Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sposób sformułowania, styl;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U formułowanie
sposób formułowania

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

forma słowna, styl

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. treść
2. sformułowanie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. treść
2. sformułowaniewording of a clause treść klauzuliwording of a contract treść kontraktuwording of a draft treść wekslawording of the law treść prawawording of the oath tekst przysięgiwording of the sentence treść wyroku

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

tekst m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

treść f, tekst m, brzmienie n (dokumentu), sformułowanie n

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ujęcie w słowa, sformułowanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

REDAKCJA TEKSTU

DOBÓR SŁÓW

Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

wording (warunki reasekuracji)

Wordnet angielsko-polski

(the manner in which something is expressed in words
"use concise military verbiage"- G.S.Patton)
frazeologia
synonim: diction
synonim: phrasing
synonim: phraseology
synonim: choice of words
synonim: verbiage

Słownik internautów

sformułowanie
tekst

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

brzmienie (tekstu), tekst
literal wording: dosłowne brzmienie
wording of the oath: tekst przysięgi
wording of the sentence: treść wyroku

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brzmienie

wyraz

wyrażenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Clever wording is being used to smuggle this measure in through the back door.
Aby przemycić ten zabieg tylnymi drzwiami, posłużono się sprytnym sformułowaniem.

statmt.org

In my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.

statmt.org

In this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.
W tym zakresie chcemy przepisów, które obejmą wszystkie 27 państw członkowskich.

statmt.org

The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
Zapis jest bardzo ścisły i niezwykle ważne jest, aby tej reguły przestrzegać.

statmt.org

You can read the wording of the amendments on the Commons order paper.

www.guardian.co.uk

The Guardian poll on the referendum - which, unlike others, used the precise wording of the referendum question proposed by the Electoral Commission - puts the yes camp ahead by six points, 44% to 38%.

www.guardian.co.uk

Government officials are looking at changing the wording on licence applications so that pubs and clubs wanting to extend their hours will have to prove after-hours drinking offers a tangible "benefit" to the local community.

www.guardian.co.uk

But if it omits the wording and opts only to support negotiations based on the weaker Copenhagen accord agreed last year, then developing countries are likely to stop the talks.

www.guardian.co.uk

Within the space of two weeks agreement was reached on the wording.
W ciągu dwóch tygodni osiągnięto porozumienie w sprawie brzmienia.

It is important to provide more specific wording on this issue, too.
Zapewnienie bardziej szczegółowego zapisu dotyczącego również tej kwestii ma olbrzymie znaczenie.

For the reasons mentioned above, I agree with the wording of the report.
Z powyższych powodów zgadzam się ze sformułowaniami zawartymi w sprawozdaniu.

I think that the wrong wording was chosen in June.
Sądzę, że w czerwcu wybrano błędne sformułowanie.

We are asking you to vote in favour of this new wording.
Prosimy państwa o głosowanie za tym nowym sformułowaniem.

These issues are too important for us to be able to support this type of wording or requirement.
Te kwestie są dla nas zbyt ważne, abyśmy mogli poprzeć tego rodzaju sformułowania lub wymogi.

I think that with these amendments it has now been given the appropriate wording.
Sądzę, że dzięki poprawkom uzyskało ono właściwe brzmienie.

There is no reason at all in this regard to make use of wording as the last speaker has done.
W tym względzie nie ma najmniejszego powodu do czynienia użytku ze sformułowania, jak to zrobił ostatni mówca.

I certainly will be supporting the wording of 'sufficient resources'.
Oczywiście będę popierać sformułowanie "odpowiednie środki”.

Even more important is clear wording, which assures us that another back door will not be opened.
Jeszcze ważniejsze są przejrzyste sformułowania, które dają nam pewność, że nie otworzy się następnych tylnych drzwi.

In my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.

Today, however, we are debating the wording of the decision through which the instrument is to be set up.
Dziś jednak dyskutujemy nad treścią decyzji, na mocy której ten instrument ma być ustanowiony.

No other wording has been proposed to replace paragraph 9.
Nie zaproponowano innego brzmienia ustępu 9.

Some of the wording in the motion for a resolution is questionable.
Niektóre sformułowania w sprawozdaniu są co najmniej dyskusyjne.

Alternatively, we could use different wording at another point within the relevant article.
Ewentualnie moglibyśmy też zmienić brzmienie odnośnego artykułu.

However, I think it is necessary to point out that the wording of the legal regulation must be very precise.
Uważam jednak, że koniecznie należy podkreślić, że sformułowania użyte w regulacjach prawnych muszą być bardzo precyzyjne.

The wording in this regard in the report is good.
Brzmienie zapisów w sprawozdaniu pod tym względem jest dobre.

As a result, the agreed goals and reference levels were included in the wording of the key guidelines.
W efekcie, uzgodnione cele i poziomy referencyjne zostały włączone w tekst kluczowych wytycznych.

It's very good, Morgan, but simplify the wording in that last paragraph.
Bardzo dobrze, Morgan, zmień tylko ostatni paragraf. Gdzie jest ten profil ilorazu inteligencji?

They ought to read the wording of the draft.
Powinna ona zapoznać się z projektem.

