Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Tag

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Running from these heights are several major rivers such as the Ebro, the Duero, the Tagus and the Guadalquivir.
Z tych gór wypływa klika dużych rzek, takich jak Ebro, Duero, Tag i Gwadalkiwir.

europa.eu

From the Tagus estuary, it will start a new chapter in Portuguese and European scientific research, letting the world know about new worlds.
U ujścia Tagu zacznie się nowy rozdział portugalskich i europejskich badań naukowych, o którym dowie się cały świat.

statmt.org

Now, here... we have the River Tagus. And this is the town of Valdelacasa.
Teraz, tutaj... mamy rzekę Tag. a tutaj miasto Valdelacasa.

From the Tagus estuary, it will start a new chapter in Portuguese and European scientific research, letting the world know about new worlds.
U ujścia Tagu zacznie się nowy rozdział portugalskich i europejskich badań naukowych, o którym dowie się cały świat.