają, ale znajdują tylko mojego, sztywnego fiuta.

And still, even now, I yearn for you.
Moje serce nadal wyrywa się do ciebie.

I yearn for the nectar of her skin!
Tęsknię za nektarem jej skóry!

I yearn to rely on a stronger will.
Tęsknię za poleganiem na silniejszej woli.

Today, your beauty I see and can describe, because I yearn for you.
Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

All of us yearn to know what has become of Giuliano, Captain.
Wszyscy z nas pragną wiedzieć, co się stało z Giuliano, kapitanie.

I don't know if you have it in you, but I yearn for it.
Nie wiem czy masz je w sobie, ale błagam o nie.

There are secret societies, zealots, who'll fight for liberty, who yearn for a leader.
Są tajemne związki, fanatycy, którzy będą walczyć o wolność. Czekają tylko na przywódcę.

Motherfucker, I'll make you yearn for sleep!
Motherfucker, Zrobię jest kimś na sen!

For what do I yearn?
Do czego tęsknię?

No, for my manly heart doth yearn.
Nie, gdyż boleje moje mężne serce.

Africa will be able to be what Africans yearn for it to be as soon as they have leaders that are up to the challenge.
Afryka będzie taka, o jakiej marzą Afrykanie, jeśli tylko na jej czele staną przywódcy godni stojącego przed nimi wyzwania.

But I know how they yearn
Ale wiem jak oni tęsknią

And forever my heart will yearn
I na zawsze moje serce będzie tęsknić

causing those who yearn for family to act out in anger,
Powodująca, że ci, którzy tęsknią za rodziną, odgrywają się w złości.

We all yearn for reconciliation, for catharsis.
Wszyscy dążymy do pojednania i oczyszczenia.

My eyes seek you... my arms yearn for you
Moje oczy cię szukają Me ramiona tęsknią za tobą

Now the realisation has come over us almost like a thief in the night that people in the Arab world also aspire to and yearn for freedom.
Teraz nieomal znienacka uświadomiliśmy sobie, że ludność świata arabskiego również aspiruje do wolności i jej pożąda.

You know, gentlemen,... ..you yearn for victory, just as I do.
Wiecie, panowie, pragniecie zwycięstwa tak samo jak ja.

The axis of evil, regime change, the war on terror: European citizens yearn to see those euphemisms consigned to history, along with the people who invented them.
Oś zła, zmiana reżimu, wojna z terroryzmem - obywatele Europy pragną, aby te eufemizmy przeszły do historii wraz z ludźmi, którzy je wymyślili.

Allah hath made thy soul to yearn for happiness... ...but thou must earn it.
Allah stworzył twoją duszę by pragnęła szczęścia... ...Lecz musisz je zdobyć.