Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) krzywdzić, wyrządzać szkodę;

(Noun) zło; czyn bezprawny, krzywda, strata, błąd;
be in the wrong - nie mieć racji;
can do no wrong - (Verb) być ideałem; nie mylić się, nie wychodzić źle;
right and wrong - dobro i zło;

(Adjective) zły, błędny; niedobry, zepsuty, w złym stanie;
it is wrong to steal. - Nie wolno kraść.;
is there anything wrong? - Czy coś jest nie tak?;
wrong answer - zła, błędna odpowiedź;
wrong way round - na odwrót;
go to the wrong place - pójść nie tam, gdzie trzeba;
wrong side out - na lewą stronę, na odwrót;
take sth the wrong way - źle, opacznie coś zrozumieć;
what’s wrong with it? - Co w tym złego?;
have the wrong number - pomylić się przy wybieraniu numeru telefonu;
that’s the wrong way to go about it - nie tak to należy robić;
be wrong to let sb do sth - popełnić błąd, pozwalając komuś na coś;
prove sb wrong - pokazać/udowodnić, że ktoś się myli; udowadniać komuś, że nie ma racji;
be wrong - mylić się;
the clock is wrong. - Zegar źle chodzi.;
the clock is wrong. - Zegar źle chodzi.;

(Adverb) źle, błędnie;
get sth wrong - pomylić się w czymś;
get sb wrong - źle zrozumieć kogoś;
do sth all wrong - zrobić coś kompletnie na opak;
do wrong - źle postępować;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(moral ~) to co niewłaściwe/złe: to do ~ czynić zło, robić źle
to know the difference between right and ~ odróżniać dobro i zło
two ~s don't make a right nie płać złem za zło.
2.
(unjust action or its result) krzywda
zło: to do ~ to krzywdzić (kogo)
they did him a great ~ wyrządzili mu ogromną krzywdę
to right a ~ naprawiać wyrządzone zło
you do ~ to accuse him źle robisz oskarżając go.
3.
(state of error) omyłka
błąd: you are in the ~ mylisz się, jesteś w błędzie.adj
1.
(contrary to morality) zły: it is ~ to steal nie wolno kraść
that was very ~ of you nie powinieneś tak postąpić.
2.
(mistaken) błędny: I was ~ to let him do it popełniłem błąd pozwalając mu na to
you are ~ mylisz się
to prove sb ~ udowadniać komuś, że nie ma racji.
3.
(incorrect) niewłaściwy: he went to the ~ place poszedł nie tam, gdzie trzeba
to get hold of the ~ end of the stick rozumieć coś na opak
you're going the ~ way pomylieś drogę
that's the ~ way to go about it nie tak to należy robić
this shirt is the ~ size koszula ma nie ten rozmiar
~ side out na lewą stronę
(fig) na odwrót
the ~ way round na odwrót
the clock is ~ zegar źle chodzi
everything went ~ wszystko poszło nie tak
you have the ~ number to pomyłka
(what is the harm in it?): what's ~ with it? co w tym złego?
4.
(out of order
causing concern) nie tak: is (there) anything ~? czy coś jest nie tak?
there's something ~ with my car coś jest nie tak z moim samochodem
(of health): the doctor asked me what was ~ lekarz zapytał, co mi dolega
he found nothing ~ with me stwierdził, że nic mi nie dolega.adv (incorrectly) źle
(colloq): don't get me ~ nie zrozum mnie źle
you've got it all ~ źle mnie zrozumiałeś
the clock went ~ zegar źle chodził
our plans went ~ nasze plany się nie powiodły
(make a mistake): where did we go ~ ? gdzie popełniliśmy błąd?
I guessed ~ źle zgadłem.vt (treat unjustly) krzywdzić
być niesprawiedliwym.~ cpds ~-doer n grzesznik
krzywdziciel
~doing n wykroczenie
przestępstwo
bezprawie
krzywda
~headed adj uparty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zły, niedobry, zepsuty, niewłaściwy, niestosowny, nieodpowiedni, błędny, fałszywy, nie w porządku, w złym stanie, lewy (strona materiału)
źle, niedobrze, niewłaściwie, mylnie, fałszywie, błędnie
zło, wykroczenie, krzywda
krzywdzić, być niesprawiedliwym, niesłusznie posądzać
get out of bed on the ~ side wstać lewą nogą z łóżka
be in the ~ zachowywać się niewłaściwie, być odpowiedzialnym (za coś)
get sth ~ niewłaściwie zrozumieć
go ~ mylić się, psuć/zepsuć się
have/get the ~ number pomylić się przy wykręcaniu numeru telefonu
be on the ~ side być po niewłaściwej stronie, przekroczyć pewien wiek
get hold of the ~ end of the stick opacznie coś zrozumieć, pomylić jedno z drugim
~ side out na odwrót, lewą stroną na wierzch

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

błędny, niewłaściwy~ call of bond ryzyko niewłaściwego wezwania z przedstawionych gwarancji

