Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) podatny, wrażliwy (na coś), mający skłonność;
susceptible of sth - umożliwiający coś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj~
1. (impressionable) podatny na wpływy.
2.
~ to podatny na
he is ~ to flattery łatwo ulega pochlebstwom.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to) podatny, wrażliwy, skłonny (do)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

podatny adj., wrażliwy adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

podatny, wrażliwy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj wrażliwy, podatny (to sth na coś)
dopuszczający możliwość (of sth czegoś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PODATNY

WRAŻLIWY

OBRAŹLIWY

DRAŻLIWY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uczulony

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. podatny; wrażliwy
~ to change - adj. podatny na zmiany
~ to detonation - adj. podatny na wybuch
~ to pain - adj. wrażliwy na ból

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. podatny
narażony
~ to floods - narażony na powodzie
~ to moisture podatny na zawilgocenie
~ to pollution podatny na zanieczyszczenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's an old temple-building technique from Japan but bamboo is very fire-susceptible.
Tak od dawna budowano świątynie w Japonii. ~~~ Jednak bambus jest łatwopalny.

TED

Zen-Ruffinen, a 51-year-old lawyer who worked for 16 years at football's world governing body and was regarded as the Fifa president Sepp Blatter's prot?©g?© before falling out with him, named two Fifa members whom he maintained would be susceptible to financial inducements, and a third whom he described as "the guy you can have with ladies and not money .

www.guardian.co.uk

Hero was much more susceptible to my guidance and once again I proved a dud steer.

www.guardian.co.uk

Hero was much more susceptible to my guidance and once again I proved a dud steer.

www.guardian.co.uk

Under-12s are particularly susceptible because the clear lenses in their eyes are not yet properly formed and one in five parents does not take any measures to protect their children's eyes.

www.guardian.co.uk

But I have an idea why they might be susceptible.
Ale mam pomysł, dlaczego są podatni.

In any case, is all this actually susceptible to change?
Czy to w ogóle jest zmienialne?

And the whole of our family is susceptible to it.
Cala nasza rodzina jest na to podatna.

But anyone else who comes in contact with the drug is susceptible.
Każdy, kto miał kontakt z narkotykiem jest podatny na jego działanie.

It's been found that women are more susceptible to transformation.
Jest udowodnione, że kobiety są bardziej podatne na przemianę.

Our victim was already susceptible due to a previous head trauma.
Ofiara była już na to podatna z powodu wcześniejszego urazu głowy.

His mind is quite susceptible to our data retrieval methods.
Jego umysł nie jest odporny na nasze metody pozyskiwania danych.

We know that children who read a lot and have easy access to books are less susceptible to dyslexia.
Wiemy, że dzieci, które dużo czytają i mają łatwy dostęp do książek są mniej podatne na dysleksję.

Someone who already doubts their own identity can be more susceptible to manipulation.
Ktoś kto już wątpi w swoją tożsamość może być bardziej podatny na manipulacje. Dr.

So you admit to being susceptible to mind control.
Więc przyznajesz, że jesteś podatny na kontrolowanie umysłu.

Love is not unique to humans, you know we vampires are very susceptible.
Miłość nie jest zastrzeżona tylko dla ludzi. My, wampiry, jesteśmy bardzo kochliwi.

You presume that my time with humans has left me susceptible to their emotions.
Zakłada pani, że pobyt wśród Ziemian uczynił mnie podatną na ich emocje?

The poorest countries are very susceptible to war, crises and widespread poverty.
Kraje najbiedniejsze są bardzo podatne na wojny, kryzysy i szerzące się ubóstwo.

This has the effect of rendering the victim extremely susceptible to suggestion.
To sprawia, że ofiara staje się niezwykle podatna... na sugestie.

Things we are particularly susceptible to as children.
Takie, na które dzieci są wyjątkowo podatne.

Courts both in my country and in the rest of Europe are still very often susceptible to political manipulation.
Sądy w moim kraju i w reszcie Europy nadal są bardzo często podatne na manipulację polityczną.

The ecosystem will become less resistant and more susceptible to changes, including step changes.
Ekosystem utraci część odporności i stanie się podatniejszy na zmiany, w tym zmiany stopniowe.

These two groups are the most vulnerable and the most susceptible to violence or sexual abuse.
Te dwie grupy są najbardziej bezbronne i w największym stopniu narażone na przemoc lub wykorzystywanie seksualne.

Just stands to reason you'd be as susceptible to hypnosis as the next guy.
Więc nic dziwnego, że jesteś tak samo podatny na hipnozę, jak inne osoby.

