Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Tajwan;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Tajwan

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Tajwan

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
Między UE a Tajwanem utrzymywane są na dużą skalę stosunki gospodarczo-handlowe.

statmt.org

However, as far as I am aware, none of the EU Member States has recognised Taiwan.
Jednak, o ile mi wiadomo, żadne z państw członkowskich UE nie uznało Tajwanu.

statmt.org

No. That's why a lot of our people are more or less living in Taiwan right now.
Nie. ~~~ Dlatego właśnie wielu naszych ludzi praktycznie mieszka na Tajwanie.

TED

The aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
Przedmiotowy wniosek ma na celu zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Tajwanu.

statmt.org

I think, therefore, that there is no need for us to continue isolating Taiwan.
W związku z tym uważam, że nie ma konieczności dalszego izolowania Tajwanu.

statmt.org

Taiwan must ask itself whose side it is actually on.
Tajwan musi zadać sobie pytanie, po czyjej jest właściwie stronie.

Taiwan must go through this man to buy weapons from America.
Taiwan musi to załatwić, żeby kupić broń od Ameryki.

After we came to Taiwan, he got stomach cancer and passed away.
Kiedy przenieśliśmy się do Taiwanu, zachrował na raka żołądka i odszedł.

Since the 1950s, Taiwan has gone through many successful reforms.
Od lat 50. XX wieku przeszedł on wiele zakończonych sukcesem reform.

So, what the hell does Taiwan gotta do with this?
Co, do cholery, Tajwan ma z tym wspólnego?

It is time for us to show solidarity with the citizens of Taiwan.
Czas na pokazanie naszej solidarności z obywatelami Tajwanu.

Taiwan is a developed country with high technical and administrative standards.
Tajwan to rozwinięty kraj o wysokich standardach technicznych i administracyjnych.

I think, therefore, that there is no need for us to continue isolating Taiwan.
W związku z tym uważam, że nie ma konieczności dalszego izolowania Tajwanu.

We need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
Musimy zabiegać o zacieśnienie więzi z Tajwanem w przyszłości.

Taiwan, today, shows high economic growth and low unemployment.
Obecnie na Tajwanie obserwujemy wysoki wzrost gospodarczy oraz niskie bezrobocie.

You went to Taiwan and changed your mobile number.
Pojechałaś do Tajwanu i zmieniłaś numer telefonu.

That is the only crime he committed in Taiwan.
To jedyna zbrodnia, jaką popełnił na Tajwanie.

Today, however, products manufactured in Taiwan account for more than 97% of the country's exports.
Dziś jednak produkty wytwarzane na Tajwanie stanowią ponad 97 % eksportu tego kraju.

I am so sorry that I wanted to mail you to taiwan.
Przepraszam, że chciałam wysłać Cię do Tajwanu.

All this has meant that Taiwan's net migration rate stands at just 0.15%.
Wszystko to sprawiło, że współczynnik migracji netto dla Tajwanu wynosi zaledwie 0,15 %.

For this reason, it is very unlikely that we will have to deal with any illegal immigrants from Taiwan.
Z tego względu bardzo mało prawdopodobne jest, byśmy stanęli wobec problemu nielegalnych imigrantów z Tajwanu.

In political terms, Taiwan has completed a process of far-reaching democratisation.
W aspekcie politycznym, Tajwan ma za sobą proces głębokiej demokratyzacji.

Taiwan is a prosperous democracy with a top-quality public health system.
Tajwan to dobrze prosperująca demokracja posiadająca najwyższej jakości publiczny system ochrony zdrowia.

Taiwan is, as we all know, a well-developed and stable democracy.
Jak wszyscy dobrze wiemy, Tajwan ma dobrze rozwiniętą oraz stabilną gospodarkę.

Taiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.
Tajwan zadeklarował tylko swój zamiar uczynienia tego do końca roku.

Taiwan is in the grips of panic over the widespread drought.
Tajwan jest w objęciach paniki... przez rozpowszechniającą się suszę.

The council recently voiced its support for Taiwan's meaningful participation in international organisations.
Rada niedawno wyraziła swoje poparcie dla znaczącego uczestnictwa Tajwanu w organizacjach międzynarodowych.

So will the developed and developing world stop contributing to disasters such as the disaster in Taiwan?
Zatem, czy kraje rozwinięte i rozwijające się przestaną przyczyniać się do występowania kataklizmów takich jak te na Tajwanie?

Now I finally understand... why everybody is talking about the women from Taiwan.
Teraz wreszcie rozumiem... ...dlaczego wszyscy gadają o kobiecie z Tajwanu.

