Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Tanzania;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Tanzania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

When they were released, we left and we went as refugees to Kenya and Tanzania.
Kiedy ich wypuszczono, uciekliśmy i udaliśmy się do Kenii i Tanzanii jako uchodźcy.

TED

In Tanzania last week, we had the launch of the East African Organic Produce Standard.
W Tanzanii w zeszłym tygodniu wprowadzono Wschodnio-Afrykański Standard Produktów Organicznych.

TED

If she were born anywhere else but Tanzania, I'm telling you, she could run Wall Street.
Gdyby nie urodziła się w Tanzanii, mogłaby kierować Wall Street.

TED

It's gone from socialist Tanzania into capitalist Tanzania, and continued to flourish.
Przeszła przez transformację z socjalistycznej do kapitalistycznej Tanzanii i ciągle się rozwijała.

TED

Sadly, the suffering of albino people is not limited to Tanzania but occurs all over Africa.
To smutne, lecz cierpienia albinosów nie są typowe tylko dla Tanzanii, ale występują w całej Afryce.

statmt.org

What do you mean, there's no other way out of Tanzania?
Co to znaczy, Nie masz, jak się wydostać z tej Tanzanii?

I gave you a few figures earlier on: Tanzania has to produce 8 000 audit reports!
Wcześniej przytoczyłem państwu kilka liczb: Tanzania musi przedstawić 8 000 sprawozdań z audytu!

It is only in Tanzania, however, that they are treated so cruelly.
W praktyce 50 osób na milion to albinosi.

The coffee place was out of your tanzania peaberry so I drove across town.
Coffee miejsce było poza wami tanzania peaberry, tak że przejechałem miasto.

This is happening in Tanzania, a country where over a third of the population is living below the poverty threshold.
Ma to miejsce w Tanzanii, w kraju, w którym ponad jedna trzecia mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa.

This is Tanzania in eastern Africa, the cradle of humankind.
To Tanzania we wschodniej Afryce. Kolebka ludzkości.

I am not sure what sort of burden that represents for a country like Tanzania, which actually has a capacity for governance.
Nie jestem pewien, jakie obciążenie stanowi to dla takiego kraju jak Tanzania, który rzeczywiście ma zdolność do zarządzania.

Which means that you have my tanzania peaberry on my desk
Który oznacza, że macie mój tanzania peaberry na moim biurze

We're buying provisions and going to Tanzania.
Kupujemy zapasy i jedziemy do Tanzanii.

Luckily it came here just from Tanzania.
Na szczęście przyjechał z nim tylko z Tanzanii.

That means going through Rwanda, Tanzania to there.
Oznacza to podróż przez Rwande, Tanzanię aż tu.

I work in a small village near Mbeya in Tanzania.
Pracuję w małej wiosce niedaleko Mbeyi w Tanzanii.

And then, finally, we crossed over into Tanzania.'
A potem, w końcu, wjechaliśmy do Tanzanii.

And soon discovered that Tanzania's roads were not
I szybko odkryliśmy, że w Tanzanii drogi nie były

Cairo tomorrow, Tanzania for two days, then Johannesburg on Saturday.
Jutro Kair. Tanzania przez 2 dni. I Johanesbug w sobote.

The Government and President of Tanzania have already started to implement measures, which we appreciate, but it is not enough.
Rząd i prezydent Tanzanii rozpoczęli już wdrażanie środków, co doceniamy, lecz to nie wystarczy.

I'm on the plane to Tanzania.
Byłem w samolocie do Tanzanii.

Sadly, the suffering of albino people is not limited to Tanzania but occurs all over Africa.
To smutne, lecz cierpienia albinosów nie są typowe tylko dla Tanzanii, ale występują w całej Afryce.

After Tanzania, almost Europe-like, we are back in Africa.
Po Tanzanii, która była niemal jak Europia, jesteśmy z powrotem w Afryce.

The next item is the debate on six motions for a resolution on albino killings in Tanzania.
Kolejnym punktem porządku obrad jest debata nad sześcioma projektami rezolucji w sprawie zabójstwa albinosów w Tanzanii.

It's no good. '..we decided the actual source was in northern Tanzania.'
To niedobrze. '.. zdecydowaliśmy. że prawdziwe źródło było w północnej Tanzanii.

