Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zmartwienie, troska, kłopot;
financial worries - kłopoty finansowe;

(Verb) martwić się, niepokoić;
have enough to worry about - mieć dosyć zmartwień;
keep worrying - ciągle się martwić;
worry at sth - przemyśleć coś, zastanawiać się nad czymś;
worry at sth - przemyśleć coś, zastanawiać się nad czymś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(anxiety) obawa.
2.
(sth causing anxiety) zmartwienie: he is a ~y to me przysparza mi problemów
money ~ies kłopoty finansowe.vt
1.
(cause anxiety or discomfort to) martwić.
2.
martwić
kłopotać: he keeps ~ing me ciągle zawraca mi głowę
the noise doesn't ~ me hałas mi nie przeszkadza.
3.
(of dog) szarpać.vi martwić
niepokoić
(colloq): not to ~! nie przejmuj/martw się!

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

martwić się, niepokoić (się), dokuczać, dręczyć, zadręczać, narzucać się, (o psie) straszyć szczekaniem/zapędzać stado zwierząt
niepokój, zmartwienie, troska, kłopot, powód niepokoju/ zmartwienia/troski
nothing to ~ about nie ma obaw, nie ma problemu, nie ma powodów do niepokoju
have enough to ~ about mieć już dość kłopotów na głowie
don't ~ nie przejmuj się, możesz być spokojny
~ at przemyśliwać, zastanawiać się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

utrapienie

zdenerwowanie

zgryz

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt vi martwić (się), niepokoić (się), dręczyć (się)
s zmartwienie, troska, niepokój

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi martwić (się), niepokoić (się)
dręczyć (się)
przeszkadzać
pot. not to worry - nie ma się czym martwić
n zmartwienie, troska, niepokój

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TROSKA

DRĘCZENIE

UDRĘKA

ZMARTWIENIE

GNĘBIENIE

STRAPIENIE

DOLEGLIWOŚĆ

FRASUNEK

ZGRYZOTA

CHWYTAĆ OWCĘ ZA GARDŁO (O PSIE)

JEŚĆ

GRYŹĆ SIĘ

TURBOWAĆ

DOKUCZAĆ

DOLEGAĆ

MĘCZYĆ

NIEPOKOIĆ

PRZEŚLADOWAĆ

ZAKŁOPOTAĆ

ZBULWERSOWAĆ

ZMARTWIĆ

BESTWIĆ

DOCISKAĆ

DOSKWIERAĆ

DRĘCZYĆ

GRYŹĆ

GNĘBIĆ

MOLESTOWAĆ

NAPASTOWAĆ

NĘKAĆ

TRAPIĆ

TROSKAĆ

NIEPOKOIĆ SIĘ

NAPRZYKRZAĆ SIĘ KOMUŚ

TROSZCZYĆ SIĘ

Wordnet angielsko-polski


1. (something or someone that causes anxiety
a source of unhappiness
"New York traffic is a constant concern"
"it's a major worry")
strapienie, zmartwienie, troska, frasunek, zgryzota, utrapienie
synonim: concern
synonim: headache
synonim: vexation

2. (a strong feeling of anxiety
"his worry over the prospect of being fired"
"it is not work but worry that kills"
"he wanted to die and end his troubles")
martwienie się, bolenie, cierpienie: : synonim: trouble

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. worries)] ] zmartwienie
kłopot
frasunek
zgryzota

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

gnębić (dręczyć), molestować, nękać, szykanować
gnębienie (nękanie)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kłopotać

martwić

niepokój

zaniepokoić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This law is only one element in a series of worrying developments in Hungary.
Ta ustawa to zaś zaledwie jeden element w serii niepokojących wydarzeń na Węgrzech.

statmt.org

Moreover, what I have heard from some fellow Members here is deeply worrying.
Dodam, że to, co usłyszałem tu od niektórych posłów jest głęboko niepokojące.

statmt.org

It is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.
Niepokoi przeniesienie produkcji przez firmę Renault ze Słowenii do Francji.

statmt.org

Time and time again we duck the issue, and public opinion is rightly worried.
Za każdym razem unikamy tej kwestii, a opinia publiczna jest słusznie zaniepokojona.

statmt.org

This is just one of the uncertainties that worries the Committee on Foreign Affairs.
To tylko jedna z niepewności, które budzą obawy Komisji Spraw Zagranicznych.

statmt.org

I think the details of Climategate were just too nerdy for most people to worry about.

www.guardian.co.uk

"My real worry is that maybe young people are put off going to university because they think that somehow we are going to be charging them fees upfront.

www.guardian.co.uk

Now she has tentatively dipped her toe in the fame market, I worry enormously as a mother about the horrendous nature of celebrity and the bad experiences so many people have when they become famous.

www.guardian.co.uk

I worry more about the differential effects between subjects.

www.guardian.co.uk

This is something which should worry all who care about their health and our environment.
Jest to coś, co powinno martwić wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie i nasze środowisko.

But do not worry, I will only say good things about you.
Ale bez obaw, będę mówił o panu same dobre rzeczy.

