Słownik polsko-angielski

ek. currency (pl. currencies)
~ okupacyjna - occupational currency, military currency

Wordnet polsko-angielski


1. (the metal or paper medium of exchange that is presently used)
currency


2. (a unit of money)
monetary unit: : synonim: jednostka monetarna
synonim: jednostka walutowa

3. (informal terms for money)
boodle, bread, cabbage, clams, dinero, dough, gelt, kale, lettuce, lolly, lucre, loot, moolah, pelf, scratch, shekels, simoleons, sugar, wampum: : synonim: forsa
synonim: kasa
synonim: hajs
synonim: flota
synonim: szmal
synonim: szmalec
synonim: mamona
synonim: sałata
synonim: kapusta
synonim: kapucha

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

currency
~ niewymienialna soft currency
~ obca foreign currency
~ twarda hard currency
wymiana walut exchange, currency exchange

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (fin, econ)
1.
(pieniądze obowiązujące w danym kraju) currency.
2.
(obce pieniądze) foreign exchange: ~ zagraniczna foreign currency

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

currency~a handlowa trading currency~a jednolita single currency~a krajowa domestic currency ~a międzynarodowa international currency ~a miękka soft currency~a nadwartościowa overvalued currency ~a państwowa national currency ~a płatności currency of payment ~a rezerwowa reserve currency~a rozliczeniowa settlement currency ~a słaba soft currency~a sprawozdania finansowego reporting currency ~a sterowana managed currency ~a twarda hard currency ~a w gotówce value in cash ~a wchodząca w skład koszyka basket currency ~a wolna free standard ~a wymienialna convertible currency~a zablokowana blocked currency ~a zagraniczna foreign currency denominacja ~y denomination of currency deprecjacja ~y depreciation of currency kantor wymiany ~ bureau de change koszyk ~ basket of curriencieskursy wymiany ~ foreign exchange ratesmiękka ~a soft currencymocna ~a hard currencyobca ~a foreign currencyparytet ~ currency parity podaż ~y supply of currency stabilna ~a stable moneystałość ~y stability of currency twarda ~a hard currency wspólna ~a common currency wymiana ~ foreign exchangezakres wahań kursu ~y currency bands załamanie się ~y collapse of currency zmienna ~a volatile currencyujednolicać ~ę to standarize a currencyustalać wartość ~y to establish the currency value

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f currency, value ~a do inkasa value for collection ~a dziesiętna decimal currency ~a efektywna effective money ~a kontraktu currency of contract ~a kontrolowana managed currency ~a krajowa domestic currency ~a kruszcowa bullion standard ~a manipulowana managed currency ~a metalowa metallic currency ~a mocna hard currency ~a obca foreign currency ~a na zabezpieczenia value as security ~a niewymienialna inconvertible currency, irredeemable currency, soft currency ~a o kursie regulowanym adjustable peg ~a obca foreign currency ~a objęta zakazem wywozu blocked currency ~a państwowa national currency ~a papierowa paper currency ~a płatności currency of payment ~a podstawowa base currency ~a przeszacowana appreciated currency ~a rezerwowa reserve currency ~a rozliczeniowa accounting currency, settlement currency ~a słaba soft currency ~a sprawozdania finansowego reporting currency ~a srebrna silver standard ~a stała stable currency ~a transakcyjna transaction currency ~a twarda hard currency ~a wchodząca w skład koszyka basket currency ~a w gotówce value in cash ~a w obrachunku value in account ~a wolna free standard ~a wspólna common currency ~a w towarze value in goods ~a w złocie i srebrze full bodied currency ~a wymienialna convertible currency ~a zagraniczna foreign currency ~a zdeprecjonowana depreciated currency ~a złota gold currency ~ę otrzymano value received aprecjacja ~y appreciation of currency denominacja ~y denomination of currency deprecjacja ~y depreciation of currency kantor wymiany ~ bureau de change parytet ~ currency parity podaż ~y supply of currency sanacja ~y monetary rehabilitation twarda ~a hard currency stałość ~y stability of currency zakres wahań kursu ~y currency bands załamanie się ~y collapse of currency odstąpić od systemu ~y złotej to abandon the gold standard podtrzymać ~ę to support the currency

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CURRENCY

EXCHANGE: FOREIGN EXCHANGE

DIBS

COINAGE

CASH

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f currency

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

money

value

Nowoczesny słownik polsko-angielski

foreign exchange