The minority in question are albinos, who are being killed and mutilated in Tanzania, including small children.
Mniejszością tą są albinosi, którzy są zabijani i okaleczani w Tanzanii, włącznie z małymi dziećmi.

We also closely monitor the human rights situation in general in Tanzania, together with Member States and other development partners.
Ponadto ściśle monitorujemy ogólną sytuację w zakresie praw człowieka w Tanzanii we współpracy z państwami członkowskimi i innymi partnerami w dziedzinie rozwoju.

Similarly, a tribunal in Tanzania has been prosecuting those responsible for the Rwandan genocide of 1994.
Podobnie trybunał w Tanzanii osądził odpowiedzialnych za ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku.

Two perfectly timed simultaneous explosions... at our embassies in Kenya and Tanzania.
Dwie jednoczesne eksplozje... w naszych ambasadach w Kenii i Tanzanii.

Mr President, what is going on in Tanzania is not violence perpetrated by the State.
autor. - (NL) Panie przewodniczący! To, co dzieje się w Tanzanii, nie jest aktem przemocy popełnionym przez państwo.

How do they intend to prevent the illegal proposals from Tanzania and Zambia from being placed on the agenda in the very first place?
A przede wszystkim chciałabym wiedzieć, jak te instytucje zamierzają zapobiec uwzględnieniu w porządku obrad nielegalnych wniosków Tanzanii i Zambii?

Albino killings in Tanzania
Zabójstwa albinosów w Tanzanii

Albinos are murdered in a particularly brutal fashion in Tanzania, however. Last year more than 25 individuals lost their lives in this way.
Jednak szczególnie brutalnie zabijani w Tanzanii, gdzie w ostatnim roku straciło życie ponad 25 osób.

We support the activities of the Tanzania Albino Society and trust that the Commission will offer it genuine support.
Popieramy działania Tanzańskiego Stowarzyszenia Albinosów i oczekujemy od Komisji jej realnego wsparcia.

This is the epidemic in Mozambique. This is an epidemic innorthern Tanzania.
To jest epidemia w Mozambiku. To jest epidemia w północnejTanzanii.

In addition, the Commission and the Member States should give strong support to the emergency actions undertaken by the Tanzania Albino Society.
Ponadto Komisja oraz państwa członkowskie Unii powinny silnie wspierać doraźne działania podjęte przez Tanzańskie Stowarzyszenie Albinosów.

The Commission will also, with Member States in Tanzania, raise the problem in its political dialogue with the Tanzanian authorities.
Ponadto Komisja wraz z państwami członkowskimi w Tanzanii poruszy ten problem w dialogu politycznym z władzami tanzańskimi.

The Government of Tanzania, too, it must be said, is committed to stamping out these practices and raising awareness of the plight of the albino population.
Trzeba przyznać, że rząd Tanzanii także zobowiązał się do położenia kresu tym praktykom i podniesienia świadomości społecznej na temat albinizmu.

It ranges from comments on fisheries policy or fishing agreements with Tanzania to the peace process in the Middle East - the whole range of activities that we are engaged in.
Zakres ten obejmuje komentarze na temat polityki rybołówstwa, umowy w sprawie połowów z Tanzanią i proces pokojowy na Bliskim Wschodzie - cały zakres działań, w które jesteśmy zaangażowani.

I see the refugee camps - people returning, not quite knowing where their homes were, people coming back from Tanzania and people coming across from Kivu in the Congo.
Widzę obozy dla uchodźców - powracających ludzi, nie bardzo wiedzących gdzie był ich dom, ludzi wracających z Tanzanii i tych, którzy przemieszczają się z Kiwu w Kongo.

The EU should not hesitate to campaign on the issue and bring pressure to bear on countries like Tanzania, where, apparently, such scant regard for human rights and dignity is common.
UE powinna bez wahania rozpocząć kampanię w tej sprawie i wywierać nacisk na takie kraje jak Tanzania, gdzie ewidentnie taki brak poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej jest na porządku dziennym.

In East Africa, a stepping-stone agreement has been initialled with the East African Community: Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania.
W Afryce Wschodniej, zainicjowane zostało przełomowe porozumienie ze Wspólnotą Afryki Wschodniej: Kenią, Ugandą, Rwandą, Burundi i Tanzanią.

