Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) pogarszać się;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt/vi pogarszać się

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pogarszać (się)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

zaostrzać

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi pogarszać (się)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DEGENEROWAĆ SIĘ

POGARSZAĆ

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This situation has, for its part, served to worsen the economic and social crisis.
Taka sytuacja przyczyniła się do pogorszenia kryzysu gospodarczego i społecznego.

statmt.org

We must press ahead because the political situation could worsen if a strong message is not sent out.
Musimy przyspieszyć nasze działania, ponieważ sytuacja polityczna może ulec pogorszeniu, jeżeli nie wyślemy zdecydowanego komunikatu.

This situation has, for its part, served to worsen the economic and social crisis.
Taka sytuacja przyczyniła się do pogorszenia kryzysu gospodarczego i społecznego.

All the signs are that the economic climate is continuing to worsen.
Wszystkie oznaki wskazują, że klimat gospodarczy nadal się pogarsza.

As conditions worsen, the church can provide little solace beyond a Christian burial.
Wraz z pogarszającymi się warunkami, kościół dostarczał małej pociechy, poza chrześcijańskimi pochówkami.

Cutting such spending in times of recession would also worsen an economic downturn.
Redukcja takich nakładów w warunkach recesji pogorszy też niekorzystną sytuację gospodarczą.

I have the feeling the epileptic condition will worsen.
Mam przeczucie, że moja epilepsja się pogorszy

Secondly, the continuing financial and economic crisis may, unfortunately, worsen the situation facing African countries.
Po drugie, niestety, trwający kryzys finansowy i gospodarczy może spowodować pogorszenie sytuacji krajów afrykańskich.

This is a systemic disaster of massive proportions and will worsen over the next few decades.
To katastrofa systemowa o ogromnych rozmiarach, a w kolejnych dziesięcioleciach sytuacja będzie się dalej pogarszać.

Climate change is bound to worsen the situation.
Zmiany klimatyczne na pewno pogorszą sytuację.

Rising food prices coupled with unpredictable shortages of supply may cause this situation to worsen.
Podwyżki cen żywności, które zbiegają się z nieprzewidywalnym niedoborem podaży, mogą tę sytuację pogorszyć.

However, there are other Member States - both inside and outside the euro area - facing economic problems which will worsen over coming months.
Są jednak inne państwa członkowskie - zarówno w strefie euro, jak i poza nią - stojące w obliczu problemów gospodarczych, które w nadchodzących miesiącach ulegną pogorszeniu.

But it could worsen, believe me.
Ale może stać się duzo gorsza, wierz mi.

Worsen? He never said that.
Nigdy nie mówiłeś, że ona postępuje...?

Only worsen relations with indigenous people.
To tylko pogarsza stosunki z rdzenną ludnością

That will worsen the things.
To by tylko pogorszyło sprawę.

In fact, what they are proposing will tend to worsen the social situation and the inequalities in the distribution of wealth.
W rzeczywistości rozwiązania, które proponują, prawdopodobnie przyczynią się do pogorszenia sytuacji społecznej i pogłębienia różnic w dystrybucji dobrobytu.

A climate of insecurity will only serve to worsen the human rights situation and encourage violations of international humanitarian law.
Klimat braku bezpieczeństwa pogorszy tylko sytuację w zakresie praw człowieka i zachęci do naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego.

Providing financial support without the involvement of civil society in the countries concerned can only worsen the situation in those countries, rather than improve it.
Udzielanie wsparcia finansowego bez udziału społeczeństwa obywatelskiego w zainteresowanych krajach może tylko pogorszyć w nich sytuację zamiast ją poprawić.

Famines which already exist will worsen drastically.
Klęski głodu, które już mają miejsce, stają się coraz gorsze.

Unemployment indicators have begun to worsen.
Pogarszają się wskaźniki bezrobocia.

On Thursday there will probably be an increase in interest rates in Europe -from 1% to 1.25% - which may worsen the situation.
W czwartek najprawdopodobniej nastąpi podwyżka stóp procentowych w Europie - z 1 % do 1,25 % - co może pogorszyć sytuację.