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. czyn bezprawny, krzywda
2. szkoda, stratacivil wrong czyn niedozwolony morally wrong moralnie szkodliwy private wrong czyn podlegający kodeksowi cywilnemu public wrong czyn podlegający kodeksowi karnemu sense of wrong poczucie krzywdy to answer wrong dawać błędną odpowiedźto right a wrong naprawiać krzywdęto seek redress of wrong dochodzić swojej krzywdy to suffer a wrong ponosić krzywdęn wyrządzać szkodę, krzywdzić to wrong sb wyrządzać komuś krzywdę to wrong sb by one's suspicions niesłusznie kogoś posądzać

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. krzywdzić
2. wyrządzać szkodę

nieprawidłowy, mylny, niewłaściwy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj niesłuszny
niewłaściwy
fałszywy
niesprawiedliwy, niedobry
~ side lewa strona (materiału)
to be ~ nie mieć racji
to go ~ chybić
popsuć się
sth is ~ coś nie w porządku
adv niesłusznie, źle
s krzywda, niesprawiedliwość
zło
wina
to be in the ~ nie mieć racji
być winnym
to do sb ~ wyrządzić komuś krzywdę
to do ~ źle postępować
vt krzywdzić

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POMYLONY

ZEPSUTY

ZŁY

GRZESZNY

NIEDOBRY

BŁĘDNY

MYLNY

NIEWŁAŚCIWY

NIEODPOWIEDNI

NIESŁUSZNY

FAŁSZYWIE

ŹLE

MYLNIE

NIEFORTUNNIE

NIEDOBRZE

BŁĘDNIE

ZŁO

KRZYWDA

POKRZYWDZENIE

UPOŚLEDZENIE

OPAK

GWAŁT

KRZYWDZIĆ

POKRZYWDZIĆ

UPOŚLEDZAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (not correct
not in conformity with fact or truth
"an incorrect calculation"
"the report in the paper is wrong"
"your information is wrong"
"the clock showed the wrong time"
"found themselves on the wrong road"
"based on the wrong assumptions")
zły, niedobry
synonim: incorrect

2. (not appropriate for a purpose or occasion
"said all the wrong things")
niestosowny: : synonim: improper

Słownik internautów

błędny, zły, niesłuszny, nie w porządku
krzywda, szkoda

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

krzywda
adj.
1. zły
grzeszny

2. błędny
mylny

3. niesłuszny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

krzywda moralna, gwałt (bezprawie)
krzywda (szkoda moralna, materialna)
civil wrong: czyn niedozwolony
morally wrong: moralnie szkodliwy
particular characteristic of the wrong doer: właściwość szczególna sprawcy
public wrong: przestępstwo publiczne
sense of wrong: poczucie krzywdy
to answer wrongly: dać błędną odpowiedź
to do wrong: popełnić wykroczenie, źle czynić
to redress a wrong: naprawić krzywdę
to seek redress of a wrong: dochodzić swej krzywdy
to suffer a wrong: ponieść krzywdę

krzywdzić (wyrządzać krzywdę)
to wrong sb: wyrządzać komuś krzywdę
to wrong sb by one's suspicions: posądzać kogoś niesłusznie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fałszywy

opaczny

Szkoda

szkodzić

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

krzywda
~, moral - krzywda moralna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.

statmt.org

In the face of this horrific crime, what can we possibly do to right the wrong?
W obliczu tak przerażającego przestępstwa, co możemy zrobić, aby naprawić zło?

statmt.org

Moreover, in this case the problems should not be tackled from the wrong angle.
Ponadto w tym przypadku do problemów nie należy podchodzić od niewłaściwej strony.

statmt.org

All thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.

Jesus Army

What this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.
Sugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.

TED

Cameron told the Americans the release of Abdelbaset al-Megrahi was wrong and "profoundly misguided".

www.guardian.co.uk

Spokeswoman Sarah Holland says it is wrong to compare it with the Boscastle flood of August 2004 when around 100mm of rain fell there within a few hours.

www.guardian.co.uk

We will need to work with BAA and the airlines to understand exactly what went wrong at Heathrow over the weekend and why it has taken the airport so long to recover.

www.guardian.co.uk

"Once they've accepted that getting things wrong is not the end of the world, yes, they may come up with some crazy ideas, but they will have some good ones too.

www.guardian.co.uk

One percent comes here and is used for the wrong things.
Jeden procent trafia tu i jest wykorzystywany w niewłaściwym celu.

But these people are wrong and they live in the past.
Ludzie ci są jednak w błędzie i żyją w przeszłości.

When things go wrong, we begin to question this model.
Gdy zaczyna się dziać źle, zaczynamy podważać ten model.

I think that would be the wrong way to go.
Uważam, że to nie byłaby właściwa droga.

So we know the feeling of what it is like when things go wrong.
A zatem znamy uczucie, jakie się pojawia, kiedy coś nie funkcjonuje prawidłowo.

However, that is the wrong way to go about it.
Jednakże takie podejście do sprawy jest nieodpowiednie.

