Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny członek ochotniczej rezerwy Królewskich Sił Zbrojnych;

(Adjective) terytorialny; okręgowy; dotyczący ziemi; ziemski; ziemiański;
territorial waters - marynistyka wody terytorialne;
territorial development - uzbrojenie terenu;
territorial imperative - biologia potrzeba oznaczania własnego terytorium;
territorial army - militarny ochotnicza rezerwa Królewskich Sił Zbrojnych;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(relating to the area) terytorialny.
2.
(regional) okręgowy.n C (soldier) żołnierz, ochotnik armii rezerwowej

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

"
ter@'tO: ri@ln Członek Ochotniczej Rezerwy Królewskich Sił Zbrojnych
członek rezerwy
rezerwista Michael joined the Territorials under my direction (To ja namówiłem Michaela, żeby wstąpił do rezerwy) - Independent (2002)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. terytorialny territorial jurisdiction jurysdykcja terytorialna, właściwość sądu miejscowa territorial self-government unit jednostka samorządu terytorialnego

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj terytorialny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OKRĘGOWY

ŻOŁNIERZ OCHOTNIK ARMII REZERWOWEJ

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

terytorialny
territorial jurisdiction: jurysdykcja terytorialna, właściwość sądu miejscowa
territorial local government unit: jednostka samorządu terytorialnego

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ziemiański

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj.,adm. terytorialny; terenowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There are new global challenges present with a significant territorial impact.
Obecnie istnieją nowe globalne wyzwania o znacznym oddziaływaniu terytorialnym.

statmt.org

Europe is characterised by great territorial diversity and polycentric development.
Europę charakteryzuje ogromna terytorialna różnorodność i rozwój policentryczny.

statmt.org

Only this will allow us to retain territorial and social cohesion within the EU.
Tylko ona pozwoli na zachowanie spójności terytorialnej i społecznej wewnątrz Unii.

statmt.org

Russia has to respect the sovereignty and territorial integrity of its neighbours.
Rosja musi honorować suwerenność i integralność terytorialną swoich sąsiadów.

statmt.org

The legal basis for enhanced territorial cohesion has been laid down in the Treaty.
Podstawa prawna większej spójności terytorialnej została określona w Traktacie.

statmt.org

This created minor territorial issues between the two women, which I observed, bemused, from the sofa.

www.guardian.co.uk

North Korea had described the drills as a violation of its territorial waters and urged the South not to go ahead with the exercises.

www.guardian.co.uk

"If it were just a territorial row it would be a bit easier, but because of the energy and strategic implications, it's worse," said Jeffrey Kingston, director of Asian studies at Temple University in Tokyo.

www.guardian.co.uk

Tigers are solitary, territorial predators that live at low densities and roam across vast tracts of land.

www.guardian.co.uk

Most men get a little territorial about having another man in their home.
Większość mężczyzn nie lubi mieć innego mężczyzny w domu.

There are new global challenges present with a significant territorial impact.
Obecnie istnieją nowe globalne wyzwania o znacznym oddziaływaniu terytorialnym.

However, it is also useful in terms of territorial planning and local development.
Niemniej jednak jest on również użyteczny z punktu widzenia planowania przestrzennego i lokalnego rozwoju.

I only hope territorial officials will be excluded from eligibility.
Mam tylko nadzieję, że urzędnicy terytorialni zostaną wykluczeni z wyboru.

It has also placed the focus on the role of territorial cohesion.
Zaakcentowała ona również rolę spójności terytorialnej.

That is why we will always recognise the territorial integrity of Georgia, for example.
Dlatego na przykład zawsze będziemy uznawali integralność terytorialną Gruzji.

They cause a strain on economic, social and territorial cohesion.
Mają negatywny wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

We always support the territorial integrity and sovereignty of Georgia.
Zawsze popieraliśmy integralność terytorialną i suwerenność Gruzji.

One good approach is to make territorial cohesion the main objective.
Dobrym sposobem na to jest uznanie spójności terytorialnej za główny cel.

Anyway, medicine has always been a territorial dispute with the Gods.
Tak czy owak, medycyna zawsze była terytorialnym sporem z Bogiem.

Tylosaurs were likely territorial and aggressive, even with each other.
Tylosaurs był prawdopodobnie terytorialny i agresywny ... ... nawet z drugim.

That will never be allowed, at least not in Finland's territorial waters.
Na to nigdy nie zostanie wyrażona zgoda, przynajmniej odnośnie do fińskich wód terytorialnych.

Without economic, social and territorial cohesion, there is no strong, competitive Europe.
Nie ma silnej, konkurencyjnej Europy bez spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

They are also able to translate common European goals into their own territorial growth and job strategies.
Są też w stanie przełożyć wspólne europejskie cele na własne strategie w dziedzinie wzrostu terytorialnego i zatrudnienia.

Only in this way will we achieve the goal of true territorial cohesion.
Tylko w ten sposób osiągniemy cel prawdziwej spójności terytorialnej.

This may be a matter of their territorial location.
Może to być kwestia ich lokalizacji terytorialnej.

However, it should be made clear that rural development policy has a huge impact on territorial cohesion.
Należy podkreślić, że polityka rozwoju obszarów wiejskich ma ogromny wpływ na spójność terytorialną.