I do not wish to promote that type of food, which has caused European society to be more susceptible to illness and obesity.
Takiej żywności nie chciałbym promować. Europejskie społeczeństwo jest przez to bardziej chore i podatne na otyłość.

My mom is very susceptible to peer pressure.
Moja mama jest bardzo wrażliwa na punkcie presji równieśników.

That means that any of us would also be susceptible to be taken to court for these reasons as well.
Oznacza to, że każdy z nas mógłby także stanąć przed sądem z takiego powodu.

Those who wanted its power were susceptible.
Ci, którzy pożądali jego mocy byli bardziej podatni.

I must warn you, young lady, I am susceptible to flattery.
Ostrzegam, młoda damo... że jestem mało odporny na pochlebstwa.

A congenital defect in an artery making it susceptible to inflammation.
Wrodzona wada tętnicy, czyniąca ją podatną na stany zapalne.

This makes the clone susceptible to diseases and parasites.
To czyni klon podatnym na choroby i pasożyty.

Pre-accession assistance funding has proved to be especially susceptible.
Szczególnie podatne na to zjawisko okazały się przedakcesyjne fundusze pomocowe.

Under hypnosis... people are unusually susceptible to the power of suggestion.
Podczas hipnozy ludzie są niezwykle podatni na siłę sugestii.

However, in many instances, the resolution exaggerates the issues, making what is basically a good text susceptible to criticism.
Mimo to w wielu przypadkach pewne kwestie zostały w rezolucji wyolbrzymione, przez co jej zasadniczo dobry tekst może podlegać krytyce.

You seem to be susceptible to psychic phenomenon... 0h!
Wydajesz się być szczególnie podatny na zjawiska psychiczne i czasem...

You said in your dissertation that electronic voting machines are highly susceptible to tampering.
Napisałeś w swojej pracy, że elektroniczne maszyny do głosowania są bardzo podatne na manipulację.

We should not forget that the current economic crisis has further weakened the media, making them more susceptible to pressure from advertising companies or public institutions.
Nie możemy zapominać, że bieżący kryzys gospodarczy jeszcze bardziej osłabił media, które stały się podatniejsze na presję wywieraną przez firmy reklamowe czy instytucje publiczne.

After all, young people are susceptible to peer pressure and, in addition, the harmful effects on health are greater in this group.
W końcu młodzi ludzie są szczególnie podatni na presję otoczenia, a także szkodliwe skutki dla zdrowia są dużo większe w tym przedziale wiekowym.

They are more susceptible to infection, because the virus passes much more easily from men to women than vice versa.
Są one bardziej podatne na zakażenie, gdyż wirus przenosi się znacznie łatwiej z mężczyzny na kobietę, niż odwrotnie.

Data, would a defective plasma coil be susceptible to an ionic pulse?
Data, czy wadliwe cewki plazmowe mogą być podatne na impuls jonowy?

It could make you susceptible to several neurological disorders including Irumodic Syndrome.
Możesz być podatny na kilka schorzeń, w tym także na zespół irumodyczny.

He's still susceptible to an overhand right.
Nadal jest słaby na prawy prosty.

Unfortunately, significant layers of the population, primarily though ignorance, are susceptible to extremist, populist manifestations.
Niestety znaczne pokłady społeczeństwa podatne są na wpływ przejawów ekstremizmu, populizmu, przede wszystkim ze względu na swoją ignorancję.

I'm susceptible to the human condition.
Jestem podatna na ludzie potrzeby.

I myself am peculiarly susceptible to draft.
Sam jestem podatny na przeziębienia!

Cytoxan makes him more susceptible to infection.
Cytoxan sprawia, że jest bardziej podatny na infekcję.

They are, however, susceptible to human projectile-weaponry.
Nie są jednak odporne na ludzką broń palną.

These robots are not susceptible to intimidation.
Te roboty nie poddają się zastraszeniu.

All humans are susceptible to it.
Wszyscy ludzie są na to podatni.

Who was more susceptible to Jo's manipulations?
Kto będzie bardziej podatny na manipulacje ze strony Jo.

He carried velveteen marines And by3taki susceptible.
Nosił welwetowe marynarki i byłtaki wrażliwy.

Why men are so susceptible.
Dlaczego mężczyźni są tacy niestali.

Youth is susceptible to wild ideas.
Młodość jest podatna na dziwne pomysły.

You know how susceptible Leah is.
Wiesz jaka Leah jest podatna.

Other areas, including rural areas, develop much more slowly, and this means that they are much more susceptible to problems.
Pozostałe regiony, w tym obszary wiejskie, rozwijają się dużo wolniej i powoduje to, że są one dużo bardziej podatne na zagrożenia.