Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dzielenie, podział; biologia członowanie, segmentacja, segmentowanie, podział na odcinki;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

segmentowanie, podział na odcinki

Nowoczesny słownik języka angielskiego

podział na części, segmentacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rozczłonkowanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SEGMENTACJA

Wordnet angielsko-polski


1. ( (embryology) the repeated division of a fertilised ovum)
segmentacja, bruzdkowanie
synonim: cleavage

2. (the act of dividing or partitioning
separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart)
rozbiór: : synonim: division
synonim: partition
synonim: partitioning
synonim: sectionalization
synonim: sectionalisation

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dzielenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The segmentation of Eastern Europe has led to fragmentation in many places.
Segmentacja Europy Wschodniej w wielu miejscach doprowadziła do fragmentacji.

statmt.org

This is why we need to reduce the segmentation of our labour markets.
Dlatego właśnie musimy ograniczyć segmentację naszych rynków pracy.

statmt.org

That is why there needs to be segmentation and a sliding scale based on weight.
Dlatego powinna zostać ustalona stosowna segmentacja i stopniowa skala uzależniona od masy pojazdu.

statmt.org

Reducing labour market segmentation is, first and foremost, the responsibility of the Member States.
Ograniczenie segmentacji rynku pracy należy przede wszystkim do państw członkowskich.

statmt.org

Another point is the need to reduce labour market segmentation in line with the common flexicurity policies.
Innym problemem jest konieczność ograniczenia podziału rynku pracy zgodnie z powszechną polityką flexicurity.

statmt.org

This is why we need to reduce the segmentation of our labour markets.
Dlatego właśnie musimy ograniczyć segmentację naszych rynków pracy.

That is why there needs to be segmentation and a sliding scale based on weight.
Dlatego powinna zostać ustalona stosowna segmentacja i stopniowa skala uzależniona od masy pojazdu.

A second set of issues is labour market segmentation.
Drugi zestaw zagadnień to segmentacja rynku pracy.

Another point is the need to reduce labour market segmentation in line with the common flexicurity policies.
Innym problemem jest konieczność ograniczenia podziału rynku pracy zgodnie z powszechną polityką flexicurity.

The segmentation of Eastern Europe has led to fragmentation in many places.
Segmentacja Europy Wschodniej w wielu miejscach doprowadziła do fragmentacji.

We also need to reduce labour market segmentation.
Musimy też zmniejszyć segmentację rynku.

Reducing labour market segmentation is, first and foremost, the responsibility of the Member States.
Ograniczenie segmentacji rynku pracy należy przede wszystkim do państw członkowskich.

Segmentation is inevitable in our diverse world.
W naszym różnorodnym świecie segmentacja jest nieunikniona.

Your report suggests greater use of the geographical segmentation of the market in order to remove ex ante regulatory obligations where competition is effective.
Sugeruje pani większe wykorzystanie geograficznej segmentacji rynku w celu wyeliminowania zobowiązań regulacyjnych ex ante w przypadkach efektywnej konkurencji.

The two labour market problems which the honourable Member has raised, namely, traineeships and labour market segmentation, are among the topics 'Youth on the move' takes up.
Dwa problemy dotyczące rynku pracy, które pan poseł poruszył, to znaczy staże oraz podział rynku pracy, to zagadnienia objęte inicjatywą "Mobilna młodzież”.

For instance, they need to reduce labour market segmentation by readjusting the balance in employment protection legislation between those workers on permanent contracts and those on time-limited, precarious contracts - which is so often the case for women.
Na przykład powinny zmniejszyć segmentację rynku pracy poprzez przywrócenie równowagi w prawodawstwie dotyczącym ochrony zatrudnienia pomiędzy osobami zatrudnionymi na czas nieokreślony a osobami zatrudnionymi na podstawie niekorzystnych umów na czas określony - co często dotyczy kobiet.