Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy nakaz sądowy;
serve a writ to sb - prawniczy pozywać kogoś do sądu;
writ of habeas corpus - prawniczy sądowy nakaz obrony nietykalności osobistej przed bezprawnym aresztowaniem; prawniczy nakaz zwolnienia osoby uwięzionej;
issue a writ against sb - prawniczy wystawić nakaz sądowy przeciwko komuś;
holy writ - (Noun) religia Pismo Święte;
writ of fieri facias - prawniczy rozporządzenie o zajęciu towarów, nakaz zajęcia mienia;
writ large - oczywisty, wyraźny;
writ of execution - prawniczy nakaz egzekucyjny;
writ of summons - prawniczy pismo sądowe powiadamiające o wniesieniu pozwu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(written injunction or summons) nakaz
rozporządzenie: ~ of execution nakaz egzekucji
to serve a ~ on sb pozywać kogoś do Sądu.
2.
Holy W~ Pismo Święte

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pismo urzędowe, nakaz
Holy Writ Pismo święte

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nakaz sądowy

polecenie sądowe

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n nakaz urzędowy, nakaz sądowy writ of apprehension nakaz aresztowania writ of association sądowe polecenie wzięcia udziału writ of attachment nakaz zajęcia majątkuwrit of error skarga o unieważnienie wyroku z powodu błędu writ of execution nakaz egzekucyjny writ of fieri facias nakaz egzekucyjny writ of habeas corpus sądowy nakaz obrony nietykalności osobistej przed bezprawnym aresztowaniem, nakaz zwolnienia osoby uwięzionej writ of privilege nakaz zwolnienia z aresztu osoby zatrzymanej w sprawie cywilnej writ of subpoena nakaz stawiennictwa writ of summons nakaz stawiennictwa w sądzie celem podjęcia obrony przez pozwanego alias writ powtórne wezwanie sądowe executory document with a writ of excution tytuł wykonawczy interlocutory writ nakaz wydany przez sąd w trakcie postępowania judicial writ pismo sądowe, nakaz sądowy to issue a writ against sb wystawiać nakaz sądowy przeciwko komuśto serve a writ on sb doręczać komuś nakaz, posyłać komuś nakaz sądowy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

pozew m, klasa robotnicza, nakaz m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n prawn. nakaz (urzędowy)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OCZYWISTY

NAKAZ SĄDU

POZEW

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

nakaz
alias writ: powtórne wezwanie sądowe
executory document with a writ of execution: tytuł wykonawczy
interlocutory writ: nakaz wydany przez sąd w trakcie postępowania
judicial writ: sądowe pismo, sądowy nakaz
to issue a writ against sb: wystawić nakaz sądowy przeciwko komuś
to serve a writ on sb: doręczać komuś nakaz, posłać komuś nakaz sądowy
writ of apprehension (arrest) : nakaz aresztowania
writ of association: sądowe polecenie wzięcia udziału w sesji sądu przysięgłych
writ of attachment: nakaz zajęcia majątku, nakaz stawienia się w sądzie, nakaz zatrzymania osoby
writ of error: skarga o unieważnienie wyroku z powodu błędu
writ of execution: egzekucyjny nakaz, egzekucyjny tytuł
writ of fieri facias: egzekucyjny nakaz
writ of habeas corpus: sądowy nakaz obrony nietykalności osobistej przed bezprawnym aresztowaniem, nakaz zwolnienia osoby uwięzionej
writ of privilege: nakaz zwolnienia z aresztu osoby zatrzymanej w sprawie cywilnej
writ of summons: nakaz stawienia się w sądzie celem podjęcia obrony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pismo

rozporządzenie

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

nakaz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr Vanhecke received this writ two days after relinquishing the leadership of the party.
Pan poseł Vanhecke otrzymał nakaz sądowy dwa dni po rezygnacji z funkcji lidera partii.

statmt.org

There are inner city areas where the de facto writ of Sharia law runs.
Istnieją obszary w centrach miast, gdzie de facto rządzą nakazy szariatu.

statmt.org

I'm excited when I glimpse that kind of thinking writ large.
Jestem podekscytowany, gdy zauważam, że taki rodzaj myślenia się upowszechnia.

