Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pisemny;
written exam - egzamin pisemny;
written acknowledgment - pisemne potwierdzenie otrzymania dokumentu;
written confirmation - potwierdzenie na piśmie;
written contract - prawniczy umowa na piśmie;
written law - prawniczy prawo pisane;
written contract - prawniczy umowa na piśmie;
written law - prawniczy prawo pisane;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (not oral, not typed) pisemny: the ~ word słowo pisane
~ exam egzamin pisemny
(printed, typed) pisany

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) write
pisemny, napisany, na piśmie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

na piśmie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

wystawiony, napisany, pisemny, na piśmie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

zob. write

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. write -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PISANY

PIŚMIENNY

GRAFICZNY

PISEMNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

pisemny
napisany

Słownik internautów

napisany
pisemny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. zapisany

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. napisany~ in non-technical language adj. napisany językiem niespecjalistycznym

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

na piśmie
written acknowledgement: oświadczenie na piśmie
written arbitration agreement: zapis na sąd polubowny
written confirmation: potwierdzenie pisemne
written consent: zgoda pisemna
written declaration: oświadczenie na piśmie
written explanation: wyjaśnienie na piśmie
written form: forma pisemna
written guarantee: gwarancja pisemna
written notice: wypowiedzenie pisemne
written proceeding: procedura pisemna
written proof: dowód na piśmie

Słownik audio-video Montevideo

pisemny, napisany, na piśmie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

listowny

napisany

wypisywany

Przykłady użycia

The Directorate-General for Transport has also already written you a letter.
Dyrekcja Generalna ds. Transportu listownie zwróciła się do pana w tej sprawie.

statmt.org

The fear of death must not be the key in which the future of our people is written.
Strach przed śmiercią nie może dominować w wydarzeniach przyszłości naszych narodów.

statmt.org

In my opinion, this document is necessary and it was written with appropriate speed.
Moim zdaniem ten dokument jest niezbędny i został odpowiednio szybko przygotowany.

statmt.org

This is a kind of hacker's manual, and it's written in Chinese and English.
To coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.

TED

It follows its bestselling success this summer in America alongside a second forgotten Keilson novel about the psychology of race hatred and tyranny, The Death of the Adversary, written half a century ago.

www.guardian.co.uk

With painful and often tender intimacy it tracks the arc of their marriage, from the first meeting of the two poets until one written on the 10th anniversary of her death.

www.guardian.co.uk

The show, written by Pegg and co-star Jessica Hynes and directed by a then-unknown Edgar Wright, was bolstered by a prime Friday night spot just after Friends and became a hit, joining the pantheon of cult-adored TV that Pegg had long been a fan of himself.

www.guardian.co.uk

OK, nobody has written a biography of either of us.

www.guardian.co.uk

And half of what we've written is against the Bill.
A połowę z tego pisaliśmy przeciw gliniarzom.

I just want to know what's written in those books.
Chciałbym tylko się dowiedzieć, co tam jest napisane w tych księgach.

The man who had everything written right in his face.
Mężczyzna, który wszystko miał wypisane na twarzy.

She must've written them a lot of nice things about me.
Musiała im napisać o mnie dużo dobrych rzeczy.

She's written a couple good short stories, but nothing since.
Napisała kilka całkiem dobrych opowiadań, ale przestała.

So she must have written a lot of things in them.
Więc, musiała pisać w nich o wszystkich rzeczach.

But I think she might have written something down by the phone.
Ale myślę, że mogła coś zapisać przy telefonie?

We've only written to each other a couple of times.
Napisałyśmy do siebie tylko kilka razy.

Those are the same words written in blood above her dead body.
Te same słowa napisano krwią nad jej zwłokami.

Everything people have written about in science books is going to change.
Wszystko, o czym pisali ludzie w książkach naukowych ulegnie zmianie.

What a letter to have written at such a moment.
Co za list,pisany w takim momencie.

You know, I feel like it was written for me.
Czuję jakby ta rola była napisana dla mnie.

If we can get an article written about you living in a car.
Jak napiszą o tobie artykuł... że mieszkasz w samochodzie...

