Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Syria;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Syria

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(FR) Mr President, the European Union has finally imposed sanctions on Syria.
(FR) Panie Przewodniczący! Unia Europejska w końcu nałożyła sankcje na Syrię.

statmt.org

In Syria, popular protests have spread over a number of cities since mid-March.
W Syrii od połowy marca protesty społeczne rozszerzyły się na szereg miast.

statmt.org

It also supports the Hezbollah terrorist group, which is active in Lebanon and Syria.
Wspiera on także terrorystyczną grupę Hezbollahu działającą w Libanie i w Syrii.

statmt.org

In Syria, teachers, opposition activists, journalists and bloggers are being targeted.
W Syrii celem ataków są nauczyciele, działacze opozycji, dziennikarze i blogerzy.

statmt.org

Today's visit by the Grand Mufti of Syria represents the first of these opportunities.
Dzisiejsza wizyta Wielkiego Muftiego Syrii stanowi pierwszą z takich sposobności.

statmt.org

He died before we left Syria, almost nine years ago.
Nie, zmarł, zanim opuściliśmy Syrię, prawie dziewięć lat temu.

Yes, we extended our hands to you in Syria last year.
Tak, w zeszłym roku w Syrii wyciągnęliśmy do was dłoń.

In any case, Syria has been under emergency law since 1963.
W każdym razie w Syrii od 1963 roku obowiązuje stan nadzwyczajny.

In all he talked about Syria and people came to see him worldwide.
A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego...

Last year, technicians from all three countries were killed when something went wrong in Syria.
W zeszłym roku technicy z tych trzech krajów zostali zabici, gdy coś się nie powiodło w Syrii.

I believe that a definite policy on Syria is also required.
Potrzebna jest też - wydaje mi się - zdecydowana polityka wobec Syrii.

The situation in Syria is very serious and its stakes the highest.
Sytuacja w Syrii jest bardzo poważna, a gra toczy się o najwyższą stawkę.

On the domestic front, it is true that there are also some very positive developments in Syria.
W sytuacji wewnętrznej w Syrii naprawdę następują bardzo pozytywne zmiany.

I agree that sanctions against Syria have to include hundreds of people, not just a dozen.
Zgadzam się, że sankcje wobec Syrii powinny objąć setki ludzi, a nie zaledwie tuzin.

Hospital attack in Syria, do we have a confirm?
Atak na szpital w Syrii, mamy potwierdzenie?

Both Syria and Lebanon have an important role to play.
Ważne role do odegrania mają Syria i Liban.

Events have recently taken a dramatic turn in Syria.
Wydarzenia w Syrii przyjęły w ostatnim czasie dramatyczny obrót.

He's a businessman. He paid to get me out of Syria.
On jest biznesmenem. Zapłacił, żeby wywieźć mnie z Syrii.

I am confused because, undoubtedly, in terms of international relations, Syria has made great progress over the past two years.
Jestem zdezorientowana, bo w dziedzinie stosunków międzynarodowych Syria niewątpliwie poczyniła w ostatnich dwóch latach ogromny postęp.

On Syria, for example, what are you convinced of?
Na przykład o czym jest Pani przekonana w przypadku Syrii?

We've only been in Syria for half a mile and it's better than Turkey.
Jesteśmy w Syrii od połowy mili i jest lepiej niż w Turcji.

Syria has a very long way to go when it comes to freedom of speech and of association.
Syria ma jeszcze bardzo wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o wolność słowa i stowarzyszeń.

We are sneaking across Syria, and it's going well.
Skradamy się przez Syrię i idzie nam dobrze.

What of Syria, and Egypt which sends us our grain?
A Syria, Egipt, który śle zboże?

Don't say that when you're going into Syria.
Uzbrojony? Nie mów tego kiedy wjedziesz do Syrii.

I am not in any way lacking in ambition for what we should do with Syria.
W żadnej mierze nie brakuje mi ambicji w zakresie tego, co powinniśmy uczynić w Syrii.

So what is our current policy on Syria and the Middle East?
Zatem jak wygląda nasza obecna polityka wobec Syrii i bliskiego Wschodu?

However, the Americans may find that Syria is a hard nut to crack.
Jednakże Amerykanie mogą odkryć, że Syria jest twardym orzechem do zgryzienia.

Another day and another round of violence in Syria on Saturday.
Kolejny dzień i kolejna seria przemocy w Syrii.

