Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rok;
year two kilo - rok dwutysięczny;
grow in years - starzeć się;
all the year round - przez cały rok;
every year - co roku;
two-year-old girl - dwuletnia dziewczynka;
be getting on in years - posuwać się w latach;
year in, year out - rok po roku, cały czas;
new year - nowy rok;
year after year - rok po roku;
two-year-old - dwulatek/dwulatka;
last year - w zeszłym roku;
accounting year - finanse rok sprawozdawczy/obrachunkowy;
year by year - z roku na rok;
this year - w tym roku;
year two thousand - (Noun) rok dwutysięczny;
years - (Noun) lata;
calendar year - (Noun) rok kalendarzowy;
calendar year - (Noun) rok kalendarzowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
rok: last ~ w zeszłym roku
he was only 40 ~s old on miał tylko 40 lat
twice a ~ dwa razy do roku
~ in ~ out rok w rok
~ after~rok za rokiem
all the ~ round okrągły rok
Happy New ~ Szczęśliwego Nowego Roku
New Y~'s Day Nowy Rok
New Y~'s Eve Sylwester
he is in his third ~ (as student) on jest na trzecim roku.
2.
(pi, a long time) lata: it is ~s sinceI saw him od lat już go nie widziałem.
3.he looks young for his
~s wygląda młodo jak na swoje lata
advanced in ~s w podeszłym wieku
he is getting on in ~s on się starzeje
a man of his ~s męż czyzna w jego wieku.~ cpd ~book n rocznik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rok
all (the) ~ round przez cały rok
~ after ~ co rok
~ by ~ z roku na rok
~ in, ~ out rok po roku, cały czas
a man/woman of his/her ~s on/ona w swoich latach
sth has put/taken ~s on/off sb coś komuś dodało/ujęło lat

Nowoczesny słownik angielsko-polski

roczek

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

rok ~ of account rok obliczeniowy ~ under report rok sprawozdawczy~ under review rok sprawozdawczy accounting ~ rok sprawozdawczybudgetary ~ rok budżetowycalendar ~ rok kalendarzowyfinancial ~ rok finansowytax ~ rok podatkowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n rok year in year out z roku na rok year of account rok obliczeniowy year of assessment rok podatkowy year of traffic rok obrotowy year under report rok sprawozdawczyyear under review rok sprawozdawczy accounting year rok sprawozdawczybase year rok bazowycurrent year rok bieżącyfinancial year rok finansowytax year rok podatkowythe end of the year koniec roku

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

rok m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rok
~ by ~ rok za rokiem
~ in ~ out jak rok długi, rokrocznie
to grow in ~s starzeć się

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

rok
okrągły rok

Wordnet angielsko-polski


1. (the period of time that it takes for a planet (as, e.g., Earth or Mars) to make a complete revolution around the sun
"a Martian year takes 687 of our days")
rok


2. (a body of students who graduate together
"the class of '97"
"she was in my year at Hoehandle High")
klasa, oddział, poziom: : synonim: class

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a dollar (US) - dolar

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

astr. rok

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

rok~ built rok budowy~, calendar rok kalendarzowy~, construction completion rok ukończenia budowy~, construction starting rok rozpoczęcia budowy~, reporting rok sprawozdawczy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

rok

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

astr. rok
~, astronomic(al) - rok astronomiczny
~, budget - rok budżetowy
~, calendar - rok kalendarzowy
~, construction - rok budowy
~, eventful - rok pełen wydarzeń
~, financial - rok finansowy
~, fiscal - rok budżetowy
~, light - rok świetlny
~, memorable - rok pamiętny
~, momentous - rok pamiętny
~ of issue - rok produkcji
~ of production - rok produkcji
~, quiet sun - rok spokojnego słońca

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

rok
~, accounting - rok sprawozdawczy
~ built rok budowy
~, charging rok objęty opłatą
~, construction completion rok zakończenia budowy
~, construction starting rok rozpoczęcia budowy
~, drought rok z suszą
~, dry rok suchy
~, financial rok finansowy
~, flood rok z powodzią
~, hydrological rok hydrologiczny
~, reporting rok sprawozdawczy
~, wet rok mokry

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.
Obecnie ponad połowa ludności krajów od Maroko aż po Turcję ma mniej niż 18 lat.

statmt.org

It's estimated that Africa loses about 13 billion dollars a year to the disease.
Szacuje się, że rocznie Afryka traci około 13 miliardów dolarów przez tę chorobę.

TED

After many years, Latin America is again experiencing an institutional rupture.
Po wielu latach Ameryka Łacińska ponownie doświadcza załamania instytucjonalnego.

statmt.org

Oh, by the way, we're overdue. ~~~ It's been 780,000 years since this happened.
Ach, przy okazji, mamy zaległości -- minęło 780'000 lat od kiedy to się zdarzyło.

TED

(ES) Madam President, we are talking about more than 360 actions in five years.
(ES) Pani przewodnicząca! Mówimy tu o ponad 360 działaniach w okresie pięciu lat.

statmt.org

Griffin's dismal performance on the BBC's Question Time last year is evidence enough that offering him the microphone does indeed have its own merits.

www.guardian.co.uk

In Italy, the private equity firm Candover lost its entire Â?54m equity investment in Ferretti when in March last year the Italian boatmaker breached its loan covenants and lenders seized control of the business.

www.guardian.co.uk

A Starbucks spokesperson said: "These figures from last year reflect an undeniably tough period at the height of the recession and the substantial investment we made to alter the course of the business at that time.

www.guardian.co.uk

That's paying off with a record number of customers and a return to solid sales growth in the last year.

www.guardian.co.uk

I didn't even contemplate the impact that [social class] would have when I got here," says Lucas, who is now a year into her DPhil at St Cross College after completing her degree at Worcester College.

www.guardian.co.uk

But I was away for a year, so did home school.
Ale byłem przez rok poza miastem, więc uczyłem się w domu. Lipa.

