Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) słoneczny;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj słoneczny
~ plexus splot słoneczny
~ system układ słoneczny

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

słoneczny

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

słoneczny adj

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj słoneczny
~ battery bateria słoneczna
~ eclipse zaćmienie słońca

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SOLARNY

Wordnet angielsko-polski

(relating to or derived from the sun or utilizing the energies of the sun
"solar eclipse"
"solar energy")
słoneczny, solarny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj.,astr. słoneczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, I still do not agree with the exclusion of solar modules from the directive.
Nie zgadzam się jednak z wykluczeniem z dyrektywy modułów fotowoltaicznych.

statmt.org

And this is when the project Solar Impulse really started to turn in my head.
Wtedy właśnie projekt Solar Impulse zaczął kształtować się w mojej głowie.

TED

There is no understandable reason for excluding the solar industry from the regulations.
Nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby wykluczyć cały ten sektor z zakresu regulacji.

statmt.org

But suppose you use the green technology, solar pumps -- they are of no use in this area.
Nawet ekologiczne technologie, pompy solarne są nieprzydatne na tym obszarze.

TED

This is from real data in California, looking at wind data and solar data.
To z prawdziwych danych w Kalifornii, patrząc na dane wiatru i słońca.

TED

In the next 100 years, we will have explored right to the limits of our solar system with people and thoroughly explored every nook and cranny with robots.

www.guardian.co.uk

His mountaintop home set in a 46-acre estate in Ojai, near Santa Barbara, was fitted with the country's largest residential solar power system in 2003, cutting the actor's annual electricity bill from $37,000 (Â?24,000) to $13.

www.guardian.co.uk

After immense and covert labour ("I hid my papers as soon as the bell announced a visitor, lest anyone should discover my secret"), she completed an outstanding translation and interpretation of Laplace's difficult astronomical book on the structure and mathematics of the solar system, retitling it The Mechanism of the Heavens (1830).

www.guardian.co.uk

Green Bet says its "primary goal" is to fund the development of renewable energy, with 70% of profits being used to research and build a "Green Tower" solar project in North Africa, and the remaining profits going to charities, such as Friends of the Earth and WWF.

www.guardian.co.uk

Solar and wind energy are well known to the public.
Energia słoneczna i energia wiatru są dobrze znane większości ludzi.

From space, you can really see the impact of the solar wind.
Z kosmosu możecie naprawdę zobaczyć uderzenie wiatru słonecznego.

I guess we could use this to look at leaving the solar system.
To się uda. Można by użyć tego... żeby opuścić Układ Słoneczny.

Because I've got the greatest job in the solar system.
Bo mam najlepszą robotę w całym układzie słonecznym.

But there is another world in our solar system that people can visit.
Ale istnieje planeta w Układzie Słonecznym, którą ludzie mogą odwiedzić.

You're on the other side of the solar system, Lieutenant.
Jest pan po drugiej stronie systemu słonecznego, poruczniku.

Our star is, by far, the largest wonder in the solar system.
Nasza gwiazda jest póki co największym cudem w ukłdzie słonecznym.

How does a picture from the outer solar system get to us?
Jak obraz z zewnętrznego układu słonecznego dotarł do nas?

By then, we may have left our solar system to explore the stars beyond.
Być może wcześniej udamy się już poza Układ Słoneczny, by zbadać inne gwiazdy.

We are the only known solar system with double gravity.
Nasz Układ Słoneczny jest jedynym, który ma podwójną grawitację.

It's like the number of atoms in the solar system.
To jak liczba atomów w układzie słonecznym.

The fiery ball in our solar system, but that's not important now.
Ognista kula w naszym systemie słonecznym, ale to nie jest istotne.

According to the nine star's, only five planets are included from the solar system.
Zgodnie z regułą dziewięciu gwiazd, tylko pięć planet jest wliczone z Systemu Słonecznego.

Now this may be the most efficient way to store solar energy. Okay?
To może być najbardziej wydajny sposób na przechowywanie energii słonecznej.

Similar to what occurs when there's a bad solar storm.
Podobnie jak w przypadku burz słonecznych.

I have, uh, come to you from a planet in a different solar system.
Przybyłem do was z planety znajdującej się w innym układzie słonecznym.

According to today's solar eclipse is no cause for alarm.
nie wszczęła alarmu z powodu porannego zaćmienia słońca.

In six days, the end will be marked with a solar eclipse.
Za sześć dni Koniec zostanie oznaczony zaćmieniem Słońca.

We defended the entire solar system against all enemy forces.
Broniliśmy układu słonecznego przed wszystkimi siłami wroga.