Delta flight 275 now boarding at Gate 3 for Syria.
Lot Delta 275, odprawa przy bramce 3 do Syrii.

Syria has postponed the conclusion of the agreement in order to analyse its economic implications.
Syria odłożyła podpisanie układu o stowarzyszeniu w celu przeanalizowania jego konsekwencji gospodarczych.

Yesterday, we had a link directly with people in Syria who are saying that you have to strengthen the sanctions, otherwise he will not stop.
Wczoraj uzyskaliśmy bezpośrednie połączenie z obywatelami Syrii, którzy mówią, że musimy wzmocnić sankcje, w przeciwnym razie on nigdy z tym nie skończy.

I agree about the terrible violence in Syria.
Zgadzam się z opinią, że w Syrii dochodzi do straszliwej przemocy.

Syria's citizens have been demonstrating for nearly two months and they must not be left on their own to fight for democracy.
Obywatele Syrii demonstrują od blisko 2 miesięcy i nie wolno pozostawić ich samych w walce o demokrację.

Assad of Syria will be first - and you will be second.
Król Assad będzie pierwszy, a ty drugi.

The visit tomorrow demands every courtesy - although one would like an exchange of views about human rights abuses in Syria.
Jutrzejsza wizyta wymaga uprzejmości, choć mile widziana byłaby wymiana poglądów w sprawie przypadków naruszenia praw człowieka w Syrii.

In Syria, teachers, opposition activists, journalists and bloggers are being targeted.
W Syrii celem ataków są nauczyciele, działacze opozycji, dziennikarze i blogerzy.

Walter, I need to go back to Syria.
Walter, muszę wracać do Syrii.

Literally, a minefield because, for political reasons, this was Syria and now it's Israel.
Dosłownie, pole minowe ponieważ, ze względów politycznych, to była kiedyś Syria, a teraz jest Izrael.

He is from Syria and addressed us as a messenger of peaceful Islam.
Pochodzi on z Syrii i przemawiał do nas jako wysłannik pokojowego islamu.

According to its constitution, Syria is officially a popular democratic and socialist-oriented unitary state.
Według zapisów konstytucji, oficjalnie Syria jest demokratycznym i odrębnym państwem o orientacji socjalistycznej.

Do more in Syria and do not lend your support to half-baked solutions.
Proszę uczynić więcej w Syrii i nie popierać nieprzemyślanych rozwiązań.

The second obstacle is connected with Syria, which refuses to give up its influence in Lebanon.
Druga przeszkoda ma związek z Syrią, która odmawia rezygnacji ze swoich wpływów w Libanie.

In Syria, popular protests have spread over a number of cities since mid-March.
W Syrii od połowy marca protesty społeczne rozszerzyły się na szereg miast.

I watched the speech made by President Assad of Syria live.
Oglądałem przemówienie prezydenta Syrii Assada na żywo.

So we should consider sanctions against Syria.
Powinniśmy więc rozważyć sankcje wobec Syrii.

By taking in almost 2 million refugees, Syria and Jordan have made an extremely laudable effort.
Przyjmując ok. 2 milionów uchodźców, Syria i Jordania uczyniły godny pochwały wysiłek.

He has been imprisoned because he defends the human rights of his compatriots in Syria.
Został on uwięziony. ponieważ broni praw człowieka swoich rodaków w Syrii.

In practice, however, Syria is a dictatorship.
Jednak w rzeczywistości trwa tam dyktatura.

In Syria, we should have imposed stronger sanctions, but here, we also needed unanimity.
W przypadku Syrii należało nałożyć surowsze sankcje, ale w tym przypadku również potrzebowaliśmy jednomyślności.

I believe that the courageous citizens who were - and still are - demonstrating in Syria at great personal risk have missed your voice even more.
Uważam, że jeszcze bardziej brakowało naszego głosu odważnym obywatelom, którzy demonstrowali i nadal demonstrują w Syrii, godząc się na ogromne ryzyko osobiste.

The situation in Syria is deeply concerning.
Sytuacja w Syrii wywołuje głębokie zaniepokojenie.

Talks in Washington calling for the arming of insurgents in Syria.
W Waszyngtonie trwają rozmowy na temat uzbrojenia powstańców w Syrii.

And across the sands of Syria to Damascus.
Przez piaski Iraku i Syrii do Damaszku.

Syria is not a theocratic military dictatorship?
Syria nie jest teokratyczną dyktaturą wojskową?