Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wartość, cena;
of little worth - niewielkiej wartości;
man of worth - wartościowy człowiek;
of great worth - dużej wartości;
net worth - finanse wartość netto;

(Adjective) zasługujący, wart;
be worth nothing - (Verb) być bez wartości, być nic nie wartym;
be worth less every day - (Verb) tracić na wartości z każdym dniem;
be worth sb’s weight in gold - być na wagę złota;
be worth a lot to sb - mieć dla kogoś dużą wartość;
worth doing - (Adjective) mający jakąś wartość, warty zrobienia;
be worth seeing - (Verb) być wartym zobaczenia;
not worth a cent - niewart ani grosza;
well worth having - warto to mieć;
be worth $50 - być wartym 50$;
die worth a million - umrzeć, pozostawiając majątek wartości 1 miliona;
be worth $50 - być wartym 50$;
die worth a million - umrzeć, pozostawiając majątek wartości 1 miliona;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (value
merit) wartość
cena
of great ~ dużej wartości
of little ~ niewielkiej wartości
a man of ~ wartościowy człowiek
(quantity of specified value) równowartość.pred adj
1.
(of value equal to) wart
what is your house ~? ile wart jest twój dom?
this isn't ~ much today dzisiaj to jest niewiele warte
it's ~ a lot to me to ma dla mnie dużą wartość
our money is ~ less every day nasze pieniądze tracą na wartości z każdym dniem
he is ~ his weight in gold on jest na wagę złota.
2.
(deserving of) zasługujący
godny
wart: it's not ~ the trouble of asking nie warto o to nawet pytać
it is well ~ while to jest warte zachodu
it is ~ noticing warto zauważyć
it's well ~ the money to jest warte tych pieniędzy
well ~ having warto to mieć.
3.
(possessed of) posiadający majątek wartości: he died ~ a million
umarł, zostawiając majątek warty miliona
(fig): he ran for all he was ~biegł z całych sił.~ cpd ~while adj opłacający się
wart starań/uwagi: a ~while person interesująca osoba

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wartość, cena
warty, wart, o wartości, for all/what it is ~ bez żadnej gwarancji/obietnicy
do sth for all it is ~ robić coś aż do uzyskania korzyści, it is ~ while to się opłaca, warto
~ one's while warte poświęconego czasu, opłaca się
the game is not ~ the candle gra nie warta świeczki

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

wartość money ~ wartość pieniężnanet ~ wartość nettoof great ~ o dużej wartości of little ~ o niewielkiej wartości of no ~ bez wartości

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n wartość net worth wartość nettono worth bez wartości of great worth o dużej wartości of little worth o niewielkiej wartości of no worth bez wartościwhat is its worth in euros? jaka jest tego wartość w euroadj. wartyhow much is it worth? ile to jest warte? the euro is currently worth .... dollars euro jest obecnie warte … dolarów thousands of euros worth of damage straty sięgające tysięcy euro

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

wartość f, godny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj wart, zasługujący
it is ~ reading warto to przeczytać
it isn't ~ while nie warto
to niewarte zachodu
s wartość

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WART

ZASŁUGUJĄCY

WARTOŚĆ: O WARTOŚCI

ZASŁUGI

CENA TOWARU

Wordnet angielsko-polski

(the quality that renders something desirable or valuable or useful)
wartość

Słownik internautów

wart, warty
wartość

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wartość

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cena

godzien

warty

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. godny; wart
~ of risking - adj. wart ryzyka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

At present, these measures, worth EUR 190 million, are to be provided until 2013.
Obecnie środki te, w kwocie 190 milionów euro, mają być zapewniane do 2013 roku.

statmt.org

We may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Możemy czasem nie zgadzać się z tym, co pan mówi, ale zawsze warto pana słuchać.

statmt.org

Perhaps it is worth reviewing such minor matters, in order to help our citizens.
Może warto dokonać przeglądu takich drobnych spraw, aby pomóc naszym mieszkańcom.

statmt.org

Also worth mentioning is that in 2007 the EU-Lebanon Action Plan came into effect.
Należy również podkreślić, że w 2007 r. wszedł w życie plan działania UE-Liban.

statmt.org

It is worth noting that the margin available under heading 4 is only EUR 875 530.
Należy zauważyć, że margines dostępny w dziale 4 wynosi jedynie 875 530 euro.

statmt.org

If you follow the rule of thumb that no book on a matter of political controversy is worth buying until it has been roundly denounced, then The Spirit Level is an essential purchase.

www.guardian.co.uk

But if the horrible society of the Soviet Union left any legacy worth considering, if a pearl were ever secreted by the Soviet Union's very diseased oyster, this is it.

www.guardian.co.uk

Personally I don't see a problem, so my question is purely one of strategy: as a political campaigner is the money worth it, when it allows critics to claim it undermines his message? But Oliver thinks I'm attacking him again.

www.guardian.co.uk

Talks are under way to work out details of the package - which could be worth -90bn (Â?77bn) - with the EU and the International Monetary Fund.

www.guardian.co.uk

It will not even be worth talking about any more.
Nie będzie nawet warto o niej dalej dyskutować.

I want to know how much those lives were worth to you.
Chcę wiedzieć ile dla ciebie były warte tamte życia.

Is the future of our race not worth a single human life?
Czy przyszłość naszej rasy nie jest warta jednego ludzkiego życia?

