Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) południowy wschód;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) south-east południo-wschód (kierunek między południem a wschodem), południowo-wschodni (dotyczący południo-wschodu, np. wiatr)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skrót od south-east południowo-wschodni

Słownik skrótów

pol. 'południowy wschód', eng. south east

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Office address Karlavägen 108 Stockholm Tel.: + 46 852 278 200 E-mail: ic[at]tff.se
Office address Karlavägen 108 Stockholm Tel.: + 46 852 278 200 E-mail: ic[at]tff.se

europa.eu

Well, they could be used on Chinese, just not the food per se.
Cóż, mogą być one używane w Chinach, ale nie do jedzenia.

Not that he would consider them his equals, per se.
Nie to, żeby miał je uważać za równe.

May not be an expert on love, you know, per se.
Być może nie jestem ekspertem w miłości.

However, I warn all of us not to consider it as a result per se.
Ostrzegam nas jednak przez traktowaniem tego wydarzenia, jako wyniku samego w sobie.

Well, not order per se. More like a request, really.
Cóż, nie rozkaz jako taki, coś bardziej jak prośba.

This is, perhaps, a shocking thing per se and a matter of concern.
Jest to szokujące i stanowi powód do niepokoju.

However, let us also remember that these creative and cultural industries have a value per se.
Pamiętajmy jednak, że branże te stanowią wartość samą w sobie.

It is not that I was seeking greater flexibility per se.
Nie dążę do per se większej elastyczności.

Really more to organize, you're not actually dirty, per se.
Bardziej zorganizować. Bo nie jesteś właściwie brudna, jako taka.

And while natural disasters cannot be prevented, nuclear energy is not a serious risk per se.
I chociaż nie można zapobiec klęskom żywiołowym, to energia jądrowa sama w sobie nie stanowi poważnego zagrożenia.

Well, only that I don't think it was grave robbery per se.
Coż, nie sądzę, że była to zwykła profanacja grobu.

This does not mean, per se, that I consider everything in the resolution to be wrong or undesirable.
Nie oznacza to, per se, że uważam każdy element rezolucji za błędny lub niepożądany.

I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Pragnę również powiedzieć, że nie uważamy działalności lobbingowej za z gruntu niewłaściwą.

For a start, it is based on the idea that globalisation per se is a problem.
Po pierwsze dlatego, że opiera się on na założeniu, że globalizacja jest problemem samym w sobie.

The main objective of this legislation should not be to exist per se but to protect consumers and companies.
Głównym celem tego prawodawstwa nie powinno być jego istnienie samo w sobie, ale ochrona konsumentów i przedsiębiorstw.

Se we cannot deny that the picture is mixed.
A więc nie możemy zaprzeczyć, że obraz sytuacji nie jest jednoznaczny.

I mean, not that they were pigs, per se.
To znaczy nie żeby były to prawdziwe świnie, z wyglądu.

No, we're not going after the Charmed Ones per se, just their little baby.
Nie idę na Czarodziejki, jako na nie same. Tylko na ich małego brzdąca.

If they come now, we'll se them first.
Jeżeli będą tu szli, zobaczymy ich pierwsi.

That is the problem, and we must vigorously condemn the regime itself, not Islam or religion per se.
Właśnie na tym polega problem, dlatego musimy stanowczo potępić sam reżim, a nie religię islamu.

At the moment, we - that is, the EU per se - are not particularly coherent.
W chwili obecnej nasze, tzn. UE jako takiej, działania nie cechują się szczególną spójnością.

They make it clear that competition per se cannot always manage without subsidies when there are higher objectives at stake.
Mówią jasno, że konkurencja sama w sobie nie zawsze daje sobie radę bez pomocy, kiedy chodzi o cele wyższe.

I didn't actually grow up... on a farm per se.
Nie dorastałem... na farmie jako takiej.

Lead per se is simply not banned under the Toys Directive!
Po prostu sama dyrektywa w sprawie zabawek nie zawiera precyzyjnego zakazu stosowania ołowiu!

I would like to stress that, for me, the health considerations are more important than the economic considerations per se.
Chciałabym podkreślić, że moim zdaniem uwarunkowania zdrowotne są ważniejsze od ekonomicznych.

Maybe not a god per se, but that André the Giant guy was powerful.
Może nie samego boga. Ale ten gigant Andre był potężny.

Se can mean a lot of things.
Seks może znaczyć wiele rzeczy.

Now you will se how to drive.
Teraz ci pokaże jak się jeździ.

Uh, if you defend yourself, it's called pro se.
Jeśli bronisz się sam, to nazywa się to pro se.

But te worst ting was se got into my pone.
Ale najgorsze było to, że dorwała się do mojego telefonu.

But it wasn't cheating per se, 'cause Ashanti didn't know the answer,
Oszukiwanie wyszło samo przez się, bo Ashanti nie znała odpowiedzi.

Do you know what pro se means?
Wie pan co oznacza pro se?

You pretending otherwise only wastes my time and se... s to annoy me.
Ty udajesz i zaprzeczasz, marnujesz mój czas, i zaczynasz mnie denerwować.

I was a seducer in the true meaning of se aductere:
Byłem uwodzicielem w prawdziwym znaczeniu słowa se aductere: Dawać coś sobą.

I don't actually live here, per se.
Ja tu właściwie nie mieszkam.

Well, uh, we don't really practice, per se.
Dobrze, uh, nie robimy naprawdę praktyka, samo przez się.

Personally, I'm not a spider fan per se.
Osobiście nie jestem fanem pająków samych w sobie.

'Les extrêmes se touchent', as the French would say, and this situation is typical.
Jak powiedzieliby to Francuzi, Les extrêmes se touchent [przeciwieństwa stykają się ze sobą], a więc jest to typowa sytuacja.

The TEC is not a trade issue per se.
TEC nie jest sama w sobie zagadnieniem handlowym.

I'm delighted to se you again.
Cieszę się widząc cię znowu.

Until se completes er treatment, se won't even talk to you.
Do czasu zakończenia leczenia, nie będzie nawet z panem rozmawiać.

He'll come for her, he doesn't make se-
Przyjdzie po nią. To nie ma sensu.

Our patient's unhappy becau se she's suffering from an intestinal blockage.
Nasza pacjetnka jest nieszczęśliwa, bo cierpi przez zator jelitowy.

In Cuba,they have a saying: oda la vida se paga.
Na Kubie mają takie powiedzenie: Oda la vida se paga.

I've never designed religious leaflets, per se.
Nie, nigdy nie projektowałam religijnych ulotek.

Not young per se, no.
Nie małymi per se, nie.

Now I'm not saying that Eskimo Joe is the wrong nigger, per se.
Nie mówię, że Eskimo Joe nie jest złym czarnym...

Nobody killed you, per se.
Tak naprawdę nikt cię nie zabił.

I believe that the ownership unbundling of natural gas production assets and transmission networks is necessary for this, but not per se a sufficient condition.
Uważam, że rozdzielenie własności majątku producentów gazu i sieci do jego dystrybucji jest w tym celu konieczne, ale jako takie nie jest warunkiem wystarczającym.