Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zdumiewający, cudowny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (arch or liter) zdumiewający
cudowny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wspaniały, cudowny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. zdumiewający, cudowny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CUDOWNY

ZDUMIEWAJĄCY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. cudowny
zdumiewający

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niezwykły

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And they forgat his doings, And his wondrous works that he had showed them.
Zapomnieli na sprawy jego, i na dziwne dzieła jego, które im pokazywał.

Jesus Army

Make me to understand the way of thy precepts: So shall I meditate on thy wondrous works.
Daj, abym zrozumiał drogę rozkazań twoich, ażebym rozmyślał o dziwnych sprawach twoich.

Jesus Army

Of the glorious majesty of thine honor, And of thy wondrous works, will I meditate.
Ozdobę chwały wielmożności twojej, i dziwne twe sprawy wysławiać będę.

Jesus Army

Wondrous works in the land of Ham, [And] terrible things by the Red Sea.
Rzeczy dziwne w ziemi Chamowej, rzeczy straszne przy morzu Czerwonem.

Jesus Army

For all this they sinned still, And believed not in his wondrous works.
Ale w tem wszystkiem jeszcze grzeszyli, i nie wierzyli cudom jego;

Jesus Army

We are the species with the genius to create something as wondrous as the internet in the first place.

www.guardian.co.uk

You can currently see a TV advert for a 33-track compilation album named after the Yes track wondrous Stories - "Two CDs chock-full of prog! The cream of prog rock! The cream that never went sour!" bellows the voiceover, defiantly - and one for Nike sportswear improbably soundtracked with Hocus Pocus, Focus's cheeringly ridiculous 1973 collision of heavy riffing and yodelling.

www.guardian.co.uk

Being careful not to go faster than the speed of light in my fantasy vehicle, thereby undoing the very fabric of space-time, I would proceed with relative caution up the M6 to Jodrell Bank, a wondrous monument to the seemingly limitless capabilities of the human mind.

www.guardian.co.uk

I find your words the most wondrous heard on our stage.
Uznaję twe słowa za najbardziej cudowne spośród tych, które słyszałem na scenie.

Shouldn't you be more excited to talk about this wondrous event?
Nie powinnieneś być trochę bardziej podekscytowany rozmową o tym cudownym wydarzeniu?

Oh, what a strange and wondrous thing it is, surely.
Oh, co za dziwna i wspaniała rzecz to jest z pewnością.

Albin, what is the most wondrous thing you have ever seen?
Albin, jaka była najbardziej godna podziwu rzecz jaką kiedykolwiek widziałeś?

We women are the wondrous mystery of the animal kingdom.
My kobiety jesteśmy cudowną tajemnicą królestwa zwierząt.

As they reached the mountain side, a wondrous portal opened wide.
A gdy doszły do gór, otworzyły się cudowne wrota.

Captain, my species is on the verge of a wondrous evolutionary change.
Kapitanie, mój gatunek jest na skraju zdumiewającej przemiany ewolucyjnej.

Welcome. This is a wondrous day. Today we make history.
Witajcie! To jest wspaniały dzień. Dziś, tworzymy historię.

There is. If your heart is pure, wondrous things can happen.
Jeśli chcesz czegoś bardzo, a twoje serce jest czyste, cuda się zdarzają.

But why destroy a thing of such wondrous magic?
Ale, dlaczego zniszcz rzecz takiej niezwykłej magii?

This wondrous night comes bringing the moon and the stars
Ta cudowna noc przybywa, niosąc księżyc i gwiazdy

A thrilling chase, A wondrous place For you and me!
Ekscytująca podróż, cudowne miejsce Dla ciebie i dla mnie.

She is indeed most wondrous fair, gold of sunshine in her hair,
Ona rzeczywiście wygląda cudownie. Złoto słońca w jej włosach.

God is great, and wondrous are His signs.
Bóg jest wielki, a jego znaki są wspaniałe.

For whom did you practice this wondrous talent?
Dla kogo uźywałeś tego wspaniałego talentu?

If you're calm, that wondrous big cat will be calm too.
Jeśli będziesz spokojny, ten zdumiewający, wielki kot... również będzie spokojny.

On the gates of your most wondrous, ancient kingdom you write:
Na wrotach waszego wspaniałego, starożytnego królestwa widnieje napis:

Never to know the rich and wondrous person beating and throbbing in me!
Nigdy nie poznać wspaniałej, prawdziwej, i cudownej osobę dygoczącą i pulsującej wewnątrz mnie!

A light so brilliant and wondrous, and yet so simple.
Światło genialne i cudowne, a jednak tak proste.

I'm surprised you haven't heard of Aldea, the wondrous, mythical world.
Tasha, jestem zaskoczony, że nie słyszałaś o Aldea, cudowny mityczny świat.

I hope not. What was for you... the most wondrous thing you ever saw?
A co dla ciebie.. było najbardziej godną podziwu rzeczą jaką kiedykolwiek widziałeś?

It breathes becalmed, after being wounded in its wondrous throat.
Oddycha spokojnie, po tym jak został zraniony w swoje gardło.

That is hot ice and wondrous strange snow.
To lód gorący i śnieg wielobarwny.

I fear I may have stolen a wondrous night from you, Harry.
Obawiam się, że zabrałem Ci cudowny wieczór Harry.

Ruediger, choose a kingdom from my lands in gratitude for this wondrous woman!
Ruedigerze, wybieraj królestwo z moich ziem z wdzięczności za tą cudowną kobietę!

You know the wondrous thing about numbers?
Wiesz co jest cudowną rzeczą w liczbach?

The sea is a wondrous, mysterious, dangerous lady.
Morze to cudowna, tajemnicza, niebezpieczna dama.

I think it's wondrous... but ultimately, the decision is up to Athar.
Uważam, że to zdumiewające. Ale ostateczna decyzja należy do Athar.

A wondrous future lies before you.
Leży przed tobą wspaniała przyszłość.

I feel mysterious and wondrous workings within!
Czuję się tajemniczo i niezwykły pracując w tym!

It's a wonderful place, filled with Wondrous creatures... Except dogs.
To jest wspaniałe miejsce, przepełnione cudownymi stworzeniami... z wyjątekim psów.

Such wondrous things.
Takie cudowne rzeczy.

But I've heard Hanoi is wondrous.
Ale słyszałam, że Hanoi jest przepiękne.

and tell of all thy wondrous works...
i opowiadał wszystkie cuda Twoje...

Some come up with all kinds of wonderful and wondrous excuses about why it cannot be done, but I can assure them that it is not astrophysics that we are dealing with.
Niektórzy z nich podali wszystkie możliwe powody, dla których to, o czym mówimy, nie może się udać; ja mogę ich jednak zapewnić, że to nie astrofizyka.