The only way to do this is by re-establishing national control over territorial waters.
Jedynym sposobem na to jest ponowne ustanowienie krajowej kontroli nad wodami terytorialnymi.

They've territorial control of almost half the country.
Mają kontrolę terytorialną nad prawie połową kraju.

It would increasingly seem that this issue is rooted in spatial and territorial development itself.
Coraz więcej wskazuje na to, że kwestia ta ma swoje źródła w samym rozwoju przestrzennym i terytorialnym.

A new agricultural policy must also therefore be a food, environmental and territorial policy.
Nowa polityka rolna musi więc również być polityką żywnościową, środowiskową i terytorialną.

This is vital if we are to achieve social, economic and territorial cohesion.
To wszystko jest niezmiernie ważne dla osiągnięcia przez nas spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Yes, we must bring up the territorial autonomy of the Székely people.
Tak, musimy podnieść kwestię autonomii terytorialnej Seklerów.

Territorial cooperation will also play a key role in successfully meeting the Europe 2020 strategy objectives.
Współpraca terytorialna odegra również kluczową rolę z punktu widzenia pomyślnej realizacji celów strategii Europa 2020.

On this account, territorial cooperation thus proves to be crucial from different points of view.
W związku z tym współpraca terytorialna okazuje się mieć kapitalne znaczenie pod wieloma względami.

The success of territorial cooperation is now well established.
Teraz powodzenie współpracy terytorialnej jest już dobrze ugruntowane.

I also believe that it is essential to consider regions' territorial features and priorities.
Uważam również, że konieczne jest uwzględnienie terytorialnych cech i priorytetów regionów.

One key interest is economic, social and territorial cohesion.
Jednym z kluczowych aspektów jest spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna.

Secondly, territorial cohesion policy must, in our view, form part of the long-term future.
Po drugie, polityka spójności terytorialnej naszym zdaniem musi stanowić część długookresowej przyszłości.

These two delegates will represent us in the territorial convention for statehood.
Będą oni nas reprezentować na terytorialnej konwencji na rzecz powstania stanu.

We cannot allow them to violate our territorial integrity.
Nie możemy pozwolić im na pogwałcenie naszej terytorialnej integralności.

I am going to make a few comments about some of the topics, starting with territorial cohesion.
Podzielę się z państwem kilkoma uwagami na temat niektórych kwestii, zaczynając od spójności terytorialnej.

Finally, there must be a White Paper on territorial cohesion.
W końcu konieczne jest opracowanie białej księgi w sprawie spójności terytorialnej.

You know how important social and economic and territorial cohesion is for us.
Wiedzą państwo, jak istotna jest dla nas spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna.

Russia has to respect the sovereignty and territorial integrity of its neighbours.
Rosja musi honorować suwerenność i integralność terytorialną swoich sąsiadów.

But the problem was that Catarina's father was the territorial governor.
Ale był problem, bo ojciec Catariny był gubernatorem.

You with the Territorial Defence, you are always so funny.
Wy z Obrony Terytorialnej zawsze jesteście tacy zabawni.

The principle of states' territorial integrity is sacred and must be respected in the future.
Zasada integralności terytorialnej państw jest święta i w przyszłości musi być przestrzegana.

However, the concept of territorial cohesion has not yet been defined with any precision.
Pojęcie spójności terytorialnej nie zostało jednak dotąd dostatecznie dokładnie zdefiniowane.

In order to achieve territorial cohesion, this is a prerequisite.
Jest to warunek wstępny w procesie tworzenia spójności terytorialnej.

The post-2013 financial framework must be built on the basis of solidarity and territorial cohesion.
Ramy finansowe po 2013 roku muszą być oparte na solidarności i spójności terytorialnej.

Europe is characterised by great territorial diversity and polycentric development.
Europę charakteryzuje ogromna terytorialna różnorodność i rozwój policentryczny.

Who search the galaxy for mercantile and territorial opportunity.
Ferengi przemierzają galaktykę w poszukiwaniu zdobyczy handlowych i terytorialnych.

You will go nowhere near the vicinity of territorial waters...
Nie wolno zbliżać się do wód terytorialnych...

A sound definition of the term territorial cohesion is urgently required.
Używany termin "spójność” terytorialna wymaga pilnego i dobrego zdefiniowania.

This will be the proof of social and territorial cohesion, which have not yet been properly defined.
To będzie świadectwem spójności społecznej i spójności terytorialnej, na której definicję ciągle jeszcze czekamy.

It also adds a third component, namely that of territorial cohesion.
Traktat wprowadza również trzeci element, mianowicie element spójności terytorialnej.

Territorial cohesion plays an important role in this respect.
Spójność terytorialna odgrywa w tym zakresie ważną rolę.

However, this should not mean that businesses are exempted from their social and territorial obligations.
Nie powinno to jednak oznaczać zwolnienia przedsiębiorstw z ciążących na nich obowiązków społecznych czy terytorialnych.

I welcome the amendment made by Parliament, which supports territorial cohesion.
Z zadowoleniem przyjmuję zgłoszoną przez Parlament poprawkę, która wspiera spójność terytorialną.