With this wording, can we say that the environment takes precedence over the demands of the market?
Czy wspomniane przez posłankę Goudin słowa gwarantują, że środowisko naturalne będzie miało pierwszeństwo względem wymogów rynkowych?

The wording of your original proposal was not ideal.
Brzmienie pana pierwotnego wniosku nie było idealne.

In any case, you may read the exact wording I used in my speech.
W każdym razie może pani przeczytać moje wystąpienie w dokładnym brzmieniu.

The content is the same, but the wording is tighter.
Treść jest taka sama, ale sformułowanie ostrzejsze.

Clever wording is being used to smuggle this measure in through the back door.
Aby przemycić ten zabieg tylnymi drzwiami, posłużono się sprytnym sformułowaniem.

It has the exact same wording as the letter Mary Alice received.
To ma dokładnie taką samą treść jak Mary Alice otrzymał list.

Madam President, we need a clear wording: Stop the war!
Pani przewodnicząca! Potrzebujemy, aby to miało jasne brzmienie: Zatrzymać wojnę!

The problem is in the very wording, in the fundamentals of Article 20 itself.
Problem tkwi w samym brzmieniu, w podstawach artykułu 20.

This wording is a minimum, however, and should be able to be supported by everyone.
Tekst ten stanowi minimum i wszyscy powinniśmy go poprzeć.

However, the report contains certain wording that is problematic.
Niektóre sformułowania w sprawozdaniu są jednakże problematyczne.

In my opinion, this wording implies a positive assessment of labour migration from third countries.
Moim zdaniem takie brzmienie sugeruje pozytywną ocenę migracji zarobkowej z państw trzecich.

The wording is very negative and I would like it to read as follows:
Obecne sformułowanie ma bardzo negatywny wydźwięk i chciałabym, aby brzmiało następująco:

Thus there is no change in the wording, Mr President.
A więc, panie przewodniczący, nie ma zmian w brzmieniu.

Although our proposal looks quite technical, it is considerably more secure from a legal point of view than the wording in the report.
Choć nasz wniosek wygląda na dość techniczny, z prawnego punktu widzenia jest znacznie bezpieczniejszy niż sformułowanie użyte w sprawozdaniu.

In this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.
W tym zakresie chcemy przepisów, które obejmą wszystkie 27 państw członkowskich.

I look forward to the day when this House can decide whether to approve or reject the agreement on the basis of the final wording.
Czekam na dzień, w którym Izba będzie mogła podjąć decyzję, czy zatwierdzić, czy też odrzucić porozumienie w jego ostatecznym brzmieniu.

The Commission can also support very many of your amendments, either as drafted or in spirit, where we need to adapt the wording.
Komisja może również poprzeć wiele państwa poprawek, uwzględniając albo ich tekst, albo ducha w przypadkach, gdy konieczna jest zmiana brzmienia.

I am anxious about the wording of some of the compromises.
Niepokoi mnie sformułowanie niektórych przedstawionych kompromisów.

This has never happened, but I agree that it is important to modify the wording to avoid misunderstandings.
To nigdy nie miało miejsca, ale zgadzam się, że należy zmienić tekst w celu uniknięcia nieporozumień.

The Commission will look carefully at the wording in order to respect the principle of subsidiarity.
Komisja przyjrzy się uważnie sformułowaniu treści tak aby zachowana została zasada pomocniczości.

I have therefore tabled an amendment to Article 81 in order to clarify its wording.
Dlatego zgłosiłem poprawkę do artykułu 81 w celu doprecyzowania brzmienia tego artykułu.

In the end, we agreed on a less strict wording in this regard.
Ostatecznie przystaliśmy na mniej rygorystyczne sformułowanie w tej kwestii.

The stress test also lacks clear wording on the need for the independence and transparency of the tests.
Test warunków skrajnych nie zawiera też wyraźnych sformułowań co do potrzeby niezależności i przejrzystości takich testów.

I should therefore like to request that this phrase not result in the rejection of all the Bureau's wording.
Dlatego chciałabym poprosić, aby to sformułowanie nie przyniosło skutku w postaci odrzucenia całej poprawki Biura.

I believe we share the same goal, and thus it should also be possible to find a clear and unambiguous wording.
Wierzę, że mamy wspólny cel, a zatem możliwe powinno być także znalezienie jasno sformułowanego i jednoznacznego brzmienia.

This is likely to be the wording which I will propose to Parliament tomorrow.
Przypuszczalnie takie sformułowanie zaproponuję jutro Izbie.

We also have good wording on realigning programmes to sustainable development (para 35).
Stworzyliśmy również dobre sformułowanie w zakresie dostosowania programów do zrównoważonego rozwoju (pkt 35).

But I strongly believe that the wording on degrees and diplomas should remain untouched.
Jednak zdecydowanie uważam, że sformułowanie dotyczące stopni naukowych i dyplomów powinno zostać zachowane w nienaruszonym brzmieniu.

Your speech, though, was, as always, very measured in its wording, but highly excessive at its heart.
Pańskie wystąpienie jednakże było jak zawsze bardzo wyważone w swej formie, lecz niezwykle bogate pod względem merytorycznym.

In this connection, we are concerned that the very open wording may give rise to serious problems in interpretation.
Obawiamy się, że tak otwarte sformułowanie może powodować poważne problemy interpretacyjne.