But maybe not a 16 year old home school girl.
Ale nie może być 16-letnia dziewczyna szkoły do domu.

What about those of us who won't have a next year?
A co z tymi którzy nie mają przyszłego roku?

Now, something might change here in the next year or so.
A teraz, coś może się zmienić w przyszłym roku i tak.

You were here for a year and didn't even call?
Byłeś tu przez cały rok i nawet nie zadzwoniłeś?

I've been trying to get you up here all year.
Cały rok próbowałem cię tu ściągnąć.

I want to go back again next year with you.
Chcę tu wrócić za rok z tobą.

How would you like to be out of here in a year?
Co byś powiedział, na wyjście stąd za rok?

Do you have a guy like me in class every year?
Co roku ma pan na lekcjach kogoś takiego jak ja?

Did you really make two and a half million last year?
Czy ty naprawdę zarobiłeś 2 i pół miliona w zeszłym roku?

Two years ago when we were second year high school students.
Dwa lata temu, kiedy byliśmy uczniami drugiego roku szkoły średniej.

Two a week, maybe 100 a year for close to 40 years.
Dwie na tydzień, jakieś sto na rok.

How many times did he come around here last year?
Ile razy był tu w zeszłym roku?

Others come up for only a few weeks a year.
Inni przyjeżdżają tu tylko na kilka tygodni w roku.

And we both work very hard one day a year.
I obydwaj procujemy bardzo ciężko jeden dzień w roku.

And more than a year since we went to war.
I ponad rok, odkąd poszliśmy na wojnę.

About a year ago,she was the love of my life.
Jakiś rok temubyła miłością mego życia.

The year is 1828, and we are building a new world.
Jest rok 1828 i budujemy nowy świat.

So the year I turned eight we got a new house boy.
Kiedy miałam osiem lat pojawił się u nas chłopiec.

They had many a bad experience with the white man last year.
Mieli ostatnio wiele złych przygód z białymi ludźmi.

My men have been training for almost a year now.
Moi ludzie trenują już prawie od roku.

Only for about a year or so and then I want him back.
Na około rok a potem chce go spowrotem.

I haven't been with a man in almost a year.
Nie byłam z mężczyzną już prawie od roku.

Not all of us get to work one night a year.
Nie każdy z nas pracuje tylko jeden dzień w roku.

No, I came to see you about a year ago.
Nie, spotkaliśmy się rok temu.

Your father said he will keep you here for a year at least.
Ojciec mówił, że chce cię tu trzymać rok, co najmniej.

One floor a year, end up to near the ground.
O jedno piętro rocznie, aż kończysz na parterze.

Now, I need your help to get back to the year 1985.
Potrzebuję teraz twojej pomocy, by wrócić z powrotem do roku 1985.

You came back a year later with another woman's son.
Powróciłeś rok później z synem innej kobiety.

I let him come every year to stay a while.
Pozwalam mu przyjeżdżać to co roku i pobyć jakiś czas.

All year, I have tried to be a different person.
Przez cały rok starałem się być inna osobą.

We sat next to each other one year at school.
Przez jeden rok w szkole siedzieliśmy w jednej ławce.

For the first half year. I gave him money every month.
Przez pierwsze pół roku, każdego miesiąca dawałam mu pieniądze.

She came here for the first time about a year ago.
Przyszła tutaj po raz pierwszy jakiś rok temu.

You could be on the street in a year, maybe less.
Rząd ma ofertę. Za mniej niż rok mógłbyś być na wolności.

Where I come from, people show themselves once a year.
Tam, skąd pochodzę, ludzie pokazują się raz w roku.

Now I know how my students feel at the end of each year.
Teraz wiem jak czują się moi studenci pod koniec każdego roku akademickiego.

Best reason we've had to go to work all year.
To najlepszy powód, żeby cały rok pracować.

All you need them for is a year, two years.
Trzeba go nosić jakiś rok, dwa.

But what about the other 364 days of the year?
Tylko co mam robic w pozostale 364 dni roku?

You're one year old and my best friend in the world.
Ty masz tylko roczek i jesteś moim najlepszym przyjacielem.

Do you know she called my house every night last year?
Wie pan, ze ona dzwoniła do mnie do domu co wieczór w zeszłym roku?

I wanted to be your friend last year for a reason.
W zeszłym roku chciałam być twoją przyjaciółką nie bez powodu.

You always give me a on the same night of the year.
Zawsze mi dajesz lalkę w tę samą noc roku.

But you have not been home for more than a year, right?
Ale ciebie nie było w domu przez rok, prawda?

I just want to stay with my kids next year.
Chcę tylko zostać z moimi dziećmi w następnym roku.

I want you to run into people, go through old year books.
Chcę, żebyście wpadali na ludzi, przeszukajcie stare roczniki.

Second year, I was less than 50 and so on.
Drugiego roku zabrakło mi mniej niż 50 i tak dalej.

I made over $200,000 doing business with him last year.
Dzięki interesom z nim zarobiłem w zeszłym roku ponad $200,000.

And we still have 364 days left until next year.
I ciągle mamy 364 dni do następnego konkursu.