On the front door of the home written in blood was one word.
Na frontowych drzwiach domu napisane było krwią jedno słowo.

I mean, was it written about a girl like me?
To znaczy napisałeś o dziewczynie takiej jak ja?

Your father would have written about that in his paper.
Twój ojciec napisalby o tym w swojej gazecie.

They think it's the word of God written in fire.
Uważają to za słowo Boże napisane ogniem.

I know everything that's ever said or written about you.
Wiem wszystko, co o tobie powiedziano i napisano.

Well, just to make sure what I've written is all right.
Żeby się upewnić, czy to co napisałam jest prawdą.

You have a day, two days perhaps, to find written evidence.
Masz dzień, może dwa, żeby znaleźć pisemny dowód.

My son and your daughter are written in the stars.
Mój syn i Twoja córka są sobie pisani.

I you, the next world war have his name written over it.
Mówię ci, następna wojna światowa będzie nazwana jego imieniem.

He should never find out that I have written to you.
Nie powinien wiedzieć, że do ciebie piszę.

Guy's phone number was written on a dead girl's hand.
Numer telefonu tego faceta był na ręce denatki.

You asked why music like this isn't being written today.
Pytałaś, dlaczego teraz nie piszą takiej muzyki.

We will give you a written answer on this issue.
Na to pytanie udzielimy panu posłowi odpowiedzi na piśmie.

What if the question is written down, and we just can't see it?
A co jeśli pytanie jest napisane, a my go tylko nie widzimy?

And you might think about doing a part that's written for a man.
I mógłbyś pomyśleć o wybraniu roli przeznaczonej dla mężczyzny.

The letter was but one of a series written to the same man.
Był tylko jednym z serii listów napisanych do tego samego Maxa.

This from a guy who hasn't written a word in five years?
I to z ust faceta, który nie napisał nawet słowa, przez ile?

If that's true, why did He get written about and you were left out?
Jeśli nawet, to dlaczego o Nim napisano w Biblii, a o tobie nie?

I love your stories, especially the ones that you've written most recently.
Kocham pana powieści, szczególnie te, które napisał pan ostatnio.

This young woman's written what could be the book of the year.
Ta młoda kobieta napisała coś, co może stać się książką roku.

Books on the economy have continued to be written after the 19th century.
Po XIX wieku nadal pisano książki ekonomiczne.

Sounds like a line I might have written as a young man.
Brzmi jak wiersz, który mogłem napisać jako młody chłopak.

She wouldn't tell me what was written on it, though.
Chociaż nie powiedziałaby mi, co tam było napisane. Zapytałam ją.

From this moment on, the story's being written by others.
Od tego momentu historia będzie pisana przez innych.

It's almost as if it were being written especially for us.
prawie jakby była napisana specjalnie dla nas.

That is the first time he's ever written a note.
To pierwszy raz, gdy napisał wiadomość.

So won't you tell me what's written on the wall?
Więc nie powiesz mi co jest napisane na ścianie?

Instead of watching we can read children's books written by stars.
Zamiast oglądać telewizję, możemy poczytać książeczki dla dzieci napisane przez gwiazdy telewizyjne.

Now, Mother, we should go over what you've written so far.
A teraz, matko, powinniśmy sprawdzić, co do tej pory napisałaś.

Without that family, you could never have written anything like this.
Bez tej rodziny nigdy byś nie napisał czegoś takiego.

Why is his name written in blood on our walls?
Dlaczego jego imię wypisano krwią na ścianach?

I knew then that what was written must come to pass.
I wtedy wiedziałem, że wypełniło się to, co zostało zapisane.

You must have written hundreds of them, since we met each other.
Musiałeś ich napisać setki, odkąd się spotkaliśmy.

Look, all the words you heard were written down on that page.
Popatrz, wszystko co słyszałeś jest na tej kartce!

It is a letter with the word written in blood.
To list ze słowem wypisanym krwią.

Well, I've written it all in a report you can read.
Ująłem to wszystko w raporcie, który może Pan przeczytać

Do you know with what kind of water was this letter written?
Wiesz, jaki rodzaj wody został wykorzystany do napisania tego listu?