A plane is coming for me from Taiwan.
Przyleci po mnie samolot, z Tajwanu.

The big problem, however, alongside this human catastrophe, is, of course, Taiwan's isolation.
Dużym problemem jest jednak obok kataklizmu oczywiście izolacja Tajwanu.

Internationally, Taiwan is not generally recognised as a country.
Na arenie międzynarodowej Tajwan nie jest generalnie uznawany za kraj.

Especially the heartland of Taiwan occupied by the tribal savages.
Szczególnie same serce Tajwanu zajęte przez plemiennych dzikusów

I believe we should react very forcefully indeed to any instance of aggression towards Taiwan.
Uważam, że powinniśmy reagować z całą siłą na każdy przejaw agresji wobec Tajwanu.

I, too, should like to emphasise that the changes that have occurred in Taiwan over the last 50 to 60 years are very important.
Pragnę również podkreślić, że zmiany, które nastąpiły na Tajwanie w ostatnich 50-60 latach, są bardzo ważne.

Well, I think that Taiwan should be able to take part as a fully-fledged member state.
A ja uważam, że Tajwan zasługuje na pełnoprawne członkostwo.

Taiwan's exclusion from this body at the behest of China is reprehensible.
Wykluczenie Tajwanu z tego organu na życzenie Chin jest naganne.

Taiwan is also an excellent partner cooperating in the fields of science, investment, new technology, education, culture and tourism.
Tajwan jest także świetnym partnerem do współpracy w obszarze nauki, inwestycji, nowej technologii, edukacji, kultury i turystyki.

I thought your parents live in Taiwan.
Myślałem, że twoi rodzice mieszkają na Tajwanie?

Five years ago, everyone thought it inevitable that there would be a confrontation between Taiwan and China, which is not the case.
Pięć lat temu wszyscy sądzili, że konfrontacja między Tajwanem a Chinami stanie się nieunikniona - nie doszło do niej.

So Kosovo, a bit like Taiwan, should enjoy the same privileges eventually when the time is right.
Tak więc Kosowo, trochę tak jak Tajwan, powinno otrzymać te same przywileje, kiedy nadejdzie właściwy czas.

The exemption from visa requirements for Taiwan nationals is, of course, a move in the right direction.
Zwolnienie tajwańskich obywateli z obowiązku wizowego jest oczywiście krokiem we właściwym kierunku.

Economically, Taiwan has seen significant growth in recent years, and its income per head of population is currently the highest in the world.
Z gospodarczego punktu widzenia wzrost gospodarczy na Tajwanie był w ostatnich latach bardzo wysoki, a dochód na jednego mieszkańca jest obecnie jednym z najwyższych na świecie.

In recent decades, Taiwan has undergone many changes.
W ostatnich dekadach Tajwan przeszedł wiele zmian.

Medical supplies, for the earthquake victims of Taiwan.
Zaopatrzenie medyczne. Dla ofiar trzęsienia ziemi na Tajwanie.

The prosperity and health of the 23 million citizens of Taiwan should not be held hostage for political purposes.
Dobrobyt i zdrowie 23milionów obywateli Tajwanu nie może być zakładnikiem w politycznej walce.

Taiwan requested international assistance on 12 August 2009.
W dniu 12 sierpnia 2009 r. Tajwan wystąpił z prośbą o pomoc międzynarodową.

Taiwan can be considered a success story.
Można uznać Tajwan za kraj sukcesu.

I'll be leaving Taiwan and won't be back for a while...
Wyjeżdżam z Tajwanu i nie będzie mnie przez jakiś czas.

The next item is the Commission's statement on the situation in Taiwan following the recent typhoon.
Następny punktem jest oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji na Tajwanie po przejściu tajfunu.

In the case of Taiwan, this Asian island has experienced commendable democratic, social and economic development.
Co się tyczy Tajwanu, ta azjatycka wyspa przeżywa godny odnotowania rozwój demokratyczny, społeczny i gospodarczy.

In addition, Taiwan is active in many areas at international level, and this includes aid for the victims of natural disasters.
Jednocześnie kraj ten wykazuje się aktywnością na wielu polach na forum międzynarodowych również pomagając ofiarom klęsk żywiołowych.

He was my student when I taught Japanese in Taiwan
Gdy nauczałam japońskiego w Tajlandii, on był moim uczniem.

They buy 'em by the bushel from Taiwan.
Kupują je na kilogramy z Tajwanu.

It's twice as expensive... but it's three times better than taiwan.
Kosztuje dwa razy tyle... ale jest trzy razy lepsza.