Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) formułować, ujmować w słowa, wyrażać;

(Noun) słowo, wyraz; wieść, wiadomości;
have no words for sth - nie mieć słów na coś;
beyond words - nie do wyrażenia/opisania;
set the words to music - pisać słowa do muzyki;
pass the word - przekazać komuś wiadomość;
put sth into words - wyrazić coś słowami;
word to the wise. - Mądrej głowie dość dwie słowie.;
word processor - procesor tekstowy; informatyka edytor tekstów;
have the last word - mieć ostatnie słowo;
by word of mouth - ustnie;
send word of sth - zawiadomić, powiadomić o czymś;
in a word - jednym słowem;
nonce word - słowo wymyślone na gorąco, na poczekaniu; wyraz okolicznościowy, słowo wymyślone ad hoc, słowo wymyślone na poczekaniu;
last words - ostatnie słowa;
be too greedy for words - być oszczędnym w słowach;
word for word - słowo w słowo, dosłownie;
word of warning - ostrzeżenie;
last word in fashion - ostatni krzyk mody;
too stupid for words - głupi, że szkoda gadać;
get the word - otrzymać wiadomość o czymś, dowiedzieć się czegoś;
not understand a word - nie zrozumieć ani słowa;
say a good word for sb - wstawić się za kimś;
in word and deed - słowem i czynem;
word has it that - krążą plotki, że;
take the words out of sb’s mouth - wyjąć komuś z ust;
eat one’s words - (Verb) odszczekać, odwołać swoje słowa;
keep one’s word - dotrzymać słowa;
in the words of… - jak powiedział…;
in other words - innymi słowy;
break one’s word - nie dotrzymać słowa;
written word - słowo pisane;
have a word with sb - zamienić z kimś słowo; rozmówić się z kimś;
not say a word - nie powiedzieć ani słowa;
written word - słowo pisane;
have a word with sb - zamienić z kimś słowo; rozmówić się z kimś;
not say a word - nie powiedzieć ani słowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
słowo
wyraz: he doesn't know a ~ of Polish on nie zna słowa po polsku
by ~ of mouth ustnie
eat one's ~s odszczekać to co się powiedziało
~s fail me słowa mnie zawodzą
a ~ to the wise mądrej głowie dość po słowie
from the ~ go od samego początku
big ~s przechwałki
you can't get a ~ out of him nie wyciągniesz z niego ani słówka
may I have a ~ with you? czy mogę zamienić z tobą słowo?
beyond ~s nie do wyrażenia/opisania
I have no ~s for it nie mam na to słów
in a ~słowem
in a few ~s w kilku słowach
in other ~s innymi słowy
in so many ~s w tak wielu słowach
in ~ and deed słowem i czynem
last ~s ostatnie słowa
the last ~ in fashion ostatni krzyk mody
he had the last ~do niego należało ostatnie słowo
not a ~! ani słowa!
to play on ~s bawić się słowami
to put into ~s ubierać w słowa
to put in a good ~ for sb chwalić kogoś
you took the ~s out of my mouth wyjąłeś mi to z ust
he is too greedy for ~s on jest oszczędny w słowach
~ for ~słowo w słowo.
2.
(pl, disputation, quarrel) kłótnia: they had ~s doszło między nimi do ostrej wymiany zdań.
3.
(pl, text set to music) słowa
tekst: to set/put ~s to music komponować muzykę do słów.
4.
(news
information) wieść
wiadomość:

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

słowo, wyraz, słówko, wiadomość, informacja, polecenie, rozkaz, hasło, dewiza, (pot.) krótka rozmowa
wyrażać, dobierać słowa, formułować, wypowiadać
a play on/upon ~s dwuznaczniki
it is not the ~ for it to nie jest właściwe słowo/określenie
repeat/translate sth ~ by ~ powtarzać/tłumaczyć coś słowo w słowo/słowo po słowie
have/exchange a few ~s with sb zamienić z kimś parę słów
man of few ~s małomówny
have ~s with sb mieć ostrą wymianę zdań z kimś
by/through ~ of mouth drogą ustną
in other ~s innymi słowy, inaczej mówiąc
put in/say a good ~ for sb przemawiać na korzyść kogoś
suit the action to the ~ przechodzić od słów do czynów
be as good as one's ~ robić co się obiecało, dotrzymywać słowa
keep/break one's ~ dotrzymać/złamać dane słowo
take sb at his ~ trzymać kogoś za słowo
too silly/ stupid for ~s głupi, uparty
in a ~ jednym słowem
pass the ~ przekazać komuś wiadomość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zwrot

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

formułować, nadać brzmienie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

słowo n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wyraz, słowo
wiadomość
a play upon ~s gra słów
code ~ słowo-klucz
pass ~ hasło
to keep (to break) one's ~ dotrzymywać (nie dotrzymywać) sło-wa
by ~ of mouth ustnie
to have a ~ with sb zamienić z kimś parę słów
vt ująć w słowa, wyrazić

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYRAZOWY

WYRAZ

SŁOWO

MOWA

SŁÓWKO

WIADOMOŚĆ

ROZKAZ

SŁOWO HONORU

HASŁO [WOJSK.]

