Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) bolesne przeżycie; medycyna uraz, trauma; psychologia stres, uraz psychiczny, trauma;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (med, deep shock) uraz
trauma

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

uraz, obsesja, obawa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

koszmar

bolesne doświadczenie

uraz psychiczny

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

uraz m

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n stres
med. uraz, trauma

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

URAZ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

uraz
stres

Wordnet angielsko-polski


1. (an emotional wound or shock often having long-lasting effects)
trauma, uraz psychiczny
synonim: psychic trauma

2. (any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc.)
obrażenie: : synonim: injury
synonim: hurt
synonim: harm

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

med., psych. uraz

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

uraz (uszkodzenie)

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obrażenie

trauma

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. traumata -) psych. uraz; trauma
~, wartime - uraz wojenny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I was also applauding this trauma away because now we can finally look ahead.
Ja również to robiłem, ponieważ wreszcie możemy zacząć patrzeć w przyszłość.

statmt.org

Also, one of the principles of creativity is to have a little childhood trauma.
Dodatkowo jedną z zasad kreatywności jest posiadanie traumy z dzieciństwa.

TED

And this was a moment of great pain and trauma because I couldn't live with it any longer.
I był to moment wielkiego bólu i traumy, bo nie mogłem już dłużej z tym żyć.

TED

To emerge from such a trauma takes time and perseverance, and we too must be patient.
Aby podnieść się z takiej traumy potrzeba czasu i wytrwałości; musimy też okazać cierpliwość.

statmt.org

Angela Almond suffered birth trauma after having Amelie, her first child, in May 2008.

www.guardian.co.uk

The trust has had to put on extra sessions of emergency trauma surgery, and last week treated between 12 and 20 patients for fractures.

www.guardian.co.uk

"The trauma of me moving out of the family home at 18 to live nearby, and then relocating further away to Bournemouth when I was 21, triggered her serious decline.

www.guardian.co.uk

Last month, Hill was suddenly told that he had been given funding by his local NHS Ayrshire & Arran health trust for two months' care at London's Capio Nightingale Hospital with the one man in the country who might be able to understand him: Professor Gordon Turnbull, the only consultant psychiatrist in Britain sufficiently specialised in the psychological after-effects of trauma to help Hill.

www.guardian.co.uk

Turnbull, who counselled the Beirut hostages Terry Waite and John McCarthy, and survivors from the Lockerbie bombing and the Gulf wars, says Hill is one of the most traumatised people he has ever come across.

www.guardian.co.uk

Trauma says it's out of their league, and they need you right away.
Trauma mówi, że to poza jej możliwościami, i potrzebują ciebie w tej chwili.

In the sense that the subject himself may not see it as a trauma.
W tym sensie, że są groźne nie mniej niż sam uraz.

They said it was caused by some kind of trauma.
Powiedzieli, że przyczyną była jakaś trauma.

You were found two months ago with a severe head trauma.
Znaleziono cię dwa miesiące temu z ciężkim urazem głowy.

Death was caused by physical trauma and loss of blood.
Śmierć spowodował uraz fizyczny i utrata krwi.

Okay, take him to bay one until we get a trauma room ready.
Okay, weźcie go na izbę póki urazówka się nie zwolni.

His only brother got a head trauma in last year incident.
Jego jedyny brat miał niezłego pecha w zeszłym roku.

Any trauma to the head could result in brain damage.
Każdy uraz głowy może zakończyć się uszkodzeniem mózgu.

And what was her trauma, if I may be so bold?
A co było jej traumą, jeśli wolno mi spytać?

I work with patients who suffer from past life trauma.
Pracuję z pacjentami cierpiącymi na traumę przeszłego życia.

For a sustained period of time to cause trauma or death.
przez długotrwały okres czasu powodując uraz lub śmierć.

The emotional trauma must have been too intense for him.
Emocjonalny uraz musiał być dla niego zbyt dotkliwy.

It looks as though you're going for the trauma fellowship.
Jednak będziesz się starał o stypendium na urazówce.

People get paralyzed or they can't speak because of a trauma.
Ludzi paraliżuje, albo nie mogą mówić z powodu stresu.

So this is how the foot injury became a trauma case?
Więc to tak rana stopy stała się przypadkiem urazu?

He has brain trauma. It was from an accident that happened miles away.
To był wypadek, który zdarzył się daleko od mojego domu.

And it looks like there are signs of trauma around the throat.
I wygląda na to, że są oznaki urazu wokół gardła.