Our concern should be to focus on what is still wrong today.
Powinniśmy się skupić na tym, co dzisiaj nadal nie działa.

To always immediately call for help from the Union is the wrong way to go.
Nieustanne wołanie o pomoc do Unii nie jest właściwym rozwiązaniem.

But remember, if things do go wrong, you will all need a friend.
Ale pamiętaj, jeśli się nie uda możesz potrzebować przyjaciela.

But you like being wrong too much to hear me.
Ale wy mnie już nie słuchacie.

And until you meet the right one, the others are all wrong.
A dopóki nie spotkasz tego jedynego, inni są do bani.

Now you tell me how I got the wrong guy.
A teraz mi powiedz, że mam nie tego faceta.

We've been on the wrong side of things very often.
Byliśmy po złej stronie bardzo często.

Whether you go very wrong, how to leave with a man like me.
Byłoby źle, gdybyś pojawiła się, z takim człowiekiem, jak ja.

They want to know why she was in the wrong building.
Chcą się dowiedzieć, czemu była w złym budynku.

Want to see someone who always does the wrong thing?
Chcesz zobaczyć kogoś kto zawsze robi niewłaściwą rzecz?

I wanted to make something good out of all we'd done wrong.
Chciałam, aby ze złego wyszło coś dobrego.

Which means we have no idea what's wrong with her.
Co oznacza, że nie mamy pojęcia co jej dolega.

I just want to know what's wrong with my car.
Co się dzieje z moim samochodem?

Sometimes you have to do the wrong thing for the right reason.
Czasami musisz zrobić jakąś głupią rzecz dla dobra sprawy.

Why does everything I do always have to be wrong?
Dlaczego wszystko co robię jest złe?

But with so many things going wrong, who should we go after next?
Gdy tak wiele rzeczy dzieję się źle. kim powinniśmy się teraz zająć?

With everything going wrong, he did what any of us would do.
Gdy wszystko szło źle, zrobił to, co zrobiłby każdy z nas.

And you do know you're on the wrong side of the road?
I wiesz, że jesteś po złej stronie drogi?

Better to have you on the outside, in case something goes wrong.
Lepiej mieć cię na zewnątrz, jeśli coś pójdzie nie tak.

You live on the wrong side of the law just like us.
Mówisz tak, a sami żyjecie po przeciwnej stronie prawa, tak jak my.

I had to find out if something was wrong with me.
Musiałam się przekonać czy naprawdę jest ze mną coś nie tak.

I was wrong to try to force things to work.
Myliłam się próbując zmuszać cię, aby wszystko było po staremu.

Even if someone did see something, we didn't do anything wrong.
Nawet jesli ktoś nas widział, nie zrobiłysmy nic złego.

You're in no position to talk to me about right and wrong!
Nie masz prawa mówić mi o tym, co dobre, a co złe!

You just had no idea things could go so wrong.
Nie miałaś pojęcia, że coś pójdzie nie po twojej myśli.

As though I need her to tell me right from wrong.
Nie musi mi mówić, co jest dobre, a co złe.

I need you to stay here in case anything goes wrong.
Nie. Potrzebuję cię tutaj, gdyby coś poszło żle.

I tried to call him, but maybe something's wrong with the phone.
Nie udało mi się do niego dodzwonić. Może zepsuł się telefon...

I don't know but the education system is so wrong.
Nie wiem, ale takie nauczanie jest błędne.

I have never been so wrong in all my life.
Nigdy w życiu tak się nie myliłem.

Since she came to the school, everything has gone wrong.
Odkąd pojawiła się w szkole, wszystko idzie nie tak.

Since you came into my life, everything has gone wrong.
Odkąd pojawiłeś się w moim życiu, wszystko stanęło na głowie.

He should know to stay away from the wrong people.
On powinien wiedzieć powstrzymać się od złych ludzi.

I've been doing the wrong things for a long time.
Przez długi czas robiłem złe rzeczy.

I ask him if what i'm doing is right or wrong.
Pytam się go czy to co robię jest dobre czy złe.

Right or wrong, he should have brought me in on the decision.
Słuszna lub nie, powinien spytać mnie o zdanie.

I'm not the one who did something wrong to get here.
To nie ja zrobiłem coś złego i wylądowałem tutaj, Leland.

We still don't know what went wrong the first time.
Wciąż nie wiemy co poszło źle za pierwszym razem.

Could be the wrong time, but can I have his room?
Wiem, że to nieodpowiedni czas, ale mogę mieć jego pokój?

Well, by now he should be with the wrong person.
Więc już dawno powinien być z niewłaściwą osobą.

But I don't want you to get the wrong idea.
Ale nie chciałabym, żebyś sobie coś pomyślał.

But I seem to have come at the wrong time.
Ale przyszedłem chyba w złym momencie.

They were on to him before he'd done anything wrong.
Byli do niego uprzedzeni, zanim cokolwiek zrobił.

You took a long time talking for the wrong number.
Długa rozmowa, jak na pomyłkę.