But I don't want you to worry about me no more.
Ale nie chciałbym, żebyś się o mnie więcej martwił.

But he's not the one we got to worry about.
Ale to nie nim musimy się przejmować. - Nie?

I don't think you have to worry about us here.
Cóż, nami raczej nie musisz się martwić.

Me and the girls worry about you being alone so much.
Dziewczynki i ja martwimy się, że tyle przebywasz sam.

And don't you worry about us not having any money.
I nie martw się o pieniądze.

If we are together, do you think I would worry?
Jeśli jesteśmy razem, myślisz, że się tym przejmuję?

Guess I don't have to worry about him any more.
Już nie muszę się o niego martwić.

I just worry you're not getting the best care possible.
Martwię się, że nie masz najlepszej możliwej opieki.

You have enough to worry about with your job and the kids.
Masz wystarczająco zmartwień, jeśli chodzi o pracę i dzieci.

He said to tell you not to worry about him.
Mówił, żebyś się o niego nie martwił.

She says to rest up and not worry about anything.
Mówi, że musisz odpoczywać i niczym się nie przejmować.

He says I should just worry about school and work.
Mówi, że powinienem się tylko martwić o szkołę i pracę.

The only ones I had to worry about were and the others.
Musiałam się martwić wyłącznie i jego kumplami.

First you learn to move and then we worry about the words.
Najpierw, naucz się poruszać, potem zajmiemy się regułami.

You don't got to worry about the baby no more.
Nie musisz się już o nie martwić.

You can tell her she's got nothing to worry about.
Powiedz jej, że nie ma o co się martwić. Betty?

The thing is, you worry about them all the time.
Rzecz w tym, że cały czas martwisz się o nich.

I don't know why you worry about him so much.
Widzisz? Nie wiem czemu sie tak o niego martiwsz.

I often think you worry to much about your daughter.
Często myślę, że za bardzo martwisz się o córkę.

Now we don't have to worry about who to pay first.
Już nie musimy się martwić, komu płacić najpierw.

I worry about the man who will be your husband.
Martwię się o mężczyznę który będzie twoim mężem.

I was beginning to worry because your car hadn't moved.
Martwiłem się, bo samochód tu stał.

I mean, we have nothing to worry about with him.
Nie mamy się o co martwić, jeśli o niego chodzi.

You don't have to worry about the house at all.
Nie martw się o dom.

Do not worry by My, take care of her himself.
Nie martw się o mnie. Zaopiekuj się nią.

Nothing really left for you to worry about, my friend.
O nic nie musisz się już martwić, przyjacielu.

So you should worry a little but not a lot.
Więc powinieneś się trochę martwić, ale bez przesady.

You took my hand and told me not to worry.
Wziąłeś mnie za rękę i powiedziałeś mi bym się nie martwiła.

Do you ever worry about the hands of the people who made them?
Czy martwi się pani czasem o ręce ludzi, którzy je produkują?

Don't worry about them, because you and I have other problems now.
Nie martw się nim, ponieważ oboje mamy teraz ważniejsze problemy.

You don't have to worry because he's never coming back here again.
Nie musisz się martwić, bo już tu nigdy nie przyjdzie.

I don't think you should worry whether or not they get those men.
Nie powinieneś się martwić o to, czy złapią tego gościa.

Your name is on a must worry list, right at the very top.
Twoje nazwisko jest na liście największych zmartwień. Prawie na samej górze.

Believe me you guys got more important things to worry about right now.
Wierzy mi ty ośmiesza dostawanego bardziej ważne rzeczy niepokoić się właśnie teraz .

If your husband is on his game today, you've nothing to worry about.
Jeśli twój mąż sobie poradzi, nie masz się o co martwić.

Don't you worry about anything, we are taking down the building in 15 days.
Nie martwisz się o nic, wyburzymy ten budynek w ciągu 15 dni.

You don't need to worry about me. I have a college education.
Nie musi się pan o mnie martwić, mam wyższe wykształcenie.

Tell your boy to keep his head up, and he won't have to worry.
Powiedź swojemu chłopczykowi, żeby trzymał głowę do góry i się nie martwił.

But why is it we women always have got to worry?
Ale dlaczego to my kobiety zawsze musimy się martwić i być zazdrosne?

Maybe he doesn't have to worry about that any more.
Bardzo jasne jest, co ty chciałbyś mieć do niej.

Did anything happen there which might make a mother worry?
Czy stało się tam coś, co mogłoby zmartwić matkę?

And you won't have to worry about it any more.
I nie będziesz już musiał się martwić.

What it would be like not to have to worry.
Jakby to było o nikogo się nie martwić.

You still have a chance Do not worry about it.
Jeszcze będziesz miał szansę, nie martw się.

Even as a child, he's never made us Worry about him.
Nawet jako dziecko, nigdy nie sprawiał powodów do zmartwień.

Don't worry even if you pick up the wrong one.
Nie martw się jeśli wybierzesz zły.

Don't worry, I know guy who can take care of everything.
Nie martw się, Znam faceta, który może się wszystkim zająć.

I wouldn't have to worry about you being out there.
Nie musiałbym się martwić, gdzie się podziewasz.