SFORMUŁOWAĆ

WYPOWIADAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N słowo
N słówko
N wiadomość
N hasło
V wyrażać
V słowo w słowo
V jednym słowem
N Comp komputerowe przetwarzanie tekstu
N Comp edytor tekstu

Wordnet angielsko-polski


1. (a string of bits stored in computer memory
"large computers use words up to 64 bits long")
słowo maszynowe, słowo


2. (a unit of language that native speakers can identify
"words are the blocks from which sentences are made"
"he hardly said ten words all morning")
leksem, słowo, verbum: :

3. (an exchange of views on some topic
"we had a good discussion"
"we had a word or two about it")
dyskusja, dysputa, debata, debatowanie, dysputacja: : synonim: discussion
synonim: give-and-take

4. (a promise
"he gave his word")
słowo honoru, słowo, parol: : synonim: parole
synonim: word of honor

5. (a secret word or phrase known only to a restricted group
"he forgot the password")
hasło, parol: : synonim: password
synonim: watchword
synonim: parole
synonim: countersign

Słownik audio-video Montevideo

słowo
grupa bitów
nazwa procesora tekstowego firmy Microsoft do komputerów osobistych

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

twierdzenie

wysłowić

Słownik religii angielsko-polski

słowo n

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

słowo
~, code - kod literowy, słowo-kod
~ of comfort - słowo otuchy
~ of command - słowo komendy
~ of consolation - słowo pociechy, słowo otuchy
~ of encouragement - słowo zachęty
~ of honour - słowo honoru; hist. parol
~ of praise - słowo pochwały
~ of recognition - słowo uznania
~ of reprimand - słowo nagany
~ of warning - słowo ostrzeżenia, ostrzeżenie
~, officer's - słowo oficerskie
~, swear - słowo przysięgi; słowo przekleństwa
~, vulgar - słowo wulgarne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Unfortunately, they are only empty words, for the constitution is not respected.
Są to niestety puste słowa zapisane w konstytucji, która nie jest przestrzegana.

statmt.org

What I would ask is to use the words 'safety assessments' or 'risk assessments'.
Chciałabym, byśmy stosowali wyrażenie "ocena bezpieczeństwa” lub "ocena ryzyka”.

statmt.org

I saw the words 'Nobody is illegal' painted on a wall in my home town of Poznań.
W moim mieście - Poznaniu - widziałem na murze napis - Nikt nie jest nielegalny.

statmt.org

I would like to say a word, Mr President, on instruments to regulate the market.
Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć kilka słów o środkach regulacji rynku.

statmt.org

But I would like to echo what the Commissioner said and use the word 'incentive'.
Ale chciałbym powtórzyć to, co powiedział pan komisarz, i użyć slowa "zachęta”.

statmt.org

Generally he strikes you as the sort of person whose first word might have been "Jeepers!".

www.guardian.co.uk

Every time I put him down for a nap I'll do the sign for sleep, while also slowly and deliberately saying the word.

www.guardian.co.uk

And because I will have deliberately used the word "sleep" each time, he will, in time, start copying that, too.

www.guardian.co.uk

In Europe the transition from fount to font was essentially complete by the 1970s, a grudging acceptance of the Americanisation of the word.

www.guardian.co.uk

There are more important things to worry about, such as what the word actually means.

www.guardian.co.uk

I'll give the last word to Robert Adams.

www.guardian.co.uk

Let me say a word on China and human rights.
Chciałabym poczynić jedną uwagę na temat Chin i praw człowieka.

Not a single word has been added or left out.
Ani jednego słowa nie dodano, ani nie usunięto z tekstu.

The report does not say a word about all this.
W sprawozdaniu nie ma ani słowa na ten temat.

I would like to say a final word to this industry as a whole.
Na koniec chciałabym zwrócić się do całego sektora telefonii komórkowej.

And the only word he could say was your name.
Ale jedynym słowem jakie potrafił wykrztusić było twoje imię...

But first I'm going to have a word with him.
Ale najpierw zamienię z nim słowo.