As regards biofuels, Parliament maintains that they will not worsen the problem of CO2.
Co się tyczy biopaliw, Parlament utrzymuje, że nie pogorszą one problemu emisji CO2.

It was the year that was characterised by a great deal of uncertainty as regards the extent of the crisis, which only seemed to worsen.
Był to rok, który charakteryzowała ogromna niepewność co do rozmiarów kryzysu, jaki się wydawał tylko pogłębiać.

The EU must first and foremost assist the refugees and refrain from any political action likely to worsen the situation even further.
UE musi przede wszystkim pomagać uchodźcom i powstrzymać się od jakichkolwiek działań politycznych, które mogą jeszcze pogorszyć sytuację.

It is essential that the energy efficiency targets will not simply worsen the situation of the weakest economies and industries in the poorest Member States.
Cele w zakresie racjonalizacji zużycia energii nie mogą w żadnym wypadku pogarszać sytuacji najsłabszych gospodarek i przemysłu w najuboższych państwach członkowskich.

One might wonder why we are addressing mass graves, as this will not bring the dead back to life and may worsen the climate between the two countries.
Ktoś może się zastanawiać, dlaczego zajmujemy się zbiorowymi grobami, skoro nie przywróci to życia zmarłym i może pogorszyć stosunki między dwoma krajami.

Just recently, there have been problems in France and other EU states, which could worsen under the pretext of the economic and social crisis.
Całkiem niedawno we Francji i innych państwach UE wystąpiły problemy, które mogłyby się nasilić pod pretekstem kryzysu gospodarczego i społecznego.

Air quality will worsen, which will increase the incidence of cardiovascular disease and threaten the lives of asthma sufferers.
Pogorszy się jakość powietrza, co zwiększy zapadalność na choroby wieńcowe i będzie zagrażało życiu chorych na astmę.

The adoption of the wrong legislative solutions as part of the climate and energy package could worsen the prognosis for a way out of the financial crisis.
Przyjęcie niewłaściwych rozwiązań legislacyjnych w pakiecie klimatyczno-energetycznym mogłoby pogorszyć rokowania na wyjście z kryzysu finansowego.

If the situation should not now improve, but instead worsen, we should nonetheless consider very carefully how we intervene and how we do not intervene.
Jeżeli obecnie zamiast do poprawy dojdzie do pogorszenia sytuacji, powinniśmy i tak bardzo dokładnie zastanowić się nad tym, jak możemy interweniować, a jak interweniować nie możemy.

Firstly, they simply do not address the seriousness of the severe unemployment and social crisis that we are facing and which will worsen in the months if not years to come.
Po pierwsze nie zajęto się w nich problemami poważnego bezrobocia i kryzysu społecznego, z którymi obecnie mamy do czynienia i które przybiorą bardziej dramatyczne rozmiary w nadchodzących miesiącach, o ile nie latach.

If we do not make fresh efforts to combat the crisis in Europe, unemployment will rise to 25 million at the beginning of 2010, and the condition of public finance will worsen considerably.
Jeśli nie podejmiemy nowych wysiłków w walce z kryzysem w Europie, bezrobocie wzrośnie do 25 milionów na początku 2010 r., a stan finansów publicznych znacznie się pogorszy.

(DE) Madam President, ladies and gentlemen, we have often discussed here whether the Olympic Games in Beijing will improve or worsen the general human-rights situation in China.
(DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Często dyskutowaliśmy tutaj nad kwestią tego, czy Olimpiada w Pekinie poprawi czy pogorszy ogólną sytuację w zakresie praw człowieka w Chinach.

Another danger is that the economic crisis in the area is likely to worsen, resulting in even greater youth unemployment and large influxes of migrants that Europe can no longer cope with.
Kolejnym zagrożeniem jest możliwe zaostrzenie kryzysu gospodarczego w tym regionie, co spowoduje jeszcze większe bezrobocie wśród osób młodych i znaczny napływ imigrantów, z którym Europa nie będzie w stanie sobie poradzić.