TED

Proceedings by writ of payment based on documents are handled by the appropriate district and regional courts.
Postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.

europa.eu

We have no way of guaranteeing the principle of non-refoulement, even if it is writ large in your text.
Nie mamy możliwości zapewnienie zasady non-refoulement, nawet jeśli jest to zapisane dużymi literami w pana tekście.

statmt.org

In a writ filed at the supreme court in New York, former Merchant Ivory producer Richard Hawley claims he has been airbrushed out of the credits for the film, which stars Sir Anthony Hopkins, Laura Linney and Charlotte Gainsbourg.

www.guardian.co.uk

But he was forced to sit in a separate room while a bad-tempered board meeting was derailed by a furious Hicks and Gillett brandishing a writ filed in Texas that halted the sale and accused RBS and the directors of conspiring to sell the club below market price.

www.guardian.co.uk

His job is to administer the Queen of England's writ in Ireland .

www.guardian.co.uk

Moore's Manhattan writ says that after his refusal, the playwright Jim Lewis and director Bill T Jones went on to use his book to develop their musical without the author's "knowledge, authorisation or consent", he claims.

www.guardian.co.uk

So, where's it writ that we got to lay down our lives for her?
Gdzie jest napisane, że mamy dla niej ryzykować życie?

Well, he signed a writ saying this place had no historical value.
Dobrze, on podpisał pismo mówiące że to miejsce nie ma żadnej historycznej wartości.

I have a petition for a writ of habeas corpus.
Mam tu petycję o nakaz habeas corpus.

There are inner city areas where the de facto writ of Sharia law runs.
Istnieją obszary w centrach miast, gdzie de facto rządzą nakazy szariatu.

Helplessness writ large on the faces of people.
Bezsilność wyraźnie malującą się na twarzach ludzi.

Mr Vanhecke received this writ two days after relinquishing the leadership of the party.
Pan poseł Vanhecke otrzymał nakaz sądowy dwa dni po rezygnacji z funkcji lidera partii.

Lawyers are issuing a writ tomorrow against Longson.
Prawnicy jutro napiszą pozew przeciw Longsonowi.

We have no way of guaranteeing the principle of non-refoulement, even if it is writ large in your text.
Nie mamy możliwości zapewnienie zasady non-refoulement, nawet jeśli jest to zapisane dużymi literami w pana tekście.

Here lies One Whose Name was writ in Water.
Guido: Tu spoczywa człowiek, którego imię zostało zapisane na wodzie.

It was writ by Thomas Jefferson of Virginia.
Jego pisarzem był Thomas Jefferson z Virginii.

Go to the office, sue some-one, pick up the morning's writ, sue the bank
Idę do biura, pozywam kogoś, zbieram poranne nakazy, pozywam bank.

I need a writ, Abe... saying I was born free.
Potrzebuję dokumentu, który mówi, że urodziłem się wolny.

Find a marshal and file a writ...
Znajdź marszałka i wystosuj pismo...

Mr. Reardon, you requested this writ hearing.
Panie Reardon, prosił pan, aby odczytano panu nakaz.

By the Holy Writ of the Shadow Proclamation, I order you to stop!
Na mocy Świętego Nakazu Proklamacji Cieni rozkazuję ci się zatrzymać!

You can writ e Mohammed
Potrafisz napisać Mohammed.

I, Alexander ekdahl... swear by holy writ and by the living god...
Ja, Aleksander Ekdahl... Przysięgam na Pismo Święte i na Boga Żywego,...

It will then become part of the EU's common regulatory system, the acquis communautaire - it will be enshrined in Holy Writ.
To wtedy stanie się częścią wspólnego systemu wykonawczego UE, acquis communautaire - będzie czczone niczym Pismo Święte.

This is Big Brother writ large and provides even more evidence of the disastrous decline of democracy in Europe generated by this increasingly totalitarian European Union.
Wielki Brat rośnie w siłę i ujawnia jeszcze więcej dowodów na katastrofalny upadek demokracji w Europie, do którego dochodzi w wyniku postępującej totalitaryzacju Unii Europejskiej.

Wholesale automatic exchange, which forms the basis of the Alvarez and Domenici reports, is the scanner that strips you at every turn; it is the SWIFT agreement writ large from which there is no return.
Masowa automatyczna wymiana informacji, która stanowi podstawę sprawozdania pani poseł Alvarez i pana posła Domeniciego, to skaner, który kontroluje każdego na każdym kroku; to umowa SWIFT do potęgi, z której nie ma odwrotu.

After Lisbon, the true Holy Roman Emperor of the 21st century - the Charlemagne of our times - whose writ extends farther than that emperor's ever did, is, of course, the President of the Commission, our very own Senhor Barroso.
Po traktacie z Lizbony prawdziwym cesarzem Imperium Rzymskiego XXI wieku, istnym Karolem Wielkim naszych czasów, którego władza wykracza poza władzę jakiegokolwiek cesarza do tej pory, jest oczywiście przewodniczący Komisji, pan Barroso we własnej osobie.