The body with the strongest gravity in our solar system is the sun.
Obiektem z największą grawitacją w naszym układzie jest Słońce.

The solar wind reading is much higher than we'd anticipated at this distance.
Wiatr słoneczny jest silniejszy niż przypuszczaliśmy, że będzie w tej odległości.

There is no point in making solar panels if you do not have the people to put them on the roof.
Nie ma sensu produkowanie paneli słonecznych, jeśli brakuje ludzi, którzy mogą je montować.

You wasted an entire solar panel just to make that.
Zmarnowałeś cały panel słoneczny, żeby to zrobić.

We know very little about our own solar system.
Nasz Układ Słoneczny jest olbrzymi, to niepokojące, jak mało o nim wiemy.

Saturn is the second largest planet in the solar system.
Saturn to druga największa planeta układu słonecznego.

So this whole damn ship is like a big old solar panel.
Więc cały ten statek jest jak platforma słoneczna.

The sun is behind the moon, it's a solar eclipse!
Nie jest popsute. Słońce jest schowane za księżycem.

When we talk of solar power, for example, the poorest nations tell us that they simply cannot afford the technology.
Gdy mówimy na przykład o energii słonecznej, najuboższe kraje odpowiadają, że ich po prostu nie stać na takie technologie.

I will simply say that solar panels were highly controversial.
Dodam jedynie, że bardzo kontrowersyjną sprawą były panele słoneczne.

We leave this solar system, and we don't look back.
Opuścimy ten układ słoneczny, i nie będziemy się oglądać za siebie.

And there's much more solar than there is wind.
I jest o wiele więcej słońca niż wiatru.

I'll tell him I'm ready to support his weak-kneed solar policy.
Powiem mu, że jestem gotowy wesprzeć jego słabą politykę.

Well, I need some solar panels installed on my roof.
Więc, muszę zainstalować kilka baterii słonecznych u mnie na dachu.

Now the total planet number in our solar system wasnine.
W ten sposób Układ Słoneczny posiadł w sumie dziewięćplanet.

We must continue your accelerated absorption of yellow solar energy.
Musimy kontynuować twoje przyspieszone pochłanianie energii zółtego słońca.

We need to develop renewable energy production - solar thermal and other.
Musimy rozwijać produkcję energii odnawialnej - między innymi energii słonecznej i geotermalnej.

Two weeks ago, took these images of solar activity on P4X-639.
Dwa tygodnie temu zrobiło te zdjęcia aktywności słonecznej na P4X-639.

His body, he insists, is a galaxy and these creatures are solar systems.
Jego ciało, jak twierdził, jest galaktyką a te stworzenia są systemami słonecznymi.

Actually, there are 1 0. But I'm not from your solar system.
Jest ich dziesięć, ale ja jestem spoza układu słonecznego.

I believe in solar thermal energy but we addressed the most urgent needs.
Jestem zwolennikiem produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii cieplnej słońca, ale postanowiliśmy zaspokoić najpilniejsze potrzeby.

Jupiter, the fifth planet in our solar system, and the largest.
Jowisz - piąta i największa planeta Układu Słonecznego.

Over the next few years, electricity produced from solar energy will become significantly cheaper.
W ciągu następnych kilku lat prąd produkowany z energii słonecznej znacznie potanieje.

Planet Earth now holds the best real estate for mankind in our solar system.
Teraz, planeta Ziemia oferuje najlepsze warunki dla ludzkości w całym Układzie Słonecznym.

As it traveled, our solar system came to be.
Podczas gdy podróżował, ukształtował się nasz Układ Słoneczny.

Solar energy will an important part of our portfolio.
Solar będzie ważną częścią naszego portfolio.

In California, tapping solar, wind and bioenergy is serious business.
W Kalifornii czerpanie energii ze słońca, wiatru i bioenergii jest poważnym biznesem.

For example, the growth in solar and wind power technologies is 30% per annum.
Na przykład wzrost w zakresie technologii wykorzystujących energię słoneczną i energię wiatru wynosi 30% rocznie.

What sources are available to support the further evolution of solar thermal electricity?
Jakie źródła finansowania są dostępne, żeby wspierać dalszy rozwój w zakresie produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii cieplnej słońca?

The various solar energy projects, in particular, would have deserved to receive financing.
Na finansowanie zasługiwałyby w szczególności różne projekty w dziedzinie energii słonecznej.

Metaluna? there - has not no such planet in solar system.
Metaluna? - Nie ma takiej planety w układzie słonecznym.