Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) kserować;

(Noun) kserokopia, ksero;
xerox machine - kserokopiarka, ksero;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (tech) ksero, kserokopiarka, powielacz.vt kserować, robić kopię: it is illegal to ~ this book for purposes other than study nielegalne jest kopiowanie tej książ ki dla celów innych niż nauka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kserograf (nazwa fabryczna), kserokopia
kserografować

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Xerox (amerykański koncern produkujący urządzenia kopiujące i drukujące)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt powielać coś na kopiarce

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt kserować
s kserograf

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FOTOKOPIARKA

Wordnet angielsko-polski

(a copy made by a xerographic copier)
kserokopia, ksero, kopia
synonim: xerox copy

Słownik audio-video Montevideo

kserokopia, kopia kserograficzna, odbitka kserograficzna

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ksero

kserograficzny

kserować

odbitka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It was the origin of the Xerox copier, which celebrated its 50th anniversary last year.
Chodzi o początki fotokopiarki Xerox, która w zeszłym roku obchodziła 50 urodziny.

TED

Truth about that one is I had a horrible red wine hangover, in the middle of the night, this came to me like a Xerox -- all I had to do was write it down.
A prawda jest taka, że miałem strasznego kaca po czerwonym winie i w środku nocy jakby strzelił mnie piorun - wystarczyło tylko zapisać.

TED

So I took another crack at it -- you've got to keep it moving -- and I Xeroxed some words on pieces of colored paper and I pasted them down on an ugly board.
Zrobiłem więc kolejne podejście, bo nie wolno się zatrzymywać. ~~~ Skserowałem kilka słów na kolorowym papierze i przykleiłem na ohydnie wyglądającą tablicę.

TED

Cassette tapes, video cassette recorders, even the humble Xerox machine created new opportunities for us to behave in ways that astonished the media business.
Kasety, magnetowidy, nawet skromne kserokopiarki stworzyły nam nowe możliwości zachowań, które zdumiały biznes medialny.

TED

The cybertopians say, much like fax machines and Xerox machines did in the '80s, blogs and social networks have radically transformed the economics of protest, so people would inevitably rebel.
Cyber-utopianie mówią, że tak jak faks i ksero w latach 80-tych, blogi i portale społecznościowe radykalnie odmieniły ekonomię protestu, więc ludzie musieli zacząć protestować.

TED

I had no idea selling xerox machines was so demanding.
Nie miałam pojęcia, że sprzedawanie maszyn Xeroxa wymaga tyle czasu.

You want Xerox to consider something called a mouse?
Chcecie, żeby Xerox zajmował się czymś, co nazywa się mysz?

We got a Xerox machine, but I don't use it.
Mamy maszynę do ksero, ale nie używam jej.

Buy a new xerox machine or get some post-its in crazy colors.
Kup nowa fotokopiarke albo samoprzylepne karteczki w jakis zwariowanych kolorach.

I'd like to Xerox them for the file.
Chciałbym zrobić odbitki do mojej teczki.

I could make a Xerox,and give him the book..
Pomyślałem, że mogę zrobić ksero i oddać mu książkę.

Would you handle them? - We want to Xerox our butts.
Zajmiesz się nimi? - Chcemy kserować nasze tyłki.

I'm gonna have to use the office Xerox to copy your manuscript.
Trzeba używać biurowego ksero, by kopiować twój manuskrypt.

The jury will not consider the testimony of Miss Costello regarding the Xerox form.
Sędziowie nie będą brali pod uwagę zeznania pani Costello włączjąc kserokopię formularzu.

I gotta xerox that New York Times article.
Skseruję ten artykuł z New York Times'a.

It's very dangerous for your friend to... He's been making Xerox cop...
To bardzo niebezpiecznie, by twój przyjaciel... ...robił kserokopie.

The girl from the Xerox place, buck naked... ...or a big tub of jam?
Dziewczyna od ksero, całkiem naga... Czy wanna pełna dżemu?

Xerox, Alcoa, Paas.
Xerox, Alcoa, PaaS.