I am delighted to see that Kofi Annan and the Presidents of Tanzania and Uganda will be there shortly to try and broker some sort of deal.
Bardzo się cieszę, że Kofi Annan oraz prezydenci Tanzanii i Ugandy wkrótce spróbują wynegocjować jakąś umowę.

on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, the plight of albino people in Tanzania seems barely credible in today's age.
w imieniu grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! W dzisiejszych czasach ciężki los albinosów w Tanzanii wydaje się niewiarygodny.

on behalf of the UEN Group. - (PL) Mr President, since March of this year 25 albinos have been murdered in Tanzania.
w imieniu grupy UEN. - Panie Przewodniczący!

on behalf of the IND/DEM Group. - (PL) Mr President, we are today discussing breaches of human rights in Tanzania.
w imieniu grupy IND/DEM. - Panie Przewodniczący!

From 2000 onwards, the most dangerous waters in the world have been those along the coast of south-east Asia, along with the waters around Malaysia, Indonesia, Nigeria, Iraq and Tanzania.
Od 2000 roku najniebezpieczniejszym rejonem świata są wody wybrzeży Azji południowo-wschodniej, a także wody Malezji, Indonezji, Nigerii, Iraku czy Tanzanii.

It will not be possible to put an end to these horrific practices without actively educating ordinary people in Tanzania and throughout Africa, providing better medical care and ensuring better access for albinos to prominent jobs.
Położenie kresu tym przerażającym praktykom nie będzie możliwe bez aktywnego edukowania zwykłych ludzi w Tanzanii i w całej Afryce, zapewnienia albinosom lepszej opieki zdrowotnej i lepszego dostępu do prominentnych stanowisk.

After evaluating 10 countries, the Commission awarded MDG contracts in seven of them: Burkina Faso, Ghana, Mali, Mozambique, Rwanda, Uganda, Tanzania and Zambia.
Po przeprowadzeniu oceny obejmującej 10 państw, Komisja postanowiła zawrzeć umowę MCR z siedmioma z nich, a mianowicie z Burkina Faso, Ghaną, Mali, Mozambikiem, Ruandą, Ugandą, Tanzanią i Zambią.

Zambia and Tanzania are in violation of the Convention as they did not consult all the elephant range states as required in Resolution 9.24 of the CITES criteria for amendments.
Zambia i Tanzania naruszają konwencję, ponieważ nie konsultują się ze wszystkimi państwami zasięgu, zgodnie z wymogami rezolucji 9.24 o kryteriach poprawek do konwencji CITES.

Just this week, Zambia, Mozambique, South Africa and Tanzania blocked attempts by a Chinese vessel to deliver a massive shipment of ammunition, mortars and other lethal armaments to President Mugabe in Zimbabwe.
Dokładnie w tym tygodniu Zambia, Mozambik, RPA i Tanzania uniemożliwiły chińskiemu kontenerowcowi dostarczenie znacznej ilości amunicji, moździerzy i innej śmiertelnej broni prezydentowi Mugabemu w Zimbabwe.

Regarding Mrs Bearder's question on elephants, there are procedural weaknesses in the motions of Tanzania and Zambia but in our legal assessment, these flaws cannot be sufficient ground to procedurally reject these motions ex ante.
Co do pytania pani poseł Bearder w sprawie słoni: to prawda, że istnieją proceduralne niedociągnięcia w związku z wnioskami Tanzanii i Zambii, ale w naszej ocenie prawnej nie mogą one stanowić wystarczającego uzasadnienia dla odrzucenia ex ante tych wniosków z przyczyn proceduralnych.

Finally, together with the presidency in Tanzania, we will discuss this issue at the 60th anniversary of the signature of the Universal Declaration of Human Rights planned in Tanzania on 10 December 2008.
Wreszcie, razem z prezydencją przedyskutujemy tę sprawę na uroczystości z okazji 60. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka planowanej w Tanzanii na 10 grudnia 2008 r.

The President of Tanzania has been instrumental in the appointment of Mrs Kway-Geer as the country's first albino Member of Parliament in recognition of her fight against discrimination. We welcome this appointment as a step in the right direction.
Nominację albinoski - pani Al-Shymai Kwegyir - na członka parlamentu w uznaniu za jej walkę z dyskryminacją, dokonaną na wniosek prezydenta, przyjmujemy za krok w dobrym kierunku.