But you're not going to let a woman have the last word.
Ale nie pozwól, by miała ostatnie słowo.

But I cannot hear a word of what you say.
Ale nie słychać ani słowa z tego, co mówisz.

But the word they never use with these kids is no!
Ale wobec tych dzieci nikt nie użył słowa nie!

Because I gave him my word not to say anything.
Bo jemu obiecałam że nic nie powiem. Tak.

I want to see him or I'm not saying another word.
Chcę go zobaczyć albo nie powiem już ani słowa.

I would like to hear you use the word we.
Chciałabym usłyszeć jak używasz słowa my

I'd like to have a word with my husband before we start.
Chciałbym zamienić słowo z moim mężem zanim zaczniemy się.

I gave her my word, so back off or help me.
Dałam jej słowo, więc odwal się albo mi pomóż.

How can one be sure of having found the right word?
Jak można być pewnym, że się znalazło odpowiednie słowo?

I'm sure word of him will come to us soon.
Jestem pewien, że będziemy musieli wiadomości o nim wkrótce.

She's right here if you want a word with her.
Jest tutaj, jeśli chcesz z nią pomówić.

Do you have any idea what the word average means?
Masz w ogóle pojęcie, co oznacza słowo średnia?

Can I have a word in private with you, man?
Mogę z tobą pogadać na osobności, człowieku?

I have work to do before morning, to keep my word.
Muszę coś zrobić przed rankiem, żeby dotrzymać moje słowo.

I think you'd better have a word with my wife.
Myślę, że powinien pan zamienić słowo z moją żoną.

Think you could put in a good word for me?
Myślisz, że mogłabyś szepnąć dobre słowo o mnie?

We're not saying a word until you tell us something personal.
Nie odezwimy się wogóle dopóki nie opowiesz nam czegoś o sobie.

I don't know what you mean by the word love.
Nie wiem co rozumiesz przez słowo kochać.

I've never heard her say a single word against you.
Nigdy nie słyszałam od niej złego słowa o panu.

For the record, I never actually used the word ready.
Nigdy nie użyłem słowa gotowe. - Pokażemy im krąg.

No one here have a bad word to say about him.
Nikt tutaj nie powie o nim złego słowa.

Not even one word from her since I've been here.
Odkąd tu jestem, nie usłyszałem od niej ani słowa.

Help us find him and I give you my word.
Pomóż nam go znaleźć a daję ci moje słowo.

I say the word and my men will take you both out.
Powiem słowo, a moi ludzie was zdejmą.

Tell me why I should believe a word you say.
Proszę powiedzieć, czemu mam wierzyć pana słowom.

Did you have a word with him about my project?
Rozmawiałeś już z nim o moim projekcie?

The word of two white people against one black man.
Słowo dwojga białych przeciwko jednemu czarnemu...

Now the word does not take me when I read.
Teraz już Słowo do mnie nie przemawia, gdy czytam.

Now I got word he wanted to talk to me.
Teraz okazało się, że chce ze mną rozmawiać.

So my word is really all I've got going for me.
Więc moje słowo to naprawdę wszystko co ma znaczenie dla mnie.

Do you always have to get the last word in?
Zawsze musisz mieć ostatnie słowo?

She left me six months ago without saying a word.
Zostawiła mnie bez pożegnania jakieś sześć miesięcy temu.

Not a word, but she wants to see you again.
Ale chce się spotkać ponownie.

They'd like a word with you about the common cold.
Chcą z tobą pogadać o przeziębieniu.

I would like to have a word with you on another matter.
Chciałbym porozmawiać z panem na inny temat.

What comes to mind when I say the word hear?
Co przychodzi wam na myśl, jak słyszycie słowo struna?

Just go on talking, I can still hear your every word.
Dalej mów, nadal mogę słyszeć każde twoje słowo.

So they can tell each other the place without word getting around.
Każdy każdemu może coś przekazać nie wypowiadając słowa. - Tak to może działać.

My parents kept their word and didn't ask me any question.
Moi rodzice dotrzymali słowa i o nie zadawali żadnych pytań.

You really thought after everything, I wouldn't get the last word?
Naprawdę myślałeś, że po tym wszystkim nie będę miał ostatniego słowa?

I don't want to hear another word about your father.
Nie chce więcej słyszeć o waszym ojcu.

I have no reason to believe a word you've told me.
Nie mam powodu, żeby uwierzyć choć w jedno słowo z tego co mi powiedziałaś.

She hasn't said a word since we brought her here.
Nie powiedziała słowa, odkąd ją przyprowadziliśmy.

You know, she never said a bad word about him.
Nigdy nie powiedziała o nim złego słowa.