Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (abbr of United Nations Organization) ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) United Nations Organization Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ

Nowoczesny słownik języka angielskiego

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

skr. United Nations Organization

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

O.N.Z

Słownik skrótów

pol. 'Organizacja Narodów Zjednoczonych', eng. the United Nations Organization

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You know, of course, this is Via Uno shoes.
Oczywiście to są buty Via Uno.

TED

In the case of the New Flame - if you will permit me to use the saying - 'unos por otros, la casa sin barrer' - 'a hedge between keeps friendship green'.
Przypadek New Flame - jeżeli pozwolą mi państwo na użycie powiedzenia - "unos por otros, la casa sin barrer” - "dobre płoty dają dobrych sąsiadów”.

statmt.org

Tell him I was numero uno, in sales last year.
Powiedz mu, ze byłem sprzedawcą w zeszłym roku

Sydney's gone. And this guy only looks out for numero uno.
Sidneya nie ma, a tego gościa interesuje tylko Numero Uno.

You know, of course, this is Via Uno shoes.
Oczywiście to są buty Via Uno.

We'il make a fire and play Uno.
Zrobimy ognisko i zagramy w Uno.

Without you, I'm just the dynamic uno.
Bez ciebie, Jestem... Tylko Dynamic Uno.

Besides, I'm already numero uno on Dark Helmet's hit list.
Poza tym, ja już jestem numero uno na czarnej liście Posępnego Hełma.

I give you this, numero uno, King Papa.
Daję ci to, numero uno, Król Papa.

A tape of what sadistic thespian numero uno done to that sweet little virgin.
Na kasecie, na której sadystyczny aktorzyna numero uno, załatwił tę śliczną, małą dziewicę.

Numero uno: the accidental treading on the toe.
Numero uno: przypadkowenadepnięcie na duży palec u nogi.

There's only one número uno, son.
Jest tylko jeden número uno, synu.

Name and address, owner of a red Fiat Uno--
Nazwisko i adres właściciela czerwonego Fiata Uno--

I'm a count uno, and two and,
Licze uno, i dwa i..

Uno Banana Daiquiri and a club soda.
Tak? Uno banana daquiri... i wodę mineralną.

It's my one-man experimental band called Yoko Uno.
To jest mój eksperymentalny jednoosobowy zespół - Yoko Uno.

No Sir, Uno dos tres.
Nie proszę pana, Uno dos tres.

Purifying and being purified, uno acto.
Oczyszczanie i bycie oczyszczanym, jeden akt.

Uno, Dos and Tres.
Uno, Dos i Tres.

Well, I'm the boss, head honcho, numero uno, Mr Big,
Jestem szefem, bossem, numero uno, Panem Wielkim,

Keep straight. Venga, mátalo. Uno, dos, tres.
To nie salsa, trzymajcie się prosto. Venga, mátalo. Uno, dos, tres.

Numero uno in our hearts, numero uno in our stomach.
Numero uno w naszych sercach, numero uno w naszych żółądkach.

That's it. Uno Banana Daquiri... ...and a club soda.
Uno banana daquiri... i wodę mineralną.

The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was negotiated behind the backs of our citizens and in opposition to UNO and its World Intellectual Property Organisation, the sole body that can legitimately establish such an agreement.
Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) była negocjowana za plecami naszych obywateli oraz wbrew ONZ-owi i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), jedynemu organowi uprawnionemu do sporządzenia tego typu umowy.

Firstly, it must act to stop these financial speculators by setting up a global agricultural and food fund, building up emergency stocks, putting in place mechanisms for stabilising real prices for actual and not virtual production under the auspices of the United Nations Organisation (UNO).
Po pierwsze musimy powstrzymać spekulantów finansowych przez utworzenie światowego funduszu rolnego i żywnościowego, budowanie zapasów awaryjnych oraz stworzenie mechanizmów stabilizacji cen realnych dla produkcji rzeczywistej, a nie wirtualnej, pod auspicjami ONZ.

Moreover, EMSA has recently concluded contracts with other oil recovery vessels in order to provide Europe's coasts with even better protection, and, in the very near future, two new vessels, the Bahia Uno and the Bahia Tres, will be operating out of Algeciras Bay.
Ponadto EMSA niedawno zawarła umowy z innymi statkami zajmującymi się odzyskiwaniem ropy w celu zapewnienia wybrzeżom Europy jeszcze lepszej ochrony, a w niedalekiej przyszłości niedaleko Zatoki Algeciras będą działać dwa kolejne statki, Bahia Uno i Bahia Tres.