Your worth is only known to those who have lost you.
Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie kto cię stracił.

A mother is worth more than anything they have told you.
Matka jest warta więcej niż... Cokolwiek o czym ci wmówili.

Maybe then my name will be worth something to you.
Może wtedy moje nazwisko będzie coś dla ciebie znaczyć.

Life is not worth living if you don't have love.
Nie warto żyć, jeśli się nie ma miłości.

I started to think maybe you were worth my time.
Zacząłem myśleć być może Byłbyś wart mojego czasu.

No money in the world is worth giving up your life for.
Żadne pieniądze świata nie są warte by poświęcać dla nich swoje życie.

And the world is a less worth place with having lost her.
A bez niej świat jest mniej wartościowym miejscem.

I want you to know you're worth me waiting on.
Chcę, abyście wiedzieli, że zasługujecie by na was czekać.

How much would you say a man´s life is worth?
Ile według ciebie warte jest życie człowieka?

How much do you think you're worth at the moment?
Jak myślisz, ile jesteś wart w tej chwili?

Xena’s dead body is worth a lot of money to some people.
Jej ciało jest dużo warte dla niektórych ludzi.

I'll go to others who are worth more than you.
Odejdę do tych, którzy są o wiele więcej warci od ciebie.

You know, some of these might actually be worth something.
Wiesz, niektóre z nich mogą rzeczywiście być coś wart.

However, moving public services to the internet is worth the effort.
Niemniej jednak przeniesienie usług publicznych do Internetu warte jest tego wysiłku.

I meant how much would they be worth to us.
Ale ile one są warte dla nas?

And you'll be even more worth it when you win.
A jeszcze bardziej będziesz na to zasługiwać, jeśli wygrasz.

All right, I think it will be worth your while.
Dobra. Myślę, że jest warto.

Your story about these women is just not worth it.
Historia tych kobiet nie jest tego warta.

So what is this information worth to you, my friend?
Ile ta informacja jest dla ciebie warta, przyjacielu?

How could a message be worth more than your own life?
Jaka wiadomość może być ważniejsza niż własne życie?

How could you not know that you're worth looking at?
Jak mogłaś wątpić, że warto na ciebie patrzeć?

Until our lives will be worth less, Come on, tell me.
Jak nasze życie będzie mniej warte, powiedz, przestanę.

Place like this must be worth a lot of money.
Miejsce w ten sposób musi bądź warte wiele pieniędzy.

Just this one example is worth a lot of work.
Nawet ten jeden przykład jest wart wiele wysiłku.

There was nothing worth having to see his face ever again.
Nic nie było warte tego, by patrzeć na jego twarz.

Look, none of us have got a body worth looking at.
Posłuchaj, żadna z nas nie ma ciała, które warto oglądać.

At first, the only person who made my life worth living left me.
Po pierwsze, jedyna osoba, która dawała mi chęć życia, opuściła mnie.

It took 10,000 years, but the best things are worth waiting for.
Trwało to 10,000 lat, ale warto czekać na to, co dobre.

It was worth waiting six months to see how pretty you look.
Warto było czekać sześć miesięcy, żeby zobaczyć cię tak pięknie wyglądającą.

I know I'm not worth anything by looking at the rest of you.
Wiem, że nie jestem nic wart w porównaniu z wami.

Remember when I said the best things in life are worth waiting for?
Zapamiętaj, kiedy powiedziałem najlepsze rzeczy w życiu są warte wyczekiwanie dla?

Now no piece of art is worth a human life.
Żadne dzieło nie jest warte więcej, niż ludzkie życie.

But that since then, my life has been worth nothing.
Ale od tamtego czasu, moje życie straciło sens.

And my watch is worth a lot more than that to me.
A dla mnie mój zegarek jest dużo więcej wart.

There are times when I think life's not worth living.
Czasami wydaje mi się, że życie nie jest warte życia.

Just two years older, he'd have been worth three times the points.
Dwa lata starszy, i byłby wart trzy razy tyle punktów.

Where do you find hope when your name isn't even worth writing down?
Gdzie szukasz nadziei? Gdy Twoje imię nie jest nawet warte wspomnienia?

If they don't find you tonight, is worth 60 points!
Jeśli dziś w nocy cię nie znajdą, zarobimy 60 punktów!

The man said it was worth less than what you told me.
Mężczyzna powiedział, że jest mniej warty, niż według twojej wyceny.

You think this is worth waiting all day to see?
Myślicie, że warto było na to czekać cały dzień?

Isn't there anything in your heart worth making you stay?
Nie ma nic w twym sercu... co mówi ci, że warto zostać?

These women, they need to feel like they're worth something.
Te kobiety muszą się czuć, jakby były dużo warte.

That's one of the few things in life worth living for.
To jedna z tych rzeczy w życiu dla których warto żyć.

Do you feel that your book is worth a human life?
Uważasz, że twoja książka jest warta ludzkiego życia?

I know this is worth quite a bit to you.
Wiem, że to trochę dla ciebie znaczy.

I asked him if she was worth it, he said yes.
Zapytałem go, czy ona była tego warta, powiedziała, że ??tak.

You know you've got a face beautiful enough to be worth $2,000?
Amigo, czy wiesz, że masz twarz dostatecznie piękną, by być wartym $2.000?