Mr Madlener's simplistic solutions would worsen - rather than improve - the position not only of Dutch citizens, but also of the citizens of all our Member States.
Uproszczone rozwiązania pana posła Madlenera spowodowałyby pogorszenie - zamiast poprawy - sytuacji nie tylko obywateli holenderskich, ale również obywateli wszystkich naszych państw członkowskich.

In his book on the 1929 crisis, John Kenneth Galbraith wrote, and I quote: 'The singular feature of the great crash of 1929 was that the worst continued to worsen'.
John Kenneth Galbraith w swojej książce dotyczącej kryzysu z 1929 r. napisał: "Cechą szczególną wielkiego krachu z 1929 r. było dalsze pogarszanie się najgorszego”.

The failed state of Somalia remains infected by clan violence and Islamist extremism, which will worsen as Ethiopia now withdraws its troops and with the resignation of the recent President.
Upadłe państwo Somalia jest zakażone wirusem przemocy klanowej i ekstremizmu islamistycznego, a stan rzeczy jeszcze się pogorszy teraz, gdy Etiopia wycofuje wojska, a ostatni prezydent złożył urząd.

In other words, this 'single application procedure' and the 'return directive' (which will increase arbitrary expulsions and worsen the difficulties and obstacles encountered in family reunification) are different sides of the same coin.
Innymi słowy, procedura jednego wniosku i dyrektywy w sprawie powrotu nielegalnych imigrantów (która doprowadzi do wzrostu arbitralnych wydaleń i nasili trudności i przeszkody w łączeniu rodzin) stanowią drugą stronę medalu w tym obszarze.

As Parliament, we need guarantees from the Commission and the Council that, if the human rights situation continues to worsen, at the request of Parliament serious consideration will be given to the suspension of the agreement.
Jako Parlament, potrzebujemy gwarancji ze strony Komisji oraz Rady, że jeżeli sytuacja w dziedzinie praw człowieka będzie w dalszym ciągu ulegała pogorszeniu, na żądanie Parlamentu poważnie zostanie rozważone zawieszenie umowy.

We hope for widespread involvement of civil society and social partners, not least because the economic crisis can worsen the already endemic and terrible problems such as unemployment and increasing migratory pressure, making this phenomenon even more difficult to manage.
Liczymy na powszechne uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, zwłaszcza dlatego, że kryzys gospodarczy może pogorszyć i tak już powszechne i ogromne problemy, takie jak bezrobocie czy rosnąca presja migracyjna, jeszcze bardziej utrudniając zarządzanie tym zjawiskiem.

It does not deplore a policy that takes advantage of escalating fuel prices to reduce and concentrate the sector even further, generate more unemployment, ensure the decline of a production sector and worsen the food and trade balances;
nie potępia ona polityki, która wykorzystuje wzrastające ceny paliw do jeszcze większego ograniczenia i skoncentrowania tego sektora, generowania bezrobocia, zapewnienia podupadania sektora produkcyjnego oraz pogorszenia bilansu żywnościowego i handlowego;

This global rebalancing will not actually have given these third countries anything, except to worsen economic slavery for the benefit of a small elite in Chinese factories and to establish long-term unemployment in Europe against a background of persistent economic crisis.
Ta zmiana światowej równowagi tak naprawdę nie przyniesie tym państwom trzecim nic poza pogłębieniem niewolnictwa gospodarczego na korzyść niewielkiej elity w chińskich fabrykach i wytworzeniem długofalowego bezrobocia w Europie w obliczu trwałego kryzysu gospodarczego.

The lack of freedom of expression and assembly, the constantly increasing pressure on the media, the laws restricting the use of the Internet and the actions against opposition activists are causing the human rights situation in Belarus to deteriorate and worsen.
Brak wolności słowa i zgromadzeń, stale narastająca presja na media, ustawy ograniczające korzystanie z Internetu i działania przeciw aktywistom opozycji - to wszystko sprawia, że sytuacja na Białorusi, jeśli chodzi o prawa człowieka, pogarsza się.