Well, I believe this episode was the result of some emotional trauma.
Myślę, że ten epizod jest wynikiem emocjonalnej traumy.

Did you find hand marks trauma around the mouth or nose?
Znalazłeś ślady urazu od rąk wokół nosa i ust?

I didn't know him long,but he had tremendous potential as a trauma surgeon.
Nie znałem go długo, ale miał ogromny potencjał jako chirurg urazowy.

The effects on banking and the political response to this initial trauma will not be known for some time.
Konsekwencje dla sektora usług bankowych i polityczne reakcje na tę pierwszą falę traumy zobaczymy dopiero po jakimś czasie.

I was also applauding this trauma away because now we can finally look ahead.
Ja również to robiłem, ponieważ wreszcie możemy zacząć patrzeć w przyszłość.

Did you know that the word trauma comes from the Greek for wound?
Czy wiedział pan, że słowo trauma pochodzi od greckiego rana?

I am a trauma surgeon, and don't you ever forget that.
Jestem chirurgiem urazowym, i nigdy nie zapominaj o tym.

He's got blood around his mouth, but no apparent trauma to the jaw.
Ma krew wokoło ust, ale brak oczywistych urazów szczęki.

Any of which could be caused by drugs,trauma,being a loser.
Z których każdy mógł być spowodowany urazem, prochami lub byciem frajerem.

This girl died from blunt trauma, most likely blows to the head and face.
Ta dziewczyna umarła z powodu urazów. Najprawdopodobniej od uderzeń w głowę i twarz.

We condemn the phenomenon, and then believe that such trauma can only happen to other people's children.
Potępiamy to zjawisko, sądząc jednak, że coś tak strasznego może stać się jedynie innym dzieciom.

The doctor said it was because of the trauma.
Doktor powiedział, że to z powodu urazu.

Our victim was already susceptible due to a previous head trauma.
Ofiara była już na to podatna z powodu wcześniejszego urazu głowy.

We concluded that trauma had to be the cause of the coronary.
Stwierdziliśmy, że uraz musiał być powodem choroby wieńcowej.

It was probably just some sort of head trauma.
To był chyba jakiś uraz głowy.

It can happen to someone when they suffer an intense emotional trauma.
To może się przytrafić, kiedy ktoś dozna silnego wstrząsu emocjonalnego.

It can be extremely harmful and result in severe trauma.
To może być niezwylke szkodliwe i spowodować ciężki uraz.

Cameron: I didn't see any sign of trauma, and they were remarkably open.
Nie widziałam żadnych śladów urazu, i byli bardzo otwarci.

Miami trauma one is a jointyou don't want to end up in.
Pierwsze centrum urazowe w Miami jest jak sen nie chesz tego konczyc.

It's like a psychological protection mechanism to save them from the trauma.
To taki psychologiczny mechanizm obronny, który ratuje ich przed szokiem.

Are... you going to the trauma and critical care conference in May?
Wybierasz się może w maju na konferencję o urazach i intensywnej opiece?

This abnormality doesn't look like it was caused by trauma.
To jest nieprawidłowość, która nie wygląda na spowodowaną wypadkiem.

They start again where they left off before the trauma of losing their mum.
Zaczynają jeszcze raz, tam gdzie przestali, zanim trauma zgubiła ich mamę.

Sometimes after a trauma, we'll do anything to protect ourselves,
Czasami po traumie, zrobilibyśmy cokolwiek żeby siebie chronić

But when Martin died, the trauma triggered memories of her birth father.
Ale kiedy Martin zmarł, trauma przywołała wspomnienia z jej rodzonym ojcem.

Blunt force trauma on the back of his head.
Uraz od tępego narzędzia z tyłu jego głowy.

Has Samar been in an accident or gone through serious trauma before this?
Czy Samar przed tym wypadkiem miał jakiś uraz czy inny wypadek?

This trauma fellowship I'il have will give me more free time.
Dzięki nowemu stypendium będę miał więcej wolnego czasu.

Initially, I assumed it was associated with a crushing trauma.
Początkowo, zakładałem, że było to związane ze zmiażdżeniem.

I have enough evidence of head trauma in my file already, so...
W moich aktach jest już wystarczająca ewidencja urazów głowy, więc...

Has he suffered any injury or trauma of any kind?
Czy cierpial jakiekolwiek szkody lub trauma dowolnego rodzaju?

Our councilors are experienced at dealing with trauma, and we're here to help you.
Nasi pracownicy są doświadczeni w pomocy z urazami